Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Protokół z obrad VIII KZD ZEiRP RP wraz z załącznikami

PROTOKÓŁ

Z   OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZEiRP RP

ODBYTEGO W DNIACH 5-7 PAŹDZIERNIKA 2023 R. W MIEJSCOWOSCI  KACWIN KOŁO NIEDZICY

Zarząd Główny ZEiRP RP w Warszawie zgodnie z § 26 ust. 9 Statutu – pismem z dnia 8.09.2023 powiadomił wszystkich wybranych delegatów w poszczególnych  województwach o zwołaniu VIII Krajowego Zjazdu Delegatów na dzień 5 – 7 października 2023 r. w miejscowości  Kacwin koło Niedzicy.

W zawiadomieniu ZG poinformował również o ewentualnym drugim terminie w przypadku braku kworum. Do zawiadomienia załączono projekty;

 1. Porządku obrad
 2. Regulaminu obrad VIII KZD
 3. Treść Statutu
 4. Propozycje dotyczące podziału składek członkowskich
 5. Regulaminu Pracy ZG
 6. Regulaminu Pracy GKR.

W dniu 5.10.23 r.  od godziny 1730 do godziny 1900 uruchomiono w Pensjonacie „Harnaś” ul. Św. Anny 40 sekretariat VIII Krajowego Zjazdu Delegatów, gdzie delegaci podpisywali listę obecności i otrzymywali mandaty oraz materiały zjazdowe. Osoby które przybyły na Zjazd po godzinie 19 – tej, rejestracji mogły dokonać w STRAŻNICY OSP Kacwin,  gdzie odbywały się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP.

  W sali OSP Kacwin wystawiono sztandar Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie i około godziny 1930  rozpoczęto obrady Zjazdu, które otworzył Prezes Zarządu Głównego kol. Zygmunt Politowski. Kolega Prezes poprosił o powstanie wszystkich uczestników Zjazdu w celu odśpiewania i odegrania HYMNU PAŃSTWOWEGO. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć o kolegach, którzy odeszli w czasie kadencji na wieczną wartę.

           Dokonano wyboru Prezydium Zjazdu. Prezes na funkcję Przewodniczącego Zjazdu zaproponował kol. Wiesława Woszczynę, a na  Zastępcę Przewodniczącego – kol. Jarosława Kurka. Zaproponowani wyrazili zgodę uzyskując jednogłośną akceptację delegatów. Prowadzenie Zjazdu przejął wybrany Przewodniczący.  Przewodniczący Zjazdu do Prezydium zaprosił ustępującego Prezesa  Zarządu Głównego kol. Zygmunta Politowskiego oraz Naczelnika OSP Kacwin dh Adriana Magierę, który zapoznał koleżanki i kolegów Delegatów  z historią oraz działalnością jednostki OSP.

Po wysłuchaniu dh Naczelnika przystąpiono do realizacji zaplanowanych na pierwszy dzień Zjazdu spraw organizacyjnych. Przed głosowaniem Porządku obrad kol. Zofia Kozina-Oloś zgłosiła wniosek o wykreślenie pkt. Dyskusja w sprawie zmian do Statutu. W głosowaniu większością głosów uwzględniono tą  propozycję, wykreślając ten punkt z porządku obrad. W kwestii formalnej dotyczącej porządku obrad Zjazdu, kol. Krzysztof Gacek zgłosił wniosek, by debatę nad Statutem przenieść na inny termin, teraz jedynie zmienić § 20 ust.4 pkt.1. Ponieważ pojawiło się kilka głosów, że w sprawach Statutu ujawniły się jakby dwa ośrodki władzy i członkowie są zdezorientowani która wersja Statutu jest  oficjalna. Kol. Zygmunt Politowski po przegłosowaniu wniosku, postanowił, że całość spraw Statutu będzie omówiona na jednodniowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, zwołanym około czerwca 2024 r..

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Pierwszy dzień Zjazdu  5.10.23 r.

 1. Otwarcie Zjazdu Delegatów ZG ZEiRP RP – Prezes Zarządu Głównego.
  1. Wybranie Prezydium Zjazdu Delegatów Oddziału  – Prezes Zarządu Głównego:
 2. Przewodniczącego i Zastępcy Zjazdu,                                          
 3. Protokolantów i sekretarza Zjazdu.
  1. Wybór Komisji Mandatowo -Wyborczej.
  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  1. Protokół Komisji  Mandatowo- Wyborczej w sprawie stwierdzenia czy Zjazd Delegatów   jest prawomocny.
  1. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. 

Drugi dzień Zjazdu 6.10.23

 • Przedstawienie sprawozdań z działalności VII kadencji:
 • Prezesa Zarządu Głównego,
 • Skarbnika Zarządu Głównego,
 • Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
  • Dyskusja nad sprawozdaniami.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia  absolutorium ustępującym władzom za okres 2019 – 2023.
  • Wybory Zarządu Głównego:
 • ustalenie wielkości liczebnej Zarządu Głównego wg § 25 ust. 2 statutu tj. od 10 do 25   osób  spośród delegatów na Zjazd,
 • zgłoszenie kandydatur,
 • wybór poprzez głosowanie tajne § 24 ust. 2 Statutu.
  • Wybór  Głównej Komisji Rewizyjnej:
 • ustalenie wielkości liczebnej wg § 31 ust. 2 Statutu tj. od 5 do 7 osób spośród delegatów na Zjazd,
 • zgłoszenie kandydatur,
 • wybór poprzez głosowanie tajne § 24 ust. 2 Statutu.
  • Protokół z ukonstytuowania się Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie przedstawicieli Związku do FFSM.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Związku.
  • Przedstawienie propozycji, a następnie podjęcie uchwały odnośnie podziału składki.
  • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Przyjęcie uchwały programowej na VIII kadencję wraz z wnioskami.
  • Wolne wnioski i wystąpienia osób zaproszonych gości,

Trzeci dzień zjazdu 7.10.23

 • Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Głównego,
  • Zakończenie obrad.        

Przewodniczący Zjazdu poddał powyższy program obrad pod głosowanie. Po czym przyjęto zaproponowany porządek jednogłośnie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem przystąpiono do wyboru;

 • Protokolantów oraz Sekretarza Zjazdu na protokolantów zgłoszono kol. Andrzeja Sobolewskiego i Kazimierza Zduna natomiast na sekretarza Zjazdu – kol. Małgorzatę Grącką. Osoby te wyraziły zgodę. Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie i osoby te uzyskały  akceptację delegatów.
 • Kolejnym punktem  porządku obrad był wybór komisji Zjazdowych:
 • Podano kandydatury do komisji mandatowo-wyborczej tj.  kol. Jerzy Kurek, Mirosław Burakiewicz, Kazimierz Gardias. Osoby te wyraziły zgodę i Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie. Koledzy uzyskali akceptację delegatów.
 • Podano kandydatury do komisji skrutacyjnej tj. Jan Marcinkowski, Ryszard Urbański, Tadeusz Spyra. Osoby te wyraziły zgodę i Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie. Koledzy  uzyskali akceptację delegatów.
 • Podano kandydatury do komisji uchwał i wniosków tj. Jerzy Żelazny, Tomasz Szuszwalak, Janusz Czepek. Osoby te wyraziły zgodę i Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie. Koledzy uzyskali akceptację delegatów.

Następnie komisje zjazdowe ukonstytuowały się i przedstawiły zjazdowi swoje sprawozdania. Przewodniczący Zjazdu poprosił Przewodniczącego komisji mandatowo-wyborczej o przedstawienie informacji czy Zjazd jest prawomocny. Przewodniczący komisji mandatowo – wyborczej kol. Jerzy Kurek poinformował, że w obradach uczestniczy 57 delegatów co stanowi 91,93%, tak więc obrady zjazdu są prawomocne.

Kol. Zofia Kozina-Oloś zgłosiła wniosek do komisji mandatowej o niedopuszczenie do głosowania Delegatów z Oddziałów Wojewódzkich nie posiadających wpisu do KRS.

W odpowiedzi kol. Ryszard Grosset zaapelował o wzajemną życzliwość, odezwało się wiele głosów, by nie dać się ponieść złym emocjom, gdyż problem ten był już wiele razy poruszany. Kolega Grzegorz Stachowiak oznajmił, iż nie życzy sobie, by był nazywany nieprawomocnym delegatem. Natomiast kol. Krzysztof Gacek oznajmił, że Statut jest statutem zgodnym z prawem obowiązującym w tym zakresie. Tutaj została przywołana przez Przewodniczącego Uchwała nr VII/1/2023 Zarządu Głównego, która dopuszczała wszystkich delegatów do Zjazdu, na podstawie § 66 ust.1 Statutu. Na potwierdzenie odpowiedniego działania Zarządu Głównego, Wiceprezes Anna Obolewicz przeczytała opinię prawną na ten temat, pozyskaną od prof. Huberta Izdebskiego z Kancelarii Prawnej (załącznik nr 1). Głos zabrał Jerzy Kędzierewicz, zauważając, że w opinii profesora wkradł się błąd, co do numeru uchwały wprowadzającej statut w 2019 r. i daty zarejestrowania go w KRS. Są to błędy formalne, nie rzutujące na tok wywodu i opinii profesora, które zostaną w najbliższym czasie poprawione przez Kancelarię Prawną. Opinia jednoznacznie stwierdza, że wszystkie Oddziały, bez względu na posiadanie osobowości prawnej, są jednostkami Związku i wybory Delegatów są skuteczne.

Po tych wyjaśnienia Przewodniczący Zjazdu przeszedł do realizacji kolejnego punktu programu obrad tj. Regulaminu Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie projekt regulaminu, który otrzymali Delegaci w swojej poczcie z materiałami zjazdowymi. Zgłoszono uwagę co do § 17 regulaminu Zjazdu w kwestii udzielania głosu Delegatom jeden raz w tej samej sprawie. Z tą poprawką regulamin został przegłosowany i przyjęty za obowiązujący. (załącznik nr 2).

            W kwestii formalnej kol. Gacek wniósł postulat do Statutu – Członek Honorowy nie powinien pełnić żadnych funkcji we władzach Związku.

Około godz. 2200 zakończono pierwszy dzień Zjazdu realizując zaplanowane  wszystkie punkty porządku obrad.

            W dniu 6.10 23 r. o godz. 900 wznowiono obrady, które rozpoczął kol. Wiesław Woszczyna informując o dzisiejszym porządku obrad oraz, że  w Zjeździe uczestniczą ponadto;

 1. st. bryg.  Tomasz Zając  – Dyrektor Biura Kadr Komendy Głównej PSP,
 2. st. bryg. Mariusz Łaciak – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w Krakowie,
 3. Prezesi nowo wybranych Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego VII kadencji przedłożył dotychczasowy Prezes kol. Zygmunt Politowski, poruszając w swoim wystąpieniu najważniejsze kwestie, którymi zajmował się ZG. (załącznik nr 3). Po wystąpieniu Prezesa kol. Ryszard Grosset poinformował o propozycji rozwiązania prawnego drugiej emerytury (rezygnacja z ZER, na rzecz bycia „funkcjonariuszem w stanie spoczynku”, bycie w dyspozycji i przejście do ZUS). Jest to jednak zagadnienie do rozpatrzenia w późniejszym i dłuższym okresie czasowym.

Zwrócono się do ZER o informację dotyczącą emerytów naszej formacji (załącznik nr 4).

Dalej nastąpiły sprawozdania Skarbnika Andrzeja Kowalcze w formie prezentacji (załącznik nr 5) oraz GKR (załącznik nr 6).

Odbyły się dyskusje nad przestawionymi sprawozdaniami. W dyskusji zabrało głos 4 Delegatów Zjazdu tj.Zofia Kozina-Oloś, January Kędzierski, Stanisław Marek orazAndrzej Kowalcze, który zwrócił uwagę na niedopuszczalne praktyki wykorzystywania NIP-u ZG przez Koła. Jest to niebezpieczne z punktu widzenia rozliczeń z urzędem skarbowym i ustawą „o przeciwdziałaniu korupcji i praniu brudnych pieniędzy”. Po wyczerpaniu listy chętnych do zabrania głosu w sprawie sprawozdań, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie powyższych sprawozdań i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku. Delegaci VIII KZD udzielili absolutorium. Wyniki głosowania w tej kwestii przestawiają się następująco: liczba głosów za 48, przeciw 0, wstrzymujących się 7.

Następnie rozmowy toczyły się nad ilością członków w przyszłym ZG i GKR. Wybrano wariant dla ZG 25 osób, dla GKR 7 osób.

Nastąpiły wybory do władz, które ukonstytuowały się zgodnie z uchwałami (załącznik nr 7 i 8).

Prowadzenie dalszej  części obrad przejął kol. Kurek Jarosław. Zastępca Przewodniczącego poprosił o zabranie głosu Dyrektora Biura Kadr st. bryg. Tomasza Zająca. Pan Dyrektor odpowiedział na wiele pytań ze strony strażackich emerytów, a także przedstawił najbliższe plany jakie czekają PSP.

Naszym gościem był również przedstawiciel tutejszych władz PSP Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, który poinformował o działaniach PSP na terenie województwa małopolskiego.

Uchwałą nr 16 wyznaczono Annę Obolewicz i Ryszarda Grosseta jako naszych przedstawicieli w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Zjazd głosował nad kilkoma wariantami podziału składki członkowskiej. Podjęto Uchwałę nr 19 (załącznik nr 9), propozycja ta otrzymała największą ilość głosów.

Poprawki do Regulaminu Pracy ZG przedstawił Krzysztof Gacek. Przyjęto wersję będącą załącznikiem nr 10. Natomiast Regulamin Pracy GKR postanowiono przyjąć na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów razem ze zmianami w Statucie.

W 2024 r. przypada XXX lecie powstania Związku, powołano Radę Programową, która ma przygotować obchody. W jej skład wchodzą: Z. Politowski, A. Obolewicz, R. Grosset, St. Marek, Jarosław Kurek, A. Oklesiński.

W ostatnim dniu zjazdu tj. 7.10.23r.  które wznowił kol. Kurek Jarosław, kol. Andrzej Kowalcze wniósł o reasumpcję głosowania nad podziałem składki, gdyż jego zdaniem była zła kolejność podanych propozycji. Jednak większością głosów dotychczasowy podział został utrzymany.

W wolnych wnioskach głos zabrali: St. Marek wnoszący o przywrócenie zapisu w protokole nt. negatywnej współpracy z OW Opole; G. Stachowiak nt. poręczeń pożyczek w PKZP; H. Bartłomiejczyk nt. szerszego propagowania Związku w mediach społecznościowych; T. Cyrek nt. statutu, że są dwa ośrodki decyzyjne i poprzez przerost osobistych ambicji prowadzi to do chaosu w naszych działaniach; G. Kocon nt. wykorzystania NIP-u ZG przez kogoś innego i tu zadał pytanie czy działania tych osób były uzgodnione z ZG?; W. Marasz nt. książki dotyczącej historii naszego związku tom II; J. Kędzierewicz nt. statutu i prawa którego trzeba przestrzegać, a rejestracja oddziału w KRS ma same pozytywne aspekty; J. Marcinkowski nt. problemy trzeba rozwiązywać poprzez dopięcie spraw organizacyjnych i finansowych np. poprzez ujednolicenie procesu spraw księgowych oraz G. Matczyński złożył deklaracje, że po powrocie ze zjazdu spotka się zarządem swojego oddziału w celu uzyskania osobowości prawnej poprzez wpis do KRS.

Zjazd podjął uchwałę programową(załącznik nr 11).

Odbyła się pierwsza narada nowego ZG VIII kadencji. Wybrany Nowy/Stary Prezes Zygmunt Politowski podziękował za nominację na tę funkcję i oznajmił, że  przyjmuje ją, aby dokończyć sprawy z VII kadencji – statut i organizację XXX – lecia.

Przy okazji Prezes przypomniał o możliwości składania przez oddziały wojewódzkie wniosków o odznaczenia państwowe do komend wojewódzkich, na podstawie podpisanego porozumienia z Komendantem Głównym PSP. Przyznane odznaczenia byłyby uroczyście wręczane podczas obchodów jubileuszowych. Wnioski muszą być jednak dobrze uzasadnione działalnością w czasie po odejściu ze służby. 

Powołano kolejną komisję statutową w skład której wchodzi kol. Jerzy Kurek i Prezydium ZG.

Nowy ZG podjął pierwszą Uchwałę ustalającą nową składkę członkowską w wysokości 4,-PLN miesięcznie, która będzie obowiązywać od 2024r.

Obrady można uznać za owocne, rozwiązujące sprawę podziału składki członkowskiej, która była patowa przez 4 lata, jednak kwestię Statutu trzeba będzie rozwiązać na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów.

Na tym VIII Krajowy Zjazd Delegatów został zakończony.

W załączeniu do powyższego sprawozdania jako część integralna 11 załączników:

 1. Opinia prof. Henryka Izdebskiego z Kancelarii Prawnej
 2. Regulamin Zjazdu
 3. Sprawozdanie z pracy Prezesa ZG za okres VII kadencji
 4. Informacja z ZER  dotycząca emerytów naszej formacji
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 6. Sprawozdanie GKR
 7. Protokół z ukonstytuowania się Zarządu Głównego
 8. Protokół z ukonstytuowania się GKR
 9. Uchwała nr VIII/19/23 w sprawie ustalenia podziału środków finansowych tytułu składek członkowskich pomiędzy Koła, Oddziały Wojewódzkie i Zarząd Główny
 10. Regulamin pracy Zarządu Głównego
 11. Uchwała programowa

REGULAMIN OBRAD

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

KACWIN K/NIEDZICY 5-7 PAŹDZIERNIKA 2023R.

1.  Krajowy Zjazd Delegatów obraduje i podejmuje uchwały na podstawie Statutu od § od 19 do § 24 oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów przyjętego przez delegatów.

2. Krajowy Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Głównego, który w glosowaniu jawnym, proponuje wybór Przewodniczącego Zjazdu i jego Zastępcę oraz Protokolantów.

3. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Przewodniczący Zjazdu lub jego Zastępca.

4.  W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów posiadający karty mandatowe,
 • z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, nie będący delegatami oraz osoby zaproszone, a także członkowie honorowi i wspierający o ile nie są delegatami.

5.  Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy delegatów na Zjazd.

6. Głosowania tajne dotyczą wyborów do władz Związku oraz jeśli Zjazd postanowi o głosowaniu tajnym w innych sprawach.

7.  W przypadku braku kworum, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, możliwość podejmowania uchwał bez ograniczeń ilościowych delegatów.

8.  Krajowy Zjazd Delegatów wybiera ze swego grona

 • członków Zarządu Głównego w liczbie ustalonej przez Zjazd,
 • członków Głównej Komisji Rewizyjnej w liczbie ustalonej przez Zjazd.

9. Delegaci zgłaszają kandydatów do władz, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

10. Wybory władz są tajne i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów, rozstrzygane bezwzględną większością głosów.

11. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:

 • członków Zarządu Głównego – na liście wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do Zarządu ile przewiduje statut i ustalona liczba przez Zjazd.
 • członków Głównej Komisji Rewizyjnej – na liście wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ile przewiduje statut i ustalona liczba przez Zjazd.

12. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos. Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.

13. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na liście dokona się wyboru przez postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk, niż określono.

14. Władze Związku konstytuują się w czasie trwania Zjazdu.

15. Głosowanie inne z wyjątkiem tych, dotyczących wyborów władz Związku odbywa się jawnie.

16. Na żądanie ¼ liczby delegatów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów  Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

17. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów prowadzi Zjazd zgodnie                  z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

 • przedstawia delegatom do zatwierdzenia ustalony porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 • z pomocą Komisji Mandatowej  stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność Zjazdu,
 • udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje    stosowne zarządzenia porządkowe,
 • wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
 • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów,
 • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Krajowego Zjazdu Delegatów.

18. Komisja Mandatowo – wyborcza sprawdza listę obecności uprawnionych do uczestnictwa w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz sprawdza prawidłowość wydania delegatom mandatów służących do głosowania oraz list wyborczych do głosowania do władz Związku.

19. Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujące się podczas głosowań.

20. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

21. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje wnioski i zgłoszenia do dyskusji i przekazuje do Przewodniczącego, który poddaje je pod głosowanie.

22. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów  zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

23. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek grupy ¼ delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów.

24. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

25. Z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Protokolanci. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Zastępcy oraz Protokolantów zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności delegatów na Zjazd.

Regulamin został przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 5 października 2023 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

    Protokolanci KZD                                                       Przewodniczący KZD

   ………………………                                       ……………………………

              (podpisy)                                                             (podpis)

Sprawozdanie

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

za okres VII kadencji (2019 – 2023)

Na Zjeździe Krajowym Delegatów ZEiRP RP odbytym w dniach 6 – 8 czerwca 2019 r. w Augustowie został wybrany nowy Zarząd Główny i nowa Główna Komisja Rewizyjna.   

Uchwały podjęte podczas obrad oraz uchwalony nowy Statut Związku nałożyły na Zarząd Główny nowe zadania do realizacji. Najważniejsze zadanie dotyczyło konieczności rejestracji Oddziałów Wojewódzkich Związku w KRS. Rejestracja była ważnym zadaniem zarówno od strony prawnej jak i organizacyjnej i finansowej. Zarejestrowanie Oddziałów w KRS podnosiło ich pozycję poprzez uzyskanie nowych możliwości samodzielnego działania. Pozwalało na pozyskiwanie środków finansowych poprzez branie udziału w różnych konkursach czy programach unijnych. Na tej podstawie można było przedstawić bogatszą ofertę działania nie tylko opartą na składkach członkowskich.

Obowiązek rejestracji Oddziałów w KRS wzbudził wiele nieuzasadnionych obaw. Szczególne obawy budziły sprawy finansowe. Oddziały przekładały rejestrację na później, dodatkowo pandemia opóźniła te czynności o dwa lata.

Aktualnie osobowość prawną posiada  8 Oddziałów Wojewódzkich, czynności rejestracyjne  rozpoczęło 5 Oddziałów, natomiast 3 Oddziały nie podjęły czynności związanych z rejestracją.

Sprawy rejestracji Oddziałów Wojewódzkich były tematem omawianym na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego. Zarząd Główny w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że rejestracja jest koniecznością. Uporządkuje ona również działalność finansową i odpowiedzialność prawną Oddziałów.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego podjęta została uchwała, która umożliwiła przesunięcie terminu odbycia Zjazdu Delegatów Związku. Powodem tego była nadzieja, że Oddziały podejmą działania związane z rejestracją. Stan rejestracji na dzień 6. 10. 2023 r. jest następujący:

– zarejestrowanych jest 8 Oddziałów (Gdańsk, Opole, Kraków, Wrocław, Białystok, Toruń, Rzeszów, , Kielce),

– podjęło czynności związane z rejestracją 5 Oddziałów (Lublin, Gorzów, Poznań, Katowice, Warszawa),

–  nie podjęło czynności związanych z rejestracją 3 Oddziały (Szczecin, Łódź, Olsztyn).

W odniesieniu do Oddziałów, które jeszcze nie zarejestrowały się w KRS nowy Zarząd Główny powinien sam wystąpić o rejestrację Oddziału w oparciu o jego dokumenty.

Drugim tymczasowym rozwiązaniem dla niezarejestrowanych Oddziałów może być następujące rozwiązanie:

Zarząd Główny korzystając z przysługującego mu uprawnienia dotyczącego polityki finansowej Związku zgodnie z §26 pkt.5 Statutu Związku na okres do dnia
30. 06. 2024 r. przekaże możliwość samodzielnego prowadzenia spraw finansowych i sprawozdawczości. Szczególny nadzór nad takim (tymczasowym) rozwiązaniem może sprawować Główna Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny miałby również czasowo uporządkowane sprawy organizacyjne, prawne i finansowe. W tym zakresie potrzebna będzie uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

Po rocznym obowiązywaniu nowego Statutu Związku pojawiły się trudności w realizacji kilku zapisów, w szczególności dotyczących składek członkowskich i rejestracji Oddziałów w KRS.

W tej sytuacji Zarząd Główny podjął decyzję o powołaniu Komisji Statutowej z zadaniem zebrania wszystkich uwag do zapisów zawartych w Statucie i przedstawienia ich do akceptacji Zarządowi Głównemu.

Planowane było zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów w celu dokonania zmian w Statucie. Jednak do Zjazdu nie doszło, ze względu na problemy Komisji Statutowej. Mnogość zgłoszonych poprawek utrudniała sformułowanie nowych zapisów. Sprawę komplikowała również pandemia.

Zwołana została nowa Komisja Statutowa, która zebrała wszystkie propozycje Oddziałów. Dokonała ich weryfikacji i przedstawiła propozycje zmian. Statut ze zmianami został przedstawiony delegatom wraz z zaproszeniami na Zjazd. Zjazd podejmie decyzję co dalej robimy z poprawkami do Statutu. 

W okresie VII kadencji Zarząd Główny odbył 8 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia odbyły się w formie elektronicznej z powodu pandemii. Protokoły z posiedzeń i uchwały znajdują się w dokumentacji Związku. Przed każdym posiedzeniem Zarządu Głównego odbywały się również posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego, gdzie omawiano sprawy którymi miałby się zająć Zarząd Główny.

Na posiedzeniach Zarządu Głównego podejmowane były następujące tematy:

1. Zmiany w Statucie.

Efekty pracy Komisji Statutowej będą przedstawione na Zjeździe Krajowym. Ze względu na potrzebę normalnej pracy Związku temat poprawek do Statutu powinien definitywnie zostać załatwiony.

2. Składki członkowskie.

Całą kadencję zajmowaliśmy się składkami, szczególnie podziałem między Koło, Oddział i Zarząd Główny. Wynikało to z faktu, że kompetencje co do podziału, według Statutu, ma Zjazd Krajowy. Przed otwarciem Zjazdu ustępujący Zarząd Główny zbierze się w celu ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej, natomiast Zjazd Krajowy dokona jej podziału.

3. W 2024 r. przypada 30 – rocznica utworzenia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zarząd Główny podjął wstępne ustalenia związane z obchodami tego jubileuszu. Odbyły się  rozmowy z rektorem Akademii Pożarniczej odnośnie zorganizowania konferencji naukowej zawierającej trzy panele – historia, teraźniejszość i przyszłość Związku. Ma to być również okazja do uhonorowania zasłużonych naszych członków. Szczegółowy program tego przedsięwzięcia opracuje nowy Zarząd Główny. Pomoc w zakresie  organizacji konferencji deklaruje również Komenda Główna PSP.

4. Z okazji 20 – lecia działania naszego Związku wydana została książka opisująca działania Związku w tym okresie. Zarząd Główny podjął działania mające na celu opisanie kolejnych 10 lat działalności. Wstępnie opracować książkę mieli koledzy z Oddziału w Lublinie, w oparciu o materiały przygotowane przez poszczególne Oddziały. Po pewnych nieporozumieniach koledzy z Lublina zrezygnowali z prac nad książką. Propozycję podjęcia prac redakcyjnych zadeklarował kolega ze Szkoły Aspirantów w Krakowie. Uzgodnienia w tej sprawie poczynił kolega Jarosław Kurek, za co Zarząd Główny składa mu podziękowania.

5. Na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego był podejmowany temat rejestracji Oddziałów w KRS. Temat ten wcześniej opisano w niniejszym sprawozdaniu.

6. W posiedzeniach Zarządu Federacji Służb Mundurowych biorą udział nasi przedstawiciele: kol. Ryszard Grosset i kol. Wiesław Woszczyna. Z Federacją omówiono obniżenie naszej składki członkowskiej z 5 000 zł. na 2 500 zł. Ustalono, że Federacja wystąpi do MSWiA o rozważenie podniesienia odpisu na fundusz socjalny z 0,5 na 0,6, tak jak jest w wojsku. Podniesiono również problem  naliczania funduszu. Powinien być naliczany z wielkości funduszu płac w roku poprzednim. Wspólnie omówiono problem dotyczący uzyskania drugiej emerytury cywilnej. Zarząd Główny także samodzielnie działał w tej sprawie. Wspólnie zabiegano o tzw. „rentę wdowią”.

7. Zarząd Główny ściśle współpracuje z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA. Wspólnie z przedstawicielami innych służb podjęliśmy akcję szkoleniową „Emeryci mundurowi emerytom cywilnym”. Akcja polega na zorganizowaniu cyklu szkoleń dla emerytów cywilnych w zakresie bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku różnych zagrożeń. Odbyły się dwa szkolenia w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wykłady z zakresu bezpieczeństwa pożarowego prowadziła Anna Obolewicz. W szkoleniach uczestniczył także Zygmunt Politowski. Akcja będzie kontynuowana w pozostałych województwach. W listopadzie przewidziane jest szkolenie w woj. śląskim (na terenie Centralnej Szkoły Aspirantów PSP). Konieczne jest wyznaczenie osób do prowadzenia szkoleń z poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Związku.

8. Na początku VII kadencji z inicjatywy Zarządu Głównego zostało podpisane z Komendantem Głównym PSP porozumienie o współpracy. Porozumienie to otrzymali wszyscy komendanci wojewódzcy PSP oraz prezesi Oddziałów Wojewódzkich Związku. Stało się ono dobrą bazą do współpracy naszej organizacji z PSP na wszystkich szczeblach organizacyjnych.  

Porozumienie to jest podstawowym alfabetem współpracy. Chcę w tym miejscu podkreślić, że współpraca Zarządu Głównego z kierownictwem Komendy Głównej PSP układa się bardzo dobrze. Za to bardzo mocno dziękujemy. Z informacji od Panów Prezesów mamy również potwierdzenie dobrej współpracy na szczeblach wojewódzkich i powiatowych.

9. Dużym problemem była konieczność przeniesienia biura Zarządu Głównego z ulicy Chłodnej na ul. Płaskowickiej 40 (siedziba JRG 17). Wiązało się to z dużym wysiłkiem Prezydium Zarządu Głównego, a w szczególności Basi Łukasiewicz, Gosi Grąckiej i Anny Obolewicz. Po przeniesieniu biura podjęte zostały rozmowy z Komendantem Głównym PSP o zorganizowaniu biura w siedzibie KG PSP na ul. Podchorążych 38. Udało się i dziś siedziba Związku znajduje się  w obiekcie KG PSP. Takie rozwiązanie jest korzystne pod względem możliwości korzystania z infrastruktury KG PSP i bezpośrednich, bieżących kontaktów z kierownictwem
KG PSP.

10. Nasi członkowie podnosili problemy związane z uzyskaniem drugiej emerytury za pracę w instytucjach cywilnych. Zarząd Główny podjął rozmowy z kancelarią prawną na temat możliwości zastosowania drogi sądowej. Odbyły się  dwa spotkania, w których uczestniczyli nadbrg. R. Grosset i nadbryg. Z. Politowski. Rozmowy zostały zawieszone z powodu pojawienia się poselskiego projektu ustawy w tej sprawie, złożonego przez Klub Parlamentarny Lewicy. W tym momencie wszystko zależy od Marszałek Sejmu, czy ten projekt zarejestruje, czy nie. Niekorzystne jest zarejestrowanie ponieważ projekt znajdzie się w tzw. „zamrażarce”. Jeżeli nie zrejestruje, to nowy sejm ma obowiązek rozpatrzyć projekt obywatelski.

11. Przygotowanie do odbycia zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Określono zasady, ilości delegatów na Zjazd Krajowy oraz  terminy zjazdów w kołach i Oddziałach. Przedstawiciele Zarządu Głównego wzięli udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 8 Oddziałach Wojewódzkich.

12. Ustalono również termin i miejsce Krajowego Zjazdu Delegatów. Przygotowano odpowiednie dokumenty i program Zjazdu.

13. Na jednym z posiedzeń Zarząd Główny dokonał oceny realizacji Uchwały Programowej VII Zjazdu Krajowego Delegatów Związku. Oceniono, że uchwała została zrealizowana w całości. Niektóre zadania przejdą również do projektu Uchwały Programowej VIII Zjazdu, ponieważ realizowane są na bieżąco. Nowy projekt Uchwały Programowej zostanie przedstawiony delegatom w celu zatwierdzenia.

14. Ważną sprawą jest udział naszych członków w pracach Komisji Socjalnych w komendach wojewódzkich PSP. Na początku kadencji występowały problemy z udziałem emerytów w komisjach. Po kilku rozmowach z kierownictwem KG PSP problem braku emerytów w komisjach zniknął. Współpraca w komisjach jest bardzo dobra, wnioski składane przez koła są realizowane i akceptowane przez komendantów wojewódzkich. Ważnym tematem jest, aby nasze środowisko miało rozeznanie co do sytuacji emerytów i rencistów i były wyszukiwane osoby, które potrzebują pomocy ale same, mimo trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, o nią nie proszą.

15. W dniu 6. 09. 2023 r. odbyło się spotkanie Prezesa ZG i Prezesa Oddziału Świętokrzyskiego z przedstawicielami Oddziału Opolskiego. Omówiono sytuację prawną Związku związaną z brakiem rejestracji Oddziałów w KRS. Ustalono, że ZG zażąda od Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej informacji o podjętych działaniach w tym zakresie. Zarząd Główny pozyska opinię prawną na temat uprawnień delegatów z Oddziałów niezarejestrowanych w KRS.
Prezydium ZG rozważy wyłączenie z porządku obrad punktu dotyczącego poprawek do Statutu i zwołanie w późniejszym terminie Zjazdu Nadzwyczajnego tylko w celu zatwierdzenia Statutu.

Kończąc niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym napotkaliśmy różne trudności w realizacji poszczególnych zadań. W miarę możliwości trudności te pokonywaliśmy. W realizacji zadań uczestniczyliśmy wszyscy. Pragnę więc podziękować za społeczną pracę na rzecz Związku wszystkim Prezesom Oddziałów Wojewódzkich oraz członkom Zarządu Głównego.

Życzę dużo zdrowia i pomyślności w działalności społecznej oraz owocnej pracy we władzach Związku nowo wybranym członkom Zarządu.

Uchwała nr VIII /20/2023

VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

z dnia 7 października 2023 r. Kacwin k/Niedzicy

w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Głównego

Zarząd Główny wybrał ze swojego grona Prezydium i ukonstytuował się w poniższym składzie:

Prezes – Politowski Zygmunt

Wiceprezes – Kurek Jarosław

Wiceprezes – Obolewicz Anna

Wiceprezes – Woszczyna Wiesłąw

Sekretarz – Grącka Małgorzata

Skarbnik – Kowalcze Andrzej

Członek – Grosset Ryszard

Członek – Burakiewicz Mirosław

Członek – Hryniewicz Jerzy

Członek – Kaleta Jarosław

Członek – Kobacki Leszek

Członek – Kurek Jerzy

Członek – Łaziuk Zbigniew

Członek – Marasz Włodzimierz

Członek – Marek Stanisław

Członek – Miętkiewska Mirosława

Członek – Mila Czesław

Członek – Mularczyk Paweł

Członek – Oklesiński Andrzej

Członek – Olejnik Czesław

REGULAMIN PRACY

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU EMERYTÓW  I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Zarząd Główny Związku zwany dalej Zarządem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu.
 2. Zarząd jest organem wykonawczo-zarządzającym Związku.
 3. Zarząd kieruje całokształtem działalności ZEiRP RP w okresie pomiędzy posiedzeniami Krajowego Zjazdu Delegatów, reprezentuje Związek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
 4. Siedzibą władz, w tym Zarządu  jest Warszawa.

§ 2

 1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, choć mogą wykonywać inne zadania w Związku jako jego pracownicy. 
 2. Członek Zarządu może być zatrudniony w Związku o ile zakres jego obowiązków w ramach zatrudnienia obejmuje sprawy mające na celu realizację zadań Związku inne niż wykonywane w ramach funkcji członka Zarządu. 
 3. Członek Zarządu nie będący pracownikiem Związku, otrzymuje zwrot kosztów podróży i pobytu poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków członka Zarządu. 
 4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki osobiście. 
 5. Członek Zarządu ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu, wykonywać z należytą starannością obowiązki wynikające z przepisów prawa, Statutu, Regulaminów, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów. 
 6. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu, członek Zarządu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zwołującego posiedzenie. 

§ 3

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Związku.
 2. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi. 

§ 4

 1. Zarząd wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów i liczy od 10 do 25 osób. 
 2. W skład zarządu wchodzą: prezes, trzech wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 3. Na  pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wskazując pierwszego, drugiego i trzeciego wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium.
 4.  Kadencja zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu głównego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali najwyższą ilość głosów.  
 6. Liczba osób dokooptowanych do Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 7. Do realizacji zadań i prowadzenia spraw Związku miedzy posiedzeniami Zarządu, powołane jest Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą osoby wymienione w ust.3. 

II. ZADANIA ZARZĄDU

§ 5

 Do zadań Zarządu Głównego Związku należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i obowiązującym prawem.
 2. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Przygotowywanie planów finansowych Związku oraz sprawozdań z jego wykonania.
 4. Uchwalanie szczegółowych planów działania Związku na podstawie uchwały programowej przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 5. Ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Związku.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia.
 8. Powoływanie stałych lub niestałych komisji problemowych, powołane komisje problemowe działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd.
 9. Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów oraz przygotowanie projektu porządku obrad, projektu regulaminu Zjazdu i innych dokumentów.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku ruchomego i nieruchomego Związku.
 11. Decydowanie o sprawach współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 12. Decydowanie o przystąpieniu do porozumień, federacji z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów i rencistów w kraju i za granicą.
 13. Występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego Związku.
 14. Nadawanie sztandarów, odznak i wyróżnień.
 15. Nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla Związku.
 16. Występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Związku.
 17. Prowadzenie ewidencji członków wspierających i honorowych Zarządu.
 18. Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Wojewódzkich.
 19. Podejmowanie uchwały o likwidacji Oddziału Wojewódzkiego i o przeznaczeniu jego majątku.
 20. Określenie wysokości wynagrodzenia i innych istotnych warunków umów o pracę w przypadku zatrudnienia pracowników przez Związek.
 21. Zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału.

22.  Reprezentowanie interesów Związku na zewnątrz.

23.  Uchwalanie regulaminów oraz instrukcji poza przewidzianymi w Statucie.

24.  Wykonywanie zaleceń pokontrolnych zleconych przez Główną  Komisję Rewizyjną (GKR) .

25.  Udzielanie GKR wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli.

26.  Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową ZEiRP RP.

27.  Wybór banku do obsługi finansowej.

28.  Wykonywanie innych niezbędnych działań służących prawidłowemu działaniu Związku.

III. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 6

Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.

§ 7

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 3 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, Członek zarządu i nie więcej niż 18 członków zwyczajnych.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 3. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosemdoradczym zaproszone przez Prezesa lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.

§ 8

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, natomiast posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
 3. z własnej inicjatywy
 4. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. posiedzenie zarządu może być zwołane na wniosek co najmniej połowy członków zarządu.
 6. Prezes zwołujący posiedzenie Zarządu z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym zawiadamia członków Zarządu i osoby, o których mowa w § 7 ust. 4 pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad.
 7. Zawiadomieni członkowie mają obowiązek osobiście uczestniczyć w posiedzeniu.
 8. W przypadku potrzeby niezwłocznego zwołania posiedzenia Zarządu nie musi być zachowany termin, o którym jest mowa w ust.3.
 9. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes lub zastępujący go Wiceprezes. 
 10. Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
 11. Przewodniczący posiedzenia otwiera i zamyka posiedzenia Zarządu, stwierdza prawidłowość jego zwołania i quorum niezbędne do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad posiedzenia oraz protokół z poprzedniego posiedzenia, udziela głosu, rozstrzyga sprawy proceduralne wynikłe w toku obrad, podsumowuje rezultaty dyskusji, poddaje pod głosowanie treść uchwał podejmowanych przez Zarząd. 
 12. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa. 
 13. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętym rozstrzygnięciem, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne. 

§ 9

Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.

§ 10

1. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.

2. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.

3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu.

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze korespondencji internetowej.

§ 11

 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
 2. datę posiedzenia,
 3. listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na  posiedzeniu, 
 4. stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
 6. zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji,
 7.   odnotowanie na uchwałach Zarządu wyników głosowania.
 8. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Decyzje Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
 9. Protokoły z posiedzeń Zarządu i podjęte uchwały podpisuje Prezes Zarządu  i Sekretarz.
 10. Protokoły z posiedzeń sporządzane są w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. W terminie 30 dni od zakończenia posiedzenia zarządu, protokół podlega zatwierdzeniu przez członków zarządu w drodze głosowania elektronicznego.
 11. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w siedzibie Związku, który prowadzi ich rejestr.

§ 12

    Kompetencje i obowiązki członków Zarządu:

 1. Prezes Zarządu

a) kieruje pracami Związku i reprezentuje go na zewnątrz,

b) prezes Zarządu może upoważnić na piśmie innych członków Zarządu do reprezentowania Związku na zewnątrz w konkretnej sprawie lub przed konkretnymi instytucjami i osobami,

c) zwołuje i przewodniczy obradom Zarządu,

d) określa zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,

e) wyznacza, ocenia i rozlicza wykonanie zadań przez poszczególnych członków Zarządu,

f) koordynuje pracę członków Zarządu,

g) podpisuje zawierane umowy, porozumienia oraz pisma i wystąpienia,

i) podejmuje wiążące decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki,                                    o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

 • Wiceprezesi Zarządu 
 • w okolicznościach określonych w Statucie i niniejszym regulaminie zastępują Prezesa Zarządu

b) zabezpieczają posiedzenia Zarządu pod względem logistycznym ( przygotowanie sali, wyżywienia, zakwaterowania, środków audiowizualnych, przygotowanie materiałów, itp.),

c) realizują zadania wyznaczone przez Prezesa Zarządu, zgodnie z kompetencjami określonymi przez zarząd.

 • Skarbnik Zarządu 
 • Odpowiada za sprawy finansowe Związku,
 • Dokumentację finansową prowadzi na bieżąco,
 • Przyjmuje należne składki członkowskie od Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz inne  wpłaty wystawiając każdorazowo dowód wpłaty „Kp”, które traktuje jako druki ścisłego zarachowania, 
 • Prowadzi ewidencję należności i zobowiązań Związku,
 • Prowadzi bieżącą ewidencję przychodów i wydatków Związku,
 • Kontroluje terminowość opłacania należności przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich,
 • Dokonuje terminowych opłat należności, 
 • Sporządza sprawozdania bieżące i roczne, przedkłada je Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd – Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 • Sporządza sprawozdania, zeznania podatkowe, bilans roczny oraz deklarację CIT-8,
 • Realizuje inne zadania wyznaczone przez prezesa Związku.
 • Sekretarz Zarządu
 • Organizuje pracę Zarządu,
 • Pilnuje realizacji przyjętych zadań, 
 • Wysyła zawiadomienia członkom Zarządu o posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu,
 • Prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu i Prezydium,
 • Podpisuje protokoły i je ewidencjonuje, 
 • Zbiera sprawozdania roczne Zarządów Oddziałów Wojewódzkich,
 • Sporządza uchwały podjęte na Zarządzie i Prezydium, 
 • Wspólnie z Prezesem podpisuje uchwały,
 • Kompletuje i ewidencjonuje dokumenty dostarczone do Związku,
 • Dokumenty są przechowywane w formie papierowej oraz elektronicznie na nośniku,
 • Pośredniczy w kontaktach z członkami Związku i przekazywaniu zaleceń od Prezesa i Zarządu,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa.
 • Członek Prezydium Zarządu

        Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa według potrzeb.

 • Członkowie zwyczajni Zarządu

Wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa, w tym uczestnictwa w pracach powołanych komisji problemowych oraz wynikające ze Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i regulaminów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia go przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.
 3. Regulamin przyjęty uchwałą Nr 17 Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 6 października 2023r.

               Protokólant KZD                                      Przewodniczący KZD

              ………………………                            ……………………………

                      (podpis)                                                       (podpis)

Wspomnienie śp. st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jerzego Palucha

25 października 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku pożegnaliśmy Kolegę i Przyjaciela śp. st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jerzego Palucha, który 20 października odszedł na wieczną służbę.

Urodził się 17 czerwca 1961 r. w Nowym Targu w rodzinie o tradycjach strażackich. Jego tato – śp. Jan Paluch był również oficerem pożarnictwa.

Śp. Jerzy Paluch służbę w zawodowej ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 17 października 1983 r., podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po promocji oficerskiej w 1987 r. został skierowany do pełnienia służby na teren woj. Opolskiego, podejmując ją 1 września w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nysie na stanowisku oficera ds. prewencji. Od 15 lutego 1991 r. do 31 stycznia 2008 r. piastował stanowisko Komendanta Rejonowego/Powiatowego PSP w Głubczycach. Z dniem 1 lutego 2008 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na którym powierzone zadania realizował do dnia przejścia na zaopatrzenie emerytalne w dniu 31 stycznia 2016 r.

Po przejściu w stan spoczynku działał w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP pełniąc między innymi funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu.

Motto zawarte na medalu wybitym przez Zarząd Główny ZEiRP RP
z okazji 20-lecia Związku brzmi: „Jesteśmy ogniwem ludzi pożarniczego trudu niosący pomoc potrzebującym” – najpełniej obrazuje misję, którą Jerzy Paluch swoim działaniem wcielał w życie.

Drugi człowiek i praca na rzecz drugiego człowieka była dla Niego nadrzędną wartością, celem i zadaniem realizowanym czasem ponad siły, bardzo często kosztem rodziny. Był człowiekiem o najwyższych walorach moralnych. Kierował się wartościami zawartymi w trzech słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, którym wiernie służył jako strażak zawodowy i emeryt pożarnictwa i które miał w sercu działając społecznie w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Za zasługi w działalności zawodowej i społecznej został wyróżniony m.in.: srebrnym „Krzyżem Zasługi”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką „W Służbie Penitencjarnej”, odznaką „Przyjaciel Harcerstwa”.

Szczęśliwe życie Jerzego oraz Jego rodziny przerwała okrutna i podstępna choroba, która osłabiała Jego organizm i wygrała z Nim walkę o życie.

Na ostatnią ziemską drogę śp. Jerzego przybyli Jego koledzy i przyjaciele strażacy oraz emeryci pożarnictwa z różnych stron Polski: m.in. z Warszawy, Katowic, Wrocławia oraz Opolszczyzny, a także samorządowcy, sąsiedzi oraz delegacja Służby Więziennej z Głubczyc i przedstawiciele prudnickiej oświaty.

Pogrzeb odbył się według ceremoniału pożarniczego.

Przed Mszą Świętą, odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła w Prudniku, koncelebrowaną przez ks. dr. Stanisława Bogaczewicza – proboszcza tej parafii i kapelana prudnickich strażaków oraz ks. Mariusza Budziarka z parafii w Szybowicach, zostały przy trumnie wystawione trzy posterunki honorowe. Dwa tworzyli Komendanci Powiatowi i Miejski PSP woj. opolskiego, natomiast trzeci nadbrygadierzy/generałowie/ w st. spocz.: Janusz Skulich – były Zastępca Komendanta Głównego PSP, Józef Galica – były Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP i Karol Stępień – były Opolski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Matczak – były Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Służbę liturgiczną stanowili strażak emeryt z prudnickiego koła oraz strażak z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.

List kondolencyjny od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – odczytał st. bryg. mgr. inż. Arkadiusz Kuźmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który wraz z listem od Komendanta Głównego PSP został przekazany rodzinie śp. Jerzego. Treść listu od emerytów i rencistów pożarnictwa wszystkich szczebli – odczytał bryg. w st. spocz. mgr Henryk Stroński – Prezes Zarządu Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku, który odczytał również podziękowania od rodziny wszystkim, którzy pomagali Jerzemu za życia i tym, którzy przybyli na pogrzeb.

Zdjęcie, czapkę oraz poduszki z najwyższymi odznaczeniami, którymi śp. Jerzy został wyróżniony podczas pożarniczej służby zawodowej i działalności społecznej, nieśli w kondukcie żałobnym na cmentarz – strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach.

Żegnały Go także poczty sztandarowe: Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Komend Powiatowych/Miejskiej PSP województwa opolskiego.

Po modlitwach na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku, gdzie śp. Jerzy został pochowany – podczas opuszczania trumny do grobu – zostały włączone sygnały dźwiękowe samochodów pożarniczych, towarzysząc Mu w ostatniej ziemskiej drodze.

Śp. st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Paluch – swoją pożarniczą służbą i działalnością społeczną zapisał się na trwałe na kartach opolskiego i polskiego pożarnictwa.

Żegnając Go nie mówiliśmy żegnaj, lecz do zobaczenia w Domu Ojca, gdzie nasz patron święty FLORIAN przyjmuje z otwartymi ramionami każdego swojego Rycerza, którym był śp. Jerzy Paluch podczas ziemskiego, strażackiego pielgrzymowania.

Cześć Jego pamięci

Opracował: Henryk Stroński

Jubileusze 80-lecia życia emerytów PSP w Częstochowie

    W Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie w dniu 31 października 2023r odbyło się uroczyste Jubileuszowe spotkanie trojga 80-letnich Jubilatów: kol. Elżbieta Kościeńczyk – wdowa po emerycie PSP, kol. Stanisław Duda, kol. Krzysztof Błachowicz z kierownictwem Komendy Miejskiej PSP: Komendantem bryg. Markiem Radoszem, Z-cą Komendanta bryg. Pawłem Frochem oraz Prezesem Koła nr 8 kol. Czesławem Milą i z-cą Prezesa kol. Krzysztofem Janasem.

    Prezes Czesław Mila odczytał Listy Gratulacyjne i wspólnie z Komendantami wręczył Jubilatom wraz z gratulacjami, okolicznościowe albumy i kwiaty.

   Obecni na spotkaniu Jubilaci od bardzo wielu lat są aktywnymi członkami Koła nr 8. Wśród zaproszonych kol. Jubilat Stanisław Duda – starszy oficer z ogromnym dorobkiem zawodowym i bagażem doświadczeń strażackich może się pochwalić, że był Prezesem II kadencji obecnego Koła nr 8 i jest pełen uznania, że koło stale się rozwija.

   Spotkanie przy kawie było okazją do rozmów o zdrowiu emerytów, wspomnień o pełnionej służbie, a także o potrzebie funkcjonowania koła emerytów w środowisku strażaków. Równocześnie wyraziili ogromne zadowolenie z zaangażowania kierownictwa komendy w sprawy wymagające wsparcia emerytów PSP.

   Jubilaci dziękując za pamięć o nich i życzenia jubileuszowe podkreślali, jak cennym dla seniorów pożarnictwa jest – dzięki stworzeniu warunków przez Komendę PSP i Zarząd Koła –  możliwość spotkania się z dawnymi koleżankami i kolegami ze służby.

Informacja ze Spotkania z Seniorem 2023

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce  w dniu 19 października 2023 roku tym razem  w  Restauracji K-2  w miejscowości Borzechowo  pow. Starogard Gdański

Organizatorem spotkania byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 Na  uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami woj. pomorskiego oraz  Komendantami Powiatowymi PSP przybył: Preses ZG ZEiRP RP w Warszawie  nadbryg.  w st. spocz. Zygmunt Politowski , Z-cy  Pomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku   st. bryg. Dariusz Żywicki  i st. bryg. Wojciech Berent

            Gości przywitał Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof  Dietz, przedstawiając sytuację  uzwiązkowienia w woj. pomorskim w roku 2023 oraz problemy   z jakimi borykają się prezesi kół  w swoich macierzystych  kołach.

Głos zabrał Prezes ZG ZEiRP w Warszawie nabryg.w st.spocz. Zygmunt Politowski. Zapoznał zebranych  pokrótce o Krajowym Zjeździe Delegatów jaki się odbył w dniach 5-7 października 2023 r. w Kacwinie w woj. małopolskim

 Następnie  głos zabrał  Z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego   PSP w Gdańsku  st. bryg. Dariusz Żywicki  przedstawiając działania bieżące Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych powiatach woj.pomorskiego , nowe inwestycje w komendach oraz wyposażenie jednostek  w nowe pojazdy w roku 2023.

Głos również  zabrał V-ce Prezes ZOW kol.Czesław Olejnik ,który został wybrany na członka ZG ZEiRP RP na Krajowym Zjeździe Delegatów.

Po rzeczowej dyskusji z uczestnikami spotkania  Prezes ZG ZEiRP RP , Z-ca Pomorskiego  Komendanta   Wojewódzkiego PSP w Gdańsku  wraz z Prezesem ZOW wręczyli okolicznościowe upominki  17   emerytom jubilatom,którzy ukończyli 70,75,80,85,lat. oraz wręczone zostały Odznaki „Zasłużony dla Związku”  9  zasłużonym emerytom.

Po wystąpieniach i odznaczeniach  nastąpił poczęstunek.

 Na zakończenie Prezes ZOW ZEiRP  jeszcze raz prosił o przekazanie podziękowań   Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku  za pomoc w przygotowaniu  i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj. pomorskiego. Emerytom i zaproszonym gościom  zaś za przybycie.

Opracowanie :Krzysztof Dietz

Pamiętają o tych którzy odeszli …

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.

Ks. Jan Twardowski

Tradycją Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Turku jest odwiedzanie grobów w dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych, aby wspomnieć tych, którzy udając się na wieczną służbę opuścili nasze szeregi.

Delegacja w składzie: prezes Paweł Rogodziński, członkowie Zarządu: Wojciech Tyczka, Andrzej Grzelak i Artur Pietroń oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Turku złożyła znicze na nagrobkach, oddając cześć pamięci zmarłym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym związanym z Państwową Strażą Pożarną w Turku.

Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Koła nr 28 w Turku złożyli znicze na cmentarzach Powiatu Tureckiego, Powiatu Kaliskiego oraz w Uniejowie.

Msza Święta za zmarłych strażaków będzie odprawiona 19 XI 2023r. o godz. 11.30. w kościele parafialnym w  Tokarach.

Paweł Rogodziński

Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Turku