1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Protokół z Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6-8czerwca 2019r. Augustów

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej otworzył kol. Zygmunt Politowski.Na 56 delegatów uprawnionych do głosowania, w Zjeździe uczestniczyło 49 osób, zgodnie z załączoną listą obecności w załączeniu. Stwierdza się ważność Zjazdu (obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) oraz zachowanie kworum pozwalające na podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu (2/3 uprawnionych do głosowania). Lista obecności załącznik nr 1.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli z naszych szeregów. Następnie wybrano prezydium Zjazdu:- przewodniczący: Wiesław Woszczyna,- vice przewodniczący: Anna Obolewicz, uchwałą nr VII/1/2019 (załącznik nr 2), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0,oraz sekretarzy:- Alicja Łaput, - Mirosława Miętkiewska uchwałą nr VII/2/2019 (załącznik nr 3), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Podjęto Uchwałę nr VII/3/2019 (załącznik nr 4) dotyczącą sposobu głosowania, gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad(załącznik nr 5) oraz stosowną uchwałę Nr VII/4/2019 (załącznik nr 6). Wyniki głosowania poniżej:

- 47 głosów za przyjęciem,

- 1 wstrzymujący,

- 1 przeciw.

Następnie przedstawiono regulamin KZD (załącznik nr 7) oraz podjęto uchwałę nr VII/5/2019 (załącznik nr 8) dotyczącą przyjęcia regulaminu KZD, gdzie głosowano za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

Następnie podjęto Uchwałę Nr VII/6/2019 (załącznik nr 9) w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie:

kol. Jerzy Kurek,

kol. Jarosław Kurek,

kol. Krzysztof Dietz

Wyniki głosowania za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

W załączeniu protokół komisji mandatowo-wyborczej odnośnie ukonstytuowania (załącznik nr 10).

Następnie podjęto uchwałę nr VII/7/2019 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i wniosków KZDw składzie:

kol. Jerzy Żelazny,

kol. Tomasz Szuszwalak,

kol. Stanisław Kuszła.

W załączeniu stosowna uchwała (załącznik nr 11). Wyniki głosowania za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz protokół ukonstytuowania komisji (załącznik nr 12).

W trakcie zjazdu przybyły 4 osoby i aktualny stan uprawnionych do głosowania wynosi 49 delegatów (na zaproszonych 56), co stanowi 87%. Następnie podjęto Uchwałę nr VII /8/2019 w sprawie stwierdzenia prawomocności zjazdu (załącznik nr 13). Wyniki głosowania za 49 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0

Następnie podjęto uchwałę nr VII/9/2019w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Zarządu Głównego (załącznik nr 14)w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Zarząd Główny będzie składał się z 23 osób.

Następnie podjęto uchwałę nr VII/10/2019 w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 15) w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Główna Komisja Rewizyjna będzie się składała się z 5 osób.

Kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt nowego Statutu (załącznik nr 16). Następnie głos zabrał mecenas Mateusz Tusiński, informując delegatów, że po przyjęciu w drodze głosowania przedstawiony projekt trafi do KRS W terminie wykonalności 6 miesięcy. od zarejestrowania w KRS. Delegaci zgłaszali wnioski dotyczące statutu. Kol. Tadeusz Rojek zaproponował wykreślenie słowa „terenowe” w odniesieniu do oddziałów naszego związku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (49 głosów).

Zgłoszony został wniosek o pozostawienie nazwy Zarządy Wojewódzkie zamiast Oddziały Wojewódzkie. Mecenas Tusiński stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem powinna pozostać nazwa „oddział wojewódzki”. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany w projekcie zapis „oddziały”. W dalszej części głos zabrała kol. Zofia Kozina-Oloś w sprawie nadania oddziałom wojewódzkim osobowości prawnej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Powstanie wtedy konieczność skorzystania z usług biur rachunkowych w celu prowadzenia księgowości, gdy oddział nie będzie mógł poradzić sobie we własnym zakresie. Będzie to się prawdopodobnie wiązało z koniecznością podwyższenia składki członkowskiej. Zgłaszane uwagi dotyczyły także zagadnień związanych z przyjmowaniem członków wspierających.W projekcie statutu dokonano stosownych zmian.

Większością głosów przyjęto wniosek dotyczący skreślania z listy członków po 24 miesiącach niepłacenia składek członkowskich.

Po wyjaśnieniu zgłaszanych wątpliwości kol. Adam Malugazłożył wniosek dotyczący przyjęcia statutu po wprowadzeniu uzgodnionych zmian. Podjęta została uchwała nr VII/11/2019 (załącznik nr 17) w sprawie przyjęcia statutu. Wyniki głosowania 40 głosów za, 1 – przeciw, 8 wstrzymujących się). Projekt Statutu został przyjęty w związku z tym, że ponad 2/3 obecnych delegatów głosowało za jego przyjęciem.

Po podjęciu powyższej uchwały nastąpiła przerwa w obradach do dnia następnego.

W dniu 7 czerwca 2019 r. obrady wznowił przewodniczący Wiesław Woszczyna.

Następnie kol. Zygmunt Politowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za VI kadencję. Sprawozdanie finansowe VI kadencji przedstawił kol. AndrzejKowalcze. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. AndrzejRussek. Następnie kol. Andrzej Russek postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Delegaci nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań. Większością głosów (48 za, 1 wstrzymujący, przeciw - 0) udzielono zarządowi absolutorium. Uchwała nr VII/12/2019 (załącznik nr 18)

Następnie kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt Regulaminu Pracy Zarządu Głównego (załącznik nr 19).

Uwagi do projektu regulaminu zgłosiła kol. Zofia Kozina-Oloś proponując zmianę słowa „stowarzyszenie” na „związek” co będzie spójne z projektem statutu oraz poprawić zapis dotyczący liczby wiceprezesów na 3 osoby. Zaproponowała ponadto ustalenie sposobu głosowania i powiadamiania elektronicznego. Regulamin po przeprowadzeniu zaproponowanych zmian został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących i 47 za, przeciw – 0 uchwałą nr VII/13/2019 (załącznik nr 20)

W kolejnym punkcie obrad poddano pod głosowanie regulamin pracy Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 21). Za przyjęciem regulaminu głosowało 48 osób, 1 osoba wstrzymała się, przeciw – 0. Uchwała nr VII/14/2019 (załącznik nr 22).

Ogłoszono następnie przerwę w obradach w trakcie której przybyli zaproszeni goście z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, którzy przedstawili zagadnienia dotyczące świadczeń emerytalnych strażaków. Ponadto w przerwie obrad połączono się telefonicznie z prezesem K. Maślankiewiczem i przekazano mu podziękowanie za pracę w zarządzie.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została lista kandydatów do Zarządu Głównego przez komisję mandatowo-wyborczą. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nieobecne z przyczyn losowych 2 osoby przedstawiły pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu.

Przedstawiona lista kandydatów została jednogłośnie przyjęta przez delegatów uchwałą nr VII /15/2019 (załącznik nr 23)

Następnie Komisja mandatowo-wyborcza przedstawiła listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.Przedstawiona lista kandydatów została przyjęta przez delegatów 48 głosów za, 1 wstrzymujący się uchwałą nr VII/16/2019 (załącznik nr 24)

Przewodniczący obrad podziękował ustępującemu zarządowi i komisji za dotychczasową pracę.

Po ukonstytuowaniu się przedstawiony został nowy zarząd główny i główna komisja rewizyjna.

Następnie przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka kol. KrzysztofowiMaślankiewiczowi. Uchwałą nr VII/17/2019 (załącznik nr 25)

Następnie przedstawiono uchwałęnr VII/18/2019 (załącznik nr 26) w sprawie programu działania Związkuna lata 2019 – 2023, która została przyjęta 40 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Na tym przewodniczący zakończyłKrajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie zjazdu Prezes Zygmunt Politowski podziękował delegatom za merytoryczne wnioski i owocne obrady.

Sekretarz Zjazdu                                                       Przewodniczący Zjazdu

Załączniki w ilości 26 egz.

                                                                                                          Zał.1

LISTA OBECNOŚCI DELEGATÓW VII ZJAZD

AUGUSTÓW 6-8 CZERWCA 2019R.

województwo

Mandat nr

nazwisko i imię

PODPIS

dolnośląskie

1.

2.

3.

Engel Eugeniusz

Kocon Grzegorz

Szuszwalak Tomasz

 

kujawsko-pomorskie

4.

5.

6.

Kopczyński Janusz

Banach Tadeusz

Stefański Sławomir

 

lubelskie

7.

8.

9.

Brzozowski Jerzy

Maluga Adam

Młynarski Czesław

 

lubuskie

10.

11.

Bertasz Grzegorz

Hryniewicz Jerzy

 

łódzkie

12.

13.

14.

15.

Banasiak Henryk

Kobacki Leszek

Mańko Ireneusz

Zdun Kazimierz

 

małopolskie

16.

17.

18.

19.

Janik Władysław

Kowalcze Andrzej

Kurek Jarosław

Wielgus Tadeusz

 

mazowieckie

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Grącka Małgorzata

Grosset Ryszard

Łukasiewicz Barbara

Musiał Stanisław

Obolewicz Anna

Politowski Zygmunt

 

opolskie

26.

27.

Kozina-Oloś Zofia

Kuszła Stanisław

 

podkarpackie

28.

29.

30.

Marcinkowski Jan

Petryniak Roman

Rozpotyński Andrzej

 

podlaskie

31.

32.

33.

Juchnicki Sławomir

Kędzierewicz Jerzy

Ostrowski Marian

 

pomorskie

34.

35.

Groszewski Krzysztof

Rojek Tadeusz

 

śląskie

36.

37.

38.

39.

40.

Mila Czesław

Porębska Lucyna

Sromek Krzysztof

Szłapa Roman

Tabacka-Wosińska

Elżbieta

 

świętokrzyskie

41.

42.

43.

Kurek Jerzy

Woszczyna Wiesław

Żelazny Jerzy

 

warmińsko-mazurskie

44.

45.

46.

47.

Bastek Wojciech

Burakiewicz Mirosław

Kaszuba Ryszard

Mikulak Stanisław

 

wielkopolskie

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Frątczak Ryszard

Kaczmarek Władysław

Miętkiewska Mirosława

Mularczyk Paweł

Puziak Marian

Russek Andrzej

 

zachodniopomorskie

54.

55.

56.

Łagonda Stanisław

Łaput Alicja

Morawiak Andrzej

 

                                                                                              Zał.2

Uchwała nr VII/1/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:wyboru Przewodniczącego KZD i Zastępcy Przewodniczącego KZD

Zgłoszono kandydaturę kol. Wiesława Woszczynę

KZD wybrał kol. Wiesława Woszczynę na Przewodniczącego Zjazdu

Zgłoszono kandydaturę kol. Annę Obolewicz

KZD wybrał kol. Annę Obolewiczna Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0


                                                                                              zał.3

Uchwała nr VII/2/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. Augustowie

w sprawie:wyboru sekretarzy KZD

Zgłoszono kandydaturę kol. Alicję Łaput

Zgłoszono kandydaturę kol. Mirosławę Miętkiewską

KZD wybrał kol.Alicję Łaput na Sekretarza Zjazdu

KZD wybrał kol.Mirosławę Miętkiewską na Sekretarza Zjazdu

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0

                                                                                                                                             Zał.4

Uchwała nr VII/3/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. Augustowie

w sprawie:przeprowadzenia jawnych głosowań

Na podstawie zgłoszonego wniosku oraz § 14 ust. 6 Statutu przyjęto, że wszystkie głosowania do władz na VII KZD będą się odbywały jawnie.

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                          Zał.5

PORZĄDEK OBRAD

VII KZD Augustów 6-8 czerwca 2019

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybranie Prezydium Zjazdu, w tym:
 • Wybór Przewodniczącego i Zastępcy
 • Wybór Sekretarzy
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad
 3. Wybór Komisji Zjazdowych – mandatowo-wyborcza, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej
 4. Przedstawienie zmienionego Statutu, preambuły i regulaminu pracy Zarządu Głównego
 5. Dyskusja nad projektem Statutu i wnioski
 6. Uchwalenie nowego Statutu
 7. Przedstawienie sprawozdań ZG, Skarbnika i GKR za okres VI kadencji
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującym władzom
 10. Wybory nowych władz Związku i ich ukonstytuowanie się
 11. Przedstawienie uchwały programowej na VII kadencję
 12. Dyskusja nad projektem uchwały
 13. Przyjęcie uchwały programowej na VII kadencję
 14. Wystąpienia gości
 15. Zakończenie Zjazdu
  1. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje i podejmuje uchwały na podstawie § 16 i § 19 Statutu, oraz Regulaminu Zjazdu przyjętego przez delegatów.
  2. Uczestnikami Zjazdu są:

                                                                                                          Zał.6

Uchwała nr VII/4/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. Augustowie

w sprawie:przyjęcia porządku obrad KZD

Przewodniczący Zjazdu kol. Wiesław Woszczyna przedstawił porządek obrad i poddał go pod dyskusję.

Zmian do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.

Głosowanie:

za 44

przeciw 0

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                          Zał.7

REGULAMIN

KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

Augustów 6-8 czerwca 2019r.

 • Z głosem decydującym – delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach delegatów w liczbie 56, ustalonej Uchwałą ZGVI/4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Delegaci otrzymują karty mandatowe na czas pełnionej kadencji.
 • Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz naczelnych, prezesi zarządów wojewódzkich nie będący delegatami oraz osoby zaproszone spośród członków Związku.
 • Z głosem doradczym – zaproszeni goście nie będący członkami Związku.
 1. Uchwały i postanowienia Zjazdu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych delegatów. Sprawy poddawane pod głosowanie rozstrzygane są zwykłą większością głosów. Zmianę statutu uchwala KZD większością 2/3 głosów.
 2. Zjazd otwiera Prezes Związku, który proponuje wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarzy.
 3. Obradami VII Zjazdu kieruje nowo wybrany Przewodniczący KZD.
 4. Zjazd określa uchwałami ilość osób wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. KZD wybiera na czas obrad komisje o składach 3 osobowych:
 • Komisję mandatowo-wyborczą
 • Komisję uchwał i wniosków
 • Komisję skrutacyjną w przypadku wyborów tajnych
 1. Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Postanowienia komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Wyniki prac komisji powinny być zawarte w protokole podpisanym przez komisje i złożone Przewodniczącemu KZD, po wcześniejszym zreferowaniu przez przewodniczącego danej komisji.
 3. Prawomocność obrad stwierdza na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej.
 4. Głosowanie w sprawie uchwał odbywa się jawnie. Liczenia głosów dokonuje komisja mandatowo-wyborcza.
 5. W przypadku wyboru władz Związku głosowanie może być jawne (po przyjęciu stosownej uchwały przez KZD) lub tajne na kartach do głosowania, gdzie winne być wszystkie nazwiska zgłoszone przez delegatów. Karta oddana przez głosującego powinna zawierać nieskreśloną ilość nazwisk równą lub mniejszą od liczby wybieranego składu władz. Karta do głosowania będzie nieważna w przypadku skreślenia wszystkich nazwisk lub dopisania dodatkowych nazwisk. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydata do władz, KZDdecyduje o dodatkowym głosowaniu lub zwiększeniu składu osobowego władz w ilościach zgodnych ze Statutem.
 6. Przy wyborach tajnych, komisja skrutacyjna podlicza głosy.
 7. Przewodniczący KZD zarządza pierwsze posiedzenie władz ZG i GKR, na których następuje wybór członków funkcyjnych.
 8. Przewodniczący obrad informuje o wyborze Prezesa ZG i Przewodniczącego GKR, którzy następnie przedstawiają dalszych funkcyjnych władz.
 9. Wnioski i zgłoszenia do dyskusji należy kierować do Przewodniczącego komisji uchwał i wniosków.
 10. Wnioski na Zjeździe zgłaszane są ustnie. Przewodniczący obrad może zwrócić się o sformułowanie wniosku na piśmie. Wnioski poddawane są pod głosowanie według kolejności ich zgłoszenia. Nie przyjmuje się wniosków sprzecznych z prawem.

         18. Tok i prowadzenie obrad powinny odbywać się według poniższych zasad:

 • Przewodniczący obrad udziela głosu referującym poszczególne punkty porządku obrad oraz uczestnikom Zjazdu w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością, prawo zabierania głosu mają zaproszeni goście na Zjazd, oraz osoby zgłaszające wnioski w sprawach formalnych.
 • Czas wystąpień ogranicza się do 10 min. a polemiki do 4 min.
 • Osoba zabierająca głos winna w swoim wystąpieniu poruszać sprawy z zakresu właściwości Związku.
 • Przewodniczący obrad może przerwać wystąpienie dyskutantowi jeżeli:
 1. wypowiedź odbiega od tematycznego zakresu Związku,
 2. przemawiający przemawia w formie obraźliwej,
 3. przemawiający przekracza ustalony czas wystąpienia.
 4. Po wyczerpaniu porządku obrad nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego ogłasza zakończenie obrad i zamknięcie VII Krajowego Zjazdu Delegatów.
 5. Z przebiegu obrad KZD sporządza się protokół w 2 egz., który podpisują Przewodniczący KZD i Sekretarze. Oryginał protokołu oraz wszystkich załączników: zawiadomienie o KZD, uchwał KZD wraz z załącznikami do nich, wniosków zgłoszonych pisemnie – pozostaje w dokumentacji ZG, a drugi egz. Protokołu wraz z potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” załącznikami, przesyła się do organu nadzorującego tj. do Sądu Rejestrowego w Warszawie. (KRS)

                                                                                                                                              Zał.8

Uchwała nr VII/5/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. Augustowie

w sprawie:przyjęcia regulaminu KZD

Przewodniczący Zjazdu kol. Wiesław Woszczyna przedstawił regulamin obrad i poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

za 44

przeciw 0

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                                      Zał.9

Uchwała nr VII/6/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019 r. Augustowie

w sprawie:wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej KZD

Zgłoszono kandydaturę kol. Jerzy Kurek

Zgłoszono kandydaturę kol. Jarosław Kurek

Zgłoszono kandydaturę kol. Krzysztof Dietz

Głosowanie odbywa się na listę zgłoszonych kandydatów

Głosowanie:

za. 44

przeciw 0

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)


                                                                                                                                             Zał.10

Protokół

Komisji Mandatowej- Wyborczej

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w Augustowie z dnia 6.06.2019r.

Wybrana na krajowym zjeździe delegatów Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący                         Jerzy Kurek

2. Sekretarz                                      Jarosław Kurek

3. Członek                                        Krzysztof Dietz

na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania komisja stwierdza, że na ogólną liczbę 56 delegatów w krajowym zjeździe delegatów uczestniczy 49, co stanowi   87 %.

Na podstawie powyższego Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocne /nieprawomocne* do podejmowania uchwał.

_______________________

(przewodniczący)

_______________________

(sekretarz)

_______________________

(członek)

Uwaga !      Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                     Lista obecności, w oryginale, stanowi załącznik do sprawozdania komisji mandatowej.

Przewodniczący

         Komisji Mandatowo-Wyborczej                                   Przewodniczący VII KZD

                     ……………………..                                               ……………………………

(Czytelny)


                                                                                                          Zał.11

Uchwała nr VII/7/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:wyboru Komisji Uchwał i Wniosków KZD

Zgłoszono kandydaturę kol. Jerzy Żelazny

Zgłoszono kandydaturę kol. Stanisław Kuszła

Zgłoszono kandydaturę kol. Tomasz Szuszwalak

Głosowanie odbywa się na listę zgłoszonych kandydatów

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)


                                                                                              Zał.12

Protokół

z ukonstytuowania się Komisji Uchwał i Wniosków VII Krajowego Zjazdu Delegatów

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Augustowie

z dnia 8 czerwca 2019 r.

działając na podstawie § 19 Statutu ZE i RP RP Komisja Uchwał   i Wniosków postanawia się ukonstytuować następująco:

Przewodniczący – Stanisław Kuszła                                                               

Sekretarz – Jerzy Żelazny

Członek – Tomasz Szuszwalak                                                                         

Przewodniczący                                                         Przewodniczący VII KZD         Komisji Uchwał i Wniosków                                           (czytelny podpis)


                                                                                                                      Zał.13

Uchwała nr VII/8/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:stwierdzenia prawomocności obrad VII KZD

Przewodniczący komisji Mandatowo-Wyborczej kol. Jerzy Kurek

przedstawił ustalenia że, na podstawie listy obecności delegatów na Sali obrad obecnych jest 49 Delegatów, co stanowi 87 % na 56 Delegatów wybranych przez Wojewódzkie Zjazdy Delegatów.

Wybory są prawomocne.

Głosowanie:

za 49

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej              Przewodniczący VII KZD    

(czytelny podpis)(czytelny podpis)

                                                          

                                                                                                                                             Zał.14

Uchwała nr VII/9/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:ustalenia ilościowego składu osobowego Zarządu Głównego

Zgłoszono 1 propozycję ilościowego składu Zarządu Głównego

Zarząd główny będzie składał z 23 członków.

Na podstawie § 20 ust.2 postanowiono, że Zarząd Główny VII kadencji będzie pracował w składzie 23 osobowym.

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)


                                                                                                                      Zał.15

Uchwała nr VII/10/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:ustalenia ilościowego składu osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej

Zgłoszono 1 propozycję ilościowego składu GKR

GKR będzie składał z 5 członków

Na podstawie § 26 ust.2 postanowiono, że GKR VII kadencji będzie pracował w składzie 5 osobowym.

Głosowanie:

za 45

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)


                                                                                                                      Zał.16

STATUT

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Preambuła

            Stowarzyszenie Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia służebną rolę wobec całego polskiego środowiska weteranów pożarniczej służby. Odwołuje się do szczytnych tradycji wszystkich pokoleń zawodowych strażaków oraz cywilnych pracowników pożarnictwa od XIX wieku, poprzez czasy II RP okresu wojny i okupacji, okresu PRL, aż po czasy   III RP, a w szczególności ich udziału w walce o niepodległość i w obronie ojczyzny, w tym ofiary życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny.

            Stowarzyszenie jest łącznikiem ze strażakami i pracownikami cywilnymi oraz studentami, kadetami i podchorążymi szkół pożarniczych PSP oraz członkami ochotniczych straży pożarnych.

            Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrodził się po tym, jak po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, nie objęto uprawnieniami policyjnymi kilkunastu tysięcznej rzeszy strażaków pobierających świadczenia z ZUS, a spełniających wymogi do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.

            Stowarzyszenie jest neutralne wyznaniowo i politycznie.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą "ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ", zwane dalej Związkiem, jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną.
 2. Związek działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Związku i władz naczelnych Związku miasto Warszawa.
 4. Związek może realizować swoje działania także za granicą.
 5. Związek ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków oraz posiadać własny sztandar i hymn.
 6. Wzory sztandarów, odznak, znaków i pieczęci ustala Zarząd Główny Związku.
 7. Oddziały Wojewódzkie tworzone i rozwiązywane przez Zarząd Główny Związku,
 8. Koła tworzone i rozwiązywane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich.
 9. Oddziały Wojewódzkie posiadają osobowość prawną.
 10. Koła Związku mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku, z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 11. Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 12. Związek, Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.
 13. Związek, Oddziały Wojewódzkie oraz Koła posiadające osobowość prawną mogą prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 14. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej określa w uchwale, w odniesieniu do:
  1. Związku – Zarząd Główny Związku,
  2. Oddziałów Wojewódzkich– Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
  3. Kół posiadających osobowość prawną – Zarząd Koła.
  4. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
  5. Związek może wchodzić w skład krajowych federacji i innych związków emerytów i rencistów.
  6. Związek może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
  7. Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia spraw Związku mogą zostać zatrudnieni pracownicy, w tym członkowie Związku.
  8. Członkowie Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Koła nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji zarządczej w Związku.
  9. zrzeszanie emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także wdów i wdowców po byłych funkcjonariuszach pożarnictwa, pracownikach cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
  10. pielęgnowanie i utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
  11. czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obroną honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
  12. wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych sprawach publicznych,
  13. pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
  14. umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
  15. reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, we wszystkich sprawach,
  16. prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania emerytów i rencistów pożarnictwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu życia, sportu amatorskiego (nieklasyfikowanego, aktywnego wypoczynku seniorów),
  17. propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego wśród społeczeństwa,
  18. prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalność społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
   1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
   5. kultury;
   6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
   7. turystyki i krajoznawstwa;
   8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
   9. ratownictwa i ochrony ludności;
   10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
   12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
   13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
   14. pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne,
   15. wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności pożarnictwa ochotniczego,
   16. współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
   17. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, naukowymi i gospodarczymi, organizacjami zawodowymi oraz społecznymi, izbami i stowarzyszeniami,
   18. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz publicznych,
   19. podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących środowisko osób zrzeszonych, związanych z działalnością statutową,
   20. nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
   21. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej,
   22. prowadzenie działalności kronikarskiej i wydawniczej.
   23. zwyczajnych,
   24. honorowych,
   25. wspierających.
   26. Członkiem zwyczajnym Związku mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych     i nie pozbawione praw publicznych, będące emerytami i rencistami byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także wdów i wdowców po byłych funkcjonariuszach pożarnictwa, pracownikach cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
   27. Członków zwyczajnych Związku przyjmują Zarządy Koła po złożeniu pisemnej deklaracji.
   28. Członkiem zwyczajnym Związku nie może zostać osoba, która została ze służby (pracy) wydalona dyscyplinarnie lub zwolniona na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności.
   29. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku przysługuje prawo odwołania do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały właściwego Zarządu Koła.
   30. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego rozpatruje odwołanie z wyłączeniem członków Zarządu Koła, którzy wydali uchwałę, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania i zawiadamia stronę oraz właściwy Zarząd Koła o swojej decyzji, która jest ostateczna.
   31. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
    1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku, za pośrednictwem swoich delegatów,
    2. uczestniczyć w walnych zebraniach macierzystego Koła ,
    3. uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Związku wszystkich szczebli,
    4. wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Związku, oceniać i poddawać krytyce działalność wszystkich władz Związku i poszczególnych członków,
    5. korzystać z pomocy socjalno - bytowej i urządzeń stanowiących własność Związku,
    6. nosić odznakę organizacyjną Związku,
    7. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
    8. Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
     1. przestrzegania Statutu, regulaminów i innych obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
     2. działalności na rzecz rozwoju Związku oraz realizacji zadań statutowych Związku,
     3. brania aktywnego udział w działalności Związku i jego organów, propagowania jego celów i zadań,
     4. dbania o dobre imię Związku,
     5. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
     6. poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku,
     7. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez właściwe władze Związku.
     8. Członkiem wspierającym Związku może być:
     9. Członków wspierających Związku przyjmują, w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Główny Związku, Zarządy Oddziałów Wojewódzkich i Zarządy Kół. We wniosku podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku.
     10. Od uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Zarządu Koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków wspierających Związku, przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały, do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów Oddziału lub Walnego Zabrania Członków Koła.
     11. Decyzja podjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i Walne Zebranie Członków Koła jest ostateczna.
     12. Osoby prawne będące członkami wspierającymi korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich ustawowych przedstawicieli.
     13. Członkowie wspierający Związku są zobowiązani do:
      1. propagowania celów związku i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji;
      2. przestrzegania postanowień Statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
      3. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
      4. realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
     14. Członkowie wspierający mają prawo do:
      1. brania udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów, Zjeździe Delegatów Oddziału i Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem doradczym,
      2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
      3. korzystania z pomocy socjalno - bytowej oraz urządzeń Związku na podstawie umowy ze Związkiem.
     15. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, szczególnie zasłużone dla Związku.
     16. Krajowy Zjazd Delegatów nadaje tytuł „Członka Honorowego” na pisemny i umotywowany wniosek Zarządu Głównego Związku.
     17. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
     18. Członkowie honorowi mają prawo do:
      1. brania udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów, Zjeździe Delegatów Oddziału i Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem doradczym,
      2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
      3. Członkowie honorowi są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji celów Związku oraz przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz związku oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
     19. Przynależność do Związku ustaje w razie:
      1. śmierci członka,
      2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie pod rygorem nieważności do właściwego Zarządu Koła, a w przypadku członków wspierających zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Koła, w przypadku członków honorowych złożonego do Zarządu Głównego Związku, który przekazuje ją do rozpatrzenia na najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów,
      3. skreślenia z listy członków:
       1. w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez okres 24 miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty,
       2. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych,
       3. zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia,
       4. utraty bytu przez osobę prawną,
       5. podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego podjętej na wniosek Zarządu Głównego Związku,
       6. wykluczenia, w przypadku działania na szkodę Związku lub rażącego naruszania przepisów prawa lub statutu Związku, na podstawie uchwały Zarządu Koła, a w przypadku członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Koła.
     20. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Związku lub w sprawie uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały, do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia przez stronę. Decyzja podjęta przez Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jest ostateczna. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podejmuje decyzję z wyłączeniem osób będących jednocześnie członkami Zarządu Koła. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego o swojej decyzji zawiadamia stronę i właściwy Zarząd Koła.
     21. Od uchwały Zarządu Głównego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Koła w sprawie skreślenia z listy członków wspierających Związku przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały do Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów Oddziału i Walnego Zebrania Członków Koła. Decyzja podjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i Walne Zebranie Członków Koła jest ostateczna.
     22. Władzami naczelnymi Związku są:
      1. Krajowy Zjazd Delegatów,
      2. Zarząd Główny Związku,
      3. Główna Komisja Rewizyjna,

§ 2

§ 3

§4

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Związku jest:

§ 10

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

popierająca cele Związku i wspierająca go organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.

§ 16

3)   otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku.

§ 17

skreślenia dokonuje właściwy Zarząd Koła, natomiast skreślenia członków wspierających dokonuje Zarząd Główny Związku, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub Zarząd Koła,

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18

 1. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
 2. Zjazd Delegatów Oddziału,
 3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego,
 1. Władzami Koła są:
 2. Walne Zebranie Członków Koła,
 3. Zarząd Koła,
 4. Komisja Rewizyjna Koła.
 1. Komisje Rewizyjne Koła są wybierane w Kołach, które posiadają osobowość prawną. W Kołach, które osobowości prawnej nie posiadają Komisje Rewizyjne wybierane są jeśli Koło liczy ponad 15 członków zwyczajnych. W Kołach, w których nie wybiera się Komisji Rewizyjnej Koła, kontrolę sprawuje bezpośrednio Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

§ 19

 1. A.Krajowy Zjazd Delegatów
 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Krajowe Zjazdy Delegatów dzielą się na:
 3. Zwyczajne,

§ 20

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów i trwa do rozpoczęcia kolejnego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani i odwoływani są przez Zjazdy Delegatów Oddziału w liczbie 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbą 200 członków zwyczajnych z danego Oddziału Wojewódzkiego.
 3. Delegatom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Mandat delegata wygasa z chwilą:
 5. wyboru delegata do Zarządu Głównego Związku;
 6. śmierci;
 7. pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
 8. skazania delegata prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
  1. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego Oddziału Wojewódzkiego, która otrzymała kolejno, największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu delegata na ostatnim Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku braku takiej osoby należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
  2. O wyborze delegata oraz jego zmianie, podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zarząd Główny Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
  3. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa do dnia zakończenia kadencji dotychczasowego delegata.
 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 4 lata.
 2. Termin Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów ustala i zwołuje Zarząd Główny Związku, który zawiadamia o tym delegatów i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich, podając miejsce, godzinę i porządek obrad na 21 dni przed zapowiadanym terminem. Zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów jest kierowane również do członków wspierających, honorowych i Honorowych Prezesów Związku.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd Główny Związku.
 4. W Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
 5. z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na Zjazdach Delegatów Oddziałów w liczbie wynikającej z przyjętego klucza wyborczego wskazanego w § 20 ust. 2 Statutu,
 6. z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych jeżeli nie są delegatami, Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich nie będący delegatami, członkowie wspierający, honorowi, Honorowi Prezesi Związku, osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Związku oraz zaproszeni goście.
  1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany w drodze uchwały przez Zarząd Główny Związku:
   1. z inicjatywy własnej,
   2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
   3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.
   4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny Związku w terminie 30 dni od dnia:
    1. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Związku, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
    2. złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
    3. Jeżeli Zarząd Główny Związku nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.
    4. Do nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu przepisy dotyczące Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio.
    5. uchwalanie programu i kierunków działania Związku na okres najbliższej kadencji,
    6. wybór członków Zarządu Głównego Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie spośród delegatów,
    7. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku,
    8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd Główny Związku sprawozdania z jego działalności oraz sprawozdania finansowego za okres 4-letniej kadencji,
    9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Główną Komisję Rewizyjną sprawozdania z jej działalności za okres 4-letniej kadencji,
    10. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej,
    11. uchwalanie Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,
    12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego ze Związku;
    13. rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Związku,
    14. ustalanie zasad podziału środków finansowych z tytułu składek członkowskich pomiędzy Koła, Oddziały Wojewódzkie i Związek,
    15. uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian,
    16. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów;
    17. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
    18. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Związku,
    19. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
    20. podejmowanie uchwał w sprawach:
     1. tworzenia związków stowarzyszeń lub przystępowania do nich;
     2. uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania Związku do wymagań obowiązujących w takiej organizacji;
     3. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku.
     4. Krajowy Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie i bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów.
     5. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz naczelnych organów Związku przeprowadzane jest w sposób tajny.
     6. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.
     7. B.ZARZĄD GŁÓWNY
     8. Zarząd Główny Związku kieruje całokształtem działalności Związku będąc organem wykonawczo-zarządzającym, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
     9. Zarząd Głównych składa się z od 10 do 25 członków, wybranych spośród delegatów na Krajowym Zjeździe Delegatów.
     10. Kadencja członków Zarządu Głównego Związku jest wspólna i trwa 4 lata.
     11. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
     12. Członek Zarządu Głównego Związku nie może:
     13. łączyć tej funkcji z funkcją członka Głównej Komisji Rewizyjnej Związku;
     14. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
     15. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
     16. być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
     17. posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
     18. być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych.
      1. Zarząd Główny Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania Krajowego Zjazdu Delegatów, dokonując wyboru ze swego grona Prezesa, od 1 do 3 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§ 22

§ 23

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

§ 24

§ 25

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Głównego Związku należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. przygotowywanie planów finansowych Związku oraz sprawozdań z jego wykonania,
 4. uchwalanie szczegółowych planów działania Związku na podstawie uchwały programowej przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów,
 5. ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Związku,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. powoływanie stałych lub niestałych komisji problemowych, powołane komisje problemowe działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku,
 9. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów oraz przygotowanie projektu porządku obrad i projektu regulaminu Zjazdu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku ruchomego i nieruchomego Związku,
 11. decydowanie o sprawach współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 12. decydowanie o przystąpieniu do porozumień, federacji z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów i rencistów w kraju i za granicą,
 13. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego Związku,
 14. nadawanie sztandarów, odznak i wyróżnień,
 15. nagradzania i wyróżniania
 16. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Związku,
 17. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 18. tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Wojewódzkich,
 19. podejmowanie uchwały o likwidacji Oddziału Wojewódzkiego i o przeznaczeniu jego majątku,
 20. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
 21. nadawanie

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku planowanego posiedzenia Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Posiedzeniom Zarządu Głównego Związku przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes wskazany przez Zarząd Główny Związku na przewodniczącego posiedzenia.
 4. Uchwały Zarządu Głównego Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego Związku lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu.
 5. Uchwały Zarządu Głównego Związku mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie pracy Zarządu opracowanym przez Zarząd Główny Związku, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla Związku podejmowanych w tym trybie niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu Głównego Związku może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez nią jej członek. Do zawiadomienia Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.
 7. W posiedzeniach Zarządu Głównego Związku mogą również uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, których obecność jest celowa z uwagi na przedmiot posiedzenia.
 8. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku są protokołowane.
 9. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu Głównego Związku określa regulamin pracy Zarządu. Regulamin pracy opracowuje Zarząd Główny Związku, a zatwierdza Krajowy Zjazd Delegatów.
 10. Członkostwo w Zarządzie Głównym Związku wygasa na skutek:
 11. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 12. śmierci;
 13. skazania prawomocnym wyrokiem sadowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
  1. Odwołania członka Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa, dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów. W przypadku odwołania członka Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa, Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowych członków Zarządu (wybory uzupełniające). Przepisy

§28

§29

 1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Głównym Związku, z innej przyczyny niż odwołanie, Zarząd Główny Związku ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu Głównego Związku uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.
 2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Głównego Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Główny Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska.
 4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego Związku.
 5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego Związku, Zarząd wybiera ze swojego grona inną osobę na to stanowisko na okres do końca kadencji.
 6. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu Głównego Związku spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka Zarządu, wówczas Zarząd Główny Związku zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności.
 7. Zarząd Główny Związku dokonuje wyboru Prezydium Zarządu Głównego Związku.
 8. Prezydium Zarządu Głównego Związku składa się od 5 do 10 osób wybieranych z członków Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu Głównego Związku.
 9. Prezydium Zarządu Głównego Związku realizuje zadania Zarządu Głównego Związku między jego posiedzeniami, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 26 pkt. 4-13, 16, 18, 19, 21 i 22 Statutu.
 10. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 11. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 12. O podjętych uchwałach i podjętych działaniach przez Prezydium Zarządu Głównego Związku, Prezes Zarządu Głównego Związku informuje Zarząd Główny Związku na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Związku.

§ 30


 1. C.GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
 2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
 3. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków wybranych w głosowaniu tajnym spośród delegatów przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 4. Kadencja członków Głównej Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 4 lata.
 5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 7. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 9. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu Głównego Związku lub pozostające z członkiem Zarządu Głównego Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. zatrudnione w Związku na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem,
  4. które w poprzedniej kadencji były członkami Zarządu Głównego Związku, który nie uzyskał absolutorium.
  5. Funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
  6. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Głównego pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
  7. nadzorowanie działalności Zarządów Oddziału Wojewódzkiego pod kątem prowadzenia działalności zgodnej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami statutu, uchwałami władz naczelnych Związku i Oddziału Wojewódzkiego,
  8. występowanie do Zarządu Głównego Związku z żądaniem wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
  9. składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności
  10. uczestnictwo przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Głównego Związku,
  11. sporządzanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu Głównego Związku w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
  12. występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Związku lub poszczególnym jego członkom,
  13. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów Wojewódzkich i Komisji Rewizyjnej Kół,
  14. składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu Głównego Związku, przez Krajowy Zjazd Delegatów,
  15. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku,
  16. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego Związku.
  17. Członkostwo w Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
   1. rezygnacji członka Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
   2. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
   3. śmierci członka.
   4. Odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego Związku dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów. W przypadku odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowego członka Głównej Komisji Rewizyjnej (wybory uzupełniające).
   5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej, z innej przyczyny niż odwołanie, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród tych, którzy w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować maksymalnie dwie osoby.
   6. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Głównej Komisji Rewizyjnej na zasadzie, o której mowa w ust. 1, Zarząd Główny Związku zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
   7. Terenowe jednostki organizacyjne Związku obejmują:
    1. Oddziały Wojewódzkie, których obszar obejmuje teren jednego województwa,
    2. Koła, których zasięg terytorialny określa uchwała o utworzeniu Koła.
    3. Terenowe jednostki organizacyjne prowadzą działalność na podstawie statutu Związku.
    4. Oddziały Wojewódzkie tworzone i rozwiązywane są przez Zarząd Główny Związku, który określa ich siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.
    5. Oddział Wojewódzki musi posiadać co najmniej trzy Koła.
    6. Oddziały Wojewódzkie obejmują zasięgiem swojego działania obszar jednego województwa. Na terenie danego województwa może działać tylko jeden Oddział Wojewódzki.
    7. Oddziały Wojewódzkiego mogą zostać rozwiązane na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.
    8. Oddziały Wojewódzkie uzyskują osobowość prawną po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
    9. Warunkiem uzyskania osobowości prawnej Oddziału Wojewódzkiego jest posiadanie co najmniej trzech Kół.
    10. Oddziały Wojewódzkie mające osobowość prawną samodzielnie i na własną odpowiedzialność prowadzą działalność gospodarczą i finansową.
    11. Oddziały Wojewódzkie posiadające osobowość prawną mogą współdziałać w regionalnych i lokalnych oraz krajowych organizacjach społecznych o zbieżnych celach działania.
    12. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację. Zarząd Główny Związku w uchwale o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego, wyznacza osobę Likwidatora. Likwidatorem Oddziału Wojewódzkiego może być członek jego Zarządu. Do likwidacji Oddziału Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio
    13. Z chwilą wykreślenia Oddziału Wojewódzkiego z Krajowego Rejestru Sądowego, traci on osobowość prawną, a Związek wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego Oddziału.
    14. Koło jest tworzone i rozwiązywane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, który określa ich siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.
    15. Do utworzenie Koła wymagana jest liczba co najmniej 7 członków zwyczajnych.
    16. Koło może zostać rozwiązane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Zarządu Koła lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.
    17. Nabycie osobowości prawnej przez Koło wymaga:
    18. co najmniej 50 członków zwyczajnych,
    19. pisemnego wniosku w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła wraz z uzasadnieniem. Uchwała ta jest przekazywana Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, który opiniuje wniosek i przekazuje do Zarządu Głównego Związku, celem podjęcia uchwały o nadaniu osobowości prawnej, który wnioskuje do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie osobowości prawnej Koła.
     1. Koła uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
     2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła posiadającego osobowość prawną przeprowadza się jego likwidację. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w uchwale o rozwiązaniu Koła wyznacza osobę Likwidatora. Likwidatorem Koła może być członek jego Zarządu. Z chwilą wykreślenia Koła z Krajowego Rejestru Sądowego traci ono osobowość prawną, a Związek wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki. Do likwidacji Koła stosuje się odpowiednio § 64 ust. 3 i 4 Statutu.
     3. Zjazd Delegatów Oddziału,
     4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
     5. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

§ 31

§ 32

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

§33

§34

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 35

§ 36

§ 37

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

§ 38

Władzami Oddziałów Wojewódzkich są:

 1. A.Zjazd Delegatów Oddziału
  1. Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Wojewódzkiego na terenie województwa.
  2. Zjazdy Delegatów Oddziału dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. Zwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału odbywa się co 4 lata.
  4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału zwoływany jest przez Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
   1. z inicjatyw własnej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
   2. na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku,
   3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
   4. na żądanie 1/3 ogólnej liczby zarządów Kół działających na terenie województwa wyrażonej w formie uchwały.
   5. W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Kół Terenowych, z głosem doradczym zaproszeni członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego i przedstawiciele władz naczelnych Związku, jeżeli nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi, Honorowi Prezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, o ile nie są delegatami i zaproszenie goście.
   6. Liczbę delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału wybieranych przez poszczególne Koła ustala się proporcjonalnie do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie poszczególnych Kół według następującego klucza 1 delegat na każde rozpoczęte 20 członków zwyczajnych Oddziału Wojewódzkiego.
   7. Mandat delegata trwa 4 lata.
   8. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego zawiadamia jego uczestników, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
   9. Postanowienia
   10. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału powinien być zwołany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
   11. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we wskazanym w ust.  10 terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zjazd Delegatów Oddziału, przysługuje wnioskodawcy lub Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.
   12. Zjazd Delegatów Oddziału jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie i bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Delegatów Oddziału.
   13. Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz Oddziału Wojewódzkiego przeprowadzane jest w sposób tajny.
   14. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.
   15. uchwalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału Wojewódzkiego,
   16. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i ocena działalności władz Oddziału Wojewódzkiego za okres 4-letniej kadencji,
   17. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego za okres kadencji,
   18. wybór członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału i ich odwoływanie,
   19. wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału i ich odwoływanie,
   20. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów obecnych na Zjeździe Delegatów Oddziału, w liczbie określonej w
   21. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego,
   22. przyjmowanie wniosków i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych oraz Związku,
   23. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
   24. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego.
   25. B.Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
    1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego kieruje całokształtem działalności Oddziału Wojewódzkiego na terenie województwa, mając na względzie uchwały organów naczelnych Związku i odpowiada za swoją pracę i działalność przed Zjazdem Delegatów Oddziału i Zarządem Głównym Związku.
    2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa się od 7 do 21członków.
    3. Kadencja członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jest wspólna i trwa 4 lata.
    4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, dopuszcza się możliwość dokooptowania członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przez pozostałych członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród delegatów z terenu działania Oddziału Wojewódzkiego wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału, na okres do końca kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może być wyższa niż 1/3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału.
    5. Zarząd Wojewódzki konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania Zjazdu Delegatów Oddziału, dokonując wyboru ze swego grona: Prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
    6. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego wybiera ze swojego grona inną osobę na to stanowisko na okres do końca kadencji.
    7. Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nie może:
     1. łączyć tej funkcji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego;
     2. być osobą, która była skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe.
     3. Członkostwo w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego wygasa na skutek:
      1. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
      2. śmierci;
      3. skazania prawomocnym wyrokiem sadowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
     4. Odwołania członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, w tym Prezesa, dokonuje Zjazd Delegatów Oddziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku odwołania członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, w tym Prezesa, Zjazd Delegatów Oddziału dokonuje wyboru nowych członków Zarządu (wybory uzupełniające). Przepisy stosuje się odpowiednio.
     5. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
     6. Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku planowanego posiedzenia Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem.
     7. Posiedzeniom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes wskazany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na przewodniczącego posiedzenia.
     8. Uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu.
     9. kierowanie pracami Oddziału Wojewódzkiego,
     10. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zjazdu Delegatów Oddziału, Zarządu Głównego Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
     11. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału Wojewódzkiego,
     12. tworzenie i rozwiązywanie Kół,
     13. podejmowanie uchwały o likwidacji Koła posiadającego osobowość prawną i o przeznaczeniu jego majątku,
     14. występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego Związku o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego,
     15. sporządzanie oraz składanie okresowych sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
     16. sporządzanie oraz składanie corocznych sprawozdań finansowych Oddziału Wojewódzkiego na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
     17. przygotowywanie sprawozdań na Zjazd Delegatów Oddziału,
     18. nadzorowanie i koordynowanie działalności Kół,
     19. powoływanie komisji problemowych,
     20. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Kół w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych lub wykluczenia ze Związku członków zwyczajnych,
     21. występowanie do Zjazdu Delegatów Oddziału o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego,
     22. zwoływanie Zjazdu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego,
     23. zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,
     24. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego dokonuje wyboru Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
     25. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego składa się od 5 do 10 osób w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego wybieranych z członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
     26. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego realizuje zadania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego między jego posiedzeniami, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 42 pkt.4-9, 11-14 i 15Statutu.
     27. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
     28. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
     29. O podjętych uchwałach i podjętych działaniach przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego informuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 39

§ 40

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:

 

§ 41

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego należy:

§ 43

C. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego

§ 44

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego jest powoływana do sprawowania kontroli Oddziału Wojewódzkiego.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego składa się od 3 do 5 członków wybieranych spośród delegatów przez Zjazd Delegatów Oddziału.
 3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego jest wspólna i trwa 4 lata.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, dopuszcza się możliwość dokooptowania członków, przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, spośród delegatów Związku z terenu działania Oddziału Wojewódzkiego na okres do końca kadencji.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 7. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego mogą wchodzić osoby, które:
  1. nie są członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
  3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego wygasa na skutek:
  4. rezygnacji członka Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
  6. śmierci członka.
   1. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dokonuje Zjazd Delegatów Oddziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe Delegatów Oddziału. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, Zjazd Delegatów Oddziału dokonuje wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego (wybory uzupełniające).
   2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.
   3. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
   4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
   5. przeprowadzanie w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału Wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności,
   6. nadzorowanie działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego pod kątem prowadzenia działalności zgodnej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami statutu, uchwałami władz naczelnych Związku i Oddziału Wojewódzkiego,
   7. występowanie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
   8. występowanie na Zjeździe Delegatów Oddziału Wojewódzkiego z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
   9. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
   10. nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Kół nieposiadających osobowości prawnej,
   11. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i sprawozdań finansowych Oddziału Wojewódzkiego,
   12. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
   13. Walne Zebranie Członków Koła,
   14. Zarząd Koła,
   15. Komisja Rewizyjna Koła.
   16. A.Walne Zebranie Członków Koła
   17. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
    1. uchwalanie kierunków działalności Koła,
    2. wybór członków Zarządu Koła i ich odwoływanie,
    3. wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła i ich odwoływanie mając na względzie warunki określone w ,
    4. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności i finansowych Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
    5. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za okres kadencji,
    6. wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału, w liczbie 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych z danego Koła,
    7. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
    8. podejmowanie uchwał z wnioskiem w sprawie nabywania osobowości prawnej przez Koło,
    9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających oraz wykluczenia członka wspierającego,
    10. uchwalanie wniosków na Zjazd Delegatów Oddziału,
    11. nadawanie tytułu Prezesa Honorowego Koła.
    12. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Koła, z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym zaproszeni: członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego i przedstawiciele władz naczelnych Związku, przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi, Honorowi Prezesi Koła i zaproszeni goście.
    13. Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
    14. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Koła odbywają się co najmniej raz w roku.
    15. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, Zarząd Koła zawiadamia członków zwyczajnych Koła i inne osoby zaproszone, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
    16. Walne Zebranie Członków Koła jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w I terminie i bez ograniczeń ilościowych w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Koła.
    17. Uchwały Walnego Zebranie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. Głosowanie nad wyborem członków władz Koła przeprowadzane jest w sposób tajny.
    18. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.
    19. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
     1. z własnej inicjatywy,
     2. na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
     3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub 2/3 członków Koła,
     4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła powinien zwołać w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
     5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przez Zarząd Koła w w/w terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje wnioskodawcy.

     6. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, mając na względzie uchwały organów naczelnych Związku i uchwały organów Oddziałów Wojewódzkich, odpowiada za swoją pracę i działalność przed Walnym Zebraniem Członków Koła i Zarządem Głównym Związku.
     7. Zarząd Koła składa się od 3 do 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Koła.
     8. Zarząd Koła konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwoływanym w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków Koła, dokonując wyboru ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
     9. Kadencja członków Zarządu Koła jest wspólna i trwa 4 lata.
     10. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Koła przeprowadza się wybory uzupełniające.
     11. Członek Zarządu Koła nie może:
      1. łączyć tej funkcji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Koła,
      2. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
     12. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
     13. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo są one zwoływane na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku planowanego posiedzenia Prezes Zarządu podaje do wiadomości członkom Zarządu na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem.
     14. Posiedzeniom Zarządu Koła przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.
     15. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa.
     16. Przewodniczący lub wyznaczony przez Komisję członek Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego należy:

 

ROZDZIAŁ VII

WŁADZE KÓŁ

§ 46

Władzami Koła są:

§ 47

§ 48

B. ZARZĄD KOŁA

§ 49

§ 50

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. kierowanie działalnością Koła,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
 3. występowanie z wnioskiem do Oddziału Wojewódzkiego o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła,
 4. uchwalanie projektów planu działalności i planów finansowych Koła, 
 5. przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków Koła,
 6. podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach członków Koła,
 7. występowanie do Walnego Zebrania Członków Koła o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Koła,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i skreślenia z listy członków zwyczajnych Związku,
 9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła,
 10. zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału.

C. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

§ 51

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Koła.
 2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Koła jest wspólna i trwa 4 lata.
 3. Komisje Rewizyjne są wybierane w Kołach, które posiadają osobowość prawną. W Kołach, które osobowości prawnej nie posiadają, Komisje Rewizyjne Koła wybierane są jeśli Koło liczy ponad 15 członków zwyczajnych. W Kołach, w których nie wybiera się Komisji Rewizyjnej Koła, kontrolę sprawuje bezpośrednio Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.
 4. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Koła, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 7. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
 8. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby, które:
  1.  są członkami Zarządu Koła, pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe.
  3. przeprowadzanie w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  4. występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
  5. występowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządowi Koła.
  6. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania
  7. Czynności w imieniu Związku podejmuje Zarząd Główny Związku.
  8. Związek może występować do władz państwowych i samorządowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym z działalnością statutową Związku.
  9. Majątek Związku powstaje:
   1. ze składek członkowskich,
   2. z dochodów z własnej działalności,
   3. z dochodów z działalności gospodarczej,
   4. z darowizn, spadków i zapisów,
   5. z dochodów z majątku Związku,
   6. z dochodów z ofiarności publicznej,
   7. z dotacji.
   8. Dochodami Związku zarządza Zarząd Główny Związku, dochodami Oddziałów Wojewódzkich ich Zarządy, a dochodami Kół posiadających osobowość prawną Zarządy tych Kół.
   9. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez Oddziały Wojewódzkie i Koła osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
   10. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Głównego Związku. Od chwili uzyskania przez Oddziały Wojewódzkiego i Koła osobowości prawnej Związek może przekazać im na własność część majątku Związku zgodnie z przynależnością terytorialną.
   11. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Związek, Oddziały Wojewódzkie lub Koła posiadające osobowość prawną.
   12. Majątek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp., zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały Wojewódzkie lub Koła, o uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi majątek Oddziału Wojewódzkiego lub Koła i o jego zbyciu decydują Zarządy tych jednostek. Jednostce wyższego stopnia przysługuje prawo pierwokupu.
   13. Zbycie majątku nieruchomego nabytego przez Oddziały Wojewódzkie i Koła po terminie, o którym mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Zarządu Głównego Związku. Związkowi lub jednostce wskazanej przez Zarząd Główny Związku przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Termin do złożenia oświadczenia o chęci nabycia wynosi 3 miesiące od zawiadomienia Zarządu Głównego Związku. Zasady te obowiązują odpowiednio w układzie; macierzysty Oddział Wojewódzki, a jego Koła posiadające osobowość prawną.
   14. W przypadku rozwiązania Oddziału Wojewódzkiego lub Koła o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny Związku.
   15. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
   16. przekazywania majątku Związku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   17. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku;
   18. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
   19. Związek na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Głównego Związku lub Wiceprezes. Oddział Wojewódzki posiadający osobowość prawną na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub Wiceprezes. Koło posiadające osobowość prawną na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Koła lub Wiceprezes.
   20. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku Związku, wymagają dla swojej ważności podpisów łącznie dwóch członków Zarządu Głównego Związku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
   21. Rozporządzenie składnikiem majątku Związku o wartości powyżej 30.000,- zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość wymaga uchwały Zarządu Głównego Związku.
   22. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku terenowej jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną wymagają dla swojej ważności:
    1. w przypadku Oddziałów Wojewódzkich, podpisów łącznie dwóch członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika,
    2. w przypadku Kół podpisów łącznie dwóch członków Zarządu Koła w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
    3. Przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a Oddziałem Wojewódzkim posiadającym osobowość prawną, Oddział Wojewódzki reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego wskazany w uchwale tego organu.
    4. Przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu Koła a Kołem posiadającym osobowość prawną, Koło reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Koła wskazany w uchwale tego organu.

§ 52

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

ROZDZIAŁ VIII

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 53

§ 54

W uznaniu zasług prezesów zarządów Związku wszystkich szczebli, będących członkami zwyczajnymi związku mogą być im nadane tytuły honorowych prezesów. Uchwały o nadaniu tych tytułów podejmują: Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Oddziału i Walne Zebrania Członków Kół.

§ 55

Związek posiada swoją Odznakę Zasłużony dla ZEiRP RP, której wzór i regulamin określa Zarząd Główny Związku.

ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§56

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku.

§ 57

§ 58

§ 59

Zarząd Główny Związku może przekazać swój majątek na podstawie umowy użyczenia zgodnie z art. 710 k.c. terenowym jednostkom organizacyjnym, posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny Związku.

§60

Zabrania się:

§ 61

§ 62

§63

Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ X

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 64

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Związku należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Związku pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Związku, Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Związku.
 3. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Związku w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 4. Likwidatorzy Związku powinni:
  1. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania,
  2. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Krajowemu Zjazdowi Delegatów, a pomiędzy Zjazdami, Zarządowi Głównemu Związku.
  5. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Głównemu Związku.
  6. Zarząd Główny Związku zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu.
  7. Zarząd Główny jest organem wykonawczo-zarządzającym Związku.
  8. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności ZEiRP RP w okresie pomiędzy posiedzeniami Krajowego Zjazdu Delegatów, reprezentuje Związek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
  9. Siedzibą władz, w tym Zarządu Głównego jest Warszawa.
   1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, choć mogą wykonywać inne zadania w Związku jako jego pracownicy.
   2. Członek Zarządu może być zatrudniony w Związku o ile zakres jego obowiązków w ramach zatrudnienia obejmuje sprawy mające na celu realizację zadań Stowarzyszenia inne niż wykonywane w ramach funkcji członka Zarządu.
   3. Członek Zarządu nie będący pracownikiem Związku, otrzymuje zwrot kosztów podróży i pobytu poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków członka Zarządu.
   4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki osobiście.
   5. Członek Zarządu ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu, wykonywać z należytą starannością obowiązki wynikające z przepisów prawa, Statutu, Regulaminu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu.
   6. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu, członek Zarządu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zwołującego posiedzenie.
    1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
    2. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi.
    3. Zarząd wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów i liczy od 10 do 25 osób.
    4. W skład zarządu wchodzą: prezes, trzech wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i członkowie.
    5. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wskazując pierwszego, drugiego i trzeciego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
    6. Kadencja zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
    7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia,
    8. Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
    9. Do realizacji zadań i prowadzenia spraw Związku miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego, powołane jest Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą osoby wymienione w ust.3.
    10. Reprezentowanie interesów Związku na zewnątrz.
    11. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku,
    12. Określanie szczegółowych kierunków działania,
    13. Uchwalanie regulaminów poza przewidzianymi w Statucie,
    14. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
    15. Opracowywanie preliminarza budżetowegoi składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Krajowym Zjeździe Delegatów
    16. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
    17. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego

ROZDZIAŁ XI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 65

Projekty zmian statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66


Zał.17

Uchwała nr VII/11/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:przyjęcia nowego Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

§ 1.

Delegaci VII Krajowego Zjazdu Delegatów przyjmują Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się wydanego przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu do Rejestru Stowarzyszeń, i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Ustala się 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zmian przewidzianych Statutem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 1, który liczy się od uprawomocnienia postanowienia Sądu Rejestrowego w przedmiocie wpisania zmian statutu do Rejestru Stowarzyszeń, i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Traci moc Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Głównemu, który zobowiązuje się do zgłoszenia zmiany Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 1, do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

za 40                                              

przeciw 1                                                         Przewodniczący VII KZD

wstrzymujące się 8                                                 (czytelny podpis)


                                                                                                                                             zał.18

Uchwała nr VII/12/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:oceny działalności Związku w VI kadencji

Delegaci VII KZD zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez ustępujący Zarząd Główny w zakresie:

Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w latach 2015-2019

Sprawozdania finansowego za okres 2015-2019

Sprawozdania i protokołu GKR

Zebrani udzielają absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Głosowanie:

za 48

przeciw 0

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                                                             Zał.19

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

II.ZADANIA ZARZĄDU

§ 5

Do zadań Zarządu należy:

i ruchomego

 1. Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i przygotowywanie na nie wniosków.
 2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych,
 3. Zapraszanie gości na Krajowy Zjazd Delegatów
 4. Przygotowanie organizacyjne Krajowego Zjazdu Delegatów.
 5. Przygotowanie niezbędnych materiałów i uchwał.
 6. Realizowanie uchwał i wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów
 7. Podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych ZEiRP RP, niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 8. Powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie regulaminów pracy komisji,
 9. Wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami naczelnymi innych organizacji.
 10. Wypełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie prawnym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i regulaminów.
 11. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych zleconych przez Główną Komisję Rewizyjną.
 12. Udzielanie GKR wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli.
 13. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową ZEiRP RP
 14. Wybór banku do obsługi finansowej.
 15. Inicjowanie prowadzenia działalności pożytku publicznego, tj. działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 16. Wnioskowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego Związku oraz Honorowego Prezesa Związku,
 17. Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, honorowych i wspierających
 18. Ustalanie zasad zatrudniania i wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przez Związek.
 19. Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Wojewódzkich.
 20. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 3 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, i nie więcej niż 19 członków zwyczajnych.
 21. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Głównego.
 22. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
 23. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczy zaproszone przez Prezesa lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.
 24. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
 25. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:

III. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

§ 6

Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.

§ 7

§ 8

 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • posiedzenie zarządu może być zwołane na wniosek co najmniej połowy członków zarządu.

 1. Prezes zwołujący posiedzenie Zarządu z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym zawiadamia członków Zarządu i osoby, o których mowa w §7 ust. 4 pisemnie,telefonicznie albo e-mailem, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad.
 2. Zawiadomieni (zaproszeni) członkowie mają obowiązek osobiście uczestniczyć wposiedzeniu.
 3. W przypadku potrzeby niezwłocznego zwołania posiedzenia Zarządu nie musi być zachowany termin, o którym jest mowa w ust.3.
 4. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.
 5. Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
  1. Przewodniczący posiedzenia otwiera i zamyka posiedzenia Zarządu, stwierdza prawidłowość jego zwołania i quorum niezbędne do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad posiedzenia oraz protokół z poprzedniego posiedzenia, udziela głosu, rozstrzyga sprawy proceduralne wynikłe w toku obrad, podsumowuje rezultaty dyskusji, poddaje pod głosowanie treść uchwał podejmowanych przez Zarząd.
  2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
  3. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętym rozstrzygnięciem, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
  4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
  5. datę posiedzenia
  6. listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu
  7. stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał
  8. przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
  9. zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji
   1. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Decyzje Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
   2. Protokoły z posiedzeń Zarządu i podjęte uchwały podpisuje Prezes Zarządu i Sekretarz.
   3. Protokóły z posiedzeń sporządzane są w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia. W terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia zarządu, protokół podlega zatwierdzeniu przez członków zarządu w drodze głosowania elektronicznego.
   4. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia, które prowadzi ich rejestr.

§ 9

Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.

§ 10

1. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.

2. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne

3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu.

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze

korespondencji internetowej.

5. Ustalenia dokonane w trybie ust. 4 wymagają potwierdzenia na następnym

posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP.

§ 11

§ 12

Kompetencje i obowiązki członków Zarządu:

 1. 1.Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP
 2. 2.Wiceprezesi Zarządu
  1. 3.Skarbnik Zarządu
  2. dokumentację finansową prowadzi na bieżąco,
  3. przyjmuje należne składki członkowskie od Zarządów Wojewódzkich oraz inne wpłaty wystawiając każdorazowo dowód wpłaty „Kp”, które traktuje jako druki ścisłego zarachowania,
  4. prowadzi ewidencję należności i zobowiązań Związku,
  5. prowadzi bieżącą ewidencję przychodów i wydatków Związku,
  6. kontroluje terminowość opłacania należności przez Zarządy Wojewódzkie,
  7. dokonuje terminowych opłat należności,
  8. sporządza sprawozdania bieżące i roczne, przedkłada je Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd –Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
  9. sporządza sprawozdania, zeznania podatkowe, bilans roczny oraz deklarację CIT-8,
  10. realizuje inne zadania wyznaczone przez prezesa Stowarzyszenia.
   1. 4.Sekretarz Zarządu
   2. pilnuje realizacji przyjętych zadań,
   3. prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu i Prezydium,
   4. podpisuje protokoły i je ewidencjonuje,
   5. prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia,
   6. zbiera sprawozdania roczne Zarządów Wojewódzkich,
   7. sporządza uchwały podjęte na Zarządzie Głównym i Prezydium,
   8. wspólnie z Prezesem podpisuje uchwały,
   9. kompletuje i ewidencjonuje dokumenty dostarczone do Stowarzyszenia,
   10. dokumenty są przechowywane w formie papierowej oraz elektroniczne na nośniku,
   11. pośredniczy w kontaktach z członkami Stowarzyszenia i przekazywaniu zaleceń od Prezesa i Zarządu Głównego,
   12. wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa.
    1. 5.Członkowie zwyczajni Zarządu
    2. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia go przez Krajowy Zjazd Delegatów.
    3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.
     1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Głównego pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
     2. nadzorowanie działalności Zarządów Oddziału Wojewódzkiego pod kątem prowadzenia działalności zgodnej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami statutu, uchwałami władz naczelnych Związku i Oddziału Wojewódzkiego,
     3. występowanie do Zarządu Głównego Związku z żądaniem wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
     4. składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności
     5. uczestnictwo przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Głównego Związku,
     6. sporządzanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu Głównego Związku w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
     7. występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Związku lub poszczególnym jego członkom,
     8. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów Wojewódzkich i Komisji Rewizyjnej Kół,
     9. składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu Głównego Związku, przez Krajowy Zjazd Delegatów,
     10. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku,
     11. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego Związku.

a) kieruje pracami Związku i reprezentuje go na zewnątrz,

b) prezes Zarządu może upoważnić na piśmie innych członków Zarządu do

reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w konkretnej sprawie lub przed

konkretnymi instytucjami i osobami,

c) zwołuje i przewodniczy obradom Zarządu,

d) określa zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,

e) wyznacza, ocenia i rozlicza wykonanie zadań przez poszczególnych członków

Zarządu,

f) koordynuje pracę członków Zarządu,

g) podpisuje zawierane umowy, porozumienia oraz pisma i wystąpienia,

i) podejmuje wiążące decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki, o których

informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

a)w okolicznościach określonych w Statucie i niniejszym regulaminie zastępują Prezesa Zarządu, a w przypadku trwałej nieobecności prezesa z powodu. np. długotrwałej choroby, rezygnacji z funkcji, utraty członkostwa itp. – jeden z nich przejmuje kompetencje Prezesa Zarządu na okres do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, który w takiej sytuacji powinien dokonać wyboru Prezesa Zarządu. W przypadku rezygnacji z przeprowadzania wyborów nowego prezesa, Krajowy Zjazd Delegatów powinien podjąć uchwałę o udzieleniu wiceprezesowi pełnomocnictwa i wyposażeniu go w statutowe prerogatywy prezesa,

b) zabezpiecza posiedzenia Zarządu Głównego pod względem logistycznym ( przygotowanie sali, wyżywienia, zakwaterowania, środków audiowizualnych, przygotowanie materiałów, zawiadomienie członków ZG itp.),

c) realizują zadania wyznaczone przez Prezesa Zarządu, zgodnie z kompetencjami określonymi przez zarząd.

wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa, w tym uczestnictwa w pracach powołanych komisji problemowych oraz wynikające ze Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i regulaminów.

.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Regulamin przyjęty uchwałą Nr ……na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2019r.


                                                                                                                                             Zał.20

Uchwała nr VII/13/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Delegaci VII KZD zapoznali się z treścią RegulaminupracyZarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej przygotowanego przez Zarząd i po dyskusji i rozpatrzeniu w tej kwestii wniesionych uwag i wniosków poddano wniosek pod głosowanie.

Głosowanie:

za 47

przeciw 0

wstrzymujące się 2

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                                                 Zał.21

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

§ 1.

1. Główna Komisja Rewizyjna – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.                z 2017 r., poz. 210), Statutu Związku oraz niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pracy oraz tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną Związku.

§ 2.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.

§ 3.

Komisja Rewizyjna składa się każdorazowo z pięciu osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz dwóch Członków Komisji.

§ 4.

Członków Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały powołuje i odwołuje Walne Zebranie.

§ 5.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, po podjęciu uchwały w sprawie jej powołania.

§ 6.

Do zakresy działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

§ 7.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku zwołuje jej Przewodniczący, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem, ustalając jednocześnie porządek dzienny i termin posiedzenia.

§ 8.

Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Przewodniczący Komisji załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

§ 9.

1. Posiedzenie Komisji otwiera jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący Komisji pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego obrad.

§ 10.

Komisja Rewizyjna obraduje według niniejszego Regulaminu.

§ 11.

Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Komisji, podpisując listę obecności.

§ 12.

Z obrad Komisji Rewizyjnej, na podstawie nagrania, sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

§ 13.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

1. Przewodniczący Komisji może udzielić głosu poza porządkiem obrad Komisji lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

§ 15.

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub z inicjatywy własnej członków Komisji Rewizyjnej przez KZD.

§ 16.

Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zjeździe.

§ 17.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.


                                                                                                                      Zał.22

Uchwała nr VII/14/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Delegaci VII KZD zapoznali się z treścią RegulaminuGłównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej przygotowanego przez GKR i po dyskusji i rozpatrzeniu w tej kwestii wniesionych uwag i poprawek poddano wniosek pod głosowanie.

Głosowanie:

za 47

przeciw 1

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                                      Zał.23

Uchwała nr VII/15/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:zgłoszenia listy osób do Zarządu Głównego

Zgłoszony skład Zarządu Głównego:

 1. Politowski Zygmunt – woj. mazowieckie
 2. Grosset Ryszard – woj. mazowieckie
 3. Woszczyna Wiesław – woj. świętokrzyskie
 4. Kowalcze Andrzej – woj. małopolskie
 5. Grącka Małgorzata – woj. mazowieckie
 6. Obolewicz Anna – woj. mazowieckie
 7. Mularczyk Paweł – woj. wielkopolskie
 8. Szuszwalak Tomasz – woj. dolnośląskie
 9. Stefański Sławomir – woj. kujawsko-pomorskie
 10. Marek Stanisław – woj. lubelskie
 11. Stachowiak Grzegorz – woj. lubuskie
 12. Kobacki Leszek – woj. łódzkie
 13. Kurek Jarosław – woj. małopolskie
 14. Łukasiewicz Barbara – woj. mazowieckie
 15. Kozina – Oloś Zofia – woj. opolskie
 16. Cyrek Tadeusz – woj. podkarpackie
 17. Kędzierewicz Jerzy – woj. podlaskie
 18. Dietz Krzysztof – woj. pomorskie
 19. Szłapa Roman - woj. śląskie
 20. Kurek Jerzy – woj. świętokrzyskie
 21. Burakiewicz Mirosław – woj. warmińsko – podlaskie
 22. Puziak Marian – woj. wielkopolskie
 23. Łaput Alicja – woj. zachodniopomorskie
 24. Russek Andrzej
 25. Młynarski Czesław
 26. Sromek Krzysztof
 27. Kopczyński Janusz
 28. Żelazny Jerzy
 29. Aprobuje dokumenty sprawozdawcze Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej za kadencję w latach 2015-2019 i uznaje, że Zarząd Główny zrealizował uchwałę programową przyjętą przez VI Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 18 czerwca 2015 r.

Głosowanie:

za 49

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                          Zał.24

Uchwała nr VII/16/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:zgłoszenia listy osób do Głównej Komisji Rewizyjnej

Zgłoszony skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Głosowanie:

za 48

przeciw 0

wstrzymujące się 1

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)

                                                                                                          Zał.25

Uchwała nr VII/17/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 6 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:przyznania tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Głównego

Na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP VII Krajowy Zjazd Delegatów postanawia przyznać tytuł Honorowego Prezesa Zarządu kol. Krzysztofowi Maślankiewiczowi w uznaniu zasług na rzecz działalności naszego Związku.

Głosowanie:

Za 44

Przeciw 0.

wstrzymujące się 0.

Przewodniczący VII KZD

(czytelny podpis)


                                                                                                                                             Zał.26

Uchwała nr VII/ 18/2019

VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 czerwca 2019 r. w Augustowie

w sprawie: programu działania Związku na lata 2019-2023

§ 1

VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na podstawie § 19 Statutu uchwala, co następuje:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów składa wyrazy uznania i słowa podziękowań, ustępującemu Zarządowi Głównemu, jego Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej, członkom organów wojewódzkich i kół, a także członkom komisji problemowych i zespołów zadaniowych, za zaangażowanie i oddanie w realizacji zadań statutowych Związku.

 1. VII Krajowy Zjazd Delegatów wyraża wdzięczność Panom Komendantom wszystkich szczebli za udzielaną pomoc, licząc na dalszą współpracę.
 2. Dążyć do zwiększenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.
 3. Opracować regulamin konkursu kronik, stron internetowych oraz wydarzenia roku.
 4. Koordynować pracą nad ujednoliceniem zasad składu komisji socjalnych, dysponowania funduszem socjalnym i jego wykorzystania, określając spójne i jednolite zasady korzystania na szczeblu krajowym.
 5. Wystąpić do Komendy Głównej PSP o uzupełnienie „Ceremoniału Pożarniczego” o zapisy dot. delegowania na pogrzeby emerytów   i rencistów (za zgodą rodziny) asysty honorowej.
 6. Zintensyfikować działania w zakresie powoływania nowych ogniw związkowych w terenie, wzrostu liczebności członków oraz czynnego udziału w życiu Związku (indywidualne rozmowy z funkcjonariuszami przechodzącymi na emeryturę, informacja w kadrach).
 7. Zintensyfikować działania wszystkich organów statutowych w celu zwiększenia aktywizacji w całym środowisku seniorów ochrony przeciwpożarowej poprzez uczestnictwo funduszach pomocowych   w poszczególnych szczeblach wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
 8. Przyjmować pracowników cywilnych zatrudnionych w PSP i wystąpić o dopłaty z funduszu socjalnego służby cywilnej.
 9. Pogłębiać współpracę z Komendantami PSP na szczeblu wojewódzkim, miejskim i powiatowym.
 10. We współpracy z KG doprowadzić do przywrócenia corocznych limitów odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Związku.
 11. Założyć na szczeblu krajowym Honorową Księgę Zasłużonych dla Związku.
 12. Opracować i wdrożyć zasady gospodarki finansowej (po uzyskaniu osobowości prawnej przez Oddziały).
 13. Podjęcie prac nad prawem do drugiej emerytury (cywilnej).
 14. Podjąć działania w zakresie pozyskania środków finansowych poprzez:
  1. Powiększenie składki
  2. Uczestniczenie w grantach z UE
  3. Wpisywanie się w programy pomocowe starostwa, województwa – konkursy
  4. Darowizny
  5. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie w legitymacji emeryckiej napisów w języku angielskim.
  6. Wprowadzenie klauzulę informacyjną RODO we wszystkich strukturach Związku.
  7. Zwrócić się do FSSM z wnioskiem o wystąpienie MSWiA o zmianę zapisów w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów rencistów służb mundurowych w sferze usunięcia barier administracyjnych przy składaniu indywidualnych wniosków o udzielenie pomocy z funduszu socjalnego zgodnie z zapisami KPA i Ustawy o usunięciu barier administracyjnych.
  8. Zobowiązuje się Zarząd Główny do urealnienia składki członkowskiej wynikającej ze zmiany przepisu prawa.
  9. Podjąć działania celem uczczenia 25- lecia powstania ZEiRP RP.
  10. ………………………..
  11. ………………………..
  12. ………………………..

§ 2

Zarządy poszczególnych ogniw związku będą podejmować działania o podniesienie autorytetu związku, jaki organów PSP w prezentowaniu opinii na zewnątrz.

§ 3

Po rozpatrzeniu przedłożonych wniosków, KZD uchwala program zadań na lata 2019-2023:

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Główny do rozpatrzenia wniosków nie ujętych   w niniejszej uchwale, a zawartych w uchwałach wojewódzkich zjazdach delegatów i zgłoszonych podczas dyskusji na VII Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Związku.

Głosowanie:

Za 40.

Przeciw 3

wstrzymujące się 2

Komisja Uchwał i Wniosków

                                           Przewodniczący VII KZD

   (czytelny podpis)


Uchwała nr VII/1/2019

Zarządu Głównego ZEiRP RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:ukonstytuowania się Zarządu Głównego

Zarząd Główny wybrał ze swojego grona Prezydium i ukonstytuował się w poniższym składzie:

Prezes - Zygmunt Politowski

Wiceprezes – Barbara Łukaszewicz

Wiceprezes – Wiesław Woszczyna

Wiceprezes - vacat

Sekretarz - Małgorzata Grącka

Skarbnik - Andrzej Kowalcze

Członek - Ryszard Grosset

Pozostali członkowie Zarządu:

Mularczyk Paweł

Szuszwalak Tomasz

Stefański Sławomir

Marek Stanisław

Stachowiak Grzegorz

Kobacki Leszek

Kurek Jarosław

Kozina – Oloś Zofia

Cyrek Tadeusz

Kędzierewicz Jerzy

Dietz Krzysztof

Szłapa Roman

Kurek Jerzy

Burakiewicz Mirosław

Puziak Marian

Łaput Alicja

Obolewicz Anna

Prezes ZEiRP RP


Uchwała nr VII/1/2019

Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP

z dnia 7 czerwca 2019r. w Augustowie

w sprawie:ukonstytuowania się Głównej Komisji Rewizyjnej

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w poniższym składzie:

Przewodniczący - Russek Andrzej

Zastępca Przewodniczącego - Kopczyński Janusz

Sekretarz - Żelazny Jerzy

Członek - Młynarski Czesław

Członek - Sromek Krzysztof

Przewodniczący GKR

(czytelny podpis)

…………                                                                     ……………….

OBRADOWAŁY ZARZĄD GŁÓWNY I GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

W dniach, od 10 do 12 kwietnia 2019r. w m. Rudki pod Kielcami obradował Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna naszego stowarzyszenia. W obradach tradycyjnie uczestniczyli też prezesi/wiceprezesi zarządów wojewódzkich, niezasiadający w ZG lub GKR. W części obrad wzięło udział Prezydium Świętokrzyskiego ZW.

Związkowych gości z kraju serdecznie przywitał prezes Świętokrzyskiego ZW i zarazem członek ZG ZEiRP RP- Jerzy Kurek. Podkreślił, że ZG i GKR powtórnie zawitały na Ziemię Świętokrzyską. Pierwszy raz odbyto ich posiedzenia od 7 do 9 września 2000r.

Następnie głos zabrał wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski, który z powodu poważnej choroby prezesa Krzysztofa Maślankiewicza, od jesieni 2017r. kieruje działalnością ZG. Powitał przybyłych oraz zapoznał ich z projektem porządku obrad, który wypracowano podczas ostatniego posiedzenia Prezydium ZG. Po drobnych korektach i uzupełnieniach, członkowie ZG jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres kończącej się kadencji, przedstawił skarbnik ZG Andrzej Kowalcze. Z jego tekstem członkowie ZG mieli okazję osobiście dokładnie zapoznać się, pod koniec marca br. Wtedy też złożyli oni e-mailowo, pod nim swe podpisy elektroniczne. Skarbnik przy tej okazji złożył szereg wyjaśnień i komentarzy. Odpowiedział też na pytania obradujących.

Do tekstu sprawozdania finansowego odniósł się w imieniu GKR jej przewodniczący Andrzej Russek. Stanowisko tego organu statutowego wobec treści sprawozdania, było pozytywne.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego, był obszerny pakiet spraw związanych z przygotowaniami do VII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego przeprowadzeniem, w dniach od 6 do 8 czerwca 2019r., na terenie Augustowa w woj. podlaskim. Wiceprezes Zygmunt Politowski przedstawił wypracowywaną przez Prezydium Zarządu Głównego, koncepcję synchronizowanego dojazdu poszczególnych delegacji. Omówił stan przygotowywanych sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów zjazdowych. Po dyskusji ustalono, zaproponowanie delegatom zjazdu pozostawienie dotychczasowych liczb składów osobowych ZG i GKR, tj. odpowiednio: 22 i 5. W składzie ZG muszą się znaleźć przedstawiciele wszystkich organizacji wojewódzkich. Ustalono, że zgodnie z obowiązującym od niedawna prawem, wszyscy członkowie Zarządu Głównego muszą posiadać tzw. Profil Zaufany - czyli środek identyfikacji elektronicznej, po to by m. in. składać podpisy elektroniczne. W związku z tym, zasiadający w tym organie statutowym muszą posługiwać się komputerami i korzystać z poczty elektronicznej. W tej części obrad wyłoniono kandydatów na przewodniczących zjazdu, sekretarzy zjazdu i do komisji zjazdowych. Na zakończenie wiceprezes Zygmunt Politowski przestawił zebrane do tej pory propozycje do uchwały programowej a nadesłane z województw oraz samego ZG.

Kluczowym tematem posiedzenia stał się projekt nowego statutu. Z tej przyczyny przewodniczący Komisji Statutowej Jerzy Kędzierewicz, członek ZG, wspomagany przez obecnych członków tej komisji: Andrzej Kowalcze skarbnik ZG i Zofia Kozina- Oloś z opolskiej organizacji, szczegółowo przedstawił dotychczasowy przebieg prac na projektem statutu oraz aktualny stan rzeczy. W komisji prócz wymienionych związkowców pracowali: Tadeusz Śliwa b. członek ZG, prezes honorowy Opolskiego ZW oraz Henryk Stroński z koła w Prudniku. Komisję powołało Prezydium ZG dnia 11 stycznia 2019r. Po tej dacie Komisja spotykała się czterokrotnie, w tym przy okazji niniejszego posiedzenia w Rudkach.

Główne założenia prac komisji

1.Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez ZG na posiedzeniu w listopadzie 2018r., zarządy wojewódzkie miały dostarczyć swe uwagi, wnioski, propozycje do projektu Statutu, do końca ub. roku. Dokonały tego zarządy w Białymstoku, Opolu, - wielokrotnie oraz w Rzeszowie. Propozycje zgłosiła też sekretarz ZG. Wobec powyższego komisja postanowiła rozpatrzyć wszystkie otrzymane wnioski, propozycje a także uwzględnić wcześniejsze opracowania w tej materii:

- obowiązujący Statut,

- projekt Statutu z roku 2014, przygotowany przez Zespół Statutowy kierowany przez Jana Wiznerowicza ówczesnego członka Prezydium ZG,

- Statut z 2016r. odrzucony przez KRS z uwzględnieniem uwag sądu,

- uwagi przesłane przez prezesów honorowych ZG: Klemensa Dziermańskiego i Albina Piątkowskiego.

2. Sprawą priorytetową, która jako podstawowa została rozpatrzona przez komisję, dotyczyła kształtu naszego stowarzyszenia w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Omówiono podstawowe wymogi statutowe wynikające z prawa o stowarzyszeniach w świetle przepisów finansowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o wolontariacie i innych. Wynika z nich że: - - - sprawy finansowe nie mogą być traktowane ogólnikowo z uwagi na obowiązki sprawozdawcze,

- w przypadku posiadania osobowości prawnej tylko przez ZG, to na nim ciąży obowiązek rozliczeń finansowych całego związku, jego wszystkich jednostek terenowych,

- każda organizacja, niezależnie od tego czy posiada osobowość prawną, czy też jej nie posiada, musi składać sprawozdanie CIT-8 (deklaracje składają podatnicy opodatkowani podatkiem, również w przypadku, gdy w danym roku nie uzyskali przychodów lub uzyskali wyłącznie przychody zwolnione z podatku). Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność braku w okresie rozliczeniowym przychodów lub kosztów uzyskania. Podatnik składa wowczas „zerową” deklarację CIT-8,

- każda jednostka terenowa powinna posiadać własne konto bankowe oraz (co wynika z ostatniej zmiany w ustawie o podatku i rachunkowości) kwalifikowany podpis elektroniczny- sprawozdawczość elektroniczna, lub skorzystać przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym z usług biura rachunkowego w formie jednorazowej lub podpisanej umowy na obsługę finansowej organizacji,

- jednostki terenowe sporządzają roczne sprawozdania finansowe.

Mając na uwadze powyższe, komisja po dyskusji przyjęła rozwiązanie polegające na:

a) statutowym zobowiązaniu do uzyskania osobowości prawnej w formie wpisu w KRS przez ZG i ZW,

b) koła, jako podstawowe jednostki organizacyjne związku, powołać jako stowarzyszenia zwykłe.

Taka sytuacja pozwoli wszystkim uniknąć konieczności prowadzenia pełniej księgowości. Dodatkowo koła nie muszą rejestrować się w KRS, a jedynie zgłaszają swoją działalność do starosty. Sprawy finansowe, koła mogą prowadzić same, jako UEPK (uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów), lub może to za nich robić posiadający osobowość prawną ZW.

3.Kolejne prace komisji dotyczyły umieszczenia w statucie koniecznych do prawidłowej działalności związku, treści. Komisja uznała za konieczne umieszczenie w statucie następujących zagadnień:

a) w celach statutowych ująć wybrane cele działalności i prowadzenie organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na branie udziału w otwartych konkursach ofert i uzyskiwaniu grantów,

b) o możliwości prowadzenia płatnej i nieopłatnej działalności,

c) zasad podziału mandatów,

d) możliwość głosowania elektronicznego,

e) zamieścić we wstępie do statutu PREAMBULE- odwołanie się do historii związku.

4. W celu przygotowania projektu, a następnie ostatecznej wersji statutu, ZE iRP RP podpisał stosowną umowę z biurem prawnym w Opolu. Podczas spotkania komisji z w/w biurem, w dniu 21 marca 2019r., omówiono proponowaną formę i zapisów w projekcie statutu. Biuro przygotowało propozycję statutu, której jednak nie wszystkie zapisy zostały zaakceptowane podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Rudkach- w dniach 10- 12 kwietnia br. W związku z powyższym obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Statutowej przystąpili do uwzględnienia stanowiska ZG w treści statutu. Tak przygotowana wersja statutu została przekazana ponownie do biura prawnego. Główne uwagi ZG naszego związku polegają na

- utrzymaniu ilościowym składów osobowym ZG, GKR, zarządów wojewódzkich i zarządów kół oraz nie rezygnowanie z powoływania prezydiów ZG i zarządów wojewódzkich,

- wprowadzenie zapisu mówiącego o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez komisje rewizyjne, co pozwoli uniknąć zwoływania corocznych zjazdów delegatów.

Wzruszającym akcentem kończącym obrady, było przekazanie podziękowań członkom ZG, GKR oraz prezesom zarządów wojewódzkich, w kadencji 2015-2019. Z rąk wiceprezesa ZG Zygmunta Politowskiego osoby te, otrzymały listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Z kolei prezes Świętokrzyskiego ZW Jerzy Kurek wręczył upominki regionalne. Ceremonię wręczenia listów i upominków poprzedziło odczytanie przez wiceprezesa Opolskiego ZW w l. 2015-2019 Stanisława Kuszły, osobistego listu od prezesa ZG Krzysztofa Maślankiewicza. W imieniu ZG i GKR wiceprezes ZG Zygmunt Politowski na ręce Stanisława Kuszły przekazał prezesowi Krzysztofowi Maślankiewiczowi figurę św. Floriana.

Obradom ZG przewodniczył wiceprezes ZG Zygmunt Politowski, a protokół prowadziła sekretarz ZG Małgorzata Grącka.

Tekst: Roman Świst i Jerzy Kędzierewicz.

Dzień Strażaka 2019

florian2

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa jak również

funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym ochrony p.poż. oraz

członkom OSP życzenia wszystkiego najlepszego składa.

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

  

Święty Florian, właśc. Florian von Lorch (ur. 250, zm. 304) - męczennik i święty katolicki.

Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii.Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria.

Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna.

W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się w Chorzowie.

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. W polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

Międzynarodowy Dzień Strażaka, ang. International Firefighters' Day (skrót IFFD) - międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu Świętego Floriana. Oficjalnie na pamiątkę śmierci 5 australijskich strażaków.

Opracowano z internetu- encyklopedia wikipedia

Licznik odwiedzin

5239713
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
372
2560
4250
4598049
43090
47057
5239713