Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

RUCH SENIORSKI STRAŻAKÓW  W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

W dniu 26 kwietnia 2022 r – po ponad dwuletnim zastoju – zorganizowaliśmy wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów zarządów kół z naszego województwa.

Posiedzenie  zorganizowaliśmy w dwóch etapach:

I – część organizacyjna,

II – część uroczysta z  okazji Dnia Strażaka  2022.

W naszym posiedzeniu mieliśmy przyjemność gościć kol. Annę Obolewicz – Wiceprezeskę Zarządu Głównego naszego Związku oraz kol.  Sekretarz Zarządu Głównego Małgorzatę Grącką. W posiedzeniu uczestniczyła  nasza przedstawicielka w Zarządzie Głównym kol. Alicja Łaput, będąca Wiceprezeska naszego ZOW.

Posiedzenie prowadził witając naszych gości Prezes ZOW kol. Albin Piątkowski, przedstawiając porządek naszych obrad:

 1. Stan organizacyjny naszego stowarzyszenia w województwie,
 2. Finanse naszej organizacji,
 3. Informacja  kol. Alicji Łaput z posiedzenia Zarządu Głównego,
 4. Autoprezentacja Prezesa Zarządu Koła w Policach  kol. Jerzego Biniaszczyka o formach działań koła  w mijającej kadencji.
 5. Fundusz socjalny i jego realizacja w minionym roku zaprezentowana przez Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP –  Wiceprezesa ZOW – kol. Ludwika Sabeł.
 6. Kampania sprawozdawcza w Związku.
 7. Informacja  Przewodniczącej WKR kol. Sabiny Bieleckiej
 8. Statut naszego Związku i ogólny  zakres  uwag w tym przedmiocie.
 9. Dyskusja.

W związku z  inwazją rosyjską na Ukrainie nasza społeczność  seniorów pożarnictwa stanowczo potępia działania Rosji uznając je za niedopuszczalne. Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność z Ukraińcami, a w tym z  ukraińskimi strażakami  walczącymi z pożarami spowodowanymi w  wyniku tej inwazji.

Równocześnie kierujemy nasze kondolencje i słowa otuchy do rodzin górników, którzy zginęli w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej        wskutek wybuchu metanu w dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r.

Stan emeryckiej społeczności w naszym województwie przedstawił prezes ZOW kol. Albin Piątkowski na podstawie przesłanych nam materiałów, a szczególnie sprawozdań. Generalnie zanotowaliśmy spadek stanu naszej organizacji, przy czym jednak w niektórych kołach  nastąpił wzrost to jest w Policach, Wałczu, Świdwinie i Nowogardzie.  Od kilku już lat notujemy spadek zainteresowania działaniami społecznymi  emeryckiej organizacji szczególnie osób odchodzących na świadczenia emerytalne z dużych komend. Zdecydowanie korzystniej stan ten przedstawia się w komendach powiatowych PSP. Można więc zauważyć, że nasza wielopokoleniowa rodzina strażacka  uzyskuje coraz mniej pomocy i coraz słabsza jest pielęgnacja wartości międzypokoleniowej.

Stan finansów naszej wojewódzkiej organizacji przedstawił kol. Jan Rysz – Skarbnik ZOW. Generalnie  mimo pandemii i trudności w spotkaniach z członkami w kołach znaleziono właściwe – choć nieco spóźnione w niektórych kołach – możliwości do zrealizowania ustalonej wartości składek. Opłaciliśmy też nasze składki na rzecz Zarządu Głównego. W dalszym ciągu składki członkowskie od naszych członków to zasadnicze źródło stanu naszych finansów. Ogólny stan statutowych działań z analizą stanu finansów przedstawiła też kol. Sabina Bielecka – przewodnicząca WKR, wskazując też na możliwość pełniejszego funkcjonowania komisji rewizyjnych w kołach.

Prezes Zarządu Koła w Policach kol. Jerzy Biniaszczyk przedstawił szeroki zakres działań organizacji z zachowaniem  środków sanitarnych w okresie pandemii – z okazji 20 lecia  polickiej organizacji, spotkania w plenerze z  ich rodzinami, odznaczeń wskazując też na uzyskane środki dla wykonania  pamiątek z  okazji tego jubileuszu. Niewątpliwie  były to działania pracochłonne ale  w rezultacie zostały wysoko ocenione w ich organizacji i naszym Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego. Bliższe informacje w tym przedmiocie zarząd koła przedstawił na stronie internetowej naszego Związku.

Kol. Alicja Łaput przedstawiła – także wspólnie z kol. Obolewicz  i kol. Grącką z Zarządu Głównego- informację  z posiedzenia Zarządu Głównego. Zwróciliśmy się z prośbą do ZG o podanie realnego terminu przygotowania przez  ZOW uwag do statutu oraz przygotowania  materiałów przez ZOW do kalendarium w opracowywanej kronice naszego Z  okazji  30 lecia . Prosiliśmy także aby  Zarząd Główny odpowiadał na nasze pisma, analizował je i przekazywał nam swoje stanowisko.

W dyskusji zakwestionowaliśmy przekazane nam wyliczenia otrzymane po raz drugi z ZG dotyczące składek z ZOW na rzecz Zarządu Głównego. Uwagi w tym zakresie  przekazaliśmy ale odpowiedzi brak. Poza tym uważamy, że wyliczenia przedstawione w  tabeli powinny być – zgodnie ze statutem sygnowane  przez dwie osoby z ZG. Konkludując stwierdziliśmy, że nasze zobowiązania wobec ZG wykonaliśmy w całości za lata 2020 oraz za 2021.

Kol. Wiceprezes ZOW Ludwik Sabeł – jako Przewodniczący Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawach rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną – przedstawił informację w  sprawie przedmiotowego wykorzystywania  tego funduszu  przez uprawnione osoby, poinformował o stanie wykorzystywania środków oraz wskazał na dobrą współpracę z osobami które w Komendzie Wojewódzkiej PSP rozpatrują  otrzymywane wnioski, za co podziękowaliśmy. Wobec licznych i niekiedy szczegółowych zapytań w sprawach  prawa do otrzymywanie pomocy w tym względzie uznaliśmy, że w  kolejnym naszym posiedzeniu poprosimy Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP o przedstawienie  przez  osoby  obsługujące w  komendzie realizację funduszu o złożenie szczegółowszej informacji w tym przedmiocie i odpowiedzi na liczne  pytania z naszych kół terenowych.

Informację w sprawach kampanii sprawozdawczo – wyborczej w naszej wojewódzkiej organizacji  przedstawił kol. Władysław Surdy – sekretarz ZOW, przekazując komplet druków dla  kół w terenie. W tym zakresie zwróciliśmy uwagę za wcześniejsze przygotowywanie  propozycji co do obsady zarządu koła i ich delegatów na WZD oraz co do kandydatów do zarządu oddziału wojewódzkiego. Sprawa jest ważna gdyż  odczuwamy braki w  zakresie osób które wyrażają chęć działania w organizacji. W wielu kołach od wielu lat w zarządach są te same osoby a wiek działaczy w tych zarządach przekracza   65 lat.

Problematykę co do statutu postanowiliśmy przeanalizować w trybie  roboczej komisji, po otrzymaniu informacji z ZG co do terminów przedstawienia uwag i propozycji w tym zakresie. Generalnie   główne uwagi przedstawiliśmy w kilku naszych pismach do ZG, które jak zauważamy w ogólne nie zostały rozpatrywane. Nadal uważamy, że osobowość prawna ZOW powinna być  fakultatywna, tak jak w innych organizacjach mundurowych. Istota w tym względzie jest ważnych atrybutem co do dalszego funkcjonowania w tym przedmiocie naszej niemal  trzydziestoletniej organizacji, która powinna się kierować  zasadami demokracji i kolegialnego kierownictwa, jak również solidarności międzypokoleniowej.

Kol. Wiceprezes ZG Anna Obolewicz poinformowała o możliwości kontaktowania się z powstałym Oddziałem w Szczecinie Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, gdzie można będzie uzyskiwać informacje i porady w sprawach dotyczących seniorów.

Druga część naszego posiedzenia miała charakter uroczysty, jak uznaliśmy dotyczyła naszego Emeryckiego Dnia Strażaka 2022.

Gośćmi naszymi byli Pan  nadbryg. w st. spocz.  Jacek Staśkiewicz – b. Komendant Wojewódki PSP w Szczecinie, któremu z pewnym opóźnieniem z powodu pandemii wręczyliśmy pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za szeroką życzliwość i aktywną pomoc dla naszej organizacji w czasie Jego  komendanckiej służby.

Gościliśmy także st. bryg  Kazimierz Lesisza Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie,

komendantów powiatowych PSP w Pyrzycach, Kołobrzegu i Świdwinie,

oraz b, Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie, dh Tadeusza Szczepańskiego.

Wszystkich naszych wymienionych gości z Warszawy, Szczecina i powiatów przywitał  prezes ZOW kol. Albin Piątkowski, który przedstawił ogólną informacje  o naszej wojewódzkiej seniorskiej organizacji, podziękował wszystkim gościom za dotychczasowa pomoc, a w tym  na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP za  pomoc między innymi w  transporcie na dzisiejsze spotkanie.

Następnie kol. Władysław Surdy poprowadził część uroczystą  w której dokonano odznaczeń  i wyróżnień    naszych działaczy o osób które udzielają  nam pomocy w naszej działalności.

Odznaką „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wyróżnieni zostali:

 •     kpt. Małgorzata Makowska  KP PSP Kołobrzegu
 •            Alicja Łaput – członek Zarządu Głównego, Wiceprezes ZW
 •            Tadeusz Szczepański  – Dyrektor Wykonawczy ZOW  ZOSP w Szczecinie
 •            Stanisław Strzelczyk – Prezes Koła w Gryfinie
 •            Wiesław  Rusin – Prezes  Koła w Goleniowie
 •            Jarosław  Kaleta – Prezes  Koła w Choszcznie
 •            Dariusz  Zięba  – Koło w Kołobrzegu
 •            Roman Artyński – Koło w Świdwinie
 •            Roman Majkowski – Koło w Świdwinie

 Odznaczeń dokonały kol. Anna Obolewicz , Małgorzata Grącka oraz Alicja   Łaput z Zarządu Głównego naszego Związku.

Następnie wręczyliśmy pamiątkowe grawertony jubilatom z okazji 75,70,65 urodzin, Kolegom:

 1.Władysławowi Surdy – Sekretarz ZW

2.Stanisław Strzelczyk – Prezes Koła w Gryfinie ,który podziękował w imieniu wszystkich  

    wyróżnionych za ich ocenę.

3. Eugeniusz  Kuliś  – Prezes Koła w Pyrzycach

3. Edward Halczyn  – Prezes Koła w Szczecinie

4. Stanisław Gulbas -Prezes  Koła w  Świdwinie

5. Jan Stefanowicz   – Prezes Koła  w  Dębnie

          Na zakończeniu posiedzenia prezes ZOW podziękował wszystkim naszym działaczom za  ich działalność, panom komendantom  powiatowym na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP  Pana st. bryg. mgr inż.  Kazimierza Lesisza  oraz z okazji Naszego święta złożył życzenia zdrowia,  pomyślnej służby i satysfakcji z wykonywanych zadań w PSP oraz  naszych działaczom – aby nasza organizacja rozwijała się i by funkcjonowała międzypokoleniowa solidarność w pożarnictwie.

Wszystkich uczestników naszego posiedzenia zaprosiliśmy na uroczysty obiad.

Opracowywanie ; Albin Piątkowski

Zdjęcia  Stanisław Strzelczyk , józef Cichecki