Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z posiedzenia ZOW w Lublinie

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Parczewie odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Komisji Rewizyjnej OW i Prezesów Kół ZEiRP RP woj. Lubelskiego.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 32 członków Związku w tym: 17 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie. Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.  Powitanie uczestników, stwierdzenie kworum

2.  Informacja Prezesa ZOW o działalności w okresie od ostatniego posiedzenia ZOW

3.  Podsumowanie obchodów Dnia Strażaka oraz spotkań integracyjnych w Kołach – Prezesi Kół

4.  Omówienie spraw finansowych Związku

5.  Prezentacja tomika wierszy kol. Adama Malugi  „Moje wspomnienia wierszem pisane” – autor

6.  Inne bieżące sprawy Związku

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek powitał zebranych oraz zaproszonego gościa w osobie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Hawryluka i przedstawił propozycję porządku obrad, który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym. Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Na wstępie Prezes poprosił o ewentualne uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia ZOW w Poroninie oraz omówił kwestię zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach Związku w przyszłym roku. Ponadto poruszył kwestię planowanej organizacji wycieczki przedstawiając dwie propozycje i zwracając się z prośbą o zadeklarowanie chętnych na wyjazd do jednej z nich.

Prezesi poszczególnych Kół Związku dokonali podsumowania spotkań i obchodów Dnia Strażaka organizowanych w poszczególnych powiatach naszego województwa. Podsumowując te wypowiedzi należy wyrazić słowa uznania i podziękowania skierowane do Prezesów Kół i Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP za dobrą współpracę w tym zakresie. Chociaż są też powiaty, w których można byłoby dokonać drobnych korekt we wzajemnych relacjach.

Głos zabrał również st. bryg. Zbigniew Hawryluk, który omówił krótko charakterystykę powiatu parczewskiego, zakres działań ratowniczo-gaśniczych i sportów pożarniczych OSP i PSP.

Prezes pogratulował kol. Adamowi Maludze – autorowi utworów pisanych wierszem wydanych w książce „Moje wspomnienia wierszem pisane”. Kol. Adam Maluga podzielił się kilkoma refleksjami nt. nowo wydrukowanej książki i utworów tam zawartych, w większości których jest odniesienie do aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej. W dalszej części narady kol. Adam Maluga opatrywał osobistymi dedykacjami swoją książkę.

Kol. Adam Maluga oraz st. bryg. Zbigniew Hawryluk wręczyli kol. Stanisławowi Markowi – Przesowi ZOW dyplom z okazji okrągłej „osiemnastej” rocznicy urodzin – Prezesowi życzymy stu lat w dobrym zdrowiu i z dobrymi ludźmi.

Omawiając kwestie finansowe Prezes podziękował Prezesom Kół za sprawne dokonywanie wpłat na rzecz ZOW oraz przekazał sprawę wpłat na rzecz ZGł ZEiRP RP w Warszawie. Została też poruszona kwestia ewentualnego wykorzystywania samochodów prywatnych członków ZOW i Prezesów Kół w celu uczestnictwa w ważnych sprawach związkowych. ZOW podjął w tej kwestii stosowną uchwałę.

Podczas obrad kol. Teresa Kawęcka – Skarbnik Koła w Kraśniku zarecytowała swój wiersz „Ukraińska Opowieść”.

Korzystając z walorów Ziemi Parczewskiej uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracą leśników oraz urokami ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Parczew.

Zbyszek Łaziuk Sekretarz ZOW Lublin