Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA nr 9 ZEIRP RP W MYSZKOWIE

   W dniu 14.12.2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła nr 9 w Myszkowie.

   Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Marek Łuszczyk witając zaproszonych gości w osobach: Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusza Wiśniewskiego, Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie Mateusza Nocunia, kpt. Sylwię Ślęzak, st. sek. Klaudię Brudzińska – pion finansowy PSP Myszków, Kapelana Powiatowego Strażaków ks. kan. Kazimierza Świerdzę. Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem świąteczno-noworocznym. Na początku zebrania uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków.

   Prezes Koła kol. Marek Łuszczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu koła za rok 2023. Skarbnik Koła kol. Robert Galas przedstawiła sprawozdanie finansowe – za 11 m-cy 2023r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej Wiśniewski przedstawił sprawozdanie dot. działalności statutowej, prowadzonych spraw finansowych realizowanych przez Zarząd w Koła za rok sprawozdawczy 2023. Komisja nie wniosła żadnych uwag do działalności statutowej i finansowej Zarządu Koła.

   Za wszelką pomoc i udzielenie wsparcia oraz bardzo dobrą współpracę z Kołem nr 9 ZE i RP RP w Myszkowie Prezes Koła Marek Łuszczyk wraz z członkami Zarządu obdarował koszami smakołyków kpt. Sylwię Ślęzak oraz st. sek. Klaudię Brudzińską z KP PSP Myszków. Na zakończenie Zebrania Komendant Powiatowy PSP st. bryg Sergiusz Wiśniewski pogratulował i podziękował Prezesowi Koła za sprawną działalność Zarządu na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa, przekazał życzenia spokojnych świątecznych dni oraz pomyślności i zdrowia w Nowym 2024 Roku.

   Po zakończeniu zebrania sprawozdawczego ogłoszono przerwę, po której odbyło się spotkanie opłatkowe. Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków  ks. kan. Kazimierz  Świerdza.