1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zwolnienie z abonamentu RTV dla niektórych osób po ukończeniu 60. roku życia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Interpelacja nr 22280 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Ministrze,

z opłacania abonamentu RTV zostały m.in. zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się kobiety, które ukończyły 60 rok życia, uzyskały prawo do emerytury jednak ze względu na niskie świadczenie z ZUS-u, przeszły na rentę rodzinną po zmarłym mężu ze względu na bardziej korzystny wymiar świadczenia. Niestety w praktyce wdowy automatycznie pozbawione zostają prawa do zwolnienia z abonamentu, ponieważ placówki Poczty Polskiej kategoryzują ww. jako rencistki.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo planuje podjąć działania celem doprecyzowania przepisów prawa, aby osoby, które nabyły prawa do emerytury, spełniające kryteria jak na wstępie, ale pobierające rentę rodzinną po współmałżonku zwolnione były z obowiązku opłat RTV?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski, 14-05-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22280 w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 22280 Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Kwestia dotycząca zwolnienia z opłat abonamentowych osób, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do renty rodzinnej, jest kwestią wywołującą wątpliwości interpretacyjne na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Regulacje dotyczące emerytur, a także rent rodzinnych znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.). Ustawa określa zasady nabywania i ustalania prawa do emerytury, a także sytuacje, w których nabywa się uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub osobie bliskiej. Ustawa reguluje także kwestie zawieszenia oraz ustania prawa do świadczeń.

Odnosząc się do kwestii przedstawionej w interpelacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozróżniło dwie sytuacje osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Osoba, która miała ustalone prawo do emerytury w chwili śmierci małżonka, uprawniona jest do renty rodzinnej w sytuacji, gdy zmarły współmałżonek miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu prawa do świadczeń - zgodnie z art. 95 ustawy osobie takiej wypłaca się więc jedno z tych świadczeń (wyższe lub wybrane przez zainteresowanego).

Zbieg prawa do świadczeń nie skutkuje jednak zawieszeniem lub ustaniem ustalonego prawa do emerytury. W świetle powyższych przepisów prawa osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, a następnie rozpoczęła pobieranie renty rodzinnej, w dalszym ciągu ma ustalone prawo do emerytury, a jedynie nie pobiera emerytury. W powyższej sytuacji w świetle obowiązujących przepisów prawa pojawiają się wątpliwości, czy osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie mająca ustalone prawo do emerytury jest zwolniona z opłat abonamentowych, jeśli spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych.

Wątpliwości interpretacyjnych nie wywołuje natomiast sytuacja, w której osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku nie ma ustalonego prawa do emerytury. W takiej sytuacji osoba ta będzie zobowiązana do uiszczania opłat abonamentowych.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby dana osoba mogła zostać zwolniona z opłat abonamentowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych musi spełniać następujące przesłanki:

-   ukończyć 60 lat;

-  mieć ustalone prawo do emerytury;

-   wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS.

W związku z powyższym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty abonamentowej musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem Krajowej Rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizując przepis upoważniający do wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152), wskazała dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych, powinna przedstawić jednostce Poczty Polskiej dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że uprawnienie do zwolnienia z opłaty abonamentowej rozpoznawane jest indywidualnie w odniesieniu do danej osoby przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która stosuje przepisy stanowiące o przesłankach zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w sposób wyczerpujący odpowiadają na zadane w interpelacji pytania.

Z poważaniem

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, 04-07-2018 r.

(wytłuszczenia - redakcja)

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji już potwierdzone

Z początkiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł, a najniższe świadczenia będą wynosić 1100 zł. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

W noweli założono, że od 1 marca przyszłego roku najniższe emerytury, renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą wynosić po 1100 zł, podczas gdy obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy przewidziano z kolei wzrost z obecnych 772,35 zł do 825 zł.

"Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szacuje się, że w efekcie wyższe świadczenia otrzymywać będzie ok. 6,2 mln emerytów. W przyszłym roku waloryzacja będzie kosztować w sumie 8,4 mld zł, podczas gdy w roku obecnym to 5,96 mld zł.

Zmiany wprowadza ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 21 grudnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

Waloryzacja emerytur i rent na nowych zasadach

W 2019 r. zmianie ulegną zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższa emerytura ma zostać podniesiona do 1100 zł . Zastosowany zostanie też ustawowy wskaźnik waloryzacji, przy czym minimalna gwarantowana podwyżka świadczeń wyniesie 70 zł.

  

"Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

W projekcie przewidziano podniesienie najniższych świadczeń do: - 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; - 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Jednocześnie zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji. W efekcie wszystkie emerytury i renty będą podwyższone ustawowym wskaźnikiem (prognozowany wskaźnik wynosi 3,26 proc.). Obowiązywać będzie przy tym minimalna gwarantowana podwyżka świadczenia o 70 zł.

 

"Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł" - wskazują projektodawcy.

 

Zmiany mają kosztować budżet państwa ok. 1,5 mld zł w skali roku.

 

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 października 2018 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski  

  

www.podatki.biz

Ministerstwo Finansów nie przewiduje specjalnej ulgi internetowej dla emerytów

15.06.2018

Użytkowanie Internetu nie wymaga obecnie długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na kolejną interpelację poselską, dotyczącą tzw. ulgi internetowej.

Interpelacja nr 17769 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej dla emerytów

Szanowny Panie Premierze,

Przewodniczący Prezydium Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, działając w imieniu środowiska seniorów reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku oraz inne organizacje i stowarzyszenia seniorskie, przesłał do biur poselskich olsztyńskich parlamentarzystów, w tym też do mojego, petycję z inicjatywą dotyczącą zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zmianami) mającej na celu wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet. Seniorzy proponują, aby osoby, które ukończyły 60 rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystały z tego odliczenia) odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy czyli w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla seniorów, z których większość z nich pobiera niskie renty i emerytury, i pozwoliłoby na większą ich aktywizację do korzystania z komputera i sieci Internet.

Jest to szczególnie ważne w dobie kiedy Internet staje się niezbędny do funkcjonowania w życiu społecznym, a e-urzędy to już codzienność, z którą seniorzy sobie nie radzą. W petycji zaproponowane zostały zmiany do

ww.           ustawy tj. art. 26 ust. 6h w brzmieniu "Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, z zastrzeżeniem ust. 6i, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie postępujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia" oraz dodanie ust. 6i w brzmieniu "Zapisy ust. 6h nie dotyczą osób powyżej 60 roku życia."

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odniesieniu się do przedstawionej propozycji, a tym samym o odpowiedź na pytanie czy rząd dostrzega potrzebę i możliwość wprowadzenia ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych?

Z                                            poważaniem, Anna Wasilewska

Szanowny Panie Marszałku, w związku z interpelacją nr 17769 grupy posłów: Pani Anny Wasilewskiej oraz

Panów Pawła Papkego i Piotra Cieślińskiego, w sprawie zmiany zasad korzystania z podatkowej ulgi internetowej przez seniorów, uprzejmie informuję.

Jak wskazano w interpelacji, przedstawiciele środowiska seniorów proponują, aby do osób, które ukończyły

60.             rok życia, poniosły wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet i korzystają z ich odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) - dalej: "ustawa PIT" - nie miał zastosowania art. 26 ust. 6h tej ustawy, zgodnie z którym ww. odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie skorzystał z tego odliczenia.

W ocenie seniorów takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla osób starszych, z których większość pobiera niskie renty i emerytury. Przyczyniłoby się również do aktywizacji tej grupy społecznej w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Odnosząc się do tak sformułowanej petycji należy zauważyć, że zawarte w niej żądanie zmiany przepisów ustawy PIT było już analizowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stanowisko w tej sprawie zostało wyrażone w odpowiedziach na interpelację nr 11311 Pana Posła Tomasza Szymańskiego (pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. DD3.054.12.2017) oraz oświadczenie senatora Pana Mieczysława Augustyna (pismo z dnia 25 maja 2017 r. Nr DD3.054.16.2017), a także w związku z petycją Grudziądzkiej Rady Seniorów z dnia 4 kwietnia 2017 r., która w dniu 25 lipca 2017 r. była przedmiotem prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji a w dniu 12 września 2017 r. sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

W każdym przypadku minister rozwoju i finansów informował, że ulga internetowa, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2005 r. Jej celem było złagodzenie negatywnych skutków wzrostu podatku VAT na usługi internatowe (z 7% na 22%) w związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W obecnym stanie prawnym, z przedmiotowej ulgi podatnik może skorzystać tylko dwukrotnie i tylko w kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Tego rodzaju ograniczenie wprowadziła ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1278), jako konsekwencję rozwoju usług internetowych. Rozwój ten przyczynił się bowiem do wzrostu konkurencyjności na rynku tych usług, i w efekcie do spadku opłat za korzystanie z Internetu. Tym samym w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, użytkowanie Internetu nie wymaga już długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich podatników, tj. niezależnie od ich wieku, wykonywanej profesji czy zamożności. W ten sposób na gruncie ustawy PIT respektowana jest zasada równości wobec prawa oraz powszechny obowiązek podatkowy, o których w art. 32 i 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym stanie rzeczy żądanie przedstawicieli środowiska seniorów nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Jego realizacja prowadziłaby do uprzywilejowania jednej grupy podatników, tj. osób powyżej 60. roku życia. Miałoby to miejsce niezależnie od faktycznych dochodów poszczególnych osób znajdujących się w tej grupie oraz korzystania przez seniorów - analogicznie jak w przypadku innych podatników - z efektów spadku cen usług internetowych.

Między innymi z tych też względów, zarówno senacka Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jak i sejmowa Komisja do Spraw Petycji, podjęły decyzję o niepodejmowaniu prac w przedmiocie zmiany przepisów ustawy PIT w kształcie proponowanym przez seniorów.

Mając powyższe na uwadze informuje, że rząd nie prowadzi prac, których celem miałoby być wyłącznie, osób które ukończyły 60. rok życia z dyspozycji art. 26 ust. 6h ustawy PIT.

Łączę wyrazy szacunku, Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

5391239
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
243
1413
5899
4745956
41629
51220
5391239