Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie

W obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce dnia 7 marca 2023 roku odbył się statutowy VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

W Zjeździe uczestniczyło 64 członków Związku w tym 44 Delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Członków Kół woj. lubelskiego. Na początku obrad nastąpiło wprowadzenie sztandaru ZOW ZEiRP RP w Lublinie. W poczcie sztandarowym wystąpili kol. Bogdan Dębowski – jako sztandarowy oraz kol. Artur Bis i kol. Henryk Knap.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie witając uczestników Zjazdu.

Protokolantem Zjazdu został wybrany kol. Zbigniew Łaziuk, a funkcję przewodniczącego obrad Zjazd sprawował kol. Adam Maluga.

Zjazdowi od początku obrad przysłuchiwali się zaproszeni goście w osobach: nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG. ZEiRP RP w Warszawie i kol. Anna Obolewicz – Wiceprezes ZG. ZEiRP RP w Warszawie.

W celu sprawnego zgodnego z obowiązującym prawem przeprowadzenia Zjazdu Delegaci powołali dwie Komisje: Komisję Wyborczą Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: Andrzeja Mensika, Marka Kierepki i Henryka Hałajko; oraz Komisję Uchwał i Wniosków w osobach: Jerzego Brzozowskiego, Krzysztofa Michońskiego i Krzysztofa Miłosza.

Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, w którym nakreślił pokrótce dokonania zarówno Zarządu, jak i członków Związku w działalności społecznej. Poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Związku, a w szczególności funkcyjnych OW: Piotra Pawła Dworaka-Bahana z Koła Lublin, Bogusława Kalineckiego z Koła Krasnystaw i Grzegorza Kwietnia z Koła Janów Lub.

Zjazd po przeprowadzeniu dyskusji podjął szereg uchwał, m.in. w sprawach: Porządku i Regulaminu obrad Zjazdu, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, Materiału Programowego i Planu Pracy ZOW na VIII kadencję OW. Zjazd przyjął również w formie swojej Uchwały przyjęcie do stosowania Statutu Związku oraz upoważnił ZOW do podjęcia kroków w celu rejestracji OW w KRS z uwzględnieniem postanowień VIII KZD.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 21 osób – po ukonstytuowaniu się którego Prezesem został kol. Stanisław Marek i 5-osobowej Komisji Rewizyjnej OW na czele której stanęła kol. Anna Pastuszak.

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: kol. Zbigniew Łaziuk, kol. Stanisław Marek, kol. Krzysztof Michoński i kol. Czesław Młynarski.

Na drugą część obrad przybyli pozostali zaproszeni goście w osobach: nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG. Zw. OSP w Warszawie, p. Ewa Zybało – Członek Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Elizówka, Tadeusz Miciuła – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie, Stanisław Kielech – Wiceprezes ZOW Zw. OSP RP w Lublinie, Marian Radomski – Przewodniczący Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Zbigniew Wojnarski – Prezes Koła Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa w Lublinie.

Zjazd Delegatów OW był okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Listę osób wyróżnionych wręczeniem odznaczeń odczytał kol. Sławomir Iwańczuk. W pierwszej kolejności wręczono Odznaki „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, otrzymali je koledzy: Stanisław Kielech – Koło Tomaszów Lub., Marek Kierepka – Koło Tomaszów Lub., Krzysztof Kurasiewicz – Koło Janów Lub., Grzegorz Mazurkiewicz – Koło Tomaszów Lub. i Józef Merski– Koło Łęczna. Następnie wręczono Odznaki „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”. Złotą Odznakę otrzymali koledzy: Piotr Grząśko – Koło Tomaszów Lubelski, Anatoliusz Komanowski – Koło Biłgoraj, Adam Maluga – Koło Lubartów, Stanisław Marek – Koło Lublin, Wiesław Nowak – Koło Parczew oraz Edward Wisz – Koło Zamość. Srebrną Odznakę otrzymali koledzy:  Zbigniew Łaziuk – Koło Międzyrzec Podlaski, Czesław Młynarski – Koło Puławy, Eugeniusz Sidoruk – Koło Biała Podlaska i Adam Skowronek – Koło Lublin; a Brązową Odznakę otrzymali: kol. Waldemar Moszczyński – Koło Włodawa, koleżanka Anna Pastuszak – Koło Chełm, koleżanka Józefa Ratyna – Koło Ryki, i koleżanka Halina Zięba – Koło Hrubieszów. Listy Gratulacyjne z okazji okrągłych urodzin otrzymali kol. Wiesław Chęciński – Koło Świdnik, Józef Daniluk – Koło Międzyrzec Podlaski, Józef Merski – Koło Łęczna, Kazimierz Szwed – Koło Chełm i Stanisław Wróbel – Koło Puławy. Wręczono również podziękowania w formie Listów Okolicznościowych i Statuetek z logiem Związku osobom zasłużonym w pełnieniu funkcji w Kołach i strukturach ZOW Związku. Podziękowania te otrzymali kol.: Elżbieta Błaszczyk za sprawowanie funkcji Skarbnika ZOW, Piotr Grząśko z okazji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Tomaszów Lub., Halina Kamińska za sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącej KR OW, Anatoliusz Komanowski za sprawowanie funkcji Sekretarza KR OW i otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Biłgoraj, Waldemar Moszczyński za sprawowanie funkcji członka ZOW, Józefa Ratyna z racji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Ryki oraz Edward Wisz z racji otrzymania godności Prezesa Honorowego Koła Zamość. Ponadto pamiątkowe statuetki obrazujące logo Związku Prezes ZOW kol. Stanisław Marek wręczył zaproszonym gościom.

Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. W ich wystąpieniach przebijały się gratulacje nowo wybranemu Zarządowi oraz życzenia dalszej dobrej pracy na rzecz środowiska emerytów pożarnictwa.

Końcowym punktem VIII Zjazdu Delegatów OW ZEiRP RP w Lublinie było wykonanie grupowego zdjęcia uczestników Zjazdu i wspólny obiad strażacki.

Zbyszek Łaziuk Sekretarz ZOW Lublin