Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Roczne Zebranie sprawozdawcze  w Kole Świdnickim

W  dniu 11 maja 2022r. o godzinie 11.00 w świetlicy OSP Krępiec zorganizowano  roczne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa /Koło w Świdniku.
W zebraniu wzięło  udział 19 członków Koła. Swoją obecnością zaszczycili bryg.w st. spocz. Stanisław Marek– Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie i st. bryg. Adam Niemczyk -Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Kol. Wiesław Chęciński/ Prezes Zarządu Koła. Na wstępie powitał gości i wszystkich przybyłych członków Koła, przedstawił porządek zebrania, sprawozdanie 
z działalności  za okres sprawozdawczy i plan pracy na 2022r.

W dalszej części zebrania  przedstawiono  sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy oraz  plan finansowy na 2022r. W głosowaniu członków zebrania udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, podniesiono wysokość składki członkowskiej do 50 zł/rocznie, zatwierdzono plan działalności i plan finansowy Koła na 2022r.

W ramach dyskusji głos zabrali:

bryg.w st.spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie
i st. bryg. Adam Niemczyk -Komendant Powiatowy PSP w Świdniku. Każdy z gości przedstawił  najważniejsze aspekty  pracy  bieżącej odpowiednio Zarządu Wojewódzkiego 
i Komendy Powiatowej. Komendant Powiatowy poinformował  ponadto o planowanych  obchodach  wojewódzkich i powiatowych „Dnia Strażaka” oraz 30- lecia  Państwowej Straży Pożarnej. Goście przekazali najlepsze życzenia dla wszystkich członków Koła.

Na zakończenie Kol. Wiesław Chęciński podziękował funkcyjnym za sprawny przebieg Zebrania, Prezesowi ZW ZEiRP RP w Lublinie i  Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku za przybycie, pozostałym uczestnikom za udział w Zebraniu, a władzom OSP w Krępcu,
Kol. Andrzejowi Wilkołazkiemu i  innym przyjaciołom za pomoc logistyczno-gastronomiczną. Na zakończenie uczestnicy zjedli ciepły posiłek. Poniżej kilka zdjęć z zebrania.