Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

POSIEDZENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZEiRP RP

 

         W dniu 11 grudnia odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad:

1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach

   22 – 24 listopada 2018r.

3. Omówienie przebiegu i wyników konkursu kronik na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

4. Ocena realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego.

5. Przygotowanie do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i

   Zjazdu Wojewódzkiego

6. Sprawy finansowe.

7. Sprawy organizacyjne .

         W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

         Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

         były Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Mirosław Hołubowicz obecnie członek naszego Związku w Ełku

         Dyrektor Zarządu Woj. ZOSP RP w Olsztynie

bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Matczyński – obecnie członek naszego Związku w Olsztynie,

         Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. mgr inż. Marek Markowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał uchwałę Nr. VI /3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2018 r. przyznająca odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki otrzymali:

N/wym. osobom przyznano odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” lecz ze względu na stan zdrowia będą wręczone w macierzystych Kołach:

Odznaki wręczyli:

     Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego – Tadeusz Jakubik i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. mgr inż. Robert Fliciński.

         Członek ZG – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wojciech Bastek omówił przebieg i najważniejsze ustalenia posiedzenia ZG z m-ca listopada br.

         Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak omówił wyniki Konkursu Kronik prowadzonych przez Koła Związku w województwie. Komisja oceniająca przyznała:

         I miejsce kronice prowadzonej przez Koło w Olsztynie, przyznając jednocześnie nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- zł

         Wyróżnienie przyznano kronice prowadzonej przez Koło w Mrągowie przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 500,- zł.

Jednocześnie poinformował, że kroniki z naszego województwa w konkursie organizowanym przez ZG ZEiRP RP zostały wyróżnione za zdobycie III miejsca za kronikę prowadzoną przez ZW ZEiRP RP i również prowadzoną przez Koło w Olsztynie.

Oceny realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego dokonał Prezes ZW – oceniono, że uchwała realizowana jest właściwie i gwarantuje całkowitą realizację do końca kadencji.

Prezes ZW omówił przygotowania do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Wojewódzkiego Zjazdu delegatów. Wszyscy Prezesi otrzymali dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych, terminy dostarczenia odpowiedniej dokumentacji po przeprowadzeniu zebrań do Zarządu Wojewódzkiego.  

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Robert Fliciński zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku – odpowiedział na pytania zebranych dot. współpracy Związku z kierownictwem Komend PSP oraz w sprawie funduszu socjalnego.

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Teresa Osenkowska -Żbik przedstawiła stan finansów na dzień 10.12.2018 r., informacja dotycząca gospodarki finansowej została przyjęta jednogłośnie. Składki statutowe opłaciły wszystkie Koła oraz składka do ZG ZEiRP RP została opłacona w pełnej wysokości.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

         nowy wzór wniosku na nadanie odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

         terminy sporządzania wniosków i przysłania ich do Zarządu Wojewódzkiego

         zapotrzebowanie na odznaki i znaczki organizacyjne na rok 2019.

Po zakończeniu obrad wszystkich uczestników zaproszono na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował: Tadeusz Jakubik

Zdjęcia: Stanisław Pabijanek, Adam Osiński