Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Prezydium ZOW ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 9 kwietnia 2024 r. w Lublinie obradowało Plenarne posiedzenie Prezydium ZOW ZRiRP RP pod przewodnictwem Prezesa ZOW – Stanisława Marek. Tematami Posiedzenia były zagadnienia:
1. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
2. Przygotowanie do obchodów jubileuszu powstania ZEiRP RP na Lubelszczyźnie.
 3. Organizacja wycieczki krajowej /lubuskie/.
4. Sprawy organizacyjne związane z rejestracją OW w KRS.
 5. Stan prac nad książką „Działalność kulturalna, wypoczynkowa i rekreacyjna ZEiRP RP” w Kołach.
 6. Spotkanie z Kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Po wyczerpaniu pkt. 2 porządku obrad uczestnicy Posiedzenia udali się do siedziby KW PSP gdzie spotkali się z: st. bryg. Zenonem Pisiewiczem – Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP,  st. bryg. Markiem Chwalczukiem – Z-cą LKW, oraz st. bryg. Michałem Badachem – Nacz. Wydz. Kadr KW PSP.

Po powitani  i stosownych uprzejmościach, Prezes ZOW ZEiRP RP – Stanisław Marek wręczył gospodarzom pamiątkowe upominki oraz przedstawił cel naszego spotkania przedstawiając:
– zadania statutowe związku wobec środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa,
– aktualny stan stan osobowy członków związku , działalność OW i kół w środowiskach powiatowych,
– oczekiwania Związku od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na  rzecz środowiska.

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem ze strony „nowego” Kierownictwa Komendy Wojew. LKW zaproponował wspólną fotografię uczestników spotkania, jako że obie strony wyraziły zadowolenie i optymizm w dalszych kontaktach i współpracy.

Tekst: Jerzy Brzozowski.
 Foto: Adam Skowronek.