Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Poprawiony projekt wzorcowego regulaminu Funduszu Socjalnego

R E G U L A M I N

warunków korzystania ze świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych  na postawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 

W celu ujednolicenia prac komisji socjalnych dotyczących warunków korzystania ze świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przez strażaków emerytów i rencistów.

I. Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Dysponentem funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków i ich rodzin jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej zwany dalej „KOMENDANTEM”.
 2. Przyznawanie świadczeń socjalnych odbywa się w ramach limitu środków finansowych funduszu socjalnego przydzielonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 3. W zależności od posiadanych środków pieniężnych dysponent może podwyższyć lub obniżyć kwotę świadczeń wypłacanych z funduszu.
 • § 2
 1. Komendanci powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji komisję socjalną zwaną dalej „KOMISJĄ” jako organ doradczy i opiniodawczy.
 2. W skład Komisji wchodzą co najmniej 60% przedstawiciele organizacji zrzeszających emerytów i rencistów PSP,  pracownik odpowiedzialny za realizację spraw socjalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP oraz inne osoby wyznaczone przez dysponenta funduszu.
 3. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisja rozpatruje sprawy przy obecności co najmniej 50% składu członków, na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez przewodniczącego Komisji lub pracownika odpowiedzialnego za realizację spraw socjalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

 §3

 1. Pracownik odpowiedzialny za realizację spraw socjalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP opracowuje projekt podziału funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń na każdy rok kalendarzowy uwzględniając:
 • Saldo środków socjalnych na koniec poprzedniego roku, przybliżoną wysokość planowanych odpisu funduszu na dany rok na podstawie wielkości przyznawanych środków przez Komendanta Głównego PSP w roku poprzedzającym,
 • Kwoty środków pieniężnych wypłacanych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych w roku poprzedzającym.
 1. Opracowany projekt planu , po zaopiniowaniu przez Komisje przekłada się w terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej każdy według własnych posiadanych uprawnień.
 2. W uzasadnionych przypadkach Komisja występuje do właściwego Komendanta z wnioskiem o dokonanie zmian w zatwierdzonym planie.

II. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego

 • §4
 1. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego.
 2. Do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz uprawnionych członków ich rodzin stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wypłaty świadczeń osobom uprawnionym do rent z instytucji zagranicznych.
 3. Zgodnie z art.67 ustaw o Państwowej Straży Pożarnej uważa się:

1) Za członków rodziny strażaka uprawnionych do świadczeń przewidzianych uważa się małżonka i dzieci małżonka,

2) Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, które:

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) posiadają całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub posiadają całkowitą niezdolność do pracy, przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w pkt 1.

 Przeznaczenie środków funduszu socjalnego

 §5

 1. Środki funduszu przeznacza się na następujące rodzaje świadczeń:
 • zapomogi pieniężne;
 • dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 • dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 • dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 • dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno- oświatowej.
 1. Na poszczególne rodzaje świadczeń przeznacza się następującą część funduszu socjalnego:
 • zapomogi pieniężne – 20%,
 • dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej – 35%,
 • zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego – 5%,
 • dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach – 15%,
 • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji – 10%,
 • dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej – 5%,
 • dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno- oświatowej – 10%,
 • podział wg świadczeń w 5 ust. 2 pkt. od 1 do 7 może być zmieniony przez dysponenta środkami finansowymi z funduszu socjalnego.

 III. Zasady i kryteria przyznawania świadczeń socjalnych

§6

 1. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń przysługuje uprawnionym:
 • Posiadającym trudne warunki materialne,
 • Sierotom zupełnym,
 • Samotnie wychowującym dzieci,
 • Ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia,
 • Posiadającym rodziny wielodzietne (min. 3 uprawnionych dzieci),
 • Osoby, które znalazły się w trudnych warunkach materialnych na skutek klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków losowych.
 1. Pod pojęcie wypadku losowego rozumie się nagłe, nieprzewidziane zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne, niezależnie od osoby uprawnionej.

 §7

 1. Przy przyznawaniu pomocy uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych.
 2. Sytuacja życiowa winna zostać opisana i uzasadniona przez uprawnionego oraz dotyczyć bezpośrednio rodzaju świadczenia.
 3. Sytuacja rodzinna i materialna uprawnionego ustalana jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny. Uwzględnia się pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny, w szczególności małżonka, dzieci własnych lub przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
 4. Do wysokości dochodów, o których mowa w ust. 3 wlicza się łącznie wszystkie dochody, w szczególności otrzymane ze stosunku pracy, emerytury i renty, dochody z tytułu umów o dzieło i zlecenie, praw autorskich i pokrewnych, prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i dochodów z prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz innej działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.
 5. Decyzje podjęte w sprawach świadczeń z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a ocena sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej do świadczenia socjalnego pozostaje w gestii Dysponenta i Komisji opiniującej wniosek o przyznanie świadczeń.
 6. Osoby uprawnione składające wnioski o przyznanie świadczenia, pod rygorem odmowy jego przyznania, są zobowiązane do składania oświadczeń zgodnych z prawdą oraz do rzetelnego informowania o wszelkich okolicznościach prawnych lub faktycznych, mogących mieć wpływ na przyznanie świadczenia lub jego wysokość.
 7. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpływu kompletnie udokumentowanego wniosku.
 8. Wypłata świadczeń z funduszu, następuje niezwłocznie od daty decyzji o ich przyznaniu tj. zatwierdzenia protokołu przez komendanta jednostki organizacyjnej.
 • §8
 1. Podstawą przyznawania świadczeń z Funduszu jest umotywowany wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz dokumenty potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną złożone przez osobę uprawnioną.
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia składa uprawniony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.
 3. Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego należy dołączyć:
  • oświadczenie uprawnionego o dochodach stanowiące załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów (odcinek emerytury lub renty, albo ostatnia decyzja w sprawie emerytury lub renty).
  • inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego (np. zaświadczenia dot. dzieci pobierających naukę w szkołach, dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia losowego, orzeczenia o przyznanej grupie inwalidzkiej, oryginały rachunków/faktur imiennych za zakupione leki).
 4. W przypadku dofinansowania spotkań okolicznościowych organizator winien dokonać rozliczenia kosztów na podstawie załączonych rachunków, faktur, biletów przejazdu, wstępu itp., oraz list uczestników uprawnionych do przyznania świadczenia socjalnego zatwierdzonych przez prezesa koła lub oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP stwierdzającego wiarygodność tych list. załącznik nr 3

   IV.A. Zapomoga pieniężna

 • §9
 1. Zapomoga pieniężna może być przyznana uprawnionemu, znajdującemu się w trudnych warunkach materialnych, a także poszkodowanemu w szczególności na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od niego, w szczególności takich jak: powódź, pożar, kradzież, długotrwała choroba, pobyt w szpitalu, itp.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumentację określoną w 8 ust. 3 a także w razie zdarzeń losowych kopię protokołu zdarzenia, wypis szpitalny, zaświadczenie określające stan zdrowia.
 3. Dołączone do wniosku faktury imienne potwierdzające poniesione wydatki nie mogą być starsze niż sprzed 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.
 4. Wysokość zapomogi nie powinna przekraczać jednorazowo kwoty 3000 zł, lecz na wniosek komisji komendant może zwiększyć powyższą kwotę do 5000 zł.

IV.B. Dopłata do kosztów leczenia i zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej

§10

 1. Dopłata do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej może być przyznana z tytułu:
 • Ponoszenia nakładów finansowych na leczenie, zakup leków i środków medycznych, w szczególności przy chorobach przewlekłych
 • Ponoszenia kosztów na rehabilitację
 • Ponoszenia wydatków na opiekę paliatywno-hospicyjną
 • Zakup protez, aparatów słuchowych, itp. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości z innego źródła.
 1. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokumentację określoną w § 8 ust. 3, w szczególności: oryginały faktur imiennych potwierdzające poniesione wydatki na leczenie, zakup leków, sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wydatki związane z zabiegami, badaniami.
 2. W przypadku częściowego sfinansowania kosztów zakupu sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego należy przedłożyć dokumenty potwierdzające rzeczywiście poniesione koszty.
 3. Dopłata może wynosić:
 • poniżej 1000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 70% poniesionych kosztów
 • od 1000 zł do 2000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 60% poniesionych kosztów
 • powyżej 2000 zł do 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 50% poniesionych kosztów
 • powyżej 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 35% poniesionych kosztów

IV.C. Zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego

 • §11
 1. Zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego może nastąpić w razie konieczności poniesienia znacznych kosztów pogrzebu, niezależnie od należnego, z tego tytułu zasiłku pogrzebowego.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu, oryginały faktur imiennych, potwierdzające poniesione koszty.
 3. Wysokość zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego nie może przekraczać 25% wysokości zasiłku pogrzebowego przyznawanego przez ZUS lub KRUS.
 4. Prawo do zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego, wygasa w razie nie złożenia wniosku o jego przyznanie w okresie 6 miesięcy od dnia śmierci uprawnionego.

 

IV.D. Dopłata do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach

 • §12
 1. O przyznanie dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach może ubiegać się osoba uprawniona, która poniosła wydatki za pobyt trwający nieprzerwanie co najmniej 7 dni kalendarzowych.
 2. Dopłata do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach może być przyznana tylko raz w roku, (decyduje data złożenia wniosku, a nie data wypłaty).
 3. Świadczenie nie przysługuje w przypadku sfinansowania w całości pobytu z innych środków.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumentację określoną w § 8 ust. 3 a także faktury imienne potwierdzające pobyt, z uwzględnieniem czasookresu pobytu.
 5. Dopłata może wynosić:
 • poniżej 1000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 70% poniesionych kosztów
 • od 1000 zł do 2000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 60% poniesionych kosztów
 • powyżej 2000 zł do 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 50% poniesionych kosztów
 • powyżej 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 35% poniesionych kosztów

nie więcej niż w wysokości 1000zł dopłaty na osobę uprawnioną.

IV.E. Dopłata do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji

 • §13
 1. O przyznanie dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także innych form rekreacji może ubiegać się osoba uprawniona, która poniosła wydatki za pobyt trwający nieprzerwanie co najmniej 7 dni kalendarzowych.
 2. Dopłata do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego może być przyznana raz na rok, (decyduje data złożenia wniosku, a nie data wypłaty).
 3. Do wniosku na dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego, należy dołączyć dokumentację określoną w 8 ust. 3 a także faktury imienne za pobyt lub pobyt z wyżywieniem osoby uprawnionej, z uwzględnieniem czasookresu tego pobytu.
 4. Dopłata do kosztów wypoczynku indywidualnego może wynosić:
 • poniżej 1000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 70% poniesionych kosztów
 • od 1000 zł do 2000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 60% poniesionych kosztów
 • powyżej 2000 zł do 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 50% poniesionych kosztów
 • powyżej 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 35% poniesionych kosztów

nie więcej niż w wysokości 600 zł na osobę uprawnioną.

 1. Dopłata do wypoczynku zbiorowego, organizowanego przez stowarzyszenia zrzeszające emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej lub przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej dla uprawnionego uczestnika może wynosić więcej niż 30% poniesionych kosztów.

 IV.F. Dopłata do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej

 • §14
 1. Dopłata do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów, kolonii lub innych form działalności socjalnej, przysługuje w przypadku zorganizowanego pobytu dziecka poza miejscem zamieszkania, organizowanego przez podmiot prowadzący działalność turystyczną i trwający co najmniej 7 dni kalendarzowych.
 2. Dopłata do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznana raz na rok, (decyduje data złożenia wniosku, a nie data wypłaty).
 3. Dopłata nie przysługuje, jeśli uprawniony korzystał w danym roku z dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego z dzieckiem.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w 8 ust. 3, a także faktury imienne potwierdzające pobyt lub pobyt z wyżywieniem dziecka na obozie bądź kolonii, z uwzględnieniem czasookresu pobytu.
 5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki, bądź kopię ważnej legitymacji uczniowskiej albo studenckiej dziecka.
 • Dopłata może wynosić:
 • poniżej 1000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 70% poniesionych kosztów
 • od 1000 zł do 2000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 60% poniesionych kosztów
 • powyżej 2000 zł do 3000 zł dochodu na członka netto w rodzinie – do 50% poniesionych kosztów
 • powyżej 3000 zł dochodu netto na członka w rodzinie – do 35% poniesionych kosztów

nie więcej niż w wysokości 600 zł na osobę uprawnioną.

IV.G. Dopłata do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej

 • §15
 1. O przyznanie dopłaty do kosztów korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej, realizowanych przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów, występuje prezes koła lub oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP.
 2. Dopłata może być przyznawana nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym.
 3. Formy działalności kulturalno-oświatowej mogą w szczególności przybierać formę:
 • spotkań integracyjnych i zebrań członków koła,
 • spotkań kulturalnych (wyjścia do kin, muzeów, teatrów itp.),
 • imprez rekreacyjno-sportowych,
 • 1-6 dniowych wycieczek turystycznych.
 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w 8 ust. 3, program imprezy a także imienną listę z podpisem osób uprawnionych biorących udział w organizowanej formie działalności, potwierdzoną przez prezesa koła lub prezesa oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP.
 2. Wysokość dopłaty na jednego uprawnionego uczestnika, wynosi do 200% równowartości diety za jeden dzień w czasie podróży służbowej przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce budżetowej, bez względu na czas trwania spotkania lub imprezy.
 3. Prezes koła lub prezes oddziału może wystąpić o dopłatę do kwiatów, upominków dla jubilatów, a także nekrologów, wiązanek pogrzebowych, zniczy w przypadku śmierci emeryta lub rencisty PSP. Wysokość dopłaty nie może przekraczać jednorazowo kwoty 200,-zł
  V. Obieg dokumentów
 • §16
 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z zaopiniowanymi wnioskami przedkładany jest komendantowi przez pracownika realizującego obsługę administracyjną komisji, celem podjęcia ostatecznej decyzji. Protokół zawiera propozycje, co do sposobu rozpatrzenia wniosku wraz z określoną kwotą przyznanego świadczenia.
 2. Wszyscy członkowie komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej.
 3. W przypadku braku wymaganych dokumentów, uprawniony zostaje poproszony o ich uzupełnienie. W sytuacji, gdy uprawniony nie uzupełni dokumentacji w terminie 60 dni, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku wątpliwości komisji powstałych podczas ustalania dochodu, przewodniczący lub jego zastępca może wystąpić z prośbą do uprawnionego o przedstawienie do wglądu, rozliczenia PIT za poprzedni rok kalendarzowy.
 5. Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia komisji oryginał przekazywany jest do komórki finansowej, w celu realizacji przyznanych świadczeń.
 • §17
 1. Wniosek powinien zawierać komplet wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku braku dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia socjalnego wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia.
  §18

Rachunki , faktury i inne dokumenty załączone do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego powinny być w języku polskim lub przetłumaczone przez biegłego tłumacza na język polski.

 §19

Pracownik ds. socjalnych prowadzi obsługę administracyjną Komisji, a w szczególności:

 • Ewidencjonuje otrzymany wniosek o przyznanie indywidualnego świadczenia socjalnego,
 • Sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym zgodność wniosku z wymaganiami regulaminu,
 • Odsyła wniosek do osobie ubiegającej się o przyznanie świadczenia socjalnego, organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów pożarnictwa lub właściwej jednostce organizacyjnej PSP, celem uzupełnienia, jeżeli do wniosku nie załączono wymaganych dokumentów,
 • Przygotowanie informacji o świadczeniach pieniężnych wypłacanych uprawnionemu w ramach funduszu socjalnego w okresie ostatnich dwóch lat,
 • Prowadzi imienną kartotekę wypłacanych świadczeń socjalnych,
 • Koresponduje z osobami zainteresowanymi uzyskaniem pomocy finansowej,
 • Przedstawia do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji socjalnej zebrane wnioski,
 • Pracownik ds. socjalnych na 14 dni przed posiedzeniem Komisji informuje członków komisji o wnioskach socjalnych złożonych przez osoby uprawnione z terenu nadzorowanego przez powyższego członka w celu dokładniejszej oceny sytuacji życiowej i materialnej osoby ubiegającej się o pomoc finansową.
 • §20
 1. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu i przedstawia komendantowi propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, a w szczególności proponuje wysokość świadczenia.
 2. Komendant w uzasadnionych przypadkach może zmienić wysokość świadczenia socjalnego proponowanego przez Komisję.
 3. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 • §21
 1. Uprawniony może skorzystać z zapomogi pieniężnej lub z dopłaty do jednej z form wypoczynku indywidualnego nie częściej niż raz na 2 lata. Dwuletni okres liczy się od daty otrzymania poprzedniego świadczenia. Wyjątek od tej zasady stanowią wyłącznie zdarzenia losowe oraz dopłaty do kosztów pogrzebu wymienione w 11.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień małżonków do korzystania z funduszu socjalnego świadczenie na uprawnionych członków rodziny może otrzymać tylko jeden z małżonków.
 3. Podanie we wniosku nieprawdziwych danych lub zatajenie określonych faktów lub okoliczności stanowiących podstawę przyznania świadczenia lub też mających znaczenie dla określenia jej wysokości – powoduje utratę prawa do ubiegania się o świadczenia z funduszu przez okres 1 roku następującego po roku w którym ujawniono nieprawidłowości.

§22

 1. Przyznane świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy.
 2. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone przez Komisję negatywnie, otrzymują informację w formie pisemnej, wraz ze stosownym uzasadnieniem

§23

 1. Za prawidłowe prowadzenie księgowości Funduszu, konta bankowego, realizację wszelkich operacji finansowych związanych z wypłatami świadczeń socjalnych odpowiada Wydział Finansów Dysponenta funduszem socjalny dla emerytów rencistów PSP.
 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 • §24
 1. Wypłaty związane z przyznanymi świadczeniami socjalnymi realizowane są niezwłocznie przez Wydział Finansów Dysponenta funduszem socjalny dla emerytów rencistów PSP.
 2. Dokumentami stanowiącymi podstawę wypłaty świadczeń są:
 • Protokół z posiedzenia Komisji,
 • wnioski wraz z załącznikami i decyzją o przyznaniu świadczenia socjalnego podpisaną przez Dysponenta funduszem socjalny dla emerytów rencistów PSP.
 • §25
 1. Świadczenia socjalne wypłacane są przelewem  bankowym na numer konta uprawnionego wskazanym we wniosku.
 2. Świadczenia socjalne wypłacane mogą być w kasie dysponenta środków socjalnych.
 3. Wydział dysponenta funduszu socjalnego, po upływie 14 dni od otrzymania dokumentów o których mowa w § 25 ust 2, przesyła nieodebraną kwotę świadczenia socjalnego przekazem pocztowym na koszt uprawnionego, na adres wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.
 • §26

Kwoty przyznanych świadczeń są kwotami brutto i opodatkowane są na zasadach ogólnych. Zwolnienia z opodatkowania świadczeń określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
VI.Postanowienia końcowe

 • §27

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem……………

 

Załącznik nr 1

………………………………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa organizacji)

…………………………………………………………………………

(adres)

…………………………………………………………………………

(nr emerytury lub renty)

…………………………………………………………………………

(nr telefonu)

 …………………………………

Kierownik jednostki organizacyjnej

 

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

 1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego: *
 • zapomogi pieniężnej;
 • dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 • dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 • dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 • dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

 

Uzasadnienie złożonego wniosku: …………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko                                  Wiek                                       Stopień pokrewieństwa

……………………………………….………           …………………………          ……………………………………………….………

………………………………………………            …………………………          ………………………………………………….……

………………………………………………            …………………………          ………………………………………………….……

………………………………………………………..

(podpis)

Załączniki:

………………………………………………………………………………………..…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Opinia organizacji związku emerytów i rencistów pożarnictwa……………………………………………

Opinia Komisji Socjalnej dotycząca sposobu załatwienia wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………., dnia ……………………………………

Komisja Socjalna

.…………………………….…………..……………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

 

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości …………………………..….. (słownie złotych: …………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….)**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

 

………………….., dnia ……………………………

……………………………….……………………………….

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)

* Właściwe podkreślić

** Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Oświadczenie o dochodach

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że miesięczny dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków mojej rodziny, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wyniósł …………………zł co po podzieleniu na ………….osób/y, stanowi ………………….zł na osobę lub wyniósł powyżej 3000 zł i stanowi o możliwości skorzystania z dofinansowania w najniższym procencie.

.

Przyznane świadczenie proszę przesłać na poniższe konto bankowe:

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom/a odpowiedzialności prawno-finansowej.

………………………………………….

Data, podpis osoby składającej oświadczenie

 

Załącznik nr 3

Lista osób uprawnionych do dofinansowania spotkania okolicznościowego organizowanego przez…………………………………………….

 

Lp. Imię i nazwisko podpis

 

Zestawienie kosztów poniesionych na spotkaniu okolicznościowym

 

Lp. Nazwa firmy Nr faktury Kwota brutto Kwota netto Podatek VAT

 

……………………………………………..

Podpis skarbnika koła/oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP

……………………………………………………………………………………….

Podpis prezesa koła/oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji w jaki sposób przetwarzane są moje dane osobowe, w związku z ubieganiem się o świadczenie z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów PSP.

 

………………………………………                                                                     ………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                      Podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest ……………………………………, z siedzibą ……………………..
 2. W ……………………………… wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: …………………………
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania niniejszego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz e RODO.
 4. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą – brak odbiorców.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony zarządzeniem nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeżeli
  uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest konieczne w celu ubiegania się
  o świadczenie z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

Niniejszy załącznik wypełniają wnioskodawcy – uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach.

 

INFORMACJE DO PIT

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………..

 

PESEL ………………………………………………………………………………….

 

NIP ………………………………………………………………………………………

 

Adres Urzędu Skarbowego ……………………………………………………………

…………………………………..

Data i podpis wnioskodawcy