1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie Koła w Hrubieszowie

W dniu 30 stycznia 2015 r.w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz spotkanie opłatkowe Koła ZEiRP RP, na zaproszenie emerytów gośćmi zebrania byli:

- bryg. mgr inż. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie,

- mgr Katarzyna Dubicka – pracownik ds. organizacyjno – kadrowych KP PSP.

Minutą ciszy uczczono zmarłego kolegę śp. Bolesława Dudka. Zebraniu przewodniczył oraz sprawozdanie złożył Prezes Koła Ryszard Sidorski, następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na lata 2015-2019.

Zebrani z ożywieniem poruszali drażliwe ale istotne tematy dotyczące środowiska emerytalnego tj. wykorzystania funduszu socjalnego, waloryzacji emerytur i rent, refundacji spotkań i uroczystości strażackich.

Pan Komendant powiatowy zapoznał zebranych z sytuacją pożarową powiatu i problemami straży.

 

Skład nowego Zarządu Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie:

Prezes – Sidorski Ryszard,
Wiceprezes – Kucy Jan,
Sekretarz – Zięba Halina,
Skarbnik – Piłat Jerzy,
Członek Zarządu – Graboś Marian.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Koniec Kazimierz,
Sekretarz – Dubicki Tadeusz,
Członek – Malinowski Lech,

Na zakończenie spotkania podzielono się opłatkiem i wspominano ciekawostki z okresu służby.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Świdnickim

W dniu 30 stycznia 2015r. o godzinie 10.00 w świetlicy tutejszej komendy PSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku. Uroczystości otwarcia, powitania gości i zebranych Członków dokonał Prezes Henryk Skoczylas. Zebraniu przewodniczył Kol. Zbigniew Dzirba, a obecnych było 20 emerytów. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybrano nowe władze Koła. Prezesem ponownie został Kol. Henryk Skoczylas. Nowym Wiceprezesem Kol. Wiesław Chęciński, a Skarbikiem Kol. Krzysztof Bryk. Z pracy w Zarządzie z przyczyn osobisto-zdrowotnych zrezygnowali Kol. Henryk Adamczyk i Władysław Szuba. Pozostali funkcyjni i członkowie Zarządu pozostali bez zmian. W nowej kadencji Kol. Wiesław Miedziak pełnił będzie obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2015 rok. Poruszono kilka problemów dotyczących bieżącego funkcjonowania Związku i omówiono sprawy funduszu socjalnego. 

Na Zebraniu gościliśmy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku – bryg.w st.spocz. Stanisława Marka i Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Sławomira Kowalczyka. Goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę odpowiednio dotyczącą spraw Związkowych i PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożyli wszystkim najlepsze życzenia. Za duży wkład i pomoc w działalności tutejszego Koła Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. Marek Stanisław wręczył Komendantowi Powiatowemu medal 20- lecia Związku, a w podziękowaniu za wieloletnią pracę w Kole Kol. Henrykowi Adamczykowi dotychczasowemu Wiceprezesowi, jednemu z założycieli Koła okolicznościowy list z okazji XX lecia Związku. Uchwałą zebrania przyjęto do Koła Kol. Bąka Jerzego. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z Zebrania.

 

 

Opracowanie:
Zbigniew Stefaniec
Sekretarz Koła

 

Chełmscy Emeryci Pożarnictwa podsumowali kadencję

W Sali Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Chełmie obradowało zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które było okazją do podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu. Gośćmi zebrania byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie - Stanisław Marek, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie - st . bryg. Robert Wesołowski, Kier. Sekcji Org.-Kadr. KM PSP - st.kpt. Stanisław Kołtun. Koło w roku bieżącym obchodzi jubileusz 20 lecia działalności, stąd też uroczysty charakter zebrania. W pierwszej części zebrani emeryci byli świadkami ślubowania młodych adeptów ratowników PSP. Ślubowanie od strażaków w służbie kandydackiej: Konrada Kotek, Radosława Szachun i Przemysława Tywoniuk odebrał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Robert Wesołowski.

Zasłużeni długoletni emeryci i renciści pożarnictwa powiatu chełmskiego zostali wyróżnieni okolicznościowymi adresami i dyplomami adresowanymi przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie, Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie i Prezesa Zarządu Koła ZEiRP RP w Chełmie. Jubilaci obchodzący kolejne rocznice urodzin od 70 wzwyż otrzymali słodkie upominki.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu za mijający okres zostało dobrze ocenione przez Komisję Rewizyjną i przyjęte przez zebranie, które jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium. W dyskusji podkreślano pogarszającą się sytuację ekonomiczną i zdrowotną środowiska emeryckiego.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów zebranie ponownie powierzyło funkcje w Zarządzie Koła. Prezesem został - Kazimierz Szwed, Wiceprezesem - Jerzy Brzozowski, Sekretarzem – Stanisław Majewski, Skarbnikiem - Teresa Pleszczyńska, Członkiem Zarządu – Emilia Wojciechowska. Komisję Rewizyjną tworzą: Przewodniczący – Adam Walczuk, Sekretarz – Anna Pastuszak, Członek – Henryk Kapłon. Na zakończenie złożono sobie wzajemne życzenia i spożyto wspólny posiłek.

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła we Włodawie woj. lubelskie

W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZEiRP RP we Włodawie. Obrady odbywały się w siedzibie Koła w obiektach Komendy Powiatowej PSP we Włodawie. Zebranie połączone było też ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Na zebraniu obok licznie przybyłych członków Koła obecni byli zaproszeni goście w osobach: bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka Prezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie, bryg. mgr inż. Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP oraz bryg. mgr Dariusza Pytkę Zastępcę Komendanta Powiatowego we Włodawie. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Edward Morawski witając wszystkich zebranych. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno najstarszego członka naszego Koła 95-letniego Józefa Sobczyka. Sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedłożył Skarbnik Janusz Grytczuk, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Andrzej Gromek. Dyskutując nad sprawozdaniami złożono szereg propozycji i wniosków, najważniejszym z nich było postulowanie zmiany zasad przyznawania środków z funduszu socjalnego dla emerytów w woj. lubelskim.Po przegłosowaniu Zarząd Koła jednogłośnie otrzymał absolutorium za dotychczasową działalność. W wyniku wyborów skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes Edward Morawski, Wice Prezes Waldemar Moszczyński, Sekretarz Halina Marciocha, Skarbnik Janusz Grytczuk, członkowie Zarządu: Andrzej Sielaszuk i Zdzisław Bajuk. Komisja Rewizyjna: Andrzej Gromek, Leopold Celiński i Kazimierz Tkaczuk. W dalszej części zebrania Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie Stanisław Marek wręczył okolicznościowe medale i dyplomy XX- Lecia Związku. Medal otrzymał Zastępca Komendanta PSP we Włodawie Dariusz Pytka oraz Wice Prezes Waldemar Moszczyński natomiast dyplomy z rąk Prezesa i Komendanta Powiatowego PSP otrzymało kilkanaście osób. Miłym akcentem było też wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 70-Rocznicy urodzin dla członka naszego Koła Leopolda Bronowickiego. Wcześniej też dokonano wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki w Lublinie. Delegatami zostali: Edward Morawski i Waldemar Moszczyński. W dalszej części uroczystości zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne, a następnie dyskutowali przy przygotowanym poczęstunku wspominając dawne czasy.

Opracował: Edward Morawski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie, w którym udział wzięło 35 członków Koła oraz 5 osób zaproszonych (gości). W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna. 

Nowy Zarząd Koła:

kol. Paweł Dworak – Prezes Koła,

kol. Grzegorz Gorzel – Wiceprezes Koła,

kol. Adam Skowronek – Sekretarz,

kol. Halina Kamińska – Skarbnik,

kol. Stanisław Marek – Członek Zarządu Koła,

kol. Krzysztof Wójcik – Członek Zarządu Koła,

kol. Kazimierz Jasiński – Członek Zarządu Koła,

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

kol. Stanisław Marczewski - Przewodniczący KR Koła,

kol. Mieczysław Piejak – Sekretarz KR,

kol. Janina Żochowska – Członek KR,

Członkowie Koła wybrali 7 delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku:

1. kol. Stanisław Marek,

2. kol. Paweł Dworak,

3. kol. Adam Skowronek,

4. kol. Halina Kamińska,

5. kol. Mieczysław Piejak,

6. kol. Elżbieta Błaszczyk,

7. kol. Krzysztof Wójcik,

W drugiej część obrad przybyli zaproszeni goście w osobach:

1. st. bryg. mgr inż. Mirosław Hałas - Komendant Miejski PSP w Lublinie,

2. ks. Mirosław Ładniak - kapelan wojewódzki PSP w Lublinie,

3. pani Elżbieta Adamczyk - pracownik KW PSP Lublin,

4. pani Monika Kulka – Ośrodek Szkolenia Kierowców KULKA

5. pani Maciej Kulka - OSK Kulka,

Po powitaniu, członkowie Koła oraz zaproszeni goście zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami i medalami XX lecia ZEi RP RP. Wyróżnionym wręczył medale Prezes ZW ZEiRP RP Stanisław Marek w asyście st. bryg. mgr inż. Mirosława Hałasa. Wyróżnieni dyplomami i medalami członkowie Koła to: Grzegorz Gorzel, Stanisław Marczewski, Kazimierz Jasiński, Józef Puderecki, Leszek Borkowski, Zofia Wójcik, Mirosław Wójcik, Krzysztof Wójcik, Stefan Gmitruk, Gabriel Sławiński, Halina Kamińska, Mieczysław Rękas, (osoby nieobecne na zebraniu, wyróżnione medalami: Ryszard Skolimowski, Leon Krupa, Henryk Gryta, Tomasz Goliszek, Janusz Sudół, Kazimierz Brodzik). Dyplomem XX lecia Związku wyróżnieni zostali: Waldemar Borzęcki, Mirosław Dziedzic, Andrzej Biszczak i Tadeusz Piejak. Dyplomy wręczył Prezes ZW ZE i RP RP Stanisław Marek w asyście ks. Mirosław Ładniaka, (osoby nieobecne na zebraniu, wyróżnione dyplomami: Stanisław Wielgos, Kazimierz Małyska, Anna Tyniec, Zbigniew Mendel, Andrzej Kosacki). Ponadto p. Iwonę Niećko-Swtowską wyróżniono okolicznościowym dyplomem z racji ukończenia 70 lat życia jako weterana służby pożarniczej. Zaproszonych gości w osobach: ks. Mirosław Ładniak, Elżbieta Adamczyk, Monika i Maciej Kulka wyróżniono okolicznościowymi medalami 20-lecia ZE i RP RP. Następnie kapelan wojewódzki ks. Mirosław Ładniak odmówił modlitwę, złożył zebranym życzenia noworoczne. Wszyscy uczestnicy zebrania połamali się opłatkiem składając też sobie wzajemnie życzenia. Po zakończeniu walnego zebrania, uczestnicy zebrania udali się na przygotowany posiłek do sali konferencyjnej ZW ZOSP RP w Lublinie.

Opracował: Paweł Dworak

 

TUTAJ link do strony internetowej KM PSP w Lublinie.

 

Licznik odwiedzin

4741914
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2806
2642
21494
4085177
50787
92795
4741914