Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z posiedzenia ZOW ZEiRP RP w Lublinie

Informacja

z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Komisji Rewizyjnej OW i Prezesów Kół ZEiRP RP woj. Lubelskiego

w dniu 13 grudnia 2022 r. w Lublinie.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek otwierając posiedzenie Zarządu powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad, który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym. Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Prezes ZOW przypomniał terminy ustalone w ZGł ZEiRP RP kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2023 roku. Zgodnie z tym terminarzem Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Członków Kół powinny odbyć się do 31.01.2023 r., a dokumenty z tych zebrań należy nadesłać do ZOW do dnia 15.02.2023 r. Zjazd Delegatów naszego Oddziału Wojewódzkiego planowany jest na dzień 7 marca 2023 na świetlicy Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Elizówka 65, 21-003 Elizówka. Zgodnie ze Statutem Związku ilość delegatów z poszczególny Kół określony jest w zapisie § 47 ust. 1 pkt 6, wg. którego Walne Zebrania Członków Kół wybierają 1 delegata na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych Koła.

Następnie głos zabrał kol. Adam Skowronek – Wiceprezes ZOW przekazując informację o odznaczeniach, wyróżnieniach oraz złożonych wniosków na odznaki na 2023 rok. Kol. Adam postawił wniosek o przyjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. ZOW podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

Prezes ZOW poinformował, że Prezydium ZOW na swym posiedzeniu w dniu 8 września 2022 r. podjął Uchwałę nr 2/2022 w sprawie wystąpienia o wyróżnienie członków Związku Odznaką „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”, w której Prezydium ZOW ZEiRP RP upoważniła Prezesa ZOW do wystąpienia do Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie z wnioskiem o wyróżnienie Odznaką „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego” dla 21 członków naszego Związku. W związku z tym Prezes zwraca się z prośbą, aby Prezesi macierzystych Kół tych członków opracowali wnioski o te odznaki. Prezes omówił również kwestię związaną z wykorzystaniem samochodu prywatnego do celów statutowych Związku przez członków ZOW, członków Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół Związku. Tę kwestię omawiało Prezydium ZOW na swym posiedzeniu w dniu 8 września 2022 roku. Podjęto uchwałę, w której określono stawkę za przejechany kilometr i wzór wniosku. Nie mniej jednak Prezes ZOW przypomina, że istnieje możliwość skorzystania z pojazdów Komend Miejskich/Powiatowych w celu dojazdu na posiedzenia Zarządu i prosi, aby z tej możliwości korzystać przy życzliwości Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP. Zarządzenie nr 1 KGł PSP z dnia 24.01.2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP w §15 ust.1 pkt 2) ppkt_c) zezwala na nieodpłatne użyczenie pojazdów PSP Związkowi Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zezwala – ale nie obliguje. Zalecamy aby zwracać się z taką prośbą do Komendantów w formie pisemnej.

Kol. Ryszard Łagoda – Kronikarz Koła Kraśnik i jednocześnie kustosz Wojewódzkiej Izby Tradycji Pożarniczych w Kraśniku (Muzeum Św. Floriana). Zwrócił się z apelem do obecnych na posiedzeniu, aby rozpropagować wśród kolegów-emerytów pożarnictwa ideę utworzenia w tym Muzeum swoistego kącika emeryckiego, w którym umieszczane byłyby pamiątki osobiste (dyplomy, listy gratulacyjne odznaczenia i inne) emerytów, a które przekazywane byłyby w użyczenie lub na stałe na rzecz Muzeum w Kraśniku. W związku z tym Zarząd w pełni popiera tę ideę i prosi członków ZOW i Prezesów Kół o poruszenie tej sprawy na najbliższych Walnych Zebraniach członków Kół.

Prezes ZOW poruszył też kwestię próby odzyskania środków zgromadzonych na osobistych subkontach w ZUS, emerytów pracujących po odejściu na emeryturę. Z terenu naszego województwa chęć przystąpienia do tego projektu zgłosiło 74 osoby. Na dzień dzisiejszy brak jest bliższych szczegółów. Jeżeli pojawią się nowe informacje, będziemy je rozsyłać do naszych członków drogą elektroniczną.

W trakcie obrad Zarządu przybyli zaproszeni goście w osobach: nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. Marek Fiutka – Komendant Miejski PSP w Lublinie, Elżbieta Brzezina – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie, Tadeusz Miciuła – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie, Marian Radomski – Prezes Terenowego Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz ksiądz st. bryg. Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków w Lublinie.

Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie Listów Gratulacyjnych z okazji okrągłych urodzin koleżance Halinie Ziębie i kol. Adamowi Maludze. Aktu wręczenia dokonali nadbryg. Grzegorz Alinowski i kol. Stanisław Marek.

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień złożyli podziękowania za działalność społeczną w ramach Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie oraz złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie ksiądz st. bryg. Mirosław Ładniak odczytał fragment ewangelii wg Św. Łukasza, zebrani odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy” i przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne.

Opr. Zbyszek Łaziuk

Sekretarz ZOW ZEiRP RP w Lublinie