Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zjazd Delegatów Oddziału ZEiRP RP Województwa Łódzkiego

W dniu 22 marca 2023 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału ZEiRP RP Województwa Łódzkiego.

W zjeździe uczestniczyli delegaci 22 kół oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Prezes ZG naszego związku kol. Zygmunt Politowski, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Sebastian Kościsty, Naczelnik Wydziału Logistyki KW st. bryg. Wojciech Wieloch, Naczelnik Wydziału Kadr KW – Piotr Łukasik oraz mł. kpt. Katarzyna Doliwa-Sumera – Specjalista WL KW – osoba zajmująca się sprawami emerytów i rencistów z terenu woj. łódzkiego.

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes ZOW kol. Krystyna Zwierzchowska. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych koleżankach i kolegach, którzy odeszli na wieczną służbę w czasie minionej kadencji.

Następnie wybrano Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym został kol. Marian Kryczkowski.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności ZOW Wiceprezes Leszek Kobacki podziękował kol. Krystynie Zwierzchowskiej za włożone serce i podjęcie się pełnienia funkcji Prezesa ZOW w bardzo trudnym okresie.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Skarbnika oraz KR OW. Po dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyboru nowych władz ZOW i KR OW.

Zjazd zdecydował, że ZOW będzie składał się z 7 członków, który ukonstytuował się następująco:

1/ Kobacki Leszek – Prezes

2/ Chrzanowski Krzysztof _ Wiceprezes

3/ Ziółkowski Piotr – Sekretarz

4/ Bohdanowicz Andrzej – Skarbnik

5/ Kępka Andrzej – członek

6/ Lipiński Sławomir – członek

7/ Rzepka Dariusz – członek.

Wybrano również 3 osobowy skład KR OW :

1/ Sobierajski Jerzy – Przewodniczący

2/ Chaicki Leszek – Z-ca Przewodniczącego

3/ Dulas Kazimierz – sekretarz

Delegatami na Zjazd Krajowy wybrano: Zdun Kazimierz, Mańko Ireneusz, Kobacki Leszek, Chrzanowski Krzysztof oraz Dulas Kazimierz.

Po omówieniu najistotniejszych tematów dotyczących najbliższej przyszłości Zjazd został zakończony, a nowo wybrany Prezes ZOW zaprosił wszystkich do miejscowości Kotliny, gdzie w budynku OSP Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało dla uczestników Zjazdu świąteczny poczęstunek, od tradycyjnego barszczyku poczynając.

Opr. Leszek Kobacki

Zdj. Kazimierz Dulas

VIII Zjazd Delegatów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

23 marca 2023 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Wiesław Gręda – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie, który powitał uczestników Zjazdu oraz podziękował za przybycie gościom, wśród których byli:

st. bryg. Tomasz Cybul – Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ze współpracownikami,

st. bryg. Wiesław Drosio – Komendant Powiatowy PSP w Wołominie,

nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG ZEiRP RP w Warszawie,

kol. Anna Obolewicz – Wiceprezes ZG ZEiRP RP,

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset – członek  ZG ZEiRP RP.

Przed rozpoczęciem obrad obecni uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli ze strażackich szeregów na wieczną służbę, w tym ś.p. Barbarę Łukasiewicz – byłą Przewodniczącą Zarządu.

Przewodniczącym obrad został kol. Józef Panasz, który sprawnie realizował przyjęty porządek obrad.

Na początku ustępujący Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, potem głos zabrał Skarbnik informując o sytuacji finansowej oddziału, a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół komisji. Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad było dokonanie wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 21 osób, którego Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie:

Prezes             –  kol. Andrzej Oklesiński

V-ce Prezes   –  kol. Wiesław Gręda

V-ce Prezes    –  kol. Leszek Smuniewski

Sekretarz        –  kol. Tadeusz Polański

Skarbnik         –  kol. Marek Miszczak

członek           –  kol. Grażyna Mikitiuk

członek           –  kol. Mirosław Rutecki

Następnie wybrano skład Komisji Rewizyjnej na czele której stanął kol. Marek Stefaniak, a członkami zostali kol. Ignacy Woźniak i kol. Wojciech Grzegorczyk.

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: Zygmunt Politowski, Ryszard Grosset, Anna Obolewicz, Andrzej Oklesińki, Marek Miszczuk, Małgorzata Grącka.

Nowo wybrany Prezes ZOW ZEiRP RP podziękował za okazane zaufanie uczestnikom zjazdu, wyraził uznanie dla dokonań ustępującego Zarządu, przedstawił priorytety i główne założenia do realizacji w VIII kadencji.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście gratulując nowo wybranemu Zarządowi oraz dzieląc się informacjami na temat podejmowanych na różnych szczeblach działań na rzecz środowiska emerytów pożarnictwa.

Końcowym punktem VIII Zjazdu Delegatów OW ZEiRP RP w Warszawie było zwiedzanie pobliskiego pawilonu wystawowego poświęconego Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz obejrzenie okolicznościowego filmu.

Ze strażackim pozdrowieniem 🙂

Leszek Smuniewski

Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP na Śląsku

W dniu 16.03.2023r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. odbył się Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach.

Wojewódzki Zjazd Delegatów otworzył Prezes ZOW Roman Szłapa który przywitał zaproszonych gości:

1.  nadbryg. Jacek Kleszczewski   – Śląski Komendant Wojewódzki

2. mł. bryg. Rafał Jureczko           –  Dyrektor CMP

3. st. bryg. Olgierd Koźmiński      –  Komendant Miejski PSP Mysłowice

4. kol. Ewa Krywko                        –  Przewodnicząca Woj. Komisji Socjalnej

oraz przedstawił kandydaturę kol. Lucyny Porębskiej na przewodniczącą Zjazdu.

Kandydatura została przegłosowana jednogłośnie. Następnie wybrano oraz przegłosowano członków poszczególnych komisji wymaganych do przeprowadzenie Zjazdu. 

Zaproszeni goście kolejno przemawiali omawiając współpracę z ZOW dziękując zarazem za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę życząc dobrego wyboru do władz wojewódzkich.

Ustępujący Prezes Roman Szłapa przedstawił sprawozdanie za lata 2019 -2023 oraz podziękował skarbnikowi ZOW kol. Irenie Zbylut za 30 lat piastowania funkcji skarbnika w ZOW – (kol. Irena jest współzałożycielem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. katowickiego a od 1998r. śląskiego). Skarbnik ZOW kol. Irena Zbylut przedstawiła sprawozdanie z działalności za lata 2019 – 2023. Przewodniczący WKR odczytał sprawozdanie z działalności ZOW za lata 2019 – 2023 oraz zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, które zostało przegłosowane.

Podczas przeprowadzonych tajnych wyborów władz wojewódzkich wybrano 21 osobowy ZOW  i 7 osobowe Prezydium w osobach:

Prezes            –   kol. Roman Szłapa

V-ce Prezes   –   kol. Czesław Kozak

Sekretarz       –  kol. Marek Staruszkiewicz

Skarbnik        –  kol. Krystyn Bebło

członek         –  kol. Marek Ciałuch

członek         –   kol. Lucyna Porębska

członek         –  kol. Leszek Kowalczyk

oraz 5 osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną  a  Przewodniczącym wybrany został kol. Adam Polonowski

Wybrano Delegatów na Zjazd Krajowy:

1. Szłapa Roman

2. Porębska Lucyna

3. Bebło Krystyn

4. Mila Czesław

5. Sromek Krzysztof

Nowo wybrany Prezes ZOW ZEiRP RP podziękował za okazane zaufanie oraz osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów –  ogłosił zakończenie Zjazdu Delegatów i zaprosił obecnych na uroczysty obiad do „Restauracji Trojak”.

Zdjęcia – kol. Marek Ciałuch

Opis     – kol. Roman Szłapa

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 27 maja 2023 r.

Tradycją jest, że osoby związane z ochroną przeciwpożarową co pięć lat przybywają do Sanktuarium Jasnogórskiego. Tegoroczna pielgrzymka to już ósme spotkanie, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w służbie pożarniczej. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Kolejne strażackie zgromadzenia miały miejsce w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Od 2005 roku jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co pięć lat.

Zachęcamy do wsparcia organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia poprzez przekazywanie wpłat na konto 34 1090 1795 0000 0001 5303 7948 z tytułem: „PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW 2023”

Szczegóły na stronie KG PSP VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Europejski Budżet Obywatelski na Opolszczyźnie

rojekt realizowany przez organizacje pozarządowe na terenie Opolszczyzny. Jako jedyny w Europie nasz region ma taką możliwośd. Jest to pionierski projekt skierowany do obywateli promujący kształcenie ustawiczne

W dwóch edycjach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego nowe kompetencje i kwalifikacje zyskało ponad 3400 mieszkaoców województwa opolskiego. Na kształcenie przeznaczono w sumie ponad 8,5 miliona złotych, które przekazano organizacjom pozarządowym organizującym szkolenia. To sami mieszkaocy mogli zagłosowad na szkolenia, jakich oczekują. W ramach projektu zrealizowano: 14 szkoleo zawodowych, 15 szkoleo z zakresu zdrowia i bezpieczeostwa (m.in. kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy) oraz 5 szkoleo trenerskich i sportowych.

Mając na względzie koniecznośd dokształcania się w różnych dziedzinach życia jako Oddział Wojewódzki naszego Związku i jego członkowie zamierzamy wziąd udział w najbliższych edycjach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie

W obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce dnia 7 marca 2023 roku odbył się statutowy VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

W Zjeździe uczestniczyło 64 członków Związku w tym 44 Delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Członków Kół woj. lubelskiego. Na początku obrad nastąpiło wprowadzenie sztandaru ZOW ZEiRP RP w Lublinie. W poczcie sztandarowym wystąpili kol. Bogdan Dębowski – jako sztandarowy oraz kol. Artur Bis i kol. Henryk Knap.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie witając uczestników Zjazdu.

Protokolantem Zjazdu został wybrany kol. Zbigniew Łaziuk, a funkcję przewodniczącego obrad Zjazd sprawował kol. Adam Maluga.

Zjazdowi od początku obrad przysłuchiwali się zaproszeni goście w osobach: nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG. ZEiRP RP w Warszawie i kol. Anna Obolewicz – Wiceprezes ZG. ZEiRP RP w Warszawie.

W celu sprawnego zgodnego z obowiązującym prawem przeprowadzenia Zjazdu Delegaci powołali dwie Komisje: Komisję Wyborczą Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: Andrzeja Mensika, Marka Kierepki i Henryka Hałajko; oraz Komisję Uchwał i Wniosków w osobach: Jerzego Brzozowskiego, Krzysztofa Michońskiego i Krzysztofa Miłosza.

Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, w którym nakreślił pokrótce dokonania zarówno Zarządu, jak i członków Związku w działalności społecznej. Poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Związku, a w szczególności funkcyjnych OW: Piotra Pawła Dworaka-Bahana z Koła Lublin, Bogusława Kalineckiego z Koła Krasnystaw i Grzegorza Kwietnia z Koła Janów Lub.

Zjazd po przeprowadzeniu dyskusji podjął szereg uchwał, m.in. w sprawach: Porządku i Regulaminu obrad Zjazdu, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, Materiału Programowego i Planu Pracy ZOW na VIII kadencję OW. Zjazd przyjął również w formie swojej Uchwały przyjęcie do stosowania Statutu Związku oraz upoważnił ZOW do podjęcia kroków w celu rejestracji OW w KRS z uwzględnieniem postanowień VIII KZD.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 21 osób – po ukonstytuowaniu się którego Prezesem został kol. Stanisław Marek i 5-osobowej Komisji Rewizyjnej OW na czele której stanęła kol. Anna Pastuszak.

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: kol. Zbigniew Łaziuk, kol. Stanisław Marek, kol. Krzysztof Michoński i kol. Czesław Młynarski.

Na drugą część obrad przybyli pozostali zaproszeni goście w osobach: nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG. Zw. OSP w Warszawie, p. Ewa Zybało – Członek Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Elizówka, Tadeusz Miciuła – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie, Stanisław Kielech – Wiceprezes ZOW Zw. OSP RP w Lublinie, Marian Radomski – Przewodniczący Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Zbigniew Wojnarski – Prezes Koła Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa w Lublinie.

Zjazd Delegatów OW był okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Listę osób wyróżnionych wręczeniem odznaczeń odczytał kol. Sławomir Iwańczuk. W pierwszej kolejności wręczono Odznaki „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, otrzymali je koledzy: Stanisław Kielech – Koło Tomaszów Lub., Marek Kierepka – Koło Tomaszów Lub., Krzysztof Kurasiewicz – Koło Janów Lub., Grzegorz Mazurkiewicz – Koło Tomaszów Lub. i Józef Merski– Koło Łęczna. Następnie wręczono Odznaki „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”. Złotą Odznakę otrzymali koledzy: Piotr Grząśko – Koło Tomaszów Lubelski, Anatoliusz Komanowski – Koło Biłgoraj, Adam Maluga – Koło Lubartów, Stanisław Marek – Koło Lublin, Wiesław Nowak – Koło Parczew oraz Edward Wisz – Koło Zamość. Srebrną Odznakę otrzymali koledzy:  Zbigniew Łaziuk – Koło Międzyrzec Podlaski, Czesław Młynarski – Koło Puławy, Eugeniusz Sidoruk – Koło Biała Podlaska i Adam Skowronek – Koło Lublin; a Brązową Odznakę otrzymali: kol. Waldemar Moszczyński – Koło Włodawa, koleżanka Anna Pastuszak – Koło Chełm, koleżanka Józefa Ratyna – Koło Ryki, i koleżanka Halina Zięba – Koło Hrubieszów. Listy Gratulacyjne z okazji okrągłych urodzin otrzymali kol. Wiesław Chęciński – Koło Świdnik, Józef Daniluk – Koło Międzyrzec Podlaski, Józef Merski – Koło Łęczna, Kazimierz Szwed – Koło Chełm i Stanisław Wróbel – Koło Puławy. Wręczono również podziękowania w formie Listów Okolicznościowych i Statuetek z logiem Związku osobom zasłużonym w pełnieniu funkcji w Kołach i strukturach ZOW Związku. Podziękowania te otrzymali kol.: Elżbieta Błaszczyk za sprawowanie funkcji Skarbnika ZOW, Piotr Grząśko z okazji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Tomaszów Lub., Halina Kamińska za sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącej KR OW, Anatoliusz Komanowski za sprawowanie funkcji Sekretarza KR OW i otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Biłgoraj, Waldemar Moszczyński za sprawowanie funkcji członka ZOW, Józefa Ratyna z racji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Ryki oraz Edward Wisz z racji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Zamość. Ponadto pamiątkowe statuetki obrazujące logo Związku Prezes ZOW kol. Stanisław Marek wręczył zaproszonym gościom.

Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. W ich wystąpieniach przebijały się gratulacje nowo wybranemu Zarządowi oraz życzenia dalszej dobrej pracy na rzecz środowiska emerytów pożarnictwa.

Końcowym punktem VIII Zjazdu Delegatów OW ZEiRP RP w Lublinie było wykonanie grupowego zdjęcia uczestników Zjazdu i wspólny obiad strażacki.

Zbyszek Łaziuk Sekretarz ZOW Lublin