Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie ul Poranna 41 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół Terenowych.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Warmińsko-mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadbryg. Tomasz Komoszyński.
 2. Zastępca Warmińsko-mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Jastrzębski.
 3. Członkowie ZOW ZEiRP RP w Olsztynie (pełny skład),
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej ZOW ZEiRP RP w Olsztynie,
 5. Prezesi Kół Terenowych ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

Porządek posiedzenia :

 • Otwarcie,
 • powitanie gości i przedstawienie porządku posiedzenia,
 • przegłosowanie zgłoszonego porządku – TYLKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU,
 • wybór komisji uchwał,
 • informację z działalności Prezydium Zarządu
  • prezentacja i materiał pisany
 • przedstawienie sprawozdania za Zjazdu Krajowego
  • członek ZOW w ZG Mirosław Burakiewicz
 • omówienie spraw finansowych
  • skarbnik Zbigniew Łupina – w zastępstwie Prezes ZOW,
  • informacja o zakazie stosowania nr NIP ZG ZEiRP RP
  • wysokość składki oraz wysokość odpisów od 1 stycznia 2024,
 • informacja o funduszu świadczeń socjalnych przy KW PSP
  • Zastępca Warmińsko-mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Jastrzębski
 • akceptacja zmiany naszego stanowiska w kwestii osobowości prawnej – rejestracja w KRS
  • przedstawienie naszego stanowiska z czerwca
  • omówienie zasad ustalonych na zjeździe krajowym – przegłosowanie propozycji przyjęcia osobowości prawnej
  • sprawdzenie czy są osoby z podwójnymi imionami – oświadczenie woli – dane osobowe
 • kwestia przygotowania do zebrań w kołach
  • druk informacji, sprawozdania
  • oświadczenie woli – dane osobowe
 • sprawy różne – wolne wnioski
  • Uchwała ZOW ZEiRP RP w Białymstoku – poparcie.
 • zakończenie posiedzenia, wspólne zdjęcie oraz zaproszenie na posiłek

Tekst Grzegorz Matczyński,

zdjęcia mł. bryg Grzegorz Różański.