Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie

W dniu 10 marca 2023 r. w Rzeszowie odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. podkarpackiego.

Zjazd miał zaszczyt gościć między innymi:

– Pana nadbrygadiera Andrzeja Babiec – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

– Pana st. bryg.w st. spocz.  Wiesława Woszczynę – Wiceprezesa ZG Związku

– Ks. prob.  Pawła Samborskiego – Kapelana Wojewódzkiego Strażaków

– Pana bryg. Marcina Betleję – Przewodniczącego Komisji Socjalnej

Otwarcia obrad VIII Zjazdu Delegatów Oddziału dokonał Prezes Zarządu OW  – Tadeusz Cyrek, który powitał wszystkich przybyłych na obrady: gości, delegatów Zjazdu, Prezesów Kół oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

Uczestnicy Zjazdu chwilą ciszy uczcili pamięć tych wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa z Podkarpacia, którzy w okresie kadencji odeszli na tzw. „wieczną wartę”. W tej mijającej kadencji szeregi nasze opuścili także nasi Koledzy i Przyjaciele z Zarządu OW Związku : Śp. płk poż. Stanisław Gajda – Prezes Honorowy ZW Związku, Śp. bryg. poż. Grzegorz Pszeniczny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW Związku oraz mł. bryg. poż, Tadeusz Kurak – Skarbnik Zarządu OW Związku.

            Następnie dokonano wyróżnienia okolicznościowymi pamiątkami działaczy związkowych, którzy na przestrzeni wielu lat i kadencji aktywnie pełnili swoje funkcje w roli Prezesów Kół i członków Zarządu OW oraz w Komisji Rewizyjnej OW Związku.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Roman Petryniak, Zbigniew Mróz, Antoni Lewandowski, Zofia Babiec, Andrzej Rozpotyński, Bogusław Mazur i Jan Marcinkowski.

            W dowód uznania oraz w podziękowaniu za wszelkie formy pomocy świadczonej dla  naszej organizacji, współpracę ze Związkiem na szczeblu Zarządu OW oraz udzielane   wsparcie na rzecz całego środowiska emeryckiego Podkarpacia pamiątkami tymi zostali także uhonorowani wszyscy zaproszeni goście.   

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za okres 2019 – 2023 przedstawił zebranym Prezes – Tadeusz Cyrek.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedłożyła Sekretarz Komisji Kol. –Zofia Babiec z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  Związku w Rzeszowie.

W dyskusji głos zabierali poszczególni delegaci Zjazdu, Prezesi Kół Związku, jak też zaproszeni na Zjazd goście, którzy w swoich wystąpieniach bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy z naszą organizacją oraz wysoko oceniali pracę oraz zaangażowanie osobiste ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.      

Dziękując Kol. Prezesowi za jego 16 – letnią pracę w Zarządzie Wojewódzkim oraz Oddziale Związku poszczególni przedstawiciele Zarządu i Prezesi Kół oraz goście składali   okolicznościowe życzenia i przekazywali piękne upominki.

 W przeprowadzonych tajnych wyborach do władz Oddziału Wojewódzkiego Związku wybrano 7 osobowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego.

Ukonstytuowany na swym I posiedzeniu Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie powołał na poszczególne stanowiska osoby, jak poniżej:

Prezes                             –     Andrzej Rozpotyński

Wiceprezes                     –     Jan Marcinkowski

Wiceprezes                     –     Wiesław Zagórski

Sekretarz                         –     Bogusław Mazur

Skarbnik                          –     Paweł Janas

Członek Zarządu             –     Jan Blicharczyk

Członek Zarządu             –     Janusz Piczak

Wybrano także Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego w składzie:

Przewodniczący               –     Robert Furman

Wiceprzewodniczący       –     Jan Świder

Sekretarz                          –      Ryszard Ćwiertniewicz

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów Związku wybrani zostali:

Rozpotyński Andrzej, Marcinkowski Jan, Zagórski Wiesław i Mazur Bogusław


Ważnym akcentem Zjazdu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego było podjęcie Uchwały
w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie dla kpt. poż. w st. spocz. Tadeusza Cyrka – Prezesa ZW w latach 2011 – 2019 oraz Prezesa OW w kadencji 2019-2023.

Zjazd Delegatów Oddziału podjął także Uchwałę w sprawie przedłożenia wniosku do Zarządu Głównego Związku o wystąpienie do Krajowego Zjazdu delegatów o nadanie Kol. Tadeuszowi Cyrkowi godności Członka Honorowego Związku.

Na koniec obrad Zjazdu przyjęto uchwałę programową w sprawie kierunków działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku oraz Kół Związku woj. podkarpackiego na nową kadencję.

Zarząd OW Związku w Rzeszowie