Walne Zebranie Członków Koła i emerycki opłatek w Prudniku

  • Drukuj

8 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku odbyło się Walne Zebranie Członków prudnickiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa., połączone ze spotkaniem opłatkowym. Po przywitaniu przez Prezesa Koła -Henryka Strońskiego gości:

- Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. Krzysztofa Wiciaka,

- Kapelana prudnickich strażaków ks. dr. Stanisława Bogaczewicza,

- Prezesa Honorowego Koła – kol. Ryszarda Kamińskiego,

- Wice Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w Opolu kol. Jerzego Palucha oraz przybyłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy zmarłego w 2019 r. członka Koła śp. Edmunda Tęczę.

Następnie Ksiądz - Kapelan pobłogosławił opłatki, którymi się przełamaliśmy, składając sobie życzenia. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie Jubilatowi – kol. Grzegorzowi Padlikowskiemu z okazji 80-tej rocznicy urodzin listu gratulacyjnego oraz upominku - strażackiego dzwoneczka. Kol. Leszek Bobowski odczytał podziękowanie, skierowane do strażaków i emerytów przez żonę naszego chorego kolegi Krzysztofa Maślankiewicza. W dalszej kolejności zostały przedstawione przez:

- Prezesa - sprawozdanie z działalności Koła za 2019 r,

- Skarbnika kol. Ryszarda Indrę – sprawozdanie finansowe Koła,

- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej kol .Celinę Sobkowicz - protokół z kontroli Koła.

Po wysłuchaniu sprawozdań, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi Koła absolutorium.

Przedstawiona została propozycja Planu Pracy Koła na 2020 rok. Po dyskusji i korektach przyjęto go do realizacji.

Goście w swoich wystąpieniach wyrazili słowa uznania za społeczną działalność prudnickiego Koła na rzecz „strażackich spraw”, nie tylko emeryckich oraz życzyli członkom Koła tradycyjnego zdrowia i dalszej efektywnej aktywności.

Kończąc zebranie Prezes Koła podziękował gościom za zaszczycenie swoją obecnością zebrania i przekazane życzenia Słowa podziękowania skierował również do członków Zarządu Koła za twórcze, zespołowe działanie na rzecz emeryckiego środowiska, jednocześnie życząc koleżankom i kolegom prudnickiego Koła dużo zdrowia.