Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie

W dniu 16 września 2021 r. odbyło się w Krasiczynie wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie  z udziałem Prezesów Kół i członków Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie poprzedzone było zwiedzaniem XIV wiecznej Bazyliki Archikatedralnej p.w. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu oraz renesansowego zamku w Krasiczynie.

W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków Związku, w tym 16 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził  Tadeusz Cyrek – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie.

 

Prezes Zarządu OW Związku na wstępie powitał zebranych uczestników posiedzenia oraz gości w osobach: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca i Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu st. bryg. Bogusława Szczurko.

Podkreślił przy tym, że w gronie Zarządu spotykamy się po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią, która w życiu związkowym spowodowała praktycznie zamrożenie naszej działalności na każdym szczeblu i tym samym bardzo mocno ograniczyła realizację zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Związku.

 

Na początku posiedzenia Prezes poprosił zebranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy Koleżanek i Kolegów emerytów z Podkarpacia, którzy na przełomie minionego czasu odeszli  „ na wieczną wartę”, wymieniając przy tym zmarłego w 2020 r. Śp. Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku w Rzeszowie płk poż. w st. spocz. Stanisława Gajdę oraz  Śp.  Prezesa Honorowego ZG Związku bryg. w st. spocz. Krzysztofa Maślankiewicza.

 

Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia, podczas którego omawiane były następujące tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2020 r.
  2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddz. Woj. Związku za 2020 r.
  3. Zagadnienie dotyczące finansów Kół i Zarządu Oddz. Woj. Związku.
  4. Informacja Prezesa na temat realizacji działalności związkowej na szczeblu krajowym i wojewódzkim w 2020 r. oraz za rok bieżący.
  5. Uwagi OW Związku dot. propozycji zmian zapisów w Statucie.
  6. Uwagi OW Związku dot. zapisów projektu Regulaminu Socjalnego.
  7. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu socjalnego za 2020 r.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.

 

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezes Tadeusz Cyrek omówił sprawę dotyczącą sprawozdawczości Kół oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2020 rok.

W następnym punkcie Prezes przedstawił zagadnienia związane z zasadami sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego oraz wynikające z tego tytułu obowiązki dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, jak też dla Zarządów Kół Związku.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące finansów Kół Związku oraz wpłat z tytułu składek członkowskich za 2020 r. przedstawił Skarbnik – Kol. Tadeusz Kurak. Zapoznał także zebranych o sposobie funkcjonowania konta bankowego Oddz. Woj. Związku oraz osobach upoważnionych w świetle Statutu do dysponowania rachunkiem bankowym.

Przedstawił także stan finansów znajdujących się na koncie OW Związku.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił informację o działalności ZG Związku w 2020 r. , w tym z posiedzeń Zarządu Głównego odbywanych w formie wideokonferencji.

Przedstawił także zagadnienia omawiane na posiedzeniach Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku z marca 2020 r. i sierpnia 2021 r.

Ponadto przekazał informację o planowanym w dniach 11 – 13 października bieżącego roku posiedzeniu Zarządu Głównego Związku oraz zapoznał z jego  tematyką.

W dalszych punktach porządku obrad Prezes zapoznał uczestników posiedzenia z uwagami OW Związku przesłanymi do ZG Związku w sprawie projektu zmian zapisów w Statucie oraz w sprawie propozycji zmian zapisów w projekcie Regulaminu Socjalnego.

Przy okazji omawiania tej tematyki przekazał również informację na temat sposobu i etapu opracowywanego Regulaminu w celu ujednolicenia prac Komisji Socjalnych dotyczących warunków korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów.

W temacie wykorzystania środków funduszu socjalnego za 2020 r. przedstawił zebranym informację dotyczącą ilości przyznanych świadczeń w 2020 r. oraz ich sumy kwotowej.

Zapoznał także z ilością przyznanych świadczeń w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, jak też w ujęciu ilościowym i kwotowym na poszczególne powiaty.

     Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w swoim wystąpieniu mówił o współpracy na szczeblu poszczególnych komend PSP deklarując dalszą pomoc i wsparcie dla  naszej organizacji związkowej – dla poszczególnych Kół Związku, jak też na rzecz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Podkreślał, że dobrze oceniana jest dotychczasowa współpraca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak też socjalnym i logistycznym.

Przedstawił także informację o pracy Komisji Socjalnej  w skład której wchodzą również przedstawiciele Związku oraz poinformował o wielkości środków znajdujących się aktualnie w tym zakresie na stanie konta KW PSP w Rzeszowie . Namawiał przy tym do korzystania ze środków funduszu socjalnego i apelował do Prezesów Kół, aby w tym trudnym okresie docierali z tą wiedzą i pomocą do osób potrzebujących, które nie zawsze same potrafią korzystać z tej formy świadczeń z uwagi na wiek, czy też stan zdrowia.

 

     W dyskusji jaka się odbyła głównym tematem była sprawa braku możliwości realizacji podstawowych zadań statutowych, w tym:  organizacji posiedzeń Zarządu Koła,  zebrań członkowskich, obchodów Dnia Strażaka, czy też  spotkań koleżeńskich.

Prezesi podkreślali także brak możliwości zebrania składek członkowskich, bo Koła nie posiadają kont bankowych i składki zbierane były zwyczajowo podczas zebrań i spotkań okolicznościowych, których w tym roku z uwagi na sytuację pandemiczną nie można było organizować. Nikt bowiem nie chciał narażać siebie i innych. Także w poszczególnych komendach  PSP wprowadzone zostały stosowne obostrzenia i zakazy wynikające  z przepisów Ministerstwa Zdrowia, jak też z zaleceń resortowych.

 

Uczestnicy posiedzenia wystąpili w związku z powyższym z wnioskiem o przyjęcie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zawieszenia wpłat z tytułu składek członkowskich na rzecz OW i ZG Związku za 2021 r.

Po dyskusji i uzasadnieniach wynikających z obecnej sytuacji uchwała została przyjęta. Jednocześnie zobowiązano Prezesa do przedstawienia stanowiska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Związku.

 

Prezes Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego
Tadeusz Cyrek