1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileusz 20-lecia

 

20 – lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

W roku 2014 w piękny dzień wrześniowy,

 

Z całej Polski brać związkowa pochyliła głowy.

 

Przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Korony,

 

By dziękować za opiekę i czas jeszcze dany.

 

Byli z nami Ci co służą – pełna koalicja.

 

Komendanci wojewódzcy i generalicja.

 

Jeśli pytasz mnie kolego, po co tu przybyli?

 

To odpowiem bardzo krótko – drugi krzyżyk czcili.

 

Związku, który emerycką brać strażacką zrzesza.

 

Jest ambitny, chciałby wiele i to nas pociesza.

 

 

Adam Maluga

 

Częstochowa, dnia 11.09.2014 r.

 

 

TUTAJ pobierzesz list od Wojewody Śląskiego.

 

Poniżej galeria zdjęć z Jasnej Góry.

W naszych uroczystościach uczestniczyli:

 

ks.  bryg. Jan Krynicki-Rzymsko-Katolicki Kapelan Krajowy Strażaków,

 

ks.  st. bryg. w st. spocz. Jerzy Kołodziejczak– były Rzymsko-katolicki Kapelan Krajowy

 

Strażaków,

 

ks. bryg. Henryk Betlej-Rzymsko-Rzymsko-katolicki Kapelan Strażaków woj. łódzkiego,

 

ks. mł. bryg. Henryk Kuczob-Rzymsko-katolicki Kapelan Strażaków woj. śląskiego,

 

ks. st. kpt. Adam Glajcar-Ewangelick0-Augsburski- Kapelan Krajowy Strażaków,

 

ks. Sergiusz Bohdan Matwiejczuk-Prawosławny Kapelan Strażaków,

 

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości. 

Poniżej galeria zdjęć z CS PSP w Częstochowie.

 

 

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie było nas stać udzielenie na pomocy bliźniemu”

 

 

● O ZWIĄZKU

 

 

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezależnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Jako taki, działa na terenie całego kraju. Siedzibą jego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej jest miasto Warszawa.

Związek jest współzałożycielem Federacji Stowarzyszeń Związków Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność Związku opiera się na społecznej pracy jego członków.

Cele i zadania Związku, kompetencje jego władz i organów statutowych, prawa i obowiązki członków Związku oraz strukturę organizacyjną, określa statut.

Statut Związku oraz zmiany w jego treści, uchwalane są przez Krajowy Zjazd Delegatów.

● CELE I ZADANIA

Podstawowymi celami Związku są:

-zrzeszanie, skupianie emerytów i rencistów po zawodowej służbie pożarniczej, pracowników na cywilnych stanowiskach, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, bądź w innych miejscach, a także wdowy lub wdowców po w/w osobach,

-ochrona interesów oraz uprawnień środowiska z tytułu uprzedniej służby lub pracy, a także sprawowanie kontroli w tym zakresie,

-czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku wielu pokoleń polskich strażaków,

-obrona honoru, godności i czci polskich strażaków,

-pielęgnowanie bogatych, kilkuwiekowych tradycji polskiego pożarnictwa, w tym zawodowego,

-organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, rekreacji i turystyki,

-współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- wyrażanie, artykułowanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w sprawach publicznych, społecznych,

-reprezentowanie środowiska wobec organów władzy państwowej, administracji państwowej i samorządowej, ministra spraw wewnętrznych, komendantów PSP, a w sprawach, sytuacjach dot. niego,

- współpraca z organizacjami skupiającymi czynnych strażaków PSP, stowarzyszeniami regionalnymi, twórców, klubami sportowymi, środowiskiem kombatantów,

-działalność w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

● DLACZEGO I JAK POWSTAWAŁ ZWIĄZEK

1lipca 1992r. rozpoczęła działalność Państwowa Straż Pożarna. Od tego momentu, strażacy pełniący w niej służbę, odchodząc w stan spoczynku uzyskali na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego. Niestety- prawo do takiego zaopatrzenia, nie zostało rozciągnięte na blisko 11-tysięczną rzeszę emerytów i rencistów po zawodowej służbie pożarniczej, pozostających na cywilnym, powszechnym zaopatrzeniu. Zrodziło to uzasadnione, głębokie rozgoryczenie wśród tych naszych koleżanek i kolegów-osób najczęściej starych i chorych. Na tak krzywdzące ich prawo, nałożył się brak waloryzacji świadczeń w okresie od 1 lipca 1991r.do 30 czerwca 1992r., oraz odebranie dodatków za pracę wykonywaną w szkodliwych warunkach- przepisami ustawy z 17 października 1991r. Dodatek ten stanowił - bagatela- 15% wysokości świadczenia. Gdy uświadomimy sobie galopującą wtedy inflację, uzyskamy wręcz tragiczny obraz sytuacji tych osób. Obraz ten nabiera szczególnie czarnych barw po tym- jak do tych osób dotarła świadomość, że za długoletni wysiłek i oddanie służbie i Państwu-to Państwo potraktowało ich wyjątkowo niesprawiedliwie.

Zatem nie dziwi, że zrodziła się potrzeba podjęcia działań na rzecz obrony wypracowanych, wysłużonych praw, w tym także do obrony godności. A ponieważ powszechnym stało się nieuzasadnione, krzywdzące deprecjonowanie dotychczasowego dorobku wielu pokoleń polskich zawodowych strażaków, i w tym względzie należało podjąć obronne działania.

Najszybciej zareagowano na wspomniane wyżej negatywy, w środowisku białostockim, podlaskim. Tam też (w Białymstoku) 24 marca 1992r. powstało Środowiskowe KołoEmerytów i Rencistów Pożarnictwa z przewodniczącym płk poż w st. spocz. mgr Klemensem Dziermańskim na czele. Koło to zostało włączone do struktur PolskiegoZwiązku Emerytów Rencistów i Inwalidów, dnia 4 kwietnia 1992r.

Zarząd tego koła, wspólnie z kierownictwem PZERiI, podjął działania na rzecz powstania ustawy dającej przywileje policyjne „zusowskim’ świadczeniobiorcom po służbie pożarniczej.

Jednocześnie zwrócono się do środowisk w kraju o zakładanie podobnych kół, klubów.

Do końca 1992r. powstało takich kół-16, a lutym następnego roku, ich liczba się podwoiła.

Jednocześnie, w wielu ośrodkach zawiązywały się koła nieformalne.

Z inicjatywy Zarządu Koła w Białymstoku 2 lutego 1993r., w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie, doszło do pierwszego ogólnopolskiego spotkania przewodniczących kół, klubów i grup nieformalnych. Wzięło w nim udział 41 osób z 29 województw.

W trakcie spotkania wyłoniono dla reprezentowania naszego środowiska-Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów. Do jego składu wybrano emerytowanych pułkowników/podpułkowników; mgr Klemensa Dziermańskiego -przewodniczący, mgr Jerzego Kuczyńskiego i Włodzimierza Tessara - obaj z Warszawy, Bogusława Ignaszaka z Poznania i Włodzimierza Kobzę z Łodzi.

KPPE i R, prócz wymienionych problemów musiało niebawem zająć się dodatkowo m. in. sprawami nie honorowania orzeczeń Komisji Inwalidztwa Zawodowego ZUS przez Komisje Lekarskie MSW, nie zaliczaniem do wysługi pracy na własnym gospodarstwie rolnym, skutkami zarządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad przeliczania uposażenia funkcjonariuszy dla celów emerytalnych czy obroną strażaków z wielu jednostek resortowych, którym utrudnianiu, a nawet uniemożliwiano przejście do służby w PSP.

Niestety stale rosła ilość problemów i sytuacji niewłaściwego traktowania naszego środowiska. Dlatego, w wielu momentach uciekano się do pomocy, ratunku w sądach, u Rzecznika Praw Obywatelskich, parlamentarzystów, ministrów.

W tym najtrudniejszym okresie, dziwną bierność, obojętność, by nie powiedzieć wrogość- prezentowało kierownictwo KG PSP.

Kluczowym momentem w historii naszego Związku okazał się rok 1994. Najpierw 18 lutego-Sejm przyjął ustawę, która dała prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego ok. 11-tysiecznej grupie „dekretowców” i funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy otrzymywali zusowskie świadczenia. Następnie- 24 maja, na podstawie przepisów rzeczonej ustawy ówczesny minister spraw wewnętrznych wydał, wspomniane wyżej zarządzenie nr 31. W międzyczasie okazało się, że nie jest możliwe powołanie w strukturze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, branżowego, strażackiego pionu. Przeszkoda ta skłoniła przedstawicieli rodzącego się ruchu, do powołania własnego stowarzyszenia.

2

Decyzja o powołaniu strażackiego stowarzyszenia emeryckiego, zapadła 20 lipca, podczas drugiego ogólnopolskiego spotkania z udziałem 31 osób z 22 województw, w siedzibie KG PSP. Na im to rozwiązano Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów oraz powołano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego.

Uczestnicy spotkania wyłonili Komitet Założycielski, złożony z przedstawicieli środowiska białostockiego, podlaskiego i powierzyli mu kierownictwo nowo powstałego Związku. W komitecie znaleźli się: Klemens Dziermański- prezes, Jerzy Gadomski-wiceprezes, JaninaSienkiewicz- sekretarz, Franciszek Kuczyński- skarbnik oraz Robert Wasiliew, Walenty Simonienko, Włodzimierz Fiedorowicz i Anatol Klimowicz- członkowie.

19 września 1994r., w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku, zarejestrowano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, następnie Komitet Założycielski przekształcił się w Prezydium Związku.

Proces organizowania struktur Związku zakończył I Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się 3 i 4 grudnia 1995r. w siedzibie Szkoły Podoficerskiej PSP w Supraślu, k/ Białegostoku.

Na zjeździe m. in. dokonano zmiany nazwy naszego stowarzyszenia na: Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym momencie w Związku działało 35 zarządów wojewódzkich, a liczba członków wynosiła 3732 osoby.

Zjazd wybrał Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną. Na ich czele stanęli: Klemens Dziermański i Franciszek Kuczyński.

 

● ORGANIZACJA ZWIĄZKU

Organizację Związku określa jego statut. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy ZjazdDelegatów. Stanowi on jednocześnie obok Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej- władzę naczelną Związku.

Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna są wybierane przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Główny kieruje działalnością Związku, w okresie miedzy krajowymi zjazdami delegatów. Na jego czele stoi prezes ZG. Od 2011r. jest nim mgr AlbinPiątkowski ze Szczecina. Zarząd Główny, w którym każda organizacja wojewódzka posiada swoich reprezentantów, może liczyć od 15 do 25 członków. Aktualnie ZG- składa się z 21 członków, gdyż w trakcie bieżącej kadencji, zmarło dwóch jego członków - Jerzy Górnicki z Lublina i mgr Zygmunt Leszczyński z Kalisza w woj., wielkopolskim.

Główna Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli wewnętrznej Związku.

Komisja może liczyć od 5 do 7 członków-aktualnie -5. Od 2011r. na jej czele stoi Andrzej Russek z Turka w woj. wielkopolskim.

Prezesi zarządów wojewódzkich i przewodniczący wojewódzkich komisji rewizyjnych to obecnie:

Dolnośląskie: Eugeniusz Engel i Stanisława Socha,

Kujawsko-pomorskie: Włodzimierz Marasz i Janusz Kopczyński,

Lubelskie: Stanisław Marek i Emilia Wojciechowska,

Lubuskie: Jan Korbanek i Stanisław Furmanek,

Łódzkie: Ireneusz Mańko i Krzysztof Woźniak,

Małopolskie: Tadeusz Wielgus i Jan Mendys,

Mazowieckie: Jan Cała i Jan Dąbkowski,

Opolskie: Tadeusz Śliwa i Józef Manderla,

Podkarpackie: Tadeusz Cyrek i Tadeusz Wiśniewski,

Podlaskie: Witalis Bonda i Mieczysław Redliński,

Pomorskie: Krzysztof Dietz i Anna Okapiec,

Śląskie: Jerzy Drozdek i Marian Mielniczuk,

Świętokrzyskie: Jan Nowak i Piotr Downarowicz,

Warmińsko-Mazurskie: Tadeusz Jakubik i Teresa Ciechowska,

Na poziomie 16 województw władzami Związku są: wojewódzkie zjazdy delegatów, oraz pochodzące z wyborów przez te zjazdy: zarządy wojewódzkie oraz wojewódzkie komisje rewizyjne.

Podstawowymi ogniwami Związku są koła. Działają one przy instytucjach centralnych PSP, szkołach PSP, komendach terenowych oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Aktualnie istnieje 298 kół, do których należy 10 240 członków.

Władzami kółwalne zebrania oraz wybrane przez nie- zarządy kół i komisje rewizyjne kół.

● ONI STALI NA CZELE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Prezesi:

mgr Klemens Dziermański- w l. 1994-1999 r,

Leszek Pierzchanowski- w l. 1999-2003,

mgr Jan Cała-w l. 2003-2011,

mgr Albin Piątkowski- do 2011r.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:

Franciszek Kuczyński- od 1995r. do 1996r.,

inż. Witold Sękowski- od 1996r. do 1999r.,

Józef Goliński-od 1999r. do 2003r.,

dr inż. Henryk Jaworski- od 2003r. do 2011r.,

Andrzej Russek- od 2011r.

Honorowi Prezesi ZG:

mgr Klemens Dziermański- od 1999r.,

Leszek Pierzchanowski- od 2003r. do śmierci w -2012r.,

mgr Jan Cała- od 2011r.

● ZWIĄZEK W FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

We wrześniu 2008r. w Warszawie, doszło do spotkania przedstawicieli emeryckich środowisk mundurowych - w tym naszego Związku, skupionych w Porozumieniu Służb Mundurowych (Porozumieniu o Współdziałaniu Związków Służb Mundurowych). Uczestnicy spotkania przyjęli postulat utworzenia sformalizowanego podmiotu dla reprezentowania interesów 4 naszych środowisk, głównie w zakresie opieki socjalnej, zdrowotnej, uprawnień emerytalnych oraz ochrony godności b. żołnierzy i funkcjonariuszy mundurowych służb państwowych. Do powołania takowego- Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP doszło 5 listopada 2008r.

Podczas tego spotkania wyłoniono Komitet Założycielski- w liczbie 10 osób, w tym mgr JanaCałę - ówczesny prezes naszego ZG i mgr Albina Piątkowskiego- wtedy wiceprezes ZG. On teżzostał wiceprzewodniczącym komitetu oraz wszedł do zespołu opracowującego statut FSSM RP.

Do rejestracji Federacji doszło 25 listopada 2009r. Po niej, Komitet Założycielski przekształcił się w Komitet Organizacyjny I Kongresu Federacji. Rzeczony kongres przeprowadzono 9 marca 2009r., a do wybranych wtedy organów statutowych z ramienia naszego Związku weszli: mgr Jan Cała - jako wiceprezydent ds. proobronnych, inż. Ireneusz Mańko (prezes ZW w Łodzi) i mgr Jan Nowak (prezesZWw Kielcach) - członkowie naszego ZG. Do Komisji Rewizyjnej Federacji wszedł inż. Tadeusz Jakubik- członek naszego ZG oraz prezes ZW w Olsztynie.

Do Komisji Prawnej Federacji nasz Związek oddelegował mgr Albina Piątkowskiego (także prezes ZW w Szczecinie), a do Komisji Medialnej, członka ZG- mgr inż. Krzysztofa Maślankiewicza.

Podczas Nadzwyczajnego Kongresu Federacji, jaki odbył się 7 marca 2014 r. do jego władz z ramienianaszego Związku weszli-mgr Albin Piątkowski- jako jeden z wiceprezydentów oraz inż. Tadeusz Jabubik, Marian Puziak. Do Komisji Rewizyjnej wszedł Andrzej Russek.

● DZIAŁALNOSĆ ZWIĄZKU I JEGO CZŁONKÓW

Najwartościowsze rzeczy w życiu człowieka, to bezinteresowne czyny wykonane z potrzeby serca dla dobra innych ludzi”

Oddając swój talent i kierując się ideą służenia bliźnim, kosztem własnego czasu, zdrowia a czasem prywatnych pieniędzy-jako Związek i indywidualni jego członkowie realizowaliśmy i realizujemy nadal m. in:

reprezentowanie całego środowisko emerytów i rencistów po pożarniczej służbie oraz inne osoby pozostające na policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym, wobec organów władzy, administracji państwowej, komendantów PSP oraz innych czynników, w zakresie praw emerytalnych, w dziedzinie zdrowia czy poszanowania dorobku polskiego pożarnictwa i jego tradycji

występowanie do w/w czynników, wobec prób pozbawiania nas wysłużonych, nabytych z tytułu uprzedniej służby,

współpraca z komendantami PSP wszystkich szczebli, szkół pożarniczych oraz dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,

▪współpraca z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów,

▪ odwiedziny chorych i samotnych emerytów i rencistów,

▪ udział w ostatniej drodze koleżanek i kolegów,

▪ odwiedziny mogił koleżanek i kolegów,

pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych członków Związku,

udzielanie pomocy prawnej, ▪współpraca ze związkami zawodowymi skupiającymi czynnych zawodowo strażaków PSP,

▪ pracujemy w społecznych komisjach socjalnych przy komendantach wojewódzkich PSP, ▪działalność w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,

▪dokumentowanie historii polskiego pożarnictwa oraz własnego Związku, środowiska,

przeprowadzanie zawodów wędkarskich i strzeleckich,

organizowanie pielgrzymek, 

w bardzo wielu wypadkach działamy także w innych stowarzyszeniach, promując w ten sposób humanitarne idee pożarnictwa i pożarnicze środowisko. Do takich organizacji należą:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polski Związek Działkowców, stowarzyszenia: kombatanckie, sportowe, regionalne, kościelne. Wielu naszych członków zsiada we władzach wszystkich szczebli wspomnianych organizacji. Mamy w swych szeregach senatora, dwóch przewodniczących rad stopnia powiatowego, radnych, sołtysów i członków rad soleckich.

● O TYM WARTO WIEDZIEĆ

W dwudziestoletniej historii Związku przeprowadzono 6 krajowych zjazdów delegatów, w tym 1 nadzwyczajny. Ten zajął się przyjęciem obecnego statutu. Odbył się on 19 czerwca 2008r., w siedzibie JRG nr 4 w Warszawie, Zwyczajne zjazdy odbyły się kolejno w:

▪Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu-woj. białostockie, 3-4 grudnia 1995r.,

▪Centralnej Szkole PSP Częstochowie, 20-22 czerwca 1999r.,

▪Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. J. Tuliszkowskiego,

▪Józefowie k/Otwocka w woj. mazowieckim, 8-10 kwietnia 2003r.,

▪Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, 16-17 czerwca 2007r.

▪Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, w woj. śląskim,7-9 czerwca 2011r.

Formułę zjazdu miała druga część II Ogólnopolskiego Spotkania Przewodniczących Kół i Klubów Emeryckich, w siedzibie Komendy Głównej PSP, dnia 20 lipca 1994r., podczas którego powołano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego

Panie w naszym Związku zawsze odgrywały i odgrywają ważną rolę. Wnoszą potrzebny nam wszystkim spokój. Służą mądrymi trafnymi radami i pomagają wyjść z najtrudniejszych opresji. Cierpliwie łagodzą obyczaje. Wiele z nich kieruje zarządami kół i najczęściej jednak sprawują one odpowiedzialne, ważne- funkcje sekretarzy, skarbników. Pierwszą białogłową, w składzie władz krajowych, była Janina Sienkiewicz z Białegostoku, która od 20 lipca 1994r. do II KZD, pełniła funkcję sekretarza ZG.

Kolejną panią w ZG, była Krystyna Masłowska z Gdańska, która doń weszła- 28 kwietnia 2004r. i zasiadała w nim do III KZD. Na ostatnim KZD, do ZG wybrano Barbarę Łukasiewicz z Warszawy. Weszła ona, jako pierwsza pani, w historii Związku do Prezydium ZG. Jest ona jednocześnie sekretarzem ZW w warszawie. Podczas tego zjazdu do Głównej Komisji Rewizyjnej, wybrano po raz przedstawicielkę płci pięknej- Krystynę Zwierzchowską z Łodzi. W jej składzie objęła ona funkcję sekretarza. Nasza koleżanka jest aktualnie jedyną panią, która sprawuje funkcję wiceprezesa ZW.

W zarządach wojewódzkich sekretarzami są panie: Maria Drapiewska- Wrocław, Ewa

Gołumska-Toruń, Zofia Majchrzak- Gorzów Wlkp., Irena Nóżka- Raczkowska- Kraków oraz Bernadeta Telus w Gdańsku. W grupie pań – skarbników mamy: Danutę Ostrowską – Wrocław, Elżbietę Błaszczyk- Lublin, Ewę Palonek-Kraków, Bożennę Miler-Warszawa, Adelę Baron-Opole, Teresę Nycz- Rzeszów, Barbarę Konkel- Gdańsk, Irenę Zbylut-Katowice, Bogusławę Rzegocką- Kielce, Teresę Osenkowską- Żbik-Olsztyn i Mirosławę Miętkiewską- Poznań. Na czele wojewódzkich komisji rewizyjnych stoją panie: Stanisława Socha- Wrocław, Emilia Wojciechowska- Lublin, Anna Okapiec- Gdańsk, Teresa Ciechowska- Olsztyn, oraz od 1999r.-Anna Lipińska- Juźwik-Szczecin.

Poprzednikiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, było Porozumienie o Współdziałaniu Związków Służb Mundurowych. Z ramienia naszego Związku działali w nim: Leszek Pierzchanowski- prezes ZG, mgr Witold Gryc- wiceprezes ZG i prezes ZW w Warszawie oraz mgr Jan Cała- sekretarz ZG.

(opr. RŚ i KM

Obradował Zarząd Główny.

W dniach 9-10 czerwca br. w Otwocku obradował Zarząd Główny naszego Związku. W obradach uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Zarządów Wojewódzkich.

Obrady dotyczyły przygotowań do uroczystości 20-lecia naszego Związku, planowanych na 28 sierpnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjęto główne założenia do scenariusza uroczystości, listę gości oraz ustalono wiele innych spraw do realizacji tego przedsięwzięcia.

Ponadto obrady zaszczycił swoją obecnością kol. Zdzisław Czarnecki tj. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który w bardzo szeroki sposób przedstawił działania i zmiany w kierunkach dotychczasowych działań Federacji.

Następnie ZG zapoznał się z sytuacją finansową Związku, jak również z wieloma działaniami Prezydium od ostatniego posiedzenia Zarządu, jak również z wynikami dotychczasowej działalności i pracy Komisji d.s. zmian w Statucie.

Obradom przewodniczył Prezes kol. Albin Piątkowski.

 

 

 

 

 

Dni ochrony p.poż. w woj. zachodnio-pomorskim.

Miesiąc maj to czas aktywnych uroczystości, spotkań i prac w środowisku ochrony przeciwpożarowej, to czas licznych spotkań weteranów pożarniczej służby, organizowanych w szczególności przez organizacje Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z takich akcentów w województwie zachodniopomorskim było posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie, zorganizowane w połowie maja z udziałem prezesów zarządów kół, skarbników oraz niektórych aktywnych działaczy z tego środowiska.

Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że liczny udział przedstawicieli kół był możliwy dzięki zapewnieniu dojazdu na to spotkanie przez komendantów powiatowych PSP, którzy uczestniczyli w swojej służbowej odprawie. Na takie organizacyjne połączenie dojazdu wyraził zgodę Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka – któremu w tym miejscu jeszcze raz za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również komendantom powiatowym(miejskim) PSP za zapewniony przejazd dla uczestników tego spotkania.

W porządku posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego były sprawy dotyczące:

 • Szkolenia skarbników zarządów kół na podstawie Instrukcji Finansowej Związku EiRPRP.

 • Zapoznania z harmonogramem przebiegu uroczystości związanych z obchodami 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na wszystkich szczeblach,

 • Wprowadzenia ubezpieczenia grupowego w TU Allianz wg programu „Strażak Emeryt 2014”.

 • Problematyki związanej z funduszem socjalnym dla emerytów, rencistów i ich rodzin,

 • Sprawy organizacyjne w tym dotyczące oceny działań kół przedstawianych w opracowywanych rocznych sprawozdaniach.

Ustalono, że tak jak w latach ubiegłych – w miesiącu grudniu – będziemy organizowali uroczyste spotkanie z okazji 20 lecia na terenie województwa, połączone z przesuniętymi dla weteranów służby pożarniczej obchodami Dnia Strażaka i Nowym Rokiem.

W tej sytuacji na liczne sugestie prezesów kół – Zarząd Wojewódzki wyraził zgodę na organizację takich obchodów 20 lecia w powiatach – przed uroczystością wojewódzką ale po obchodach centralnych - pod warunkiem uzgodnienia z Zarządem Wojewódzkim – osób do wyróżnień, przewidzianych na szczeblu wojewódzkim.

Szkolenie skarbników zarządów kół i informację o realizacji finansów prowadził kol. Jan Rysz Skarbnik ZW. Generalnie stan w tym zakresie oceniono jako pozytywny, gdyż zobowiązania kół także co do płatności za zamówione medale i wydawnictwo zostały zrealizowane. Dokonaliśmy także wpłaty za składki do Zarządu Głównego za I kwartał 2014 r.

Zapoznanie z programem ubezpieczenia grupowego emerytów pożarnictwa i ich rodzin przeprowadzili pracownicy TU Allianz. Przedstawiono także materiały informacyjne dla uczestników. Na liczne pytania uczestników tego spotkania udzielono szczegółowych odpowiedzi, a poza tym uzgodniono, że dodatkowe materiały co do zgłoszonych pytań zostaną sporządzone i przesłane do kół. Część tych wyjaśnień i materiałów pomocniczych została już wykonana i przesłana do kół ale również do wykorzystania w zarządach wojewódzkich.

Naszym zdaniem podobne spotkania z pracownikami TU Allianz powinny być zorganizowane we wszystkich województwach aby emeryci i renciści otrzymali szczegółową informację w tej sprawie. Warunkiem powodzenia tej wielkiej akcji jest jednak dotarcie z informacją do osób zainteresowanych tym ubezpieczeniem. Prowadzące tą akcje TU Allianz jest w stanie obsłużyć takie spotkania również w województwach, przy czym wskazane jest wcześniejsze sygnalizowanie takich terminów.

Omawiając stan naszej organizacji wrócono uwagę na znaczące ruchy w ilości członków. Stan ten albo nie zmienił się w stosunku do 2012 r. albo się nieznacznie zmniejszył. Jest kilka przypadków przyjęcia do kół nowych członków, przy czym w większości strażacy odchodzący aktualnie na świadczenia emerytalne ( a w całym województwie było ich w roku 2013 – 47) nie są w większości zainteresowani wstąpieniem do naszej organizacji. Dotyczy to przede wszystkim środowiska wielkich miast. Podkreślono, że największy wzrost stanu członków miał miejsce w ubiegłym roku w Kole Białogard ( 10 osób), gdzie prezesem zarządu jest kol. Jerzy Suszyński. Gratulujemy.

W części obejmującej problematykę emeryckiego funduszu socjalnego uczestniczył Pan st. bryg. Mieczysław Cierpicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność weryfikacji praktycznego uwzględniania stanu dopłat do kupowanych leków przez emerytów, mających wskazania medyczne do ciągłości takiego leczenia, na praktycznie zaporowe decyzje co do dopłat dla uczestników wycieczek, których od kilku lat w naszym województwie nie ma. Na zwiększenie tego poziomu w skali całego funduszu który określony jest tylko na poziomie 2 %, na określanie wysokości dopłat dla uczestników wycieczek przed wyjazdem aby wiedzieli oni na jaka kwotę mogą liczyć. Zwrócono również uwagę na istniejące jeszcze utrudnienia w przypadkach niektórych emeryckich środowisk w odniesieniu do dopłat za ich spotkania.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Komendant Cierpicki wiążące jest w rozpatrywaniu takich dopłat w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej – stanowisko naszych przedstawicieli w komisji socjalnej, najbardziej znających z autopsji daną sytuację naszych wnioskodawców. Uzgodniono, że w wyniku zgłoszonych uwag kolejne usprawnienia będą wprowadzane po wspólnych rozmowach naszego Zarządu z Komendantem Wojewódzkim.

Tak szerokie grono uczestników tego posiedzenia pozwoliło na omawianie szerszej problematyki i przeprowadzenie szczegółowszych analiz oraz z jednej strony przedstawienie stosownych wniosków do działania zarządu wojewódzkiego a z drugiej strony jest to pomocne dla działań zarządów kół jako podstawowych ogniw naszego Związku.

Fot. Włodzimierz Surdy                                               Opracował: Albin Piątkowski       

 

 

 

Relacja ze spotkania z Jubilatem.

 

 

W końcowych dniach miesiąca kwietnia 2014 r. miało miejsce spotkanie w Czarnkowie przedstawicieli weteranów służby pożarniczej – pod auspicjami Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – z nestorem Polskich Strażaków – Panem płk poż. Władysławem Pilawskim – który w dniu 29 grudnia 2013 r skończył 100 lat.

 

W swojej przebogatej i heroicznej drodze życiowej Jubilat przez 45 lat pełnił służbę w różnych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a przez 22 lata na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych – do chwili odejścia na emeryturę.

 

W swej zawodowej drodze w kraju i we współpracy z pożarnikami zagranicznymi Jubilat wykazał się szczególną wszechstronnością zawodową i kreatywnością, a po odejściu ze służby zawodowej rozwija kolejny ze swoich talentów historyka – dokumentalisty, opracowując szereg pozycji książkowych z zawodowego i ochotniczego pożarnictwa, a także liczne referaty i artykuły.

 

Szczególna droga życiowa Pana płk Władysława Pilawskiego opisywana jest i prezentowana w wielu publikacjach autorskich Jubilata oraz pracach innych autorów jak również w licznych dokumentach, a także w filmie biograficznym pt: „Pułkownik Pożarnictwa Władysław Pilawski – Nestor Polskich Strażaków” – opracowany w TV Wielkopolska.

 

Studiując dostępne materiały o drodze życiowej Jubilata, która jest immanentnie związana z zawodem pożarnika – czerpać można wspaniałą naukę o Wielkim Polaku, Patriocie, Współtwórcy Polskich Organów Ochrony Przeciwpożarowej, Człowieku naszej służby, będącym przykładem i wzorem szlachetności, skromności oraz heroicznej pracy dla Polski, dla nas i młodszych pokoleń.

 

Uczestnikami spotkania z Czcigodnym Jubilatem byli niektórzy Jego ówcześni współpracownicy z KGSP i niektórzy byli komendanci wojewódzcy straży pożarnych oraz działacze naszego Związku:

 

 • płk poż. w st. spocz. Zdzisław Radny b. Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych,

 • nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,

 • płk poż. w st. spocz. Krzysztof Wargenau,

 • płk poż. w st. spocz. Henryk Jaworski,

 • płk poż. w st. spocz. Jan Nowak,

 • płk poż. w st. spocz. Andrzej Waligórski,

 • płk poż. w st. spocz. Stanisław Mazur,

 • płk poż. w st. spocz. Zenon Freitag,

 • st. bryg. w st. Spocz. Jan Naranowicz,

 • st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański,

 • mł. bryg. w st. spocz. Marian Puziak,

 • kpt. w st. spocz. Władysław Kaczmarek,

 • płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski.

 

W spotkaniu uczestniczyli również Pan bryg. Jacek Kwapis – Komendant Powiatowy PSP ( powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego) oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Pan mł. bryg. Adam Kotiuszko.

 

Żałujemy, że ze względu na swoją chorobę nie mogło być z nami kilku innych współpracowników Jubilata, którzy zadeklarowali wcześniej zamiar swego uczestniczenia w tym spotkaniu.

 

Okolicznościowe spotkanie z Jubilatem rozpoczęło się wprowadzeniem przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP obejmującym między innymi charakterystykę powiatu ze wskazaniem na podstawowe zadania realizowane w powiecie, na występujące zagrożenia, na stan bazy oraz wyposażenie jednostek PSP i OSP w szczególności z KSR.

 

Mała dygresja w tym miejscu – zaobserwowaliśmy zadziwiającą pamięć Pana Pułkownika, który pomimo wieloletniej przerwy od ostatniego spotkania z wieloma uczestnikami spotkania – nie potrzebował naszego przedstawienia się – bowiem niemal wszystkich ubiegał sam wymieniając nasze nazwiska. Tylko podziwiać i pogratulować oraz życzyć by stan ten trwał nieprzerwanie.

 

Część oficjalną rozpoczęliśmy od odczytania i wręczenia JUBILATOWI listu z życzeniami - w stylu oprawy „RETRO” – przedstawionego przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu wszystkich weteranów pożarniczej służby.

 

Natomiast pamiątkowy grawerton – przygotowany przez kolegów z naszego Związku w Opolu – wręczył Jubilatowi drugi współgospodarz tej niecodziennej jubileuszowej uroczystości Pan nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński – były wieloletni Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych, a następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

 

Po tej części oficjalnej koledzy obecni na spotkaniu w swoich niejednokrotnie bardzo emocjonalnych wystąpieniach – kończonych szczególnymi i tradycyjnymi ciepłymi strażackimi życzeniami – wspominali o najważniejszych wydarzeniach i swoich refleksjach z bardzo odległego okresu służby pod kierownictwem Jubilata. Było w nich wiele nieznanych dotąd sytuacji i okoliczności towarzyszących ówczesnym wydarzeniom w naszej służbie.

 

Kuluminacyjnym punktem w tej części spotkania było wystąpienie Pana plk. Pilawskiego który przedstawił niemal fotograficzną drogę tworzenia ochrony przeciwpożarowej od okresu powojennego, przez powołanie państwowych organów ochrony przeciwpożarowej ich ewolucję, wskazywał na utrudnienia na które napotykano w swoich działaniach – niejednokrotnie nam nieznane i wyraził swoje zadowolenie w związku z dochodzeniem do dzisiejszej organizacji Państwowej Straży Pożarnej wyrażając nadzieję, że będzie towarzyszyło nam wszystkim łączenie wspólnego dorobku i zawodowa solidarność, bowiem wszyscy razem służyliśmy i nadal pełniona jest w PSP taka służba dla społeczeństwa, które nas wszystkich tak bardzo wysoko ocenia.

 

Wszyscy obecni na tej uroczystości wyrazili swoje zgodne życzenie aby tak też się stało, bowiem oczekują pełnej realizacji takiej misji zawodowej i społecznej poprzez naszą emerycką organizację.

 

Dziękujemy w tym miejscu Panu gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz panom komendantom wojewódzkim PSP w Kielcach i Szczecinie za umożliwienie nam skorzystania z pojazdów PSP w celu uczestniczenia w tej szczególnej uroczystości jubileuszowej oraz spotkania się z naszym wieloletnim Przełożonym, Dowódcą i Współtwórcą wysokiej pozycji polskiego pożarnictwa.

 

Dziękujemy Panu Komendantowi i Zastępcy Komendanta PSP w Czarnkowie za gościnę i pomoc w organizacji uroczystości.

 

Uczestnicy spotkania otrzymali książkę – biograficzną o 100 letniej drodze życiowej Jubilata opracowaną przez Łukasza Łukasiaka.

 

Od Pana nadbryg. Ryszarda Kamińskiego otrzymałem wydanie historyczne dotyczące Zawodowej Straży Pożarnej Aglomeracji Poznańskiej, która ukazała się z okazji 137 rocznicy powołania tej jednostki oraz Książkę autorstwa Andrzeja Zarzyckiego „ Poznań - o dziejach walki z pożarami w latach 1253 – 2008”. Za wszystkie te dzieła serdecznie dziękujemy.

 

Zdjęcia: ŁUKASZ ŁUKASIAK                            Opracował: ALBIN PIĄTKOWSKI

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

 

Licznik odwiedzin

7096083
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
570
2603
8988
6442131
91577
113340
7096083