1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Bedzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem ?

30.03.2016

Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne.

Szanowna Pani Minister,

do mojego Biura Poselskiego zgłaszają się osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa zostały zmuszone do wzięcia tzw. chwilówek.

W bardzo wielu wypadkach pojawia się efekt "spirali kredytowej" i sprawa płatności zostaje skierowana do komornika. Podczas spotkań dowiaduje się, ze dla komornika osoby pobierające emeryturę sa bardzo dobrym klientem, ponieważ może byc im potrącane 50% otrzymywanego świadczenia niezależnie od jego wysokości.

Z informacji jakie posiadam wynika, ze w przypadku osób zatrudnionych na umowę o prace musi im pozostać dochód do wysokości najniższego wynagrodzenia (z wyłączeniem zajec komorniczych związanych z alimentami). Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku emerytur co dla wielu osób jest po prostu niesprawiedliwe.

Ponieważ emerytury w wielu przypadkach są bardzo niskie tego typu działanie powoduje, ze osoby starsze musza rezygnować z zakupu np. leków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem czy przewiduje Pani wprowadzenie takich zmian w przepisach, by również osoby pobierające emeryturę miały zabezpieczona pewna czesc otrzymywanego świadczenia, tak jak jest to w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace?

Artur Dunin

Poseł na Sejm RP

Platforma Obywatelska

2 marca 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 260 w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne

Regulacje dotyczące postepowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera księga druga części drugiej ustawy z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z pózn. zm.). Zgodnie z art. 833 § 1 i § 4 Kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, natomiast świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Ustawodawca zróżnicował zatem sposób dokonywania potraceń i egzekucji w zależności od tego, czy dłużnik jest pracownikiem, czy tez emerytem lub rencista.

Obowiązujący stan prawny, dopuszczający niejednolity sposób ustalania górnej granicy potracen oraz obliczania kwoty wolnej od potraceń i egzekucji, uwzględnia różną sytuacje dłuzników oraz różny charakter należności (świadczeń) pieniężnych, które mogą stanowić zródło pokrycia ich zobowiązań finansowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z pózn. zm.), z kwoty emerytury i renty - pozostałej po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych naleznosci z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potraceniu należności enumeratywnie wymienione w art. 139. W zależności od rodzaju należności, potrącić można od 25 do 70% kwoty emerytury lub renty (art. 140).

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty podlegające potraceniom jest wprowadzona przepisami art. 141 ww. ustawy tzw. "kwota wolna od potraceń", określająca część świadczenia niepodlegająca egzekucji (potraceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi ona 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, tj. należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, mogą być potrącane do wysokości 25% emerytury lub renty (art. 140 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast wolna od tego rodzaju potraceń i egzekucji jest emerytura (renta) w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty (art. 141 ust.1 pkt 1 lit. c ww. ustawy). Ustalenie kwoty wolnej od potraceń jako równowartości najniższego świadczenia uniemożliwiłoby prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem byłby emeryt lub rencista otrzymujący najniższe świadczenie. Takie rozwiazanie budziłoby zastrzeżenia, czy słusznie umożliwia się unikanie odpowiedzialnosci finansowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a takimi byłoby nie wywiązywanie się ze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

Uprzejmie informuje, ze kwestia ewentualnej zmiany kwot wolnych od potraceń będzie przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu RP. W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął bowiem do Marszałka Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150), który ma na celu złagodzenie sytuacji finansowej osób mających różnego rodzaju zadłużenia, poprzez podniesienie kwot świadczeń emerytalno-rentowych niepodlegających zajęciom. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu I czytania tego projektu, skierowała go do dalszych prac w podkomisji sejmowej. Zakres zmian oraz skala podwyższenia kwot wolnych od potraceń, wymaga dogłębnej analizy w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, zabezpieczających interesy zarówno dłużników jak i ich wierzycieli.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 22 marca 2016 r.

www.podatki.biz

Informacja w sprawie skali podatku dochodowego w 2016 r.

Skala podatkowa obowiązująca w 2016r

Uprzejmie informuję, że skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszających podatek w 2016 r. nie ulegają zmianie.

 

Podstawa obliczenia w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), w roku 2016 obowiązuje następująca skala podatkowa:

Zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą:

 1. 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

 2. 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

  Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru.

  Ponadto informuję, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. nadal wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Nadal obowiązuje zasada, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty zaliczki a zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych.

  Skala podatkowa obowiązująca w 2015 r.

  Uprzejmie informuję, że skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszających podatek
  w 2015 r. nie ulegają zmianie.

  A zatem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), w roku 2015 obowiązuje następująca skala podatkowa:

 

Podstawa obliczenia w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą:

 

 1. 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika nie przekroczył kwotę 85 528 zł.

 2. 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

  Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru.

  Ponadto informuję, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nadal wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Nadal obowiązuje zasada, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty zaliczki a zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych.

  Załączniki do strony

 3. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu na 2016 r.

 

 

Informacja w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r.

Od dnia 1 marca 2016 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW podwyższa w ramach waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasady przeprowadzenia waloryzacji określają przepisy:

1. art. 88-89 oraz art. 93-94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.);

2. art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900 z późn. zm.).

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeśli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. z tytułu pobierania uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podwyższenie wysokości świadczeń nastąpi przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 149), który wynosi 100,24 %.

Na podstawie art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) emerytury i renty osób: l którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca 2016 r.,l które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego 2016 r. zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacyjnym 100,24 %.

Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 3 cyt. ustawy, jeżeli w okresie między zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie.

 

Źródło:

Szczegółowe informacje

 

 

 

 

Stowarzyszenie musi prowadzić pełną ksiegowość ?

Interpelacja nr 33457 do ministra finansów w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

Szanowny Panie Ministrze!

Stowarzyszenia non-profit postuluja by do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci i niektórych innych ustaw wprowadzic poprawki, które zwolniłyby stowarzyszenia z obowiazku prowadzenia pełnej ksiegowosci na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zdaniem stowarzyszen wprowadzenie limitu dotyczacego zwolnienia z obowiazku prowadzenia ksiegowosci do kwoty 50 tys. zł przychodu jest zbyt restrykcyjne i w przypadku dzis funkcjonujacych stowarzyszen non-profit niewystraczajace. Takze kwota proponowana przez Ministerstwo Finansów, czyli 100 tys. zł jest ich zdaniem zbyt niska. Zdaniem przedstawicieli tych srodowisk obowiazek prowadzenia pełnej ksiegowosci jest jednym z głównych czynników hamujacych rozwój stowarzyszen w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidacje takich społecznych stowarzyszen. Ostatecznie stowarzyszenie i tak podlega obowiazkowi rozliczenia sie z urzedem skarbowym i przedstawienia mu stosownych dokumentów, ale prowadzenie ksiegowosci zdaniem osób działajacych w stowarzyszeniach jest bezzasadne, gdyz w ich aktywnosci nie powstaje w ogóle obowiazek podatkowy.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem osób prowadzacych stowarzyszenia non-profit obowiązek prowadzenia ksiegowosci zastapiony powinien zostac prowadzenie przez stowarzyszenia non-profit ewidencji przychodów i kosztów, co pozwoli ich zdaniem na ich pełna kontrole.

W zwiazku z zaistniałą sytuacja zwracam sie do Pana Ministra z pytaniami:

 1. Jakie były przesłanki do zmian w przepisach dotyczacych sposobu rozliczania rachunkowosci stowarzyszen non-profit?

 2. Czy Ministerstwo zamierza przychylic sie do apelu przedstawicieli stowarzyszen non-profit i zastapic obowiazek prowadzenia ksiegowosci obowiazkiem prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów?

Z powazaniem

Maciej Orzechowski

Odpowiedz na interpelacje nr 33457 w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

W odpowiedzi na interpelacje Pana Posła Macieja Orzechowskiego, z dnia 9 lipca 2015 r. nr 33457, otrzymana droga ePUAP, uprzejmie przedstawiam nastepujace wyjasnienia w sprawie zwolnienia stowarzyszen z obowiazku prowadzenia ksiag rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w swietle ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia nieprowadzace działalnosci gospodarczej, z racji specyfiki swojej działalnosci, od 1995 r. miały juz przyznane znaczne przywileje w stosunku do innych osób prawnych w postaci szczególnych, uproszczonych zasad rachunkowosci. Do dnia 5 wrzesnia 2014 r. obowiazywało rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci dla niektórych jednostek niebedacych spółkami handlowymi, nieprowadzacych działalnosci gospodarczej. Natomiast z dniem 5 wrzesnia 2014 r. weszła w zycie nowelizacja ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.)1), uchylajaca to rozporzadzenie i wprowadzajaca opcje uproszczen w prowadzeniu ksiag rachunkowych i sporzadzaniu sprawozdan finansowych dla okreslonej grupy jednostek, zwanych jednostkami mikro, w tym m.in. dla stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej2), jezeli organ zatwierdzajacy ich sprawozdania finansowe podejmie decyzje w tym zakresie (art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci).

Podmiotom tym umozliwiono sporzadzanie uproszczonego sprawozdania finansowego, w tym skróconego bilansu i rachunku zysków i strat. Sa one zwolnione z obowiazku sporzadzania informacji dodatkowej i nie stosuja wyceny w wartosci godziwej oraz skorygowanej cenie nabycia. Dla stowarzyszen nieprowadzących działalnosci gospodarczej ustawa ta zachowała dotychczasowe uproszczenia dla tych jednostek przewidziane w uchylonym ww. rozporzadzeniu.

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowosci, nie wpływał - jak wynika z danych3) - hamujaco na rozwój stowarzyszen w Polsce (dane z Krajowego Rejestru Sadowego wskazuja na zdecydowany wzrost liczby podmiotów sektora pozarzadowego; pod koniec grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych organizacji pozarzadowych wynosiła 63 783; od 2005 r. do 2013 r. odnotowano przyrost liczby organizacji pozarzadowych ujetych w rejestrze KRS o 37%). Z badan Głównego

Urzedu Statystycznego wynika równiez, ze za najistotniejsza bariere w rozwoju organizacji pozarzadowych wskazywano trudnosci w pozyskiwaniu srodków finansowych na swoja działalnosc. Jednakze, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarzadowych o niskim rocznym przychodzie, zgłaszanym przez Ogólnopolska Federacje Organizacji Pozarzadowych, a wiec nie zawezajac sie jedynie do stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej, w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw przychylono sie do propozycji rozwiazan prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umozliwiajacych stosowanie przez te podmioty kolejnych uproszczen ewidencyjnych.

W art. 6 ww. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym nowy art. 10a w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z pózn. zm.), okreslonej grupie organizacji pozarzadowych4), umożliwiono prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych. Zmiana ta dotyczy tych organizacji pozarzadowych, które osiagaja mały roczny przychód, pierwotnie w wysokosci 50 tys. zł, a po przyjeciu poprawki przez Sejm w III czytaniu - 100 tys. zł. Zdaniem projektodawcy, zmiana ta przyczyni sie do usprawnienia działalnosci tych podmiotów wraz z obnizeniem kosztów ich funkcjonowania, gdyz organizacje te realizuja cele statutowe w głównej mierze w oparciu o prace społeczna swoich członków. Za przyjeciem takiej wysokosci progu przychodów przemawiaja nastepujace informacje:

1. na podstawie badania "Podstawowe fakty o organizacjach pozarzadowych - 2012 r."5), przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie przez Stowarzyszenie Klon-Jawor, rozkład przychodów organizacji pozarzadowych przedstawia sie w taki sposób, ze 20 % organizacji pozarzadowych osiąga przychody do wysokosci 1 tys. zł rocznie, natomiast 22% organizacji osiaga przychody od 1 tys. do 10 tys. zł; oznacza to, ze 42% podmiotów osiaga roczny przychód do 10 tys. zł,

2. na podstawie danych Głównego Urzedu Statystycznego w 2012 r. na 83,5 tys. Organizacji pozarzadowych, az 63,2% organizacji nieprowadzacych działalnosci gospodarczej (tj. 52,7 tys. podmiotów) osiagneło przychód roczny nieprzekraczajacy 50 tys. zł; natomiast 77% organizacji pozarzadowych osiaga przychody łacznie do 100 tys. zł,3) przyjety próg przychodów w wysokosci 100 tys. zł kwalifikujacy organizacje pozarzadowe do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (niebedacych organizacjami pozytku publicznego) dotyczyc bedzie 79% ich populacji.

W zwiazku z powyzszym, nalezy zwrócic uwage, iz nowe rozwiazania umozliwiajace prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych dla małych organizacji pozarzadowych, w tym stowarzyszen, zaproponowane w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw, dotyczyc beda ponad 70% tych organizacji, gdyz organizacje te sa w zdecydowanej wiekszosci podmiotami małymi, generujacymi niewielkie przychody i realizujacymi cele statutowe w głównej mierze w oparciu o społeczna prace swoich członków.

Nalezy takze zaakcentowac, iz po wejsciu w zycie przedmiotowej nowelizacji, po raz pierwszy okreslona grupa jednostek posiadajacych osobowosc prawna nie bedzie zobowiazana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dlatego te propozycje nowych kolejnych uproszczonych rozwiazan ewidencyjnych dla znacznej grupy organizacji pozarządowych, bazująca na progu przychodów w wysokosci 100 tys. zł, nalezy uznac za zasadna i celowa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Dorota Podedworna-Tarnowska

1) wprowadzona ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

1100).

2) ustawa nowelizujaca wprowadziła takze uproszczenia dla stowarzyszen prowadzacych działalność gospodarcza - vide art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowosci, jezeli w roku obrotowym, za który sporzadzaja sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzajacym ten rok obrotowy, a w przypadku stowarzyszen rozpoczynajacych działalnosc w roku obrotowym, w którym rozpoczeły działalnosc, nie przekroczyły co najmniej dwóch z nastepujacych trzech wielkosci: 1,5 mln zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedazy towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób - w przypadku sredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

3) wszystkie dane statystyczne przedstawione w niniejszym pismie otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

4) tj. organizacjom pozarzadowym (w tym stowarzyszeniom), z wyłaczeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeniom jednostek samorzadu terytorialnego, które:

a) działaja w sferze zadan publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

b) nie prowadza działalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnosci gospodarczej,

c) nie posiadaja statusu organizacji pozytku publicznego.

5)

www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

4260967
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
5442
2660
14906
3609786
48689
91756
4260967