Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Wielkopolski Zjazd Delegatów ZEiRP RP

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Biedrusku koło Poznania odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zjazd otworzył V-ce Prezes Oddziału kolega Ryszard Urbański zastępując Prezesa Mariana Puziaka, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w Zjeździe.

Powitał zaproszonych gości w osobach:

 • St. asp. Karolina Śpikowska – z-ca naczelnika wydziału kadr,
 • Mł. asp. Marcin Rybarczyk – insp. ds. funduszu socjalnego,

Wspomniał tych, którzy odeszli na wieczną służbę prosząc o powstanie i uczczenie zmarłych emerytów i rencistów oraz ich rodzin chwilą ciszy.

Przewodniczącym Zjazdu został jednogłośnie wybrany kolega Ryszard Frątczak a protokolantem koleżanka Krystyna Meller.

Zjazd spośród delegatów wybrał Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Członek Zarządu Głównego kolega Paweł Mularczyk z V-ce Prezesem Ryszardem Frątczakiem wręczył honorowe odznaki: „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla:

 1. Kol. Grzegorz Gandecki z Koła w Kępnie
 2. Kol. Ryszard Urbański z Koła w Trzciance
 3. Kol. Jerzy Pampera z Koła w Trzciance

Kolejnym punktem Zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez V-ce Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Ryszarda Urbańskiego.

Swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik kol. Mirosława Miętkiewska i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Zbigniew Musiał, który w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu

Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za kadencję 2019-2023.

Następnie Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 12 osób. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

 1. Prezes – Mirosława Miętkiewska
 2. V-ce Prezes – Ryszard Urbański
 3. V-ce Prezes – Hieronim Schwarz
 4. Sekretarz – Paweł Mularczyk
 5. Skarbnik – Marek Hadryan
 6. Członek – Andrzej Kacprzak
 7. Członek – Julian Kaleta
 8. Członek – Kazimierz Kucierski
 9. Członek – Marek Mijalski
 10. Członek – Paweł Rogodziński
 11. Członek – Janusz Wójcik
 12. Członek – Mirosław Zajączkowski

Wybrana w czasie Zjazdu Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Zbigniew Musiał
 2. V-ce Przewodniczący – Radosław Marek
 3. Sekretarz – Dariusz Pawełczyk
 4. Członek – Zygmunt Antoszewski
 5. Członek – Bogusław Godlewski

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zostali wybrani:

 1. Mirosława Miętkiewska
 2. Ryszard Urbański
 3. Hieronim Schwarz
 4. Paweł Mularczyk
 5. Marek Hadryan
 6. Julian Kaleta

Po zakończonych wyborach odbyła się dyskusja związana z bieżącą działalnością oraz z funduszem socjalnym. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania delegatów udzielali st. asp. Karolina Śpikowska – z-ca naczelnika wydziału kadr i mł. asp. Marcin Rybarczyk – insp. ds. funduszu socjalnego KW PSP w Poznaniu.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Prezes Mirosława Miętkiewska zamykając obrady podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosiła na wspólny obiad.

P.M