Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Nie żyje Roman Świst

ŚWIST  ROMAN –  KRÓTKA  BIOGRAFIA.

W dniu 29.12.2021 r.  ok.  godz: 13:00,  zmarł  nasz  kolega

Roman  ŚWIST

wieloletni działacz w strukturach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wszystkich krajowych szczebli.

Śp. Roman  urodził się w dniu;  21.07.1949 r.

W roku 1968 wstąpił  w  szeregi służby pożarniczej, pełniąc  głównie funkcje w podziale  bojowym;  Zawodowej SP, oraz  Ośrodku Szkolenia Pożarniczego KW w  Wałbrzychu,  będąc  także  wykładowcą taktyki pożarniczej.

Działalność po przejściu w stan spoczynku.

W dniu przejścia w stan spoczynku – 30 kwietnia 1998 r. został  członkiem  ZW ZE i R  w Wałbrzychu.

Od  15 czerwca 1998 r.  do  stycznia 2009 r. stał  na  czele   Zarządu  Koła  ZE i R P RP  w  Wałbrzychu.

Od 16 marca 1999 r. do 2 kwietnia 2019 r. zasiadał w Dolnośląskim ZW ZE i R P RP,  najdłużej w jego historii.

Od 3-ciej  kadencji przewodniczył jego Komisji Historycznej.

Kierował zespołem w Dolnośląskim Związku Wojewódzkim ZE i R P RP. ds. organizacji obchodów 20-cia DZW.

Za zasługi dla dolnośląskiej organizacji został wpisany, jako pierwszy ( z Nr 1 )  do Honorowej Księgi Zasłużonych.

Od 20 czerwca 1999 r. był członkiem ZG ZE i RP RP – przez co, od 21 grudnia  2018 r. legitymował się najdłuższym w historii naszego związku stażem w tym organie.

Przez 2 kadencje zasiadał w Prezydium ZG. W tym przypadku, był w historii związku jedynym podoficerem – członkiem Prezydium ZG.

Podczas zjazdów krajowych przewodniczył komisjom mandatowej oraz uchwał i wniosków- programowej. Pracował też w sekretariacie zjazdu i Komisji Wyborczej. Raz pełnił rolę głównego sekretarza zjazdu. Kierował działalnością Komisji Historycznej ZG. Podczas I edycji konkursu kronik, był sekretarzem Komisji Konkursowej. Był też, pomysłodawcą ustanowienia Medalu Jubileuszowego i odznaki zasłużonego oraz Honorowej Księgi Zasłużonych naszego zjazdu. Stał na czele Zespołu ZG ds. organizacji i przeprowadzenia obchodów 20-cia naszego związku. Był wiceprzewodniczącym Zespołu ZG ds. ufundowania sztandaru dla ZG.

Z ramienia ZG zasiadł w zespole medialnym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Pracował w zespołach ZG ds. starań o przywrócenie  tzw. sufitówki i związkowych przepisów wyborczych.

Począwszy od 2011 r. redagował  materiały o naszym związku na potrzeby Biuletynu Informacyjnego KG PSP.

Autor 12 książek i opracowań, w tym, jako emeryt -11. W 19 książkach tytuły jego książek umieszczono, jako źródła. W dalszych 8 umieszczono rozdziały jego autorstwa.

Współredagował dla SGSP ponad 550 biogramów absolwentów kursów oficerskich, w l. 1939-1950.

Napisał 6 obszernych (od 20 do 50 stron) artykułów dokumentujących męczeństwo polskich strażaków w okresie II wojny światowej. Od 2007 r. na stronie ZG umieszczono jego 48 duże opracowania, artykuły z zakresu m. in. historii polskiej ochrony przeciwpożarowej, historii związku, zagadnień prawno – organizacyjnych. Od 2010 r. na stronie ZG, redaguje kalendarz historyczny polskiej ochrony przeciwpożarowej.

Z racji osiągnięć na polu dokumentowania historii polskiego pożarnictwa odnotowany w bibliografii jego piśmiennictwa, prasy pożarniczej. Jego postać spopularyzowano w pierwszej polskiej książce o regionalistach-poświecono mu 13 stron tekstu.

Zajmował się edukacją historyczną i  patriotyczną w środowisku wałbrzyskich bezrobotnych. W jej ramach prowadził pogadanki nt. historii Wałbrzycha, Dolnego Śląska i Polski. W podobnym celu prowadził zajęcia w świetlicach środowiskowych, harcerzami oraz uczniami  wałbrzyskich szkół.

Z uwagi na obszerną biografię nie sposób wystarczający zaprezentować postać naszego  zmarłego kolegi. Zatem należy podkreślić, że w latach służby zajmował stanowiska przynależne podoficerom  w   straży pożarnej, WO SzP                  i  KW – oraz  głównie  w  formacji  podziału bojowego,  uczestnicząc  w  wielu  akcjach  ratowniczo- gaśniczych.

Uczestniczył  także  w 2 krajowych zawodach sportowo- pożarniczych  a  także 1  raz     reprezentując polskie  pożarnictwo na  międzynarodowych zawodach   CTIF  – w  Austrii.

Wielokrotnie  był  spikerem podczas uroczystości i zawodów  pożarniczych szczebla  powiatowego i wojewódzkiego.

 Św. P.  ROMAN  ŚWIST,  był  także  aktywnym  działaczem w  szeregu  organizacjach  społecznych  w  tym w:

ZOSP RP pow. Wałbrzych – członek prezydium ZOP oraz przewodniczący Komisji ds. dzieci i młodzieży ZOP ZOSPRP, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP  w Dziećmorowicach k/Wałbrzycha. Wyróżniony Złotym Znakiem Związku i medalem im. B. Chomicza

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki- wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej, członek Okręgowego Zarządu, członek Rady Okręgu, członek Komisji Skarg i Wniosków oraz ds. Mediacji. 4 krotnie – delegat i uczestnik zjazdów krajowych. Sekretarz oraz przewodniczący Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Wyróżniony za zasługi dla PZD oraz Medalem 120-cia PZD.

LZS „Sudety” w Dziećmorowicach – sekretarz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wyróżniony odznaką zasłużonego działacza LZS za wybitne zasługi położony dla rozwoju kultury fizycznej na wsi.

Współpracownik  z Pracownią Regionalną Biblioteki pod Atlantami. Wyróżniony, jako jedyny  czytelnik;  Honorowym Dyplomem z okazji 70 -a tej biblioteki.

Św. P.  Roman  ŚWIST  był  niekwestionowanym  autorytetem w dziedzinie krzewienia historii pożarnictwa na ziemi  wałbrzyskiej,  były ogniomistrz pożarnictwa w st. spoczynku,    pełniąc  wcześniej wieloletnią służbę w wałbrzyskich  Komendach  SP  i ZSP,  który jako nasz przedstawiciel po przejściu na  emeryturę, przez  20 lat  był członkiem  Prezydium Zarządu  Głównego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP.  Jest  autorem  wielu  opracowań, broszur i artykułów związanych z problematyką  polskiej ochrony p. pożarowej,  oraz  opracowania i  artykuły  o  „martyrologii”  i bohaterstwie polskich  strażaków w czasach  II wojny światowej z  których to  korzystają  kolejne  pokolenia,  adeptów sztuki pożarniczej  w  całym  kraju.

Marian  TUSIŃSKI
Prezes  Koła  Wałbrzych
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.