Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

25 LAT ZEiRP RP NA WARMII I MAZURACH

Strażacy, emeryci i renciści Warmii i Mazur uczcili 21 czerwca 2022r. 25-lecie działalności swego Związku. Jubileusz połączono z uroczystym posiedzeniem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego PSP w Olsztynie-Gutkowie z udziałem 85 uczestników. Wśród nich, oprócz licznych członków Związku byli także dowódcy Państwowej Straży Pożarnej w osobach: Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego i jego zastępcy starszego brygadiera Adama Jastrzębskiego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z woj. Warmińsko- Mazurskiego. Stronę związkową reprezentowali członkowie zarządu oddziału wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na czele z prezesem honorowym Tadeuszem Jakubikiem i aktualnym prezesem Stanisławem Mikulakiem oraz Prezesi kół terenowych, a także liczni działacze i członkowie Związku.

Pierwsze koła naszego stowarzyszenia powstały w 1997r. w województwie olsztyńskim; w Olsztynie, Bartoszycach, Biskupcu, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie, Mrągowie, Morągu, Nidzicy, Ostródzie, Szczytnie i zrzeszały 158 członków.

25 czerwca 1997r. odbył się pierwszy zjazd wojewódzki na którym delegaci z w/w kół terenowych powołali 9-osobowy zarząd wojewódzki i 3-osobową wojewódzką komisję rewizyjną. Prezesem zarządu wojewódzkiego wybrano st. bryg. w stanie spoczynku – Tadeusza Jakubika. Pełnił tą funkcję przez kolejnych 5 kadencji, tj. do zjazdu wojewódzkiego w kwietniu 2019r., na którym złożył rezygnację, a delegaci przyznali Mu status Prezesa Honorowego. Nowym prezesem zarządu wojewódzkiego wybrano na tym zjeździe st. bryg. w stanie spoczynku Stanisława Mikulaka pełniącego od 1997r. funkcję wiceprezesa tego zarządu.

W wyniku nowego podziału administracyjnego zmniejszającego ilość województw do 16 i ustanawiającego województwo Warmińsko- Mazurskie dołączyły do zarządu wojewódzkiego w Olsztynie koła terenowe w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Nowym-Mieście, Olecku, Pasłęku, Piszu i Węgorzewie.

Spotkanie rozpoczęto uczczeniem chwilą ciszy 26 członków którzy w 2021r. odeszli na „wieczną służbę”. Było ich 26- prawie tyle ile razem co w latach 2016-2018 – przyczynił się do tego w znacznej mierze wirus C0VID-19.

Następnie; członek zarządu głównego Mirosław Burakiewicz i Tadeusz Jakubik wręczyli 18 członkom honorowe odznaki „ZADŁUŻONY DLA ZEIRPRP”. Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali także pamiątkowe medale- 25-lecia Związku na Warmii i Mazurach

Historię powstania i działalności jednostek organizacyjnych Związku na Warmii i Mazurach przedstawił współzałożyciel pierwszego koła i długoletni prezes zarządu wojewódzkiego- aktualnie prezes honorowy tego zarządu Tadeusz Jakubik. Ważnymi informacjami w jego wystąpieniu były sprawy organizacyjne i dokumentowanie działalności w minionym 25-leciu oraz świadczenia z funduszu socjalnego wynoszące w latach 1997-2021 ponad 4 miliony złotych. Podkreślił także, że bardzo ważnym elementem naszej działalności było zorganizowanie w latach 2002-2019 czternastu wycieczek, (z czego 11 zagranicznych) z udziałem 835 emerytów i członków ich rodzin.

Ważnym wydarzeniem było także zorganizowanie i obsługa posiedzenia zarządu głównego z udziałem prezesów zarządów wojewódzkich w dniach 27-29 maja w uroczym ośrodku wypoczynkowym w Pięknej Górze pod Giżyckiem. Na posiedzeniu tym zapoznaliśmy także uczestników z bogatą historią Warmii i Mazur oraz walorami turystycznymi krainy tysiąca jezior.

Zmiany organizacyjne związane z powołaniem przez zarząd główny Oddziału Wojewódzkiego ZEIRPRP woj. Warmińsko-mazurskiego i przekształceniem zarządu wojewódzkiego w zarząd w/w oddziału oraz działalnością zarządu w trudnych latach 2020 i 2021 przedstawił prezes Stanisław Mikulak. Zagrożenie epidemiologiczne oraz wprowadzone zakazy i ograniczenia spowodowały osłabienie, a nawet zanik naszej związkowej działalności. Dotyczyło to szczególnie zebrań sprawozdawczych i spotkań integracyjnych oraz organizacji wycieczek. Prezydium zarządu chcąc zapewnić niezbędne kontakty i przekaz informacji zarządom kół terenowych przekazywało im okresowe informacje i utrzymywało kontakty telefoniczne z ich prezesami. Opracowaliśmy także w tym czasie 2 ważne dokumenty, tj. krytyczne uwagi i wnioski związane z aktualnym statutem Związku oraz projekt uracjonalnienia wytycznych dot. świadczeń z funduszu socjalnego. Szczegółową informację wykorzystania tego funduszu w 2021r. opracowaną przez komendę wojewódzką PSP i skomentowaną dodatkowo przez Przewodniczącego Komisji Socjalnej st. bryg. Adama Jastrzębskiego otrzymały wszystkie koła terenowe.

Stanisław Mikulak poinformował także o aktywnym współdziałaniu z komendantem wojewódzkim i komendą wojewódzką PSP, które jest szczególnie pozytywne i korzystne dla naszej działalności. Przekłada się to również na podległe jednostki organizacyjne PSP i związkowe. Jedynym problemem w tym zakresie jest brak w niektórych komendach i JRG wydzielonych pomieszczeń umożliwiających aktywniejsze działanie i bieżące kontakty zarządów kół z członkami Związku oraz niezrzeszonymi emerytami i rencistami.

Kończąc swe wystąpienie S.Mikulak przekazał podziękowanie nad-bryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu i podległym Jemu dowódcom, a także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom PSP w woj. Warmińsko-Mazurskim za docenianie naszej działalności i niezbędną pomoc. Szczególne słowa podziękowania skierował także do prezesów kół, działaczy i członków Związku.

Zabierając głos nad-bryg. Tomasz Komoszyński podziękował za pamiątkowy medal i pogratulował jubileuszowej uroczystości. Zapewnił o docenianiu działalności Związku w naszym województwie i zaangażowaniu jego działaczy i członków oraz dalszym współdziałaniu i pomocy. Obiecał także zainteresowanie się sprawą pomieszczeń dla zarządów kół.

Posiedzenie zakończono wspólnym posiłkiem.

Tekst: S. MIKULAK