Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie ZOW ZEiRP RP w Rzeszowie

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie z udziałem Prezesów Kół i członków Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia spotkali się najpierw w Komendzie Powiatowej PSP            w Łańcucie gdzie przy kawie i ciasteczkach przywitał nas Komendant Powiatowy PSP         st. bryg. Bogusław Golenia.

Posiedzenie poprzedzone było zwiedzaniem XVII – wiecznego renesansowego zamku w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynącej ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza zaś stary, malowniczy park w stylu angielskim.

     W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków Związku, w tym 17 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

     Posiedzenie prowadził  Tadeusz Cyrek – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie.

     Prezes Zarządu OW Związku na wstępie powitał zebranych uczestników posiedzenia oraz gości w osobach: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca i Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusława Golenię.

     Na początku posiedzenia przystąpiono do wręczenia Prezesom Kół Związku odznak honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, którymi wyróżnieni zostali: Janusz Cierpisz – Łańcut, Andrzej Rozpotyński – Przeworsk, Roman Petrykowski – Rzeszów, Zbigniew Pudełkiewicz – Leżajsk, Marek Bączkowski – Ropczyce.

Odznaki wręczał Prezes OW Związku – Tadeusz Cyrek w asyście Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca.

Miłym akcentem tego posiedzenia było podziękowanie dla wieloletniej Skarbnik ZW.

      Prezes w towarzystwie Panów Komendantów wręczył bukiet kwiatów oraz list okolicznościowy byłej Skarbnik ZW Związku Pani Teresie Nycz w ramach podziękowania za szeroko rozumianą działalność i pracę świadczoną na rzecz środowiska emeryckiego poprzez długoletnie pełnienie funkcji Skarbnika ZW Związku oraz członka Komisji Socjalnej.    

     Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia, podczas którego omawiane były następujące tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2021 r.
  2. Zagadnienie dotyczące finansów Kół i Zarządu Oddz. Woj. Związku.
  3. Przedstawienie informacji z posiedzenia ZG Związku.
  4. Propozycje Komisji dot. zmian zapisów w Statucie.
  5. Informacja nt. wykorzystaniu środków funduszu socjalnego za 2021 r.
  6. Wolne wnioski. 

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezes Tadeusz Cyrek omówił sprawę dotyczącą sprawozdawczości Kół oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2021 rok.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące finansów Kół Związku i Oddziału Wojewódzkiego Związku przedstawił Skarbnik – Kol. Tadeusz Kurak. Omówił On  także stan wpłat z tytułu składek członkowskich za 2021 r. oraz podał aktualny stan środków znajdujących się na koncie OW Związku. Poruszył także temat związany ze sprawozdawczością finansową oraz terminami obowiązującymi w tym zakresie. Przypomniał też Prezesom Kół o bieżących wpłatach z tytułu składek członkowskich na rzecz OW Związku za 2022 r.

Z kolei Prezes w uzupełnieniu tego tematu nawiązał do naszych uwag w temacie podziału składki członkowskiej i sposobie naliczania zobowiązań przez Skarbnika ZG Związku.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił informację z posiedzenia  ZG Związku, które odbyło się w dniach 7-9 kwietnia br. w Częstochowie.

Przedstawił główne tematy tego posiedzenia i wynikające z jego ustaleń zadania dla Oddziałów Wojewódzkich oraz terminy ich realizacji.

Ponadto przekazał informację o planowanym we wrześniu br. posiedzeniu Zarządu Głównego Związku w Krakowie.

W temacie dot. Statutu  Prezes Tadeusz Cyrek w szczegółowy sposób odniósł się do propozycji zgłoszonych zmian zapisów w Statucie, przedłożonych przez Komisję Statutową. Przedstawił także przyjętą przez Komisję formę sposobu zgłaszania uwag końcowych w tym zakresie przez Oddziały Wojewódzkie oraz określony termin  ich przesyłania.

W temacie wykorzystania środków funduszu socjalnego za 2021 r. Prezes przedstawił zebranym informację dotyczącą wykorzystania środków z funduszu socjalnego w 2021 r.

Zapoznał także z ilością przyznanych świadczeń w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, jak też w ujęciu ilościowym i kwotowym na poszczególne powiaty. 

     Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w swoim wystąpieniu mówił o współpracy na szczeblu poszczególnych komend PSP deklarując dalszą pomoc i wsparcie dla  naszej organizacji związkowej – dla poszczególnych Kół Związku, jak też na rzecz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Podkreślał, że dobrze oceniana jest dotychczasowa współpraca z naszą organizacją, zapewniał dalszą pomoc i wsparcie na rzecz Zarządu OW, jak też dla poszczególnych Kół Związku.

Przedstawił także informację o pracy Komisji Socjalnej  w skład której wchodzą również przedstawiciele Związku oraz poinformował o wielkości środków znajdujących się aktualnie w tym zakresie na stanie konta KW PSP w Rzeszowie .

Pan Komendant  omówił także trwające prace nad propozycjami zmian w Regulaminie funduszu socjalnego mające na celu podwyższenie kwot przyznawanych świadczeń, w tym także zwiększenia kwoty dla uczestników spotkań okolicznościowych oraz uproszczenie sposobu  ich rozliczeń.

Omówił także temat rozpoczętych i planowanych na terenie Podkarpacia inwestycji w formie remontów i budów JRG i strażnic oraz planowanych zakupów sprzętu i pojazdów.

Przedstawił także termin uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, tak centralnych, jak też wojewódzkich, powiązanych z jubileuszem 150-lecia powstania rzeszowskiej straży pożarnej.

Wspomniał też o udziale podkarpackich strażaków w świadczeniu różnorakiej pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy od rozpoczęcia aktywnie pomagają także uchodźcom.  

     Dziękujemy serdecznie Zarządowi Koła w Łańcucie oraz Dyrekcji Muzeum-Zamku za pomoc w organizacji tego wyjazdowego posiedzenia

Prezes Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego                                                                                                                                       

                  Tadeusz Cyrek