Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie urodzinowe w Tarnobrzegu

W dniu 5 września 2016r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90 – rocznicy urodzin Pana płk poż. Jana Smykały – byłego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Tarnobrzegu.

Organizatorem spotkania był Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tarnobrzegu.

Na spotkanie przybył bohater tejże uroczystości płk poż. Jan Smykała wraz z żoną Krystyną.

Dopisali też licznie goście, którzy swoją obecnością w wymowny sposób uszanowali osobę Jubilata.

Pośród przybyłych gości znaleźli się między innymi: Pan Bolesław Gradziński – ówczesny wicewojewoda tarnobrzeski, st. bryg. Andrzej Stopa – były Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Wiesław Woszczyna – były Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, druh Edward Szlichta – dyrektor Oddziału Wojewodzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, płk poż. Stanisław Gajda – Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku w Rzeszowie wraz z Prezesem Zarądu Wojewódzkiego Związku Kol. Tadeuszem Cyrkiem. Licznie stawili się też byli komendanci miejscy i powiatowi dawniejszego województwa tarnobrzeskiego z Tarnobrzega, Opatowa, Janowa Lubelskiego, Niska i Stalowej Woli. Nie zabrakło także wśród gości byłych współpracowników i podkomendnych Pana Komendanta – Jubilata Smykały.

Spotkanie prowadził Prezes Koła Związku Kol. Antoni Lewandowski, który po przywitaniu szacownego Jubilata wraz z małżonką oraz pozostałych gości przedstawił przebieg służby zawodowej i społecznej Pana płk Jana Smykały na przestrzeni minionego okresu z podkreśleniem Jego wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej ówczesnego nowego województwa tarnobrzeskiego.

W podobnym tonie o sylwetce czcigodnego Jubilata wyrażał się Kol. Andrzej Stopa – jeden z pierwszych współpracowników Pana komendanta Smykały, o organizowaniu i tworzeniu podstaw do funkcjonowania ochrony ppoż. w tym dziewiczym niekiedy terenie, gdzie brakowało kadry, komend i obiektów strażackich, a sam teren stanowił zlepek obrzeży trzech byłych województw bez wspólnych tradycji i więzi kulturowych.

Również Kol. Wiesław Woszczyna – pełniący za czasów Pana komendanta Smykały funkcję Komendanta Rejonowego w Tarnobrzegu w swoim wystąpieniu wspominał rolę oraz wielkie zaangażowanie i oddanie komendanta Smykały jako twórcy i budowniczego struktur ochrony ppoż. na tym terenie, podkreślając fakt, że dzisiejszy Jubilat był dla nich młodych i nauczycielem, wychowawcą, a niekiedy też ojcem.

W bardzo przyjaznym i miłym tonie o tamtych latach współpracy z Panem komendantem Janem Smykałą wypowiadał się też ówczesny wicewojewoda tarnobrzeski dh Bolesław Gradziński – obecnie Wiceprezes Zarządu Krajowego ZOSP RP, któremu wówczas bliskie były sprawy strażackie z racji pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP .

O pierwszych kontaktach zawodowych i społecznych z osobą szacownego Jubilata mówił też obecny Prezes ZW Związku w Rzeszowie Kol. Tadeusz Cyrek, który spotkał Go na swojej drodze strażackiej jeszcze w 1974 r. tuż po ukończeniu szkoły pożarniczej kiedy jako instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego i zarazem opiekun grupy chłopięcej był uczestnikiem Krajowego Zlotu Młodzieży Pożarniczej, a w Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP w Rzeszowie szefował wówczas dh Jan Smykała.

Mile wspominał też okres związany ze sportem pożarniczym, reprezentacją tego województwa, odnoszonych razem sukcesach i wielkim poparciu tej idei przez Pana Komendanta Smykałę.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na składanie z okazji tego pięknego Jubileuszu serdecznych życzeń i pozdrowień, wręczanie bukietów kwiatów i okolicznościowych upominków.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa życzenia złożył wiceprezes ZG Kol. Wiesław Woszczyna , który przekazał także pozdrowien i życzenia w imieniu byłych wieloletnich Kolegów związkowców – Pana płk Klemensa Dziermańskiego, Pana płk Albina Piątkowskiego, Prezesa Krzysztofa Maślankiewicza i innych.

Wręczył też na tę okoliczność stosowny list okolicznościowy i pamiątkowy upominek.

Natomiast w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku życzenia składali Jubilatowi Prezesi Tadeusz Cyrek i Stanisław Gajda, którzy przekazali z tejże okazji statuetkę Św. Floriana z logo Związku i stosowną dedykacją z okazji 90 rocznicy urodzin, a także odczytali skierowane w liście słowa skierowane na ręce Pana pułkownika w imieniu braci emeryckiej całego Podkarpacia z podkreśleniem zasług i wkładu pracy zawodowej i społecznej.

Dodatkowo Prezes Tadeusz Cyrek przekazał Panu płk Smykale nasze opracowanie książkowe wydane z okazji 20-lecia Związku pn. „ Historia powstania i działalności” ze specjalną ku temu dedykacją i w uznaniu zasług na rzecz naszego stowarzyszenia – jako organizatorowi i założycielowi struktur związkowych na Podkarpaciu oraz wieloletniemu działaczowi Związku na szczeblu wojewódzkim i krajowym .

Życzenia i upominki w imieniu miejscowego Koła i współpracowników przekazywali Prezes Koła Antoni Lewandowski , st bryg. Andrzej Stopa oraz Kol. Elżbieta Polak.

Z kolei w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie oraz własnym życzenia i upominki okolicznościowe przekazywał Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg.

Ponadto stosowne życzenia i upominki wręczali też na ręce Jubilata inni goście uczestniczący w tym okolicznościowym spotkaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy tejże uroczystości udali się do lokalnej restauracji, gdzie miał miejsce wspólny poczęstunek łącznie z szampanem i tortem, gdzie w dalszej części w miłej i serdecznej atmosferze wspominano wspólne lata służby i inne przygodne sytuacje z dawnych wspólnie przeżytych chwil ze śpiewem łącznie.