Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 15 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Komisji Rewizyjnej OW z udziałem Prezesów Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego. W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 35 członków Związku w tym: 16 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Gościem spotkania był st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, który powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad, który był wcześniej przesłany zainteresowanym drogą elektroniczną. Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Następnie Prezes poprosił uczestników posiedzenia o powstanie i uczczenie minutą ciszy koleżanki i kolegów emerytów z naszego województwa, którzy w ostatnim roku odeszli „na wieczną wartę”.

Prezes omówił krótko działalność Związku w 2021 r. (kolejny roku pandemii), w którym dopracowaliśmy się zasady zdalnych głosowań nad ważnymi sprawami Związku w przypadku niemożności zorganizowania stacjonarnego posiedzenia ZOW. Przedstawił także krótko realizację funduszu socjalnego i dokonał podsumowania naszych działań w tym zakresie.

Podsumowania kampanii sprawozdawczej dokonał kol. Zbyszek Łaziuk. Omówił krótko sporządzone Sprawozdanie Roczne z działalności ZOW za 2021 rok oraz dokonał podsumowania problemów wynikłych w trakcie kampanii sprawozdawczej Kół. Następnie omówił krótko kwestię finansową odsyłając do Sprawozdania Finansowego ZOW, a także przedstawił preliminarz finansowy na 2022 r. poddając pod głosowanie jego przyjęcie.

Kol. Anna Pastuszak przedstawiła zebranym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OW oraz poruszyła kwestię kwalifikowania przyjmowanych składek w Sprawozdaniu Finansowym Koła.

Kol. Adam Skowronek przekazał informację o wnioskach, jakie wpłynęły do ZOW w 2022 r. na Odznakę Honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” celem podjęcia przez ZOW uchwały w sprawie przesłania tych wniosków do Zarządu Głównego ZEiRP RP. Następnie omówił kwestię Listów Gratulacyjnych i przyznanych dotychczas Odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”. Ponadto kol. Adam wystąpił z dwoma wnioskami: pierwszy dotyczył kwestii pomocy w wypromowaniu wśród członków Związku i udzielenia pomocy w wydaniu w formie książkowej utworów naszego kolegi Adama Malugi. Zarząd podjął w tej kwestii uchwałę; drugi wniosek dotyczył kwestii przygotowania materiału do publikacji ZOW pod roboczym tytułem „Działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjna ZEiRP RP na Lubelszczyźnie 1994-2024”. Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę.

Korzystając z okoliczności spotkania st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego został wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, a kol. Waldemar Moszczyński – Listem Gratulacyjnym adresowanym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa ZOW ZEiRP RP z okazji okrągłej rocznicy urodzin.

Głos zabrał st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca LKW, który w krótkich słowach omówił bieżące działania PSP szczególnie w świetle sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

W następnym punkcie programu Prezes poruszył kwestię zmian w Statucie naszego Związku odnośnie nadawania tytułu „Członek Honorowy Związku”, a także dyskutowano o ewentualnych zmianach Regulaminu korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego. Głos w tej sprawie zabrali kol. Jerzy Brzozowski, Czesław Młynarski, Szczepan Gałkowski oraz Prezes kol. Stanisław Marek. Do tych kwestii odniósł się również st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca LKW.

Opr. Zb. Łaziuk