Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

To już 25 lat. Piękny jubileusz emerytowanych strażaków

W niedzielę 25 lutego, w restauracji Polonia w Zaciszu odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia łowickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Spotkanie zgromadziło oko­ło 60 osób, w tym członków związku i jego sympatyków, ale też przedstawicieli władz wojewódzkich i krajowych.

Obrady otworzył Leszek Chaicki, prezes Koła Związ­ku Emerytów i Rencistów Po­żarnictwa w Łowiczu, któ­ry powitał zaproszonych gości i przypomniał historię założenia związku.

Obecnie koło w Łowiczu zrzesza 42 członków, którymi są emeryci pożarnictwa zamiesz­kujący w powiecie. łowickim oraz 6 członków wspierających.

Uroczystość była okazją do wręczenia Odznak za Zasługi dla Związku Emerytów i Ren­cistów RP, które otrzymali bryg. Rafał Garbarz, Dariusz Rosa i Jarosław Zagajewski. Wręczo­no też liczne podziękowania dla członków i osób wspierających działalność związku. Jedno z takich podziękowań otrzymała re­dakcja Nowego Łowiczanina.

Obecny na uroczystości Pre­zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Renci­stów Pożarnictwa RP w Łodzi, Leszek Kobacki, powiedział nam, że obecnie działalność związku skupia się na pomo­cy socjalnej świadczonej eme­rytom i rencistom pożarnictwa, którzy są w trudnej sytuacji. Związek otacza też taką pomocą wdowy po zmarłych strażakach.                           W wo­jewództwie łódzkim związek ma około 900 zarejestrowanych członków, ale też liczne grono członków wspierających. Or­ganizowane są liczne spotkania i wyjazdy, a łowicki związek blisko współpracuje z kołem w Tomaszowie Mazowieckim. Tamtejsi członkowie bardzo mile wspominają  wycieczkę do Łowicza, którą oprowadzał przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak.