1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Informacja Nr 1 – 2015 VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 16 – 18 czerwca w Miejscowości Soczewka k. Płocka obradował VI Krajowy Zjazd Delegatów (KZD), który po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego V kadencji za lata 2011 – czerwiec 2015 r. wygłoszonego prze Prezesa Albina Piątkowskiego oraz sprawozdania finansowego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielił ustępującemu Zarządowi absolutorium i podziękował za włożony wkład pracy i działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa. Wybrano nowy 22 osobowy Zarząd Główny, w skład Prezydium którego ( po uzupełnieniach ) weszli:

1. Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes, Tel. 608 509 551, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kol. Zygmunt Politowski - Wiceprezes, Tel. 602 457 574, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , który decyzją ZG będzie naszym przedstawicielem we władzach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych ( FSSM),

3. Kol. Wiesław Woszczyna- Wiceprezes,

4. Kol. Stanisław Barnaś - Wiceprezes,

5. Kol. Tadeusz Szmytke - Sekretarz, Tel. 608 704 028, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , który decyzją ZG będzie naszym rzecznikiem dla kontaktów z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych ( FSSM),

6. Kol. Andrzej Kowalcze – Skarbnik,

7. Kol. Marian Puziak - członek Prezydium,

8. Kol . Barbara Łukasiewicz – Członek Prezydium,

9. Kol. Włodzimierz Marasz – Członek Prezydium,

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został ponownie wybrany Kol. Andrzej Russek.

W ostatnim dniu KZD tj. 18 czerwca 2015 r. podjęto Uchwałę programową na lata 2015 – 2019 r., w której wymieniono ważniejsze zadania zrealizowane w latach 2011 – 2015 oraz wyznaczono kierunki działań do 2019 roku obejmujące 26 konkretnych zadań do realizacji:

1. Kontynuowanie starań o uzyskanie statusu społecznego pełnoprawnego uczestnika, w procesie tworzenia aktów prawnych, bezpośrednio dotyczących naszego środowiska,

2. Kontynuowanie prac nad tekstem nowego Statutu,

3. Wypracowanie koncepcji pracy historycznej obrazującej dzieje polskiego pożarnictwa do 1992r.,

4. Wydawanie biuletynu w cyklu corocznym, obrazującego działalność całego Związku,

5. Zintensyfikowanie działań wszystkich organów statutowych, w celu zwiększenia aktywizacji, w całym środowisku seniorów, a określonych w Rządowym Programie- „Senior-Aktywny Obywatel”. Jego głównymi obszarami są:- nabywanie nowych umiejętności i rozwój kompetencji społecznych, w zakresie obsługi komputera i korzystania z aktywizacja społeczna i obywatelska na rzecz rozwoju lokalnego, poprawa kondycji fizycznej, zdobywanie wiedzy i umiejętności, w zakresie aktywnego i zdrowego trybu życia,

6. Wszczęcie działań na rzecz dokonania przez Parlament rewaloryzacji świadczeń osób, które przeszły w stan spoczynku np. 15 lat temu, bądź przywrócenia sposobu waloryzacji świadczeń, który obowiązywał do 31 grudnia 1998r.,

7. Kontynuowanie starań o wprowadzenie zapisów (gdzie), które zobowiążą dysponentów środkami funduszu socjalnego do kształtowania składów osobowych komisji socjalnych, w ten sposób, że większość w nich, będą stanowili przedstawiciele naszego Związku,

8. Opracowanie i wdrożenie druków, formularzy sprawozdań, które będą cechowały się prostotą,

9. Usankcjonowanie nazw zarządów wojewódzkich ZE i RPRP zgodnego z właściwymi terenowo nazwami województw,

10. Ustanowienie i wdrożenie jednolitego systemu nazewnictwa kół,

11. Wprowadzenie regulacji charakteryzujących się podniesieniem rygoryzmu, w zakresie występowania i nadawania odznaki „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

12. Czynne uczestnictwo w działalności, w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

13. Rozwijanie współpracy ze związkami emerytów i rencistów resoru spraw wewnętrznych,

14. Kontynuowanie starań w kierunku wydania przez Zakład Emerytalno- Rentowy MSW legitymacji dla osób pobierających renty rodzinne,

15. Rozwijanie współpracy ze Związkiem ZOSP RP,

16. Podjęcie działań w celu zwiększenia szeregów członkowskich, poprzez zwrócenie się z propozycjami wstąpienia, dawnym członkom Związku oraz zaproponowania wstąpienia tym emerytom i rencistom, którzy nigdy nie należeli,

17. Podjąć działania na szczeblu kierownictwa PSP w celu utworzenia stanowiska ds. rozwiązywania żywotnych problemów emerytów i rencistów oraz w celu reprezentowania naszego środowiska i współpracy z ZER- MSW,

18. Wystąpić do kierownictwa KG PSP z wnioskiem o uzupełnienie „ Ceremoniału Pożarniczego” o zapisy zobowiązujące Komendantów jednostek organizacyjnych PSP do delegowania na pogrzeby ( w porozumieniu i za zgodą rodziny) asysty honorowej,

19. Dalsze prowadzenie działań, w celu obrony wielkości odpisu środków na fundusz socjalny, na dotychczasowym poziomie, z perspektywą ich podniesienia do poziomu innych emeryckich środowisk w kraju,

20. Dla uznania dokonań upamiętnienia bardziej oddanych sprawom naszego Związku, założyć „Honorową Księgę Zasłużonych”,

21. Podjąć działania na rzecz nadania sztandaru ZG, w okresie kadencji nowowybranego ZG,

23. Zorganizowanie konkursu kronik ZW i Kół w kadencji nowowybranego ZG,

24. Rozwijanie działalności w ramach komisji i zespołów zadaniowych, w tym ds. programowych, który zajmie się realizacją zadań i ich koordynacją,

25. Rozważyć do końca 2015 sprawę podziału składek zbieranych od członków Związku na rzecz Koła, ZW i ZG,

26. W porozumieniu z KG PSP podjąć starania w sprawie przywrócenia limitów odznaczeń dla członków naszego Związku, oraz o lokal dla naszego Związku w KG PSP.

Na zakończenie KZD w Soczewce przybyli: Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Józef Galica oraz dowódcza kadra oficerska KP PSP w Płocku. Komendant Główny życzył nowemu Zarządowi Głównemu wytrwałości w realizacji wytyczonych celów i życzył emerytom i rencistom pożarnictwa oraz ich rodzinom wiele zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. W KZD uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki, który zabierając głos omówił działania podejmowane przez FSSM oraz życzył nowemu ZG sukcesów w realizacji podjętej uchwały programowej. Przedstawiciele naszego ZG uczestniczyli w spotkania organizowanych w siedzibie FSSM – ostatnio w dniach 8 i 15.10 br. Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP odbyło dwa spotkania robocze 6.07 i 25.08.2015 r. przygotowując na posiedzenie Zarządu Głównego w dniu 20.10.2015 r. w KG PSP kilkanaście uchwał od Nr VI/13/2015 do Nr VI/26/2015 ws. przyjęcia do stosowania wdrażających m.in. od 1.01.2016r. Instrukcji kancelaryjnej dla wszystkich ogniw związku, ustalających zasad przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP”, którą otrzymało kolejnych 39 zasłużonych członków oraz osób szczególnie pomagającym i współpracującym z ogniwami związku; powołano Komisję do spraw nadania sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP; przyjęto, za zgodą KG i KW PSP, do stosowania zasady głosowania elektronicznego oraz głosowania w czasie telekonferencji; przyjęto szczegółowy „Plan działania Związku obejmującego zadania zapewniające wykonanie Uchwały programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów” – z przydziałem zadań na poszczególne osoby z Prezydium ZG. Podjęto odrębną uchwałę zobowiązującą Prezydium ZG do zbiórki środków finansowych na wydanie książki „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Historia powstania i działalności” autorstwa: Klemensa Dziermańskiego, Romana Śwista i Albina Piątkowskiego.

Po posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 6.07.br. przedstawiciele naszej organizacji zostali przyjęci przez Komendanta Głównego PSP, gdzie przedstawiono główne problemy dotyczące działalności ZEiRP RP oraz przybliżono planowanie zagadnienia do realizacji na rzecz rzeszy emerytów i rencistów polarnictwa oraz ich rodzin. Kol. Prezes K. Maślankiewicz został zaproszony do wzięcia udziału w dniu 8 lipca br. w naradzie krajowej komendantów wojewódzkich i kadry dowódczej PSP, gdzie przedstawił aktualne problemy emerytów i rencistów pożarnictwa oraz wskazał na możliwości współpracy na szczeblach wojewódzkich. Komendant Główny PSP zabierając głos zachęcał komendantów wojewódzkich do udzielania pomocy ogniwom ZEiRP RP. Na prośbę ZG Komendant Główny PSP doposażył nasz związek w sprzęt komputerowy.

Prezydium ZG podjęło w dniach 3 i 9 września 2015 r. rozmowy w sprawie Funduszu Socjalnego w Sejmie - Poselski Zespół Strażaków oraz z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Pracy i Polityki Społecznej.

Na zaproszenie KG PSP przedstawiciel Prezydium ZG uczestniczył w dniu 9 października br. w bardzo ważnym spotkaniu poświęconym chorobom zawodowych strażaków i ratowników z udziałem ekspertów zagranicznych. Spotkanie zorganizowało Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP. W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP. Na podstawie wyników badań w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii uznano choroby nowotworowe jako choroby zawodowe strażaków dając w ten sposób lepszą ochronę tej grupy zawodowej. Eksperci wskazali na konieczność wspólnych działań przez organizacje strażackie na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.
W związku z tym, że zagadnienie dotyczy również emerytów i rencistów pożarnictwa oraz członków OSP Zarząd Główny, na prośbę KG PSP przekazał 7 wniosków w kierunku badań identyfikacji źródeł ryzyka, zachorowalności strażaków na choroby nowotworowe oraz dalszej opieki nad chorym i jego rodziną -wykorzystując wyniki badań prowadzonych przez zagraniczne i krajowe instytuty badawcze np. z Łodzi, jak doświadczenia w działalności międzynarodowej podjętych już przez krajowe stowarzyszenia zajmujące się tymi zagadnieniami.

Sporządził: Tadeusz Szmytke

Sekretarz ZG ZEiRP RP 

2015-11-07

Licznik odwiedzin

3202243
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
228
2193
7609
2552391
80225
74861
3202243