Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

W dniu 21 czerwca 2022 r.  w wieku 72 lat zmarł nasz Kolega

mł. bryg. w st. spocz. Andrzej Koziarz

długoletni Z-ca Komendanta a następnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom składają Koleżanki i Koledzy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła  Nr 17 w Jaworznie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w dniu 25.06.2022 r. (sobota) w Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Jaworznie – Wilkoszyn.

Cześć Jego Pamięci

Informacja z posiedzenia ZOW w Lublinie

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Parczewie odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Komisji Rewizyjnej OW i Prezesów Kół ZEiRP RP woj. Lubelskiego.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 32 członków Związku w tym: 17 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie. Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.  Powitanie uczestników, stwierdzenie kworum

2.  Informacja Prezesa ZOW o działalności w okresie od ostatniego posiedzenia ZOW

3.  Podsumowanie obchodów Dnia Strażaka oraz spotkań integracyjnych w Kołach – Prezesi Kół

4.  Omówienie spraw finansowych Związku

5.  Prezentacja tomika wierszy kol. Adama Malugi  „Moje wspomnienia wierszem pisane” – autor

6.  Inne bieżące sprawy Związku

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek powitał zebranych oraz zaproszonego gościa w osobie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Hawryluka i przedstawił propozycję porządku obrad, który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym. Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Na wstępie Prezes poprosił o ewentualne uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia ZOW w Poroninie oraz omówił kwestię zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach Związku w przyszłym roku. Ponadto poruszył kwestię planowanej organizacji wycieczki przedstawiając dwie propozycje i zwracając się z prośbą o zadeklarowanie chętnych na wyjazd do jednej z nich.

Prezesi poszczególnych Kół Związku dokonali podsumowania spotkań i obchodów Dnia Strażaka organizowanych w poszczególnych powiatach naszego województwa. Podsumowując te wypowiedzi należy wyrazić słowa uznania i podziękowania skierowane do Prezesów Kół i Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP za dobrą współpracę w tym zakresie. Chociaż są też powiaty, w których można byłoby dokonać drobnych korekt we wzajemnych relacjach.

Głos zabrał również st. bryg. Zbigniew Hawryluk, który omówił krótko charakterystykę powiatu parczewskiego, zakres działań ratowniczo-gaśniczych i sportów pożarniczych OSP i PSP.

Prezes pogratulował kol. Adamowi Maludze – autorowi utworów pisanych wierszem wydanych w książce „Moje wspomnienia wierszem pisane”. Kol. Adam Maluga podzielił się kilkoma refleksjami nt. nowo wydrukowanej książki i utworów tam zawartych, w większości których jest odniesienie do aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej. W dalszej części narady kol. Adam Maluga opatrywał osobistymi dedykacjami swoją książkę.

Kol. Adam Maluga oraz st. bryg. Zbigniew Hawryluk wręczyli kol. Stanisławowi Markowi – Przesowi ZOW dyplom z okazji okrągłej „osiemnastej” rocznicy urodzin – Prezesowi życzymy stu lat w dobrym zdrowiu i z dobrymi ludźmi.

Omawiając kwestie finansowe Prezes podziękował Prezesom Kół za sprawne dokonywanie wpłat na rzecz ZOW oraz przekazał sprawę wpłat na rzecz ZGł ZEiRP RP w Warszawie. Została też poruszona kwestia ewentualnego wykorzystywania samochodów prywatnych członków ZOW i Prezesów Kół w celu uczestnictwa w ważnych sprawach związkowych. ZOW podjął w tej kwestii stosowną uchwałę.

Podczas obrad kol. Teresa Kawęcka – Skarbnik Koła w Kraśniku zarecytowała swój wiersz „Ukraińska Opowieść”.

Korzystając z walorów Ziemi Parczewskiej uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracą leśników oraz urokami ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Parczew.

Zbyszek Łaziuk Sekretarz ZOW Lublin

Posiedzenie ZOW, WKR ZEiRP RP w Katowicach oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

 Wyjazdowe posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Kół ZEiRP RP w Katowicach oraz członków Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim które odbyło się w  Wilkowicach dnia 26.05,2022r.

-Prezes ZOW kol. Roman Szłapa otworzył posiedzenie, przywitał zaproszonych gości w osobach:

– z-ce Komendanta Wojewódzkiego PSP w K-cach st. bryg. Mirosława Synowca

– Komendanta KM PSP w Bielsku  st. bryg. Zbigniewa Mizery

– nadbryg. w stanie spoczynku Marka Rączkę

– kol. Aleksandra Radkowskiego pierwszego Prezesa ZEiRP RP koła w Bielsku

oraz wszystkich obecnych.

 Następnie uczczono minutą ciszy tych którzy odeszli z naszych szeregów oraz zginęli w Ukrainie.

 Następnie przekazał prowadzenia  posiedzenia i przedstawienie porządku obrad  – . v-ce Prezesowi ZOW kol. Jarosław Zabłocki

Zgodnie z programem:

 – wybrano na członka ZOW kol. Janusza Kucharczyka Prezesa koła w Katowicach na miejsce zmarłego ś.p. Grzegorza Świerkota V-ce Prezesa ZOW.

Informacje o działalności ZOW, posiedzenia  Zarządu Głównego i pismo Prezesa Honorowego ZG Albina Piątkowskiego „Głos w Dyskusji”   przedstawił Prezes ZOW Roman Szłapa

– nową stronę internetowa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego emerycislascypsp@.pl  oraz prowadzoną Kronikę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego omówił członek Prezydium ZOW  kol. Marek Ciałuch.

 – Przedstawienie ustaleń w sprawie wyborów do władz kół terenowych, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszej organizacji  na podstawie Uchwały nr. VII/2022 ZG ZEiRP RP  omówił Prezes ZOW Roman Szłapa

– podsumowanie protokołów z Komisji Rewizyjnych kół przedstawił kol. Czesław Kozak przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i roczne sprawozdania z działalności ZOW,   a w głosowaniu ZOW uzyskał absolutorium.

– informacje na temat przebiegu pism (do „Ministra ds. rodziny i polityki społecznej” , ZG ZEiRP RP oraz Federacji Służb Mundurowych)  w sprawie „drugiej emerytury” dla emerytów mundurowych – dalej pracujących, przedstawił Prezes ZOW Roman Szłapa.

– Informacje w sprawie 3-dniowej wycieczki organizowanej przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w miesiącu wrześniu br. Przedstawił Roman Szłapa.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja oraz poczęstunek w Restauracji „Stara Kuźnia”. 

Opis – Prezes Roman Szłapa  – zdjęcia kol. Marek Pacholski członek Zarządu Koła w Bielsko Biała.