Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

25 lat Koła Nr 8 ZEiRP RP w Kaliszu

W dniu 10 lutego 2018 r. odbył się jubileusz 25-lecia powstania koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Uroczystość odbyła się w restauracji  „Margo” przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Spotkanie otworzył Prezes Koła Julian Kaleta, który przywitał zaproszonych gości w osobach:

Kol. Mariana Puziaka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

kol. Ryszarda Frątczaka – V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

kol. Mirosławę Miętkowską – Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

kol. Pawła Mularczyka – członka Zarządu Głównego ZEiRP,

kol. Zbigniewa Gąsiorka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu

kol. Romana Wojciechowskiego – Członka Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu

kol. Krzysztofa Jackowskiego – Przewodniczącego Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

kol. Ewę Prokopczak – Skarbnika Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

Kol. Jarosława Ratajczyka –  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

kol. Włodzimierza Czarcińskiego – V-ce Prezesa Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu

bryg. Dariusza Bylińskiego – Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,

st. kpt. Radosława Marka – Naczelnika wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu,

bryg. Grzegorza Orlikowskiego – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu

kpt. Grzegorza Kuświka – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu

asp. sztab. Krzysztofa Knopa – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu

Chwilą ciszy uczczono 69 emerytów i rencistów, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie 25 lat działalności naszego koła.

Prezes Koła Julian Kaleta dokonał podsumowania 25 lat pracy, w swoim przemówieniu powiedział m.in.:

„Trudno w to uwierzyć ale już tyle czasu działamy. Dzięki Państwa zaangażowaniu i przy Państwa poparciu wspólnie tworzymy historię, oraz wytyczamy drogę dla następców w naszej małej społeczności. Bez Was i bez Waszego poparcia nic by się nie działo, nie byłoby tego  jubileuszu.

A  właściwie  jak to się zaczęło ?

Na początku lat 90-tych Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej uchwalił nowe ustawy korzystne dla środowiska pożarniczego. Na szczególną uwagę zasługuje Ustawa o PSP przyznająca uprawnienia emerytalne, która w sposób godny zabezpieczyła przyszłych emerytów pożarnictwa. Tuż przed wejściem ustawy swój akces o przejście na emeryturę złożyło 22 funkcjonariuszy, natomiast w samym tylko 1992 roku na emeryturę przeszło 50 a w 1993 aż 76. Przy tak znacznym i krótko trwałym okresie zasilenia szeregów emeryckich powstała inicjatywa kolegów:  Tadeusza Mikuckiego, Jana Macieja Paszyna i Józefa Dominiaka zawiązania Klubu Seniora.

 Na początku 1993 roku wysłano pisma do wszystkich emerytów o zebraniu założycielskim. Na apel ojców założycieli odpowiedziało 45 emerytów i 23 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, które swoją  obecnością zaszczycili – Komendant Wojewódzki PSP  st. bryg. Zygmunt Leszczyński, Komendant Rejonowy PSP mł. bryg. Ryszard Frątczak – oraz  przedstawiciel Związku Emerytów z m. Kalisza p. Spalony. Na zebraniu wybrano Zarząd „Klubu Seniora”: Prezesem został Jan Maciej Paszyn , V- Ce Prezesem Andrzej Bąk;  Skarbnikiem – Jadwiga Przybył a członkami zarządu : Tadeusz Mikucki, Józef Dominiak, Józef Gostyński i Roman Kasprzak. Ustalono, że członkostwo w klubie  nabywa się na podstawie dobrowolnie wypełnionej deklaracji i opłaceniu składki.

W miesiącu  maju otrzymaliśmy pomieszczenie w budynku PSP  gdzie mogliśmy się spotykać, a członkowie zarządu pełnili dyżury w określonych dniach. W pierwszych latach często spotykaliśmy się w Rożdżałach przy ognisku, gdzie nasz przyjaciel leśniczy p. Zenon Kamiński , przygotowywał nam ognisko i z nami biesiadował. Wyjeżdżaliśmy na krótkie wycieczki jak: Targi Poznańskie, „Polagra” a później ruszyliśmy w Polskę , a nawet dalej – byliśmy na 38 wycieczkach zwiedziliśmy całą Polskę oraz kraje sąsiednie. Przygotowaniem wycieczek zajmowali się Tadeusz Mikucki i Marek Orkowski.

Prezesami koła przez te lata byli kol. Jan Maciej Paszyn, którego lata  pracy wraz z zarządem dobrze zapisały się w historii naszego koła, następnie Prezesem był Zbigniew Wyszyński a od 2009 roku funkcję tę przejął Julian Kaleta, który sprawuje ją do dnia dzisiejszego.

Przez minione 25 lat odbyło się wiele wspólnych spotkań. Były to spotkania opłatkowe, wielkanocne, z okazji Dnia Strażaka, spotkania integracyjne, przy ognisku , karnawałowe itp. Jubileusz 25-lecia to czas świętowania, ale i refleksji. To czas podziękowań, które należą się zarówno założycielom jak i ich następcom. Patrząc z perspektywy czasu należy uznać, że nasza działalność była i jest potrzebna środowisku emerytów i rencistów pożarnictwa. Pragnę podziękować  członkom zarządu, komisji rewizyjnej   za wkład pracy, który  przyczynia się do coraz lepszej integracji naszego środowiska. Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruje do osób ,które dokumentowały te 25  lat, prowadząc kronikę koła są to : Maciej Paszyn, Danuta Łusiak, Maria Baran. Praca i osiągnięcia naszego koła są wysoko oceniane przez władze związku, czego potwierdzeniem jest przyznanie szczególnie aktywnym członkom  odznaczeń „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

 Na wniosek Koła podczas jubileuszu zostały wręczone odznaczenia ,, Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”, które otrzymali:

kol. Helena Krupińska

kol. Zbigniew Wyszyński

kol. Karol Naglik

kol. Marek Orkowski

kol. Marek Mikołajczyk

Odznaką Zasłużony dla Federacji Służb Mundurowych  miasta Kalisza zostali uhonorowani:

kol. Maria Baran

kol. Stanisław Baran

kol. Paweł Mularczyk

Podziękowania od Zarządu Koła otrzymali przedstawiciele z zaprzyjaźnionych służb mundurowych:

bryg. Dariusz Byliński

Pan Zbigniew Gąsiorek

Pan Krzysztof Jackowski

Pan Włodzimierz Czarciński

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła.