1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-mazurskiego ZW ZEiRP RP

 Olsztyn 24 czerwca 2015r.

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP z następującym porządkiem obrad :

1. Omówienie wyników i przebiegu VI Zjazdu delegatów woj. Warmińsko-mazurskiego.

2. Omówienie organizacji i przebiegu Posiedzenia ZG ZE i RP RP w Pięknej Górze k/Giżycka.

3. Przebieg i ustalenia VI Krajowego Zjazdu delegatów ZE i RP RP.

4. Sprawy finansowe.

5. Sprawy organizacyjne.

Prezes Zarządu podkreślił dobrą organizację Zjazdu. Wszystkie sprawy organizacyjne zostały właściwie przygotowane, co umożliwiło sprawny przebieg Zjazdu. Frekwencja delegatów bardzo dobra, podjęta uchwała zawiera zadania realne.

Podziękował członkom Zarządu uczestniczącym w przygotowaniu posiedzenia i jego przebiegu.

Oceny przebiegu posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka dokonał członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik podkreślając dobrą organizację umożliwiającą sprawny przebieg posiedzenia. Warunki zakwaterowania, wyposażenie domków i sali obrad, atrakcje turystyczne zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Zostali oni zapoznani z historią Warmii i Mazur. Oprócz upominków przybliżających Ziemię Giżycką otrzymali opracowanie „OSP na Warmii i Mazurach–Historia –Tradycja –Organizacja” przekazaną nieodpłatnie przez ZW ZOSP województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podziękowanie należy się Staroście Giżyckienu Wacławowi Strażewiczowi, Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. inż. Jerzemu Kunickiemu oraz Zarządowi Koła ZEiRP RP w Giżycku.

Prezes ZW przedstawił ogólnie przygotowanie zjazdu w tym z warunkami zakwaterowania. Podał , że w Zjeździe uczestniczyli: Prezydent Federacji Związków Służb Mundurowych. Prezes Zarządu Głównego Związku Służby Więziennej, Komendant Powiatowy PSP w Płocku. W ostatnim dniu Zjazdu przybył Komendant Główny PSP oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP. Prezes przedstawił skład wybranego Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej. Poinformował o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa” dotychczasowemu Prezesowi Związku Albinowi Piątkowskiemu.

Zapoznano się z finansami ZW, które oceniono jako dobre. Składki statutowe za rok 2015 opłaciło 75% kół, a składki do ZG zostały przekazane w wysokości 50% należności.

W sprawach organizacyjnych Prezes Zarządu przedstawił zadania na najbliższy okres, które należy wykonać , a mianowicie:

- uporządkowanie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej,

- wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego PSP o przydział nowego komputera lub modernizację istniejącego oprogramowania,

- rozważenie zakupu komputera przenośnego na potrzeby Zarządu,

- dokonanie podziału zadań pomiędzy członków Prezydium Zarządu.

- dokonać rozpoznania w Bankach odnośnie możliwości zmiany konta z imiennego na Konto Zarządu,

Na zakończenie Prezes poinformował, że dokonano aktualizacji składów osobowych Kół po kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Opracował : Prezes ZW Tadeusz Jakubik.

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego

W dniu 25 marca 2015 r. w restauracji „Wileńska” w Olsztynie odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w kołach, Prezesi kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście a wśród nich:

 • Krzysztof Dietz – Skarbnik ZG ZEiRP RP,

 • st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,

 • st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz – Z-ca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,

 • st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński – Komendant Powiatowy PSP w Działdowie,

 • st. bryg. mgr inż. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Iławie,

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

Na początek obrad minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i koleżanki w trakcie trwania kadencji.

Niżej wymienieni członkowie Związku i osoby współpracujące zostały odznaczone – odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

 1. st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski

Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,

 1. Bogdan Baran - Prezes Koła w Pasłęku,

 2. st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński – Komendant Powiatowy PSP w Działdowie,

 3. Mirosław Czyż - Prezes Koła w Piszu,

 4. st. bryg. mgr inż. Maciej Jasiński - Komendant Powiatowy PSP w Iławie,

 5. Roman Kaliszuk - Wiceprzewodniczący WKR w Olsztynie,

 6. Adam Makowski – Prezes Koła w Węgorzewie,

 7. Teresa Osenkowska-Żbik - Skarbnik ZW w Olsztynie,

Aktu dekoracji dokonali Członkowie Prezydium ZG ZEiRP RP Krzysztof Dietz i Tadeusz Jakubik.

Za przyznane wyróżnienia podziękował Warmińsko-Mazurski Komendant Woj. PSP oraz zapowiedział dalszą współpracę z Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Ponadto z okazji zakończenia pełnienia funkcji okolicznościowymi platami zostali wyróżnieni:

 1. Stefan Dawidowicz – członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Koła w Olecku w latach 1999 – 2014

 1. Stanisław Pabijanek – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w latach 2003 – 2014

 1. Eugeniusz Szymski – Prezes Koła w Bartoszycach w latach 2009 – 2014

 1. Waldemar Ulatowski – Prezes Koła w Nidzicy w latach 2003 – 2014

 2. Józef Witkowski - członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Koła w Mrągowie w latach 1997 – 2014 oraz w dniu dzisiejszym obchodzący75 rocznicę urodzin

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2011 – 2014 roku przedstawił Warmińsko – Mazurski Prezes ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Teresa Ciechowska. Ocena działalności ZW przedstawiona przez komisję była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

W trakcie przerwy delegaci złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych strażaków.

W dyskusji głos zabrali między innymi : kol. Wojciech Bastek – Przewodniczący Komisji

Socjalnej, który przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego w latach 2011 – 2014,

kol. Ryszard Kaszuba, Mirosław Czyż – sprawy związane z organizacją wycieczek, Prezes koła w Elblągu – poruszył sprawy które były wcześniej realizowane tj. możliwość awansowania w stopniu służbowym dla emerytów, zmiany waloryzacji emerytur na płacową oraz odznaczenia emerytów – odznaką „Za długoletnią służbę”.

W głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd Wojewódzki w składzie :

Prezes - Tadeusz Jakubik,

Wiceprezes - Stanisław Mikulak,

Wiceprezes - Wojciech Bastek,

Sekretarz - Ryszard Kaszuba,

Skarbnik - Teresa Osenkowska-Żbik,

Członek Prezydium - Stanisław Pabijanek,

Członek Prezydium - Adam Osiński,

Członkowie ZW - Mirosław Czyż,

- Jarosław Dunajew,

- Elżbieta Figurska,

- Ryszard Guz,

- Julian Lemiech,

- Adam Schmidt,

- Józef Wasilewski,

- Jerzy Ziemkiewicz.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Teresa Ciechowska,

Wiceprzewodniczący - Roman Kaliszuk,

Sekretarz - Elżbieta Wróblewska,

Członek - Stefania Bogorodź,

Członek - Jan Walewski.

Delegaci na Zjazd Krajowy

 • Tadeusz Jakubik,

 • Wojciech Bastek,

 • Stanisław Mikulak,

 • Ryszard Kaszuba.

W tej części obrad głos zabrał przedstawiciel ZG ZEiRP RP kol. Krzysztof Dietz, który pogratulował nowo wybranym władzom oraz przedstawił główne problemy nurtujące środowisko emerytów i rencistów w Polsce.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2015 – 2019.

Następnie głos zabrał Z-ca K-nta Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, który pogratulował nowo wybranemu Zarządowi oraz zadeklarował dalszą współpracę ze Związkiem.

Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Prezes ZW kol. Tadeusz Jakubik, który przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Zarządem Wojewódzkim do realizacji w bieżącym roku i do końca kadencji.

Opracował:  Tadeusz Jakubik                                                                           

Prezes ZW ZEiRPP RP

Zdjęcia: Stanisław Pabijanek

 

 

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 •  analiza przebiegu zebrań sprawozdawczo- wyborczych w kołach terenowych
 • omówienie wyników kontroli WKR w ZW za ostatnią kadencję

 • przygotowanie do VI Zjazdu Wojewódzkiego ZEiRP RP, przydzielenie zadań dla poszczególnych funkcyjnych związanych z przygotowaniem zjazdu

 • wolne wnioski.

 Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił przebieg zebrań w kołach. Zebrania zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem we wszystkich kołach. Zmiany Prezesów przeprowadzono w 4 kołach tj. Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku. W trakcie 2014 roku liczba emerytów zrzeszonych w naszym Związku nie uległa zmianie, ubyło 33 członków, w tym 9 zmarło, 5 wystąpiło i 19 skreślono oraz wstąpiło 33, ogólna liczba członków Związku na 31.12.2014r. wynosiła 720 w tym 91 kobiet.

 Na zebraniach wybrano 34 delegatów na VI Zjazd Wojewódzki.

 W dniu 20 lutego 2015 roku Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Zarządzie Wojewódzkim kontrolę działalności Zarządu za okres całej kadencji 2011 – 2014. Komisja uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku.

 Komisja przedstawi na Zjeździe Wojewódzkim wniosek o uchwalenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu.

 Postanowiono, że VI Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku w restauracji „WILEŃSKA” w Olsztynie.

 Ustalono precyzyjnie zdania dla poszczególnych członków prezydium ZW związane z przygotowaniem Zjazdu.

 Na prowadzącego Zjazd zostanie zaproponowany Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak, który jeżeli zostanie zaakceptowany poprowadzi nasz Zjazd po raz szósty.

 Na Zjeździe zostanie wręczone 9 odznak „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków Związku i osób współdziałających, plata dla honorowego Prezesa Koła w Mrągowie Józefa Witkowskiego w związku z 75 rocznicę urodzin oraz cztery dla prezesów Kół w Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku, którzy pełnili tę funkcję przez ostatnie lata.

 Omówiono program wycieczki, która ma być zorganizowana w pierwszej połowie czerwca br. na trasie Kaszuby, Trójmiasto – Hel – Słowiński Park Narodowy.

 Opracował:

 Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik

 

Walne zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 28 stycznia 2015 roku odbyło się Walne zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła.

Na zebranie przybyli: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński. Na zebraniu Zarząd Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w latach 2011-2014, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli. Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2011-2014. Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2014 oraz niedociągnięcia w składanych wnioskach. Wręczono legitymacje członkowskie oraz Medale okolicznościowe 20 - lecia Związku. Miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej Platy dla Antoniego Kundzicza z okazji 75 tej rocznicy urodzin. Na zebraniu dokonano wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku. Po ukonstytuowaniu się Zarząd koła przedstawia się następująco:

Prezes – Jerzy Jasiński,

Wiceprezes – Zbigniew Łupina,

Sekretarz – Ryszard Kaszuba,

Skarbnik –Waldemar Filipczak,

Członek – Andrzej Kiernozek.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Grzegorz Wieczorek,

Sekretarz – Lucjan Nadolski,

Członek – Zbigniew Stempliński.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki wybrani zostali: Tadeusz Jakubik, Wojciech Bastek, Jasiński Jerzy, Ryszard Kaszuba, Stanisław Mikulak.

Po zebraniu odbyła się uroczystość noworoczno - opłatkowa pod przewodnictwem kapelana strażaków woj. warmińsko-mazurskiego ks. Andrzeja Barwisza, po którym uczestnicy spożyli wspólnie uroczysty obiad zorganizowany z okazji 20 - lecia istnienia Związku. Zebranie i uroczystości okolicznościowe odbyły się w restauracji „Wileńska” w Olsztynie.

Obchody 20 - lecia powstania ZEiRP RP w województwie warmińsko-mazurskim.

24 września 2014 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów kół terenowych z następującym porządkiem obrad :

 1. Wystąpienie Prezesa ZW ZEiRP RP związane z XX-leciem powstania Związku,

 2. Wręczenie odznak i medali jubileuszowych,

 3. Wystąpienie zaproszonych gości,

 4. Sprawy organizacyjne

W posiedzeniu brali udział zaproszeniu goście :

 1. Warmińsko-Mazurski Komendant Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

 2. Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski,

 3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP mł. bryg. mgr inż. Robert Fliciński,

 4. Główna Księgowa KW PSP Pani Ewa Kozakiewicz,

 5. Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP

Kolega Wojciech Bastek.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił genezę powstania Związku na terenie województwa oraz główne zadania jakie były realizowane przez nasz Związek w okresie minionego XX – lecia.

Następnie Członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik i Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki wręczyli odznaki „ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” niżej wymienionym członkom naszego Związku :

1. Janowi Cyroniuk - Prezesowi Koła ZEiRP RP w Braniewie,

2. Wacławowi Czubak - Członkowi Koła w Iławie,

3. Markowi Filipowskiemu - Członkowi Koła w Kętrzynie,

4. Piotrowi Jaskulskiemu - Członkowi Koła w Iławie,

5. Józefowi Kowalskiemu - Członkowi Koła w Mrągowie,

6. Tomaszowi Niechwiadowiczowi - Członkowi Koła w Mrągowie,

7. Stanisławowi Słowikowi - Członkowi Koła w Kętrzynie,

8. Antoniemu Wasilewskiemu - Członkowi Koła w Ełku.

Ponadto dla 30 działaczy, Prezesów Kół oraz osób zaproszonych wręczono okolicznościowe medale jubileuszowe z okazji 20 – lecia powstania Związku.

Dla członka ZW, Prezesa Koła ZEiRP RP w Olecku Stefana Dawidowicza wręczono okolicznościową platę z okazji 75 rocznicy urodzin.

W dalszej części obrad głos zabrał st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, gratulując osiągnięć organizacji wojewódzkiej w minionym dwudziestoleciu przekazał także okolicznościową platę z tej okazji oraz upominek. Następnie przedstawił zamierzenia Komendy Wojewódzkiej PSP na najbliższe lata oraz zadeklarował dalszą pomoc i współpracę ze Związkiem.

Prezes ZW ZEiRP RP przedstawił udział delegacji ZW w centralnych obchodach jubileuszu w dniu 11 września 2014r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Na obchodach w Częstochowie nasi przedstawiciele zostali wyróżnieni :

 1. Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego – Członek Prezydium ZW, Prezes Koła w Morągu Tadeusz Łopata

 2. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – Członek Koła w Ełku – Edward Januszko,

 3. Odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP – Przewodnicząca WKR, Prezes Koła w Lidzbarku Warmiński – Teresa Ciechowska.

Na zakończenie przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad wyboru ilości delegatów na VI Zjazd Wojewódzki oraz terminarz wyborczy władz wojewódzkich i w kołach.

Obrady zakończono uroczystym obiadem w gospodarstwie agroturystycznym :”Ziołowa Dolina”.

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek

 

Licznik odwiedzin

5285344
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
579
1300
8663
4643981
37146
51575
5285344