Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZEiRP RP w KRAKOWIE

W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbył się w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106 Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krakowie.

Gośćmi honorowymi Zjazdu byli:

1. Skarbnik Zarządu Głównego ZEiRP RP – Pan Andrzej Kowalcze,

2. Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie – st. bryg. Mariusz Łaciak,

Obrady otworzył Prezes Andrzej Kowalcze, który przywitał delegatów i zaproszonych gości w osobie Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP  w Krakowie st. bryg. Mariusza Łaciaka, ustępujących członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego oraz Prezesów Kół województwa Małopolskiego.

Na Zjazd przybyło 49 Delegatów na 51 wyłonionych w 20 kołach terenowych. Na wstępie przyjęty został Regulamin oraz porządek obrad. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany kol. Andrzej Kowalcze, natomiast sekretarzem Zjazdu kol. Przemysław Pryk. Następnie Zjazd spośród delegatów wybrał Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejnym punktem Zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Andrzej Kowalcze. Swoje sprawozdania przedstawili także skarbnik kol. Wanda Dela i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Florian Przybycień, który w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie. Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego za działalność w latach 2019-2023.

Następnie Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 9 osób. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

1. Prezes – Andrzej Kowalcze

2. Wiceprezes – Jarosław Kurek

3. Sekretarz – Przemysław Pryk

4. Skarbnik – Kazimierz Gardias

5. Członek Prezydium – Adam Rzemiński

6. Członek Zarządu – Tadeusz Spyra

7. Członek Zarządu – Jerzy Górszczyk

8. Członek Zarządu – Ireneusz Kania

9. Członek Zarządu – Jerzy Zach

Wybrana w czasie Zjazdu Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Florian Przybycień

2. Wiceprzewodniczacy – Krzysztof Kowalski

3. Sekretarz – Mirosław Pogoń.

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zostali wybrani:

1. kol. Kowalcze Andrzej,

2. kol. Kurek Jarosław,

3. kol. Pryk Przemysław,

4. kol. Gardias Kazimierz,

5. kol. Spyra Tadeusz

Obrady przebiegały w przyjaznej atmosferze. Po zakończonych wyborach odbyła się dyskusja związana z bieżącą działalnością oraz z funduszem socjalnym. Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Zakończenia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Krakowie Andrzej Kowalcze dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosił na wspólny obiad.