Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Organizacje pozarządowe zostaną wyłączone z obowiązków w CIT?

www.podatki.biz

Organizacje pozarządowe, w tym np. stowarzyszenia i fundacje, powinny zostać zwolnione z obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego CIT – twierdzi klub parlamentarny Lewicy, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji w tej sprawie. Autorzy projektu proponują zmiany i wskazują, że obecne zasady są niejasne i niesprawiedliwe.

„Organizacje pozarządowe, jako osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje), są zobowiązane do rozliczenia i płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT. Fakt, że organizacje te często prowadzą szeroko rozumianą działalność społecznie użyteczną, nie zawsze jest podstawą do uzyskania zwolnienia” – wskazują projektodawcy.

Już obecnie organizacje pozarządowe mogą korzystać z pewnych wyłączeń. W projekcie posłowie Lewicy proponują jednak rozszerzenie listy wyjątków ujętych aktualnie w art. 17 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym CIT o dochody organizacji pozarządowych, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Dzięki wejściu proponowanych przepisów w życie wskazane zostanie konkretne rozgraniczenie między działalnością statutową nienastawioną na zysk a działalnością gospodarczą. W ten sposób zastąpiony zostanie niekompletny i skomplikowany system zwolnień podatkowych dla organizacji pozarządowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt trafił do Sejmu 20 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski