1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji już potwierdzone

Z początkiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł, a najniższe świadczenia będą wynosić 1100 zł. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

W noweli założono, że od 1 marca przyszłego roku najniższe emerytury, renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą wynosić po 1100 zł, podczas gdy obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy przewidziano z kolei wzrost z obecnych 772,35 zł do 825 zł.

"Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szacuje się, że w efekcie wyższe świadczenia otrzymywać będzie ok. 6,2 mln emerytów. W przyszłym roku waloryzacja będzie kosztować w sumie 8,4 mld zł, podczas gdy w roku obecnym to 5,96 mld zł.

Zmiany wprowadza ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 21 grudnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

Waloryzacja emerytur i rent na nowych zasadach

W 2019 r. zmianie ulegną zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższa emerytura ma zostać podniesiona do 1100 zł . Zastosowany zostanie też ustawowy wskaźnik waloryzacji, przy czym minimalna gwarantowana podwyżka świadczeń wyniesie 70 zł.

  

"Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

W projekcie przewidziano podniesienie najniższych świadczeń do: - 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; - 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Jednocześnie zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji. W efekcie wszystkie emerytury i renty będą podwyższone ustawowym wskaźnikiem (prognozowany wskaźnik wynosi 3,26 proc.). Obowiązywać będzie przy tym minimalna gwarantowana podwyżka świadczenia o 70 zł.

 

"Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł" - wskazują projektodawcy.

 

Zmiany mają kosztować budżet państwa ok. 1,5 mld zł w skali roku.

 

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 października 2018 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski  

  

www.podatki.biz

Ministerstwo Finansów nie przewiduje specjalnej ulgi internetowej dla emerytów

15.06.2018

Użytkowanie Internetu nie wymaga obecnie długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na kolejną interpelację poselską, dotyczącą tzw. ulgi internetowej.

Interpelacja nr 17769 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej dla emerytów

Szanowny Panie Premierze,

Przewodniczący Prezydium Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, działając w imieniu środowiska seniorów reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku oraz inne organizacje i stowarzyszenia seniorskie, przesłał do biur poselskich olsztyńskich parlamentarzystów, w tym też do mojego, petycję z inicjatywą dotyczącą zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zmianami) mającej na celu wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet. Seniorzy proponują, aby osoby, które ukończyły 60 rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystały z tego odliczenia) odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy czyli w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla seniorów, z których większość z nich pobiera niskie renty i emerytury, i pozwoliłoby na większą ich aktywizację do korzystania z komputera i sieci Internet.

Jest to szczególnie ważne w dobie kiedy Internet staje się niezbędny do funkcjonowania w życiu społecznym, a e-urzędy to już codzienność, z którą seniorzy sobie nie radzą. W petycji zaproponowane zostały zmiany do

ww.           ustawy tj. art. 26 ust. 6h w brzmieniu "Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, z zastrzeżeniem ust. 6i, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie postępujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia" oraz dodanie ust. 6i w brzmieniu "Zapisy ust. 6h nie dotyczą osób powyżej 60 roku życia."

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odniesieniu się do przedstawionej propozycji, a tym samym o odpowiedź na pytanie czy rząd dostrzega potrzebę i możliwość wprowadzenia ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych?

Z                                            poważaniem, Anna Wasilewska

Szanowny Panie Marszałku, w związku z interpelacją nr 17769 grupy posłów: Pani Anny Wasilewskiej oraz

Panów Pawła Papkego i Piotra Cieślińskiego, w sprawie zmiany zasad korzystania z podatkowej ulgi internetowej przez seniorów, uprzejmie informuję.

Jak wskazano w interpelacji, przedstawiciele środowiska seniorów proponują, aby do osób, które ukończyły

60.             rok życia, poniosły wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet i korzystają z ich odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) - dalej: "ustawa PIT" - nie miał zastosowania art. 26 ust. 6h tej ustawy, zgodnie z którym ww. odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie skorzystał z tego odliczenia.

W ocenie seniorów takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla osób starszych, z których większość pobiera niskie renty i emerytury. Przyczyniłoby się również do aktywizacji tej grupy społecznej w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Odnosząc się do tak sformułowanej petycji należy zauważyć, że zawarte w niej żądanie zmiany przepisów ustawy PIT było już analizowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stanowisko w tej sprawie zostało wyrażone w odpowiedziach na interpelację nr 11311 Pana Posła Tomasza Szymańskiego (pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. DD3.054.12.2017) oraz oświadczenie senatora Pana Mieczysława Augustyna (pismo z dnia 25 maja 2017 r. Nr DD3.054.16.2017), a także w związku z petycją Grudziądzkiej Rady Seniorów z dnia 4 kwietnia 2017 r., która w dniu 25 lipca 2017 r. była przedmiotem prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji a w dniu 12 września 2017 r. sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

W każdym przypadku minister rozwoju i finansów informował, że ulga internetowa, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2005 r. Jej celem było złagodzenie negatywnych skutków wzrostu podatku VAT na usługi internatowe (z 7% na 22%) w związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W obecnym stanie prawnym, z przedmiotowej ulgi podatnik może skorzystać tylko dwukrotnie i tylko w kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Tego rodzaju ograniczenie wprowadziła ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1278), jako konsekwencję rozwoju usług internetowych. Rozwój ten przyczynił się bowiem do wzrostu konkurencyjności na rynku tych usług, i w efekcie do spadku opłat za korzystanie z Internetu. Tym samym w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, użytkowanie Internetu nie wymaga już długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich podatników, tj. niezależnie od ich wieku, wykonywanej profesji czy zamożności. W ten sposób na gruncie ustawy PIT respektowana jest zasada równości wobec prawa oraz powszechny obowiązek podatkowy, o których w art. 32 i 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym stanie rzeczy żądanie przedstawicieli środowiska seniorów nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Jego realizacja prowadziłaby do uprzywilejowania jednej grupy podatników, tj. osób powyżej 60. roku życia. Miałoby to miejsce niezależnie od faktycznych dochodów poszczególnych osób znajdujących się w tej grupie oraz korzystania przez seniorów - analogicznie jak w przypadku innych podatników - z efektów spadku cen usług internetowych.

Między innymi z tych też względów, zarówno senacka Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jak i sejmowa Komisja do Spraw Petycji, podjęły decyzję o niepodejmowaniu prac w przedmiocie zmiany przepisów ustawy PIT w kształcie proponowanym przez seniorów.

Mając powyższe na uwadze informuje, że rząd nie prowadzi prac, których celem miałoby być wyłącznie, osób które ukończyły 60. rok życia z dyspozycji art. 26 ust. 6h ustawy PIT.

Łączę wyrazy szacunku, Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Kwota zasiłku pogrzebowego - od 2011 r. bez zmian

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. Przed dniem 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

Interpelacja nr 17878 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011

 

Szanowna Pani Minister!

 

W 2011 r. rząd koalicji PO-PSL zdecydował o obniżeniu kwoty zasiłku pogrzebowego do wysokości 4 tys. zł. Swoją decyzję uzasadniał szukaniem oszczędności w budżecie w związku z rosnącym deficytem i długiem publicznym państwa polskiego. Niestety tak drastyczne obniżenie wysokości tego świadczenia najmocniej uderzyło w ludzi ubogich, samotnych i starszych. W związku z rosnącymi kosztami usług pogrzebowych takich osób nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Co więcej, te osoby wskutek podjętej przez poprzedni rząd decyzji zostało zmuszonych do podjęcia dramatycznych decyzji o zaciągnięciu kredytu bądź pożyczki na pokrycie kosztów pochówku.

 

Należy pamiętać o tym, że zasiłek pogrzebowy jest ostatnim świadczeniem, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz ubezpieczonego, i powinien w całości wystarczyć na dokonanie godnego pochówku.

 

Dziś dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości po pierwszym roku rządów system podatkowy został uszczelniony o kilka miliardów złotych, w szczególności dzięki uszczelnieniu podatku VAT. Pozytywne efekty działań naszego rządu mogą nieść w mojej ocenie dodatkowe wsparcie na rzecz najuboższych, samotnych i starszych. Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

 

1.Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje podjęcie jakichkolwiek działań, które spowodują wzrost zasiłku pogrzebowego?

 

2.Czy Pani resort będzie analizował koszty pochówku w poszczególnych województwach?

 

3.Czy Pani resort planuje nawiązanie współpracy w w/w zakresie z Ministerstwem Finansów?

 

Z należnymi wyrazami szacunku, Andrzej Kosztowniak, 30-11-2017 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 17878 w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011

 

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 11 grudnia br., znak: K8INT17878, przekazującym interpelację posła Andrzeja Kosztowniaka w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383), zwanej dalej: "ustawą emerytalną", wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. Nr 210, poz. 238) - uchwalonej przez Sejm RP VI kadencji.

 

Przed dniem 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

Kwota zasiłku pogrzebowego była wówczas ustalana miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłaszał Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

 

Zgodnie z uzasadnianiem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (nr druku sejmowego - 3430), zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego miała na celu dostosowanie jego wysokości, do średniej wysokości tego typu świadczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej (w uzasadnieniu podano kwoty zasiłku pogrzebowego, przysługujące wówczas w poszczególnych krajach UE).

 

Jednocześnie informuję, że w zakresie przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego został przygotowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 288).

 

Uchwałą z dnia 11 stycznia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł ten projekt do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1250). Celem projektu jest umożliwienie przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego została sporządzona jedynie karta zgonu i nie został sporządzony akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że przyjęta w ustawie z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.) regulacja umożliwia rodzicom pochowanie dziecka martwo urodzonego na wczesnym etapie ciąży, kiedy z przyczyn obiektywnych utrudnione lub niemożliwe jest ustalenie jego płci, ciężaru ciała lub długości płodu. Projektodawca podniósł, że jeżeli system prawny uznał możliwość pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu, osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu, należy stworzyć również możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 4 sierpnia br. zostało przyjęte przez Radę Ministrów pozytywne stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 1250), które następnie zostało przekazane do Sejmu w dniu 9 sierpnia br.

 

Przechodząc z kolei do kwestii obwiązującej wysokości zasiłku pogrzebowego, pragnę poinformować, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają obecnie prace analityczne, których przedmiotem jest możliwość wprowadzenia mechanizmu waloryzacji tego zasiłku. Decyzja co do ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych zostanie podjęta po przeprowadzeniu powyższych analiz.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, Warszawa, 21-12-2017

 

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

 

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

5085125
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1038
1367
11694
4443538
34506
55506
5085125