Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zjazd Delegatów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

23 marca 2023 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Wiesław Gręda – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie, który powitał uczestników Zjazdu oraz podziękował za przybycie gościom, wśród których byli:

st. bryg. Tomasz Cybul – Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ze współpracownikami,

st. bryg. Wiesław Drosio – Komendant Powiatowy PSP w Wołominie,

nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG ZEiRP RP w Warszawie,

kol. Anna Obolewicz – Wiceprezes ZG ZEiRP RP,

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset – członek  ZG ZEiRP RP.

Przed rozpoczęciem obrad obecni uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli ze strażackich szeregów na wieczną służbę, w tym ś.p. Barbarę Łukasiewicz – byłą Przewodniczącą Zarządu.

Przewodniczącym obrad został kol. Józef Panasz, który sprawnie realizował przyjęty porządek obrad.

Na początku ustępujący Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, potem głos zabrał Skarbnik informując o sytuacji finansowej oddziału, a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół komisji. Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad było dokonanie wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 21 osób, którego Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie:

Prezes             –  kol. Andrzej Oklesiński

V-ce Prezes   –  kol. Wiesław Gręda

V-ce Prezes    –  kol. Leszek Smuniewski

Sekretarz        –  kol. Tadeusz Polański

Skarbnik         –  kol. Marek Miszczak

członek           –  kol. Grażyna Mikitiuk

członek           –  kol. Mirosław Rutecki

Następnie wybrano skład Komisji Rewizyjnej na czele której stanął kol. Marek Stefaniak, a członkami zostali kol. Ignacy Woźniak i kol. Wojciech Grzegorczyk.

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: Zygmunt Politowski, Ryszard Grosset, Anna Obolewicz, Andrzej Oklesińki, Marek Miszczuk, Małgorzata Grącka.

Nowo wybrany Prezes ZOW ZEiRP RP podziękował za okazane zaufanie uczestnikom zjazdu, wyraził uznanie dla dokonań ustępującego Zarządu, przedstawił priorytety i główne założenia do realizacji w VIII kadencji.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście gratulując nowo wybranemu Zarządowi oraz dzieląc się informacjami na temat podejmowanych na różnych szczeblach działań na rzecz środowiska emerytów pożarnictwa.

Końcowym punktem VIII Zjazdu Delegatów OW ZEiRP RP w Warszawie było zwiedzanie pobliskiego pawilonu wystawowego poświęconego Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz obejrzenie okolicznościowego filmu.

Ze strażackim pozdrowieniem 🙂

Leszek Smuniewski