1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zarządu Głównego

Protokół z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP

Protokół

z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP

w dniu 8 września 2016 r. w KW PSP w Warszawie.

Posiedzenie otworzył Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes ZEiRP RP, który przywitał Członków Prezydium ZG i Przewodniczącego GKR.

Z Listy obecności wynika, że na 9 Członków Prezydium obecnych było
8 Członków. Uchwały i ustalenia były więc prawomocne. 

W trakcie posiedzenia ustalono co następuje:

1.  Informacja o działaniach w sprawie terminu wręczenia sztandaru dla

ZEiRP RP  przyjęcie zadań do realizacji przez członków Prezydium ZG.

Jak wynika z ustaleń dokonanych przez kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego       ZEiRP RP wręczenie sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Emerytów
i Rencistów RP nastąpi w dniu 7 października 2016 r. łącznie z uroczystościami przekazania nowej siedziby KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40. Jednocześnie Prezydium akceptowało proponowany Scenariusz uroczystości
– pod warunkiem włączenia krótkiego wystąpienia Prezesa ZG ZEiRP RP. Ustalono Listę osób do wbijania gwoździ na drzewcu sztandaru. Członkom Prezydium przydzielono konkretne zadania do realizacji przed i w trakcie uroczystości. Ustalono wykonanie przedstawionego aktu przekazania strażnicy i wręczenia sztandaru
w drewnianej ramce,  wstępnie w ilości 50 sztuk.     

   

2. Sprawy finansowe w tym działania o zmianie instrukcji finansowej,

Skarbnik ZG Kol. Andrzej Kowalcze podał aktualny stan finansów Związku:

a)    Konto bankowe – ok. 30 000 złotych,

b)    Kasa – 3 150 złotych.

Skarbnik podał wpłaty na organizację uroczystości związanych
z wręczeniem sztandaru przez Członków, ZG, poszczególne ZW oraz Koła,
a także instytucje i zakłady pracy. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP.”

Prezydium ZG podjęło Uchwałę Nr VI/ 8/2016 o przyznaniu odznaczeń dla 48 zasłużonych naszych Członków oraz osób wspierających działalność Kół w całym kraju.

Omówiono zagadnienie uhonorowania zasłużonych naszych członków odznaczeniami nadawanymi przez państwowe organy zewnętrzne. Przedstawiono procedury uzyskiwania tych odznaczeń.

4.  Prace przy nowym Statucie ZEiRP RP

Prezes przedstawił aktualny stan konsultacji projektu nowego Statutu ZEiRP RP.

5.  Posiedzenie Zarządu Głównego.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP
w dniach 24 – 25 listopada 2016 r. w Krakowie.

6.  Kolejne posiedzenie FSSM z udziałem naszego przedstawiciela odbędzie się w Warszawie w dniu 26.10.2016 r.  

Na tym protokół zakończono.

 prezes                   

szmytke                                                                                          

 

                                                                                 

Uchwała dot. Instrukcji kancelaryjnej

Mixed Selection

UCHWAŁA Nr VI/13/2015

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania Instrukcji kancelaryjnej.

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt. 14) Statutu Zarząd Główny postanawia przyjąć do stosowania przez Koła, Zarządy Wojewódzkie i Zarząd Główny naszego Związku Instrukcję kancelaryjną stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Prezydium ZG przekaże do stosowania wyżej wymieniony załącznik do Zarządów Wojewódzkich, celem ich stosowania począwszy od 01 stycznia 2016 r.

§ 3.

Celem szybkiego ich rozpropagowania należy załącznik do niniejszej uchwały odpowiednio wyeksponować na stronie internetowej naszego Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Traci moc uchwała ZG 1/96 z dnia 22 lutego 1996 r .  

Głosowanie ZG:

Za: 18

Przeciw: 0

 
   


Wstrzymało się od głosu: 0.


Zał. Nr 1 do Uchwały ZG Nr VI/13/2015

       

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZEiRP RP

Spis treści:

I. Rodzaj i treść pieczątek organizacyjnych dla ogniw Związku:

II. Dokumentacja w Związku

II.1. Dokumentacja w Kołach,

II.2. Dokumentacja w Zarządach Wojewódzkich,

II.3.Ewidencje,

III. Obieg dokumentacji Związkowej,

IV. Obieg dokumentacji Związkowej.


I. Rodzaj i treść pieczątek organizacyjnych dla ogniw Związku:

I.1. Stempel nagłówkowy dla wszystkich ogniw Związku o treści:

-   Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

   a pod nim

- Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

   Podać pełny adres…………………………………………………

- Zarząd Wojewódzki w ………………………………………..

   podać pełny adres ……………………………………………….

- Zarząd Koła w ……………………………………………………..

   lub Zarząd Koła Nr w...............................................

   podać miejscowość pełny adres……………………………

I.2. - pieczęć okrągła o średnicy do 25 mm drugie mniejsze koło wpisane w środek / dla wszystkich ogniw Związku o jednolitej treści po obwodzie w polu między kołami: „ Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” i alternatywnie w polu środkowym poziomo – Zarząd Główny. Zarząd Wojewódzki, Zarząd Koła w………….

I.3. - stemple podpisowe trzyliniowe:
- w górnej linii części funkcja – Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Głównej, Wojewódzkiej, Zarządu Koła/ Komisji Rewizyjnej /,

- w środkowej linii Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Koła, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjne w Kole,

- w końcowej, dolnej linii imię i nazwisko.

II. Dokumentacja w Związku,

II.1. Dokumentacja w Kołach,

II.1.1 - teczka organizacyjna znakowana jako teczka OK. W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako OK. numer sprawy.2015 (dany rok).

II.1.2 - teczka uchwał znakowana jako UK. W teczce spis uchwał,
a uchwały znakowane jako UK. numer sprawy.2015 ( dane lata- teczka może być na całą kadencję władz koła).

II.1.3. - teczka spraw finansowych i posiadanego majątku znakowana jako FK. W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako FK.
numer sprawy.2015 ( dany rok)

II.1.4. - teczka protokołów i sprawozdań znakowana jako teczka PK.
W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako PK. numer sprawy.2015 ( dany rok).              

II. 2. Dokumentacja w Zarządach Wojewódzkich

II.2.1. - teczka organizacyjna - znakowana jako teczka OW. W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako OW.numer sprawy.2015 ( dany rok)

II.2.2. - teczka uchwał - znakowana jako UW. W teczce spis uchwał, a uchwały znakowane jako UW.numer sprawy.2015 ( dany rok- teczka może być na całą kadencję władz wojewódzkich)

II.2.3. - teczka spraw finansowych i posiadanego majątku znakowana jako FW. W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako FW.
numer sprawy.2015 ( dany rok)

II.2.4- teczka protokołów i sprawozdań- znakowana jako teczka PW.
W teczce spis spraw, a dokumenty znakowane jako PW.
numer sprawy.2014 ( dany rok)

II.3. Dokumentacja w ZG prowadzona w sposób identyczny jak w ZW, przy czym wszystkie uchwały i dokumenty będą sygnowane rzymską numeracją nowej kadencji np. VI - ZG/OG/73 /2015. Liczba 73 to kolejny numer pisma w Spisie spraw.

II.3. Ewidencje

Zarządy poszczególnych szczebli Związku wg statutowych kompetencji winne posiadać ewidencje członków, władz, komisji rewizyjnych itp., a w szczególności:

II.3.1 - w Kołach: wykaz imienny członków wg wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do instrukcji,    

II.3.2 - w Zarządach Wojewódzkich: władz Zarządu Głównego, pełny wykaz składów Zarządów Kół i zbiorczy wykaz ogólnej liczby członków
w Kołach, przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Kołach, skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, skład Zarządu Wojewódzkiego,

II.3.3 - w Zarządzie Głównym: skład członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Imienny wykaz Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Przewodniczących WKR,

II.3.4 - inne dokumenty określone w „Zasadach Gospodarki Finansowej w ogniwach ZEiRP RP „ /Uchwała nr. 9(4)V/ 2014 z dnia 21 września 2012r/,

II.3.5. - w Zarządach Wojewódzkich ZEiRP RP prowadzi się ewidencję pt. „ Zaświadczenia uprawniających do dwóch ulgowych przejazdów PKP w ciągu roku” wg wzoru w załączniku Nr 2 do Instrukcji

Zaświadczenia ponumerowane, otrzymane z Zarządu Głównego ZEiRP RP są drukami ścisłego zarachowania. Zarządy Wojewódzkie rozliczają się z posiadanych zaświadczeń w okresach kadencyjnych / czteroletnich/ określając: - stan posiadania od Nr……     do Nr…….

- ilość wydanych zaświadczeń w latach                   od Nr… do Nr……

- ilość kasacji.

Wszystkie te ewidencje ( za wyjątkiem Ewidencji wydanych zaświadczeń uprawniających do dwóch ulgowych przejazdów PKP w ciągu roku) winny być prowadzone w formie elektronicznej, a tylko sporadycznie drukowane i załączane do teczek spraw organizacyjnych.

IV. Obieg dokumentacji Związkowej

IV.1.- dokumenty z Zarządu Głównego do Zarządów Wojewódzkich

IV.1.1. W każdym ZW należy wskazać adresy elektroniczne członków ZW i WKR. Poczta będzie wysyłana na adresy członków ZW, WKR oraz członków Zarządu Głównego z danego województwa i Głównej Komisji Rewizyjnej. Adresami skrzynek poczty e-mailowej ZG, z których będzie wysyłana poczta to adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.1.2. Otrzymana poczta elektroniczna winna być odczytana przez osoby wyżej wskazane.

IV.1.3. Po odczytaniu, jedna z tych osób winna wydrukować w 1 egz. otrzymanej korespondencji do dokumentacji danego ZW. Następnie dokument ten winien być zadekretowany przez Prezesa ZW. Na wydrukowanym dokumencie, należy dokonać pisemnej dekretacji, odnośnie dalszego biegu sprawy wraz z datą zapoznania się z dokumentem.

IV.1.4. Następnie poczta elektroniczna winna być zapisana na dysku „twardym” na komputerze który będzie komputerem „wiodącym”
w danym ZW. Winno się wykonać odpowiedni katalog do którego będą zapisywane dokumenty.

np. ZG-2015- przychodzące - katalog

podkatalog ZG- protokoły

podkatalog ZG- pisma organizacyjne.

IV.1.5. Do Zarządów Wojewódzkich, członków ZW, które nie udostępnią adresu e-mailowego, wysyłana będzie poczta pisemna z ZG w okresie- 1 raz na 1/2 roku, jeśli nie będzie zachodziła pilna potrzeba poinformowania danego ZW.

IV.2. Dokumenty z Zarządu Wojewódzkiego do Zarządu Głównego

IV.2.1. Do ZG dokumenty winny być wysłane pocztą elektroniczną, za zgodą Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

IV.2.2. Potwierdzeniem wysłania będzie pisemna wersja poczty
e-mailowej z adnotacją osoby   wymienionej w pkt. II.1 -”wysłano poczta elektroniczną”, data i podpis czytelny osoby.

IV.2.3. Adresami skrzynek poczty e-mailowej ZG na które będzie wysyłana poczta to adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.3. Obieg dokumentów wewnątrz danego ZW.

W każdym ZW winny to być opracowane zasady obiegu dokumentów drogą elektroniczną wg własnych potrzeb jednak należy zważyć że, Prezes ZW, Członek WKR, we własnym zakresie winni dokonywać:

- odczytu poczty elektronicznej,

- wydruku pisemnego poczty elektronicznej jeśli taka potrzeba zachodzi dla dokumentowania

Zarządy wojewódzkie i osoby wskazane wyżej nie udostępniające adresu e-mailowego, muszą się liczyć z opóźnionym dostarczaniem korespondencji, informacji.

IV.3.2. Pilne informacje dla członków ZG, GKR, Prezydium ZG ukazywać się będą na stronie internetowej ZG tj www.zgzeirp.pl

 

 

 TUTAJ pobierzesz uchwałę w wersji PDF

 

 

Ewidencja wydanych "Zaświadczeń uprawniających do dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku" - załącznik nr 2

Licznik odwiedzin

3417876
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
3290
1856
8021
2771121
71230
67506
3417876