Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Chełmscy strażacy-seniorzy podsumowali kadencję

W świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Chełmie w dniu 25.01.2023 r. zebrali się strażacy – seniorzy zrzeszeni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Chełmie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym.

Gośćmi zebrania byli:

 kol.  Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie oraz bryg. Artur Rutkowski – Komendant Miejski PSP w Chełmie.

Miłym akcentem rozpoczynającym zebranie było wyróżnienie kol. Krzysztofa Czarnego odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” przyznaną przez ZG ZEiRP RP.

Listami gratulacyjnymi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa ZOW ZEiRP RP i adresami Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie i Prezesa Koła ZEiRP RP z okazji Jubileuszy urodzin wyróżnieni zostali:

kol. Józefa Kowalik, Danuta Gołębiowska, Janusz Kozorys, Jerzy Dyczko. Jubilaci otrzymali też słodkie upominki.

List z podziękowaniami za wieloletnią Pracę sekretarza Zarządu otrzymał kol. Stanisław Majewski.

Zebranie po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu z działalności finansowej i Komisji Rewizyjnej przystąpiło do dyskusji.

Ważnym punktem w dyskusji było ufundowanie pamiątkowej tablicy poświęconej mjr poż. Stefanowi Fol, Komendantowi Chełmskiej Straży Pożarnej w latach 1929 – 1944  z okazji 45 rocznicy Jego śmierci 130 rocznicy powstania straży w Chełmie.

 Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zrządowi.

W wyniku wyborów skład Zarządu ukonstytuował się następująco:

Prezes               Kazimierz Szwed

Wiceprezes       Jerzy Brzozowski

Sekretarz           Zbigniew Raźniewski

Skarbnik            Krzysztof Czarny

Członek              Anna Pastuszak

Komisję Rewizyjną tworzą:

Przewodniczący         Adam Walczuk

Członek                      Janusz Andrzejuk

Członek                      Henryk Kapłon

Delegatami na VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów wybrani zostali:

Anna Pastuszak, Adam Walczuk i Jerzy Brzozowski

Po zakończeniu zebrania Prezes kola wzniósł szampanem toast noworoczny

I wszyscy spożyli posiłek cateringowy.

Oprac. Jerzy Brzozowski