Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Uproszczona ewidencja ma objąć więcej organizacji pozarządowych

W Sejmie trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jedną z ważniejszych propozycji jest uproszczenie prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Próg przychodów uprawniających do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów miałby zostać podwyższony z obecnych 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Projektowane modyfikacje mają zostać wprowadzone do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany przewiduje projekt przygotowany w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.

„Celem proponowanej zmiany jest uproszczenie prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe – co powinno wpłynąć na zwiększenie aktywności obywatelskiej – poprzez znaczące (ze 100 do 300 tys. zł) podwyższenie progu przychodów uprawniających organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej i działające w sferze pożytku publicznego do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Po przekroczeniu progu, który uprawnia do prowadzenia uproszczonej ewidencji, powstaje wymóg prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Jak podkreślają autorzy projektu, oznacza to w praktyce dodatkowe działania i większe koszty dla organizacji pozarządowych.

„Podkreślenia wymaga, że obowiązek prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualizuje się dopiero wtedy, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro. Jest to zatem próg niemal 90-krotnie wyższy” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz