1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Chełmscy Emeryci Pożarnictwa podsumowali kadencję

W Sali Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Chełmie obradowało zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które było okazją do podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu. Gośćmi zebrania byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie - Stanisław Marek, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie - st . bryg. Robert Wesołowski, Kier. Sekcji Org.-Kadr. KM PSP - st.kpt. Stanisław Kołtun. Koło w roku bieżącym obchodzi jubileusz 20 lecia działalności, stąd też uroczysty charakter zebrania. W pierwszej części zebrani emeryci byli świadkami ślubowania młodych adeptów ratowników PSP. Ślubowanie od strażaków w służbie kandydackiej: Konrada Kotek, Radosława Szachun i Przemysława Tywoniuk odebrał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Robert Wesołowski.

Zasłużeni długoletni emeryci i renciści pożarnictwa powiatu chełmskiego zostali wyróżnieni okolicznościowymi adresami i dyplomami adresowanymi przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie, Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie i Prezesa Zarządu Koła ZEiRP RP w Chełmie. Jubilaci obchodzący kolejne rocznice urodzin od 70 wzwyż otrzymali słodkie upominki.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu za mijający okres zostało dobrze ocenione przez Komisję Rewizyjną i przyjęte przez zebranie, które jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium. W dyskusji podkreślano pogarszającą się sytuację ekonomiczną i zdrowotną środowiska emeryckiego.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów zebranie ponownie powierzyło funkcje w Zarządzie Koła. Prezesem został - Kazimierz Szwed, Wiceprezesem - Jerzy Brzozowski, Sekretarzem – Stanisław Majewski, Skarbnikiem - Teresa Pleszczyńska, Członkiem Zarządu – Emilia Wojciechowska. Komisję Rewizyjną tworzą: Przewodniczący – Adam Walczuk, Sekretarz – Anna Pastuszak, Członek – Henryk Kapłon. Na zakończenie złożono sobie wzajemne życzenia i spożyto wspólny posiłek.

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła we Włodawie woj. lubelskie

W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZEiRP RP we Włodawie. Obrady odbywały się w siedzibie Koła w obiektach Komendy Powiatowej PSP we Włodawie. Zebranie połączone było też ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Na zebraniu obok licznie przybyłych członków Koła obecni byli zaproszeni goście w osobach: bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka Prezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie, bryg. mgr inż. Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP oraz bryg. mgr Dariusza Pytkę Zastępcę Komendanta Powiatowego we Włodawie. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Edward Morawski witając wszystkich zebranych. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno najstarszego członka naszego Koła 95-letniego Józefa Sobczyka. Sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedłożył Skarbnik Janusz Grytczuk, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Andrzej Gromek. Dyskutując nad sprawozdaniami złożono szereg propozycji i wniosków, najważniejszym z nich było postulowanie zmiany zasad przyznawania środków z funduszu socjalnego dla emerytów w woj. lubelskim.Po przegłosowaniu Zarząd Koła jednogłośnie otrzymał absolutorium za dotychczasową działalność. W wyniku wyborów skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes Edward Morawski, Wice Prezes Waldemar Moszczyński, Sekretarz Halina Marciocha, Skarbnik Janusz Grytczuk, członkowie Zarządu: Andrzej Sielaszuk i Zdzisław Bajuk. Komisja Rewizyjna: Andrzej Gromek, Leopold Celiński i Kazimierz Tkaczuk. W dalszej części zebrania Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie Stanisław Marek wręczył okolicznościowe medale i dyplomy XX- Lecia Związku. Medal otrzymał Zastępca Komendanta PSP we Włodawie Dariusz Pytka oraz Wice Prezes Waldemar Moszczyński natomiast dyplomy z rąk Prezesa i Komendanta Powiatowego PSP otrzymało kilkanaście osób. Miłym akcentem było też wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 70-Rocznicy urodzin dla członka naszego Koła Leopolda Bronowickiego. Wcześniej też dokonano wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki w Lublinie. Delegatami zostali: Edward Morawski i Waldemar Moszczyński. W dalszej części uroczystości zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne, a następnie dyskutowali przy przygotowanym poczęstunku wspominając dawne czasy.

Opracował: Edward Morawski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie, w którym udział wzięło 35 członków Koła oraz 5 osób zaproszonych (gości). W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna. 

Nowy Zarząd Koła:

kol. Paweł Dworak – Prezes Koła,

kol. Grzegorz Gorzel – Wiceprezes Koła,

kol. Adam Skowronek – Sekretarz,

kol. Halina Kamińska – Skarbnik,

kol. Stanisław Marek – Członek Zarządu Koła,

kol. Krzysztof Wójcik – Członek Zarządu Koła,

kol. Kazimierz Jasiński – Członek Zarządu Koła,

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

kol. Stanisław Marczewski - Przewodniczący KR Koła,

kol. Mieczysław Piejak – Sekretarz KR,

kol. Janina Żochowska – Członek KR,

Członkowie Koła wybrali 7 delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku:

1. kol. Stanisław Marek,

2. kol. Paweł Dworak,

3. kol. Adam Skowronek,

4. kol. Halina Kamińska,

5. kol. Mieczysław Piejak,

6. kol. Elżbieta Błaszczyk,

7. kol. Krzysztof Wójcik,

W drugiej część obrad przybyli zaproszeni goście w osobach:

1. st. bryg. mgr inż. Mirosław Hałas - Komendant Miejski PSP w Lublinie,

2. ks. Mirosław Ładniak - kapelan wojewódzki PSP w Lublinie,

3. pani Elżbieta Adamczyk - pracownik KW PSP Lublin,

4. pani Monika Kulka – Ośrodek Szkolenia Kierowców KULKA

5. pani Maciej Kulka - OSK Kulka,

Po powitaniu, członkowie Koła oraz zaproszeni goście zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami i medalami XX lecia ZEi RP RP. Wyróżnionym wręczył medale Prezes ZW ZEiRP RP Stanisław Marek w asyście st. bryg. mgr inż. Mirosława Hałasa. Wyróżnieni dyplomami i medalami członkowie Koła to: Grzegorz Gorzel, Stanisław Marczewski, Kazimierz Jasiński, Józef Puderecki, Leszek Borkowski, Zofia Wójcik, Mirosław Wójcik, Krzysztof Wójcik, Stefan Gmitruk, Gabriel Sławiński, Halina Kamińska, Mieczysław Rękas, (osoby nieobecne na zebraniu, wyróżnione medalami: Ryszard Skolimowski, Leon Krupa, Henryk Gryta, Tomasz Goliszek, Janusz Sudół, Kazimierz Brodzik). Dyplomem XX lecia Związku wyróżnieni zostali: Waldemar Borzęcki, Mirosław Dziedzic, Andrzej Biszczak i Tadeusz Piejak. Dyplomy wręczył Prezes ZW ZE i RP RP Stanisław Marek w asyście ks. Mirosław Ładniaka, (osoby nieobecne na zebraniu, wyróżnione dyplomami: Stanisław Wielgos, Kazimierz Małyska, Anna Tyniec, Zbigniew Mendel, Andrzej Kosacki). Ponadto p. Iwonę Niećko-Swtowską wyróżniono okolicznościowym dyplomem z racji ukończenia 70 lat życia jako weterana służby pożarniczej. Zaproszonych gości w osobach: ks. Mirosław Ładniak, Elżbieta Adamczyk, Monika i Maciej Kulka wyróżniono okolicznościowymi medalami 20-lecia ZE i RP RP. Następnie kapelan wojewódzki ks. Mirosław Ładniak odmówił modlitwę, złożył zebranym życzenia noworoczne. Wszyscy uczestnicy zebrania połamali się opłatkiem składając też sobie wzajemnie życzenia. Po zakończeniu walnego zebrania, uczestnicy zebrania udali się na przygotowany posiłek do sali konferencyjnej ZW ZOSP RP w Lublinie.

Opracował: Paweł Dworak

 

TUTAJ link do strony internetowej KM PSP w Lublinie.

 

Jubileusz w Biłgoraju

 

 

 

 

 

 

Do Anatoliusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pół wieku temu, upływ czasu wzrusza,

 

w biłgorajskiej straży poznałem Anatoliusza.

 

Tu konfrontowałem teorię z praktyką,

 

tak jakbym chciał zapasy równać z bijatyką.

 

Abym w rzeczywistość mógł wkroczyć spokojnie,

 

w dużej mierze Anatoliusz przyczynił się hojnie.

 

Z nim to objeżdżałem biłgorajskie straże,

 

poznawałem jak smakują strażackie wojaże.

 

Mnie Lubartów przypadł, a Ty w Biłgoraju,

 

piąłeś się wciąż w górę w tym strażackim raju.

 

A, że dobry byłeś przy ogniu i w słocie,

 

to 36 lat wytrwałeś w robocie.

 

Emeryt strażacki według mnie panisko,

 

może odpoczywać i mieć w „tyle” wszystko.

 

Pewnie, że są tacy, znamy te przypadki,

 

dryfują samotnie – zabłąkane statki.

 

Ciebie to nie tyczy, Ty działać zechciałeś,

 

dwadzieścia lat temu Koło zakładałeś.

 

I do dziś skutecznie w Kole prezesujesz

 

możesz dalej ciągnąć bo dobrze się czujesz.

 

Masz swoją Rodzinę, kochane prawnuki,

 

umiesz też stosować medyczne nauki.

 

Więc żyj Anatoliusz w zdrowiu długie lata,

 

niech Cię szczęście nie opuszcza.

 

To życzenia od kamrata

 

                                                                                                                                     (Adam Maluga)

 

Biłgoraj, dnia 20 grudnia 2014 r. 

 

 

W dniu 20.12.2014r. o godz. 14.00 w restauracji „u Dorosza” w Biłgoraju odbyło się uroczyste spotkanie z jubilatem Anatoliuszem Komanowskim.
Na zaproszenie jubilata przybyło około 60 osób wśród których byli członkowie rodziny, emeryci pożarnictwa i koledzy z Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju. Z przedstawicieli reprezentujących różne środowiska uczestniczyli:

- najbliższa rodzina,

- członkowie Koła ZE i RP RP w Biłgoraju,

- Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński,

- Byli Komendanci wojewódzcy byłego woj. zamojskiego: Mieczysław Skiba, Edward Wisz i Roman Popajewski.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Lublinie reprezentował W-ce Prezes: Adam Maluga i Paweł Dworak.

Zaproszeni uczestnicy spotkania życzyli Jubilatowi długich lat życia w szczęściu i zdrowiu. Jubilat otrzymał liczne prezenty, składane indywidualnie. Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie wręczyli Jubilatowi okolicznościowy list gratulacyjny adresowany dla jubilata przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie z okazji 75 Rocznicy Urodzin oraz wręczono pamiątkowy album z Muzeum w Kozłówce i album o Lublinie. Na tę uroczystość Wiceprezes Adam Maluga z racji długoletniej znajomości i pracy z Jubilatem napisał specjalny wiersz okolicznościowy, który ukazuje nam w sposób humorystyczny pierwsze dni współpracy z Jubilatem i wspólną karierę zawodową w pożarnictwie.

Zaproszeni goście przy muzyce z solistką bawili się do późnych godzin nocnych. Śpiewano różne piosenki biesiadne i strażackie. Opowiadano dowcipy i kawały. Wspominano zabawne historyjki z pracy zawodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że całe jubileuszowe spotkanie i atmosferę można porównać do uroczystości związanych z małym weselem, które sponsorował Jubilat Anatoliusz Komanowski.

 

Kolego Anatoliuszu w imieniu wszystkich uczestników spotkania dziękujemy Ci za zaproszenie, wspólny czas spędzony w Twojej obecności i przygotowanie tak wspaniałego przyjęcie, które pozostanie w naszej pamięci na długie lata.

 

W dniu 30.12.2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie na które zaproszono Jubilata Anatoliusza Komanowskiego. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Marek wręczył jubilatowi okolicznościowy album z dedykacją. Jubilatowi życzono długich lat życia w zdrowiu i spokoju.

 

 

Opracował: Paweł Dworak

 

 

Przedstawiciele związku emerytów lubelszczyzny uczestniczyli we Mszy św. za zmarłych strażaków i byli na grobach zmarłych kolegów

 

W dniu 6 listopada 2014 r. o godzinie 7:30 w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Lublinie, ul. Podwale 15, została odprawiona Msza Święta za zmarłych strażaków z woj. lubelskiego. Mszę Świętą odprawił wojewódzki kapelan ks. Mirosław Ładniak.

We Mszy uczestniczyli m.in.:

 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,

 • st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie,

 • bryg. Dariusz Gawlik - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie,

 • st. bryg. Sławomir Galiński - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie,

 • mł. bryg. Jolanta Michalczuk - Zastępca Naczelnika Finansów KW PSP w Lublinie

  oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z

        ramienia Zarządu Wojewódzkiego jak i Koła Miejskiego w Lublinie:

 

 • kol. Paweł Dworak

 • kol. Grzegorz Gorzel

 • kol. Adam Skowronek

 • kol. Janusz Sudół

 • kol. Waldemar Borzęcki

 • kol. Halina Wrona

Następnie po Mszy delegacja emerytów w osobach: kol. Paweł Dworak, kol. Grzegorz

Gorzel, kol. Adam Skowronek i kol. Janusz Sudół, udała się na cmentarz przy ul.

Unickiej gdzie zapalono znicze na grobach strażaków śp. Jerzego Górnickiego

i śp. Tadeusza Stańczyka.

Cześć ich pamięci.

Tekst oraz zdjęcia: Adam Skowronek

 

Licznik odwiedzin

4975023
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
584
1426
7655
4325327
41385
83666
4975023