Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie ZOW ZEiRP RP w Rzeszowie

W dniu 21 października 2022 r. odbylo się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie z udziałem Prezesów Kół i członków Komisji Rewizyjnej.

Przyjętym zwyczajem wszyscy uczestnicy posiedzenia spotkali się najpierw w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy, gdzie przy miłym poczęstunku ze strony gospodarzy przywitał nas Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Marek Krzysztof. W tej części spotkania uczestniczył także Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Andrzej Marczenia.

Posiedzenie poprzedzone było zwiedzaniem w pobliskiej miejscowości Pustków – poligonu SS
i hitlerowskiego obozu pracy przymusowej oraz przylegającej do obozu „Góry Śmierci”, gdzie przed pomnikiem pomordowanych w obozie pracy w Pustkowie w latach 1940 – 1944 delegacja Zarządu OW Związku złożyła okolicznościową wiązankę oraz zapaliła znicze.

W posiedzeniu uczestniczyło 23 członków Związku, w tym 18 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził Tadeusz Cyrek – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku.

Prezes Zarządu OW Związku na wstępie przywitał zebranych uczestników posiedzenia oraz poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych członków Zarządu OW Związku:

śp. bryg. w st.spocz. Grzegorza Pszenicznego – wieloletniego Prezesa Koła w Mielcu i zarazem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego i śp. mł.bryg. w st.spocz. Tadeusza Kuraka – Prezesa Koła Związku w Lubaczowie i jednocześnie Skarbnika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku , którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną służbę”.

Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia, podczas którego omawianoe były następujące tematy:

1. Informacja z posiedzeń Prezydium OW Związku.

2. Przedstawienie informacji z obrad Zarządu Głównego Związku.

3. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Związku.

4. Zagadnienia finansowe Kół i OW Związku.

5. Sprawy organizacyjne:

– Msza Św. Wypominkowa w intencji zmarłych strażakówi emerytow

– wnioski na odznaczenia i dyplomy

– dokumentacja zebran sprawozdawczo-wyborczych

6. Wolne wnioski.

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezes Tadeusz Cyrek omówił zagadnienia jakie były poruszane podczas posiedzeń Prezydium Zarządu OW Związku, które miały miejsce w czewcu, we wrześniu oraz w październiku bieżącego roku.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił zebranym informację z posiedzenia Zarządu Głównego Związku, które odbyło się w dniach 7 – 9 października br. w siedzibie Szkoły Asprantów Pożarnictwa w Krakowie.

W temacie dotyczącym kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Prezes przedstawił Uchwałę ZG w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz Związku i ilości delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów w 2023 r. Przytoczył także zapisy Statutu dotyczące Walnych Zebrań Członków Koła oraz Zjazdu Delegatów Oddziału.

Przyjęto także Uchwałę Zarządu OW Związku w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

W temacie dotyczącym finansów Prezes zapoznal wszystkich ze stanem środków finansowych znajdujacych sie na koncie Zarządu OW Związku. Przedstawił także sprawę zobowiązań oraz należności finansowych Zarządu jakie należy uregulować do końca bieżącego roku.

Omówił także aktualny stan wpłat z tytułu składek członkowskich za 2022 r. przez Koła Związku na rzecz OW Związku, a także sprawę zaległości OW na rzecz ZG w tym zakresie.

Ważnym tematem tego punktu obrad było podjęcie przez Zarząd OW Związku Uchwały w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w związku ze śmiercią dotychczasowego Skarbnika. Działając na podstawie § 41 ust.6 Statutu Zarząd OW Związku wybral na stanowisko Skarbnika Kol. Janusza Cierpisza i powierzył Mu pełnienie tej funkcji do końca kadencji.

W sprawach organizacyjnych przedstawiono sprawy dotyczące:

1. Mszy Św. Wypominkowej w intencji zmarłych strażaków i emerytów, która tradycyjnie odbędzie

się w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny Kózki w dniu 10 listopada o godz. 10.00.

2. wniosków na odznaczenia i dyplomy na 2023 rok

3. dokumentacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków poruszano sprawę środków z funduszu socjalnego, sposobu ich rozliczania i obowiązującego w tym zakresie Regulaminu działania Komisji Socjalnej.

Końcowym akcentem posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku było wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, którymi wyróżnieni zostali: Kol. Zygmunt Fuksa – Prezes Koła w Ustrzykach Dolnych oraz Kol. Jan Marcinkowski – Prezes Koła w Sanoku.

Odznaki w imieniu Zarządu Głównego wręczał Prezes Zarządu OW – Tadeusz Cyrek w asyście Wicwprezesa Zarządu OW Związku Andrzeja Rozpotyńskiego.

Dziękujemy serdecznie Prezesowi Koła w Dębicy oraz Dyrektorowi Centrum Kultury
i Bibliotek Gminy Dębica za pomoc w organizacji tego wyjazdowego posiedzenia.

Prezes Zarządu
OW w Rzeszowie
Tadeusz Cyrek