Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z woj. pomorskiego – „Spotkanie z Seniorem”

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce  w dniu 23 września  2021 roku tym razem  w obiekcie ogrodu botanicznego Arboretum w Wirtach pow. Starogard Gdański

Organizatorem spotkania byli :Zarząd Oddziału  Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na  uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami woj. pomorskiego oraz  Komendantami Powiatowymi PSP przybył  Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  st. bryg . Piotr Socha, Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st.bryg. Dariusz Żywicki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska  Andrzej  Przewłocki.

Gości przywitał Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof  Dietz, przedstawiając sytuację uzwiązkowienia w woj.pomorskim w roku 2020 i 2021  w tle dalej panującej pandemii oraz problemy i trudności  z jakimi borykają się prezesi kół . Po burzliwej dyskusji   głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódki  PSP w Gdańsku przedstawiając działania bieżące Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych powiatach woj.pomorskiego.

Głos zbrał również gospodarz obiektu na terenie którego miało miejsce spotkanie pan Nadleśniczy Andrzej Przewłocki.

Po rzeczowej dyskusji z uczestnikami spotkania Pomorski Komendant Wojewódzki wraz z Prezesem ZOW wręczyli okolicznościowe upominki   emerytom jubilatom, którzy ukończyli 70,75,80,85,90 lat.

Po wystąpieniach nastąpił poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ZOW ZEiRP jeszcze raz podziękował    Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska  za pomoc w przygotowaniu  i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj. pomorskiego.

Opracowanie :Krzysztof Dietz, zdjęcia Jan Szymkiewicz

Wycieczka turystyczno–krajoznawcza po ziemi świętokrzyskiej

 ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

 

W dniach  04-05 września 2021 r. Zarząd Koła ZEiRP RP w Myszkowie zorganizował  wycieczkę turystyczno –krajoznawczą  po ziemi świętokrzyskiej.

W pierwszym dniu wyjazdu odwiedziliśmy:

Jędrzejów –muzeum im. Przypkowskich które specjalizuje się głównie  prezentacją zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Muzeum powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego

                                            

Młodzawy Małe-miejscowość w okolicach Pińczowa w której znajduje się jedyny w województwie świętokrzyskim  prywatny ogród botaniczno- ornitologiczny udostępniony dla zwiedzających. Na obszarze 1 ha zgromadzono  ponad dwa tysiące roślin  ozdobnych i kilkanaście gatunków  ptaków.

Oglęborek– muzeum Henryka Sienkiewicza  pałacyk ofiarowany w 1900 r. przez społeczeństwo polskie We wnętrzach zgromadzono eksponaty związane z życiem pisarza, jego dorobkiem oraz epoką w której tworzył.

Święty Krzyż– to symbol Gór Świętokrzyskich położony w samym ich sercu,na Łysej Górze-pobenedyktyński  klasztor. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego od których opactwo i wzgórze wzięło nazwę. Klasztor zamieszkuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

W drugim dniu po zjedzeniu śniadania i wykwaterowaniu z uroczego Hotelu –Pałacu położonego  miejscowości Rytwiany  udajemy się dalszą drogę odwiedzając;

Kurozwęki- Pałac w latach 90-tych  został odzyskany przez Popielów ,którzy starają przywrócić jego dawną świetność udostępniając część wyremontowanego obiektu do zwiedzania. Państwo Popielowie prowadzą  jedyną w Polsce hodowlę bizonów amerykańskich. Całe stado można oglądać na łąkach wokół pałacu  przejeżdżając przystosowanym wozem typu safari.

Busko Zdrój- ostatnim etapem wycieczki jest miasto uzdrowiskowe Busko Zdrój  z przepięknym parkiem zdrojowym ,w którym kilka miesięcy temu powstała jedna z największych  tężni solankowych w Polsce

W godzinach wieczornych powrót do Myszkowa.

Tekst i foto.

Marek Ciałuch

V Posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w Kielcach

W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek –  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna,  Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
 • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
 • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
 • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach.
 • podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Spotkanie sentymentalne emerytów z Chełmna- wrzesień 2021

W dniu 10 września strażacy emeryci  z  Koła w Chełmnie spotkali się w sali OSP Chełmno przy ul. Rybackiej 4.

Nie było by  nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt że od 1875 r. w tym miejscu jest Straż Pożarna. Przez wieki przechodziła różne koleje, żeby 35 lat temu przenieść siedzibę Zawodowej Straży Pożarnej w inną lokalizację.

Już tylko kilkunastu strażaków seniorów żyje którzy służyli w tym miejscu  i pamiętają te czasy. Dla Nas „młodych” była to okazja żeby się otworzyli na „starych śmieciach” i opowiedzieli skrywane historie z życia strażackiego w centrum Miasta Zakochanych.

Na spotkaniu obecny był Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st. kpt. Tomasz Guzek, który do chwili wyborów  jest Prezesem OSP Chełmno.

Pozdrawiam Prezes Koła Sławek

Ponowne przeliczenie emerytury: Nie wszyscy wiedzą, że trzeba złożyć wniosek

www.podatki.biz

 

19.08.2021

Wszelkie zmiany wprowadzane w ustawie o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są wykonywane z urzędu, lecz na wniosek świadczeniobiorców. Jednym z takich przykładów jest sytuacja, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaniżał emerytury osobom, które otrzymywały je po wcześniejszych rentach. ZUS na swojej stronie internetowej podaje informację, że składnik emerytury wynoszący 24 proc. kwoty bazowej oblicza się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu składania wniosku o emeryturę i takie wnioski można składać. Ile osób na chwilę obecną posiada lub posiadało wiedzę o możliwości ponownego przeliczenia swoich emerytur oraz ile osób złożyło wnioski o ponowne przeliczenie swoich emerytur? – pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 25622 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych ubezpieczonym, którzy wcześniej pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy

Szanowna Pani Minister,

wszystkie jednostki publiczne w Polsce zostały w pełni zinformatyzowane, co umożliwiło pracownikom obsługującym systemy ich sprawniejszą pracę, a interesantom szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każdą sprawę można załatwić on-line, szczególnie gdy ona dotyczy osób w wieku emerytalnym. Osoby starsze zazwyczaj mają problem z przemieszczaniem się, nie wspominając o jakiejkolwiek obsłudze komputera. Bez wsparcia i pomocy rodziny bądź najbliższych im osób nie są w stanie załatwić swoich spraw. Najczęściej dotyczą one świadczeń emerytalnych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie zmiany wprowadzane w ustawie o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są wykonywane z urzędu, lecz na wniosek świadczeniobiorców.

Jednym z takich przykładów jest sytuacja, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaniżał emerytury osobom, które otrzymywały je po wcześniejszych rentach. Świadczeniobiorcy dostawali miesięcznie mniej nawet po kilkadziesiąt złotych. W tej sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich, który oficjalnie oświadczył, że ZUS zaniża emerytury osób, które wcześniej pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy osiągali oni wiek emerytalny, wyliczono im część socjalną świadczenia, przyjmując kwotę bazową obowiązującą w chwili przyznania renty. Tak samo traktowano przedemerytów, którzy doczekali się emerytury. Przyjęcie kwoty bazowej sprzed kilku lat zamiast aktualnej powodowało, że świadczenie było niższe. Według rzecznika praw obywatelskich takie działanie ZUS-u było niezgodne z prawem. ZUS na swojej stronie internetowej podaje informację, że wobec podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 29 października 2002 roku składnik emerytury wynoszący 24 proc. kwoty bazowej oblicza się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu składania wniosku o emeryturę i takie wnioski można składać.

Jednocześnie nasuwa się pytanie: Ile osób na chwilę obecną posiada lub posiadało wiedzę o możliwości ponownego przeliczenia swoich emerytur oraz ile osób złożyło wnioski o ponowne przeliczenie swoich emerytur? Brak wystarczającej wiedzy świadczeniobiorców spełniających powyższe kryteria pozbawia ich możliwości otrzymywania emerytur w wyższej wysokości, co niewątpliwie jest dla nich bardzo krzywdzące.

Wobec powyższego proszę Panią Minister o odpowiedź na pytania:

 1. Czy rząd zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o FUS, tak aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mający pełne dane świadczeniobiorców (system informatyczny) przeliczał świadczenia emerytalne z urzędu, a nie na wniosek świadczeniobiorców, szczególnie gdy sytuacja dotyczy emerytów, którzy wcześniej pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 2. Ilu obecnie emerytów złożyło wniosek o ponowne przeliczenie swoich świadczeń w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2002 roku, a ilu emerytów na chwilę obecną nie skorzystało z takiej możliwości?

Poseł Wojciech Saługa

23 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25622 w sprawie ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych ubezpieczonym, którzy wcześniej pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 25622 Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Saługi w sprawie ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych ubezpieczonym, którzy wcześniej pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) uregulowano przysługujące z powszechnego systemu emerytalno-rentowego uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasady obliczania bądź ponownego ustalenia wysokości tych świadczeń.

W zreformowanym powszechnym systemie emerytalno-rentowym przyjęto, że ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r. zachowują uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasady ustalania wysokości tych świadczeń na tzw. starych zasadach. Znajdują one określone zastosowanie w przypadku ustalania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. w zależności od spełnienia wymaganych warunków. W przypadku ustalania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych na tzw. starych zasadach znajdują zastosowanie regulacje art. 53 wymienionej na wstępie ustawy.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów zawartych w art. 53 wskazanej ustawy, wysokość emerytury wynosi: 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. Przy obliczaniu emerytury okresy składkowe i okresy nieskładkowe, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Emeryturę, której podstawę wymiaru stanowi podstawa wymiaru świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oblicza się od tej samej kwoty bazowej, którą ostatnio przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru, a następnie emeryturę podwyższa się w ramach waloryzacji przypadających do dnia nabycia uprawnień do emerytury. W art. 21 ust. 1 pkt 1 zostały określone zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z tym przepisem podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi podstawa wymiaru renty w wysokości uwzględniającej rewaloryzacje oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do renty. Zasada ta jest także stosowana do ustalenia podstawy emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do emerytury albo ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do tej renty albo do emerytury. Rozwiązanie to nie jest stosowane, jeżeli osoba zainteresowana po nabyciu uprawnień do świadczenia, którego podstawę wymiaru wskazała za podstawę wymiaru emerytury, podlegała co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zasady te stosuje się odpowiednio, jeżeli podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru emerytury przyjętej do obliczenia świadczenia przedemerytalnego.

Wniesiona przez Pana Posła Wojciecha Saługę interpelacja dotyczy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2002 r., podjętej w składzie 3 sędziów, w wyniku zgłoszonego w dniu 24 lipca 2002 r. do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu zagadnienia prawnego, stanowiącej, że „Przy ustalaniu na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm. ) wysokości emerytury osoby, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i która żąda przyjęcia za podstawę wymiaru emerytury podstawę wymiary renty (art. 21 ust.1 pkt 1 tej ustawy), składnik emerytury wynoszący 24 % kwoty bazowej oblicza się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę.”.

W sprawie tej uchwały oraz działania na jej tle organu rentowego Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił, że „Uchwała ta dotyczyła takich spraw, w których wniosek o emeryturę złożyła osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, a do ustalenia podstawy wymiaru nie przedłożyła wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne uzyskanych w okresie wskazanym w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lecz wnioskowała, aby za podstawę wymiaru emerytury przyjęto podstawę wymiaru renty albo też wnioskowała o ustalenie podstawy wymiaru emerytury według najkorzystniejszego wariantu. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, w takim przypadku gdy za podstawę wymiaru emerytury przyjęto podstawę wymiaru renty:

 • część socjalna emerytury obliczana jest od kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę,

 

 • część emerytury zależna od podstawy wymiaru i uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych, obliczana jest od kwoty bazowej przyjętej do obliczenia renty, a następnie waloryzowana w terminach waloryzacji, jakie miały miejsce do daty przyznania emerytury.”.

Prezes Zakładu stwierdził również, że „Ponownemu rozpatrzeniu – z zastosowaniem wymienionej uchwały Sądu Najwyższego – podlegają także sprawy, w których wydano już decyzję ustalającą wysokość emerytury z pominięciem wymienionej uchwały. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, przy okazji załatwiania konkretnej sprawy. Obowiązek ponownego rozpatrywania tych spraw z urzędu, przy okazji załatwiania innych wniosków, organy rentowe realizują bezterminowo. W przypadku, gdy ustalana jest renta rodzinna po osobie uprawnionej do emerytury, która nie zgłosiła wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury zgodnie z wymienioną uchwałą Sądu Najwyższego, organy rentowe z urzędu przeliczają tę emeryturę z uwzględnieniem uchwały, a wysokość renty rodzinnej obliczają od tak ustalonej renty. Ponownemu ustaleniu podlegają także renty rodzinne obliczone bez zastosowania tej zasady. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), wprowadzono do ustawy emerytalnej zapisy szczegółowo regulujące zasady przyjmowania odpowiedniej kwoty bazowej do ustalenia wysokości emerytury w przypadku, gdy do ustalenia podstawy wymiaru emerytury wskazywana jest podstawa wymiaru renty. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej, część socjalną emerytury oblicza się od kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę, jeżeli zainteresowany, co najmniej przez 30 miesięcy po nabyciu uprawnień do świadczenia, podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy emerytalnej, zasada ta ma także zastosowanie do przypadków, w których za podstawę wymiaru emerytury wskazywana jest podstawa wymiaru emerytury przyjęta do obliczenia świadczenia przedemerytalnego (uchwała Sądu Najwyższego z 29 października 2002 r. dotyczyła wyłącznie sytuacji ustalania części socjalnej emerytury przysługującej osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy). Należy również wskazać, że od 1 stycznia 2006 r. weszły w życie przepisy art. 27a i art. 54a ustawy emerytalnej, dodane ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412). Zgodnie z tymi przepisami, gdy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy osiągnie wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna, organ rentowy z urzędu zobowiązany jest do przyznania tej osobie emerytury. Wysokość tej emerytury obliczana jest w sposób najkorzystniejszy dla zainteresowanego, między innymi z zastosowaniem opisanego wyżej art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej. Wysokość przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Odnosząc się do postulatu Pana Posła dotyczącego wprowadzenia przepisu nakazującego Zakładowi przeliczanie świadczeń z urzędu na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego, a nie na wniosek, należy wskazać, że Zakład nie prowadzi odrębnej ewidencji tego typu spraw i ewentualne wprowadzenie tej regulacji oznaczałoby konieczność analizy przez Zakład akt emerytalno-rentowych wszystkich spraw, w których została dotychczas przyznana emerytura. Rodziłoby to zagrożenie realizacji innych ustawowych zadań Zakładu. Z uwagi na brak odrębnej ewidencji spraw emerytur przyznanych po osobach uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy, którym do ustalenia podstawy emerytury przyjęto podstawę wymiaru renty, Zakład nie ma możliwości ustalenia ilu osobom – na wniosek lub z urzędu przy okazji załatwiania sprawy – przeliczono emerytury z zastosowaniem uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 2002 r., a ilu emerytów nie zostało jeszcze objętych tym przeliczeniem.”.

Należy dodać, że podstawową zasadą powszechnego systemu emerytalno-rentowego dotyczącą prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w ustalonej wysokości jest zasada wnioskowości wyrażona w art. 116 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą zasadą postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Wniosek ten może być wycofany do momentu uprawomocnienia się decyzji dotyczącej świadczenia, co skutkuje umorzeniem postępowania w sprawie świadczeń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie są prowadzone prace nad zmianą w tym zakresie regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 17 sierpnia 2021 r.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Radzyniu Podlaskim odbyło się 8 sierpnia 2021 roku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara oraz wszystkich zebranych. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych kolegów w osobach: kol. Piotr Domański – członek koła, kol Jerzy Domański – sekretarz koła, kol. Paweł Dworak – Wiceprezes ZW ZWiRP RP w Lublinie oraz Adam Leśko

 

– kolegę niezrzeszonego. Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Kwasowca, natomiast protokolantem został kol. Tadeusz Marczuk. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Miłym akcentem zebrania było wręczenie dla kol. Tadeusz Marczuka odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożanictwa RP” oraz listów gratulacyjnych z okazji wysługi lat, tj. dla 65-latków: Marian Protaś, Tadeusz Marczuk, Witold Korulczyk oraz 60-latka kol. Mrosław Cieślak. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2020 przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2021 rok. W trakcie zebrania dokonano zmian w składzie Zarządu Koła. W miejsce zmarłego sekretarza Jerzgo Domańskiego wybrano kol. Andrzeja Gątarczyka, w miejsce ustępującego skarbnika Mariana Protasia wybrano kol. Bożenę Książek. Kol. Marian Protaś został członkem Zarządu do wyborów w 2022 roku, który otrzymał zadanie przygotowanie do pełnienia funkcji nowego skretarza. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSPw Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, który w swym wystąpieniu podziękował członkom Koła w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracy Związku z Komendą Powiatową PSP. Na zakończenie kol. Prezes podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim kolegom za zaangażowanie w pracy Związku. Po zakończeniu zebraniu zebrania, uczestnicy udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

 

Opracowali: Marian Protaś, Mieczysław Kwasowiec

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec