Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

W LanczoMani zebrał się ZOW ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 12 grudnia 2023 r. w restauracji LanczoMania w Lublinie obradowali członkowie ZOW ZEiRP RP w Lublinie z udziałem członków Komisji Rewizyjnej OW i Prezesów Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 35 członków Związku w tym: 18 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Prezes ZOW omówił przebieg VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku, jaki miał miejsce w dniach 5-7 października 2023 r. w Kacwinie k/Niedźwicy. Poinformował, że w skład Zarządu Głównego weszli dwaj delegaci z woj. lubelskiego: Zbigniew Łaziuk i Stanisław Marek, a Czesław Młynarski został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Omawiając sprawy poruszane na VIII KZD Prezes skupił się na „programie działania Związku na lata 2023-2027” przyjętym do realizacji Uchwałą nr VIII/22/2023 Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP. Prezes poinformował również, że ZGł. przyjął Uchwałę nr VIII/2/2023. w której ustalił wysokość składki członkowskiej na kwotę 48 zł/rok.KZD podjął Uchwałę nr VIII/19/2023, która ustala zasady podziału środków finansowych z tytułu składek członkowskich pomiędzy Koła, Oddziały Wojewódzkie i Zarząd Główny. Zgodnie z tą Uchwałą 60% zostaje w Kole, 25% w ZOW, a 15% zostaje przekazana do ZGł.

Prezes poinformował, że KZD nadał godność „Członka Honorowego Związku” 12 członkom Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

W dalszej części wystąpienia Prezes zaproponował, aby delegować do pracy w Komisji Socjalnej powołanej przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie kol. Krzysztofa Kurasiewicza – Wiceprezesa ZOW, Prezesa ZK Janów Lub. i kol. Wiesława Tomczuka – Prezesa ZK Biała Podl. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego przyjął w tej sprawie stosowną Uchwałę

Prezes przedstawił Plan Pracy ZOW ZEiRP RP na rok 2024 i omówił szczegółowiej:

  • zorganizowanie Uroczystości XXX-lecia ZEiRP – uroczystość ta wstępnie planowana jest na miesiąc październik 2024 r.
  • wyjazdowe posiedzenie w Poroninie w marcu 2024 r.
  • jako propozycję wycieczki krajowej przyjęto kierunek woj. lubuskiego,
  • grupowy wyjazd sanatoryjny rozważany jest do Krynicy, Ciechocinka lub do Kołobrzegu – decyzję podejmie Prezes ZOW.

Plan Pracy ZOW ZEiRP RP w Lublinie został przyjęty przez ZOW Uchwałą.

W dalszej części głos zabrał kol. Zbyszek Łaziuk – Sekretarz ZOW. Omówił krótko stan przygotowań do publikacji książkowej ZOW i problemów z tym związanych. Do tej pory materiały do książki przekazało 8 Kół. Apelujemy do pozostałych, aby przyspieszyć prace nad tą pozycją. Podczas dyskusji kol. Krzysztof Miłosz zaproponował, aby zawrzeć w tej książce krótką informację o każdym z Kół. Takie informacje są już zebrane przy okazji opracowywania książki wydanej przez ZOW w 2020 roku. Padła również propozycja zamieszczenia w książce zdjęć zarówno Zarządów Kół, jak również zdjęć wszystkich członków Kół. Dlatego zwracamy się z apelem, aby takie zdjęcia wykonać przy okazji Walnych Zebrań Członków Kół. Prosimy zwrócić uwagę na jakość tych zdjęć, widoczność wszystkich na fotografii (wskazane jest przygotowanie krzesełek dla I rzędu z fotografii). Głos zabrał również kol. Jerzy Brzozowski proponując zmianę tytułu naszej pozycji na „Działalność kulturalna, wypoczynkowa i rekreacyjna ZEiRP RP na Lubelszczyźnie”, co byłoby zgodne z zapisem §9 ust.3 Statutu Związku. Zebrani zgodzili się z tą propozycją.

Podczas posiedzenia swój utwór poetycki spisany podczas posiedzenia zarecytował. kol. Adam Maluga.

Niezbędne materiały na Walne Zebrania Członków Kół zostaną przekazane w najbliższym czasie Prezesom Zarządów Kół drogą elektroniczną.

Na drugą część posiedzenia ZOW przybyli zaproszeni goście w osobach: nadbryg. Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Mariana Radomskiego – Przewodniczącego Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Elżbiety Brzeziny – Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie. Przybyli goście przekazali zebranym w kilku ciepłych słowach życzenia świąteczno-noworoczne.

Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie kol. Piotrowi Cieślakowi – Prezesowi Zarządu Koła w Biłgoraju urodzinowego Listu Gratulacyjnego. Wręczenia dokonali nadbryg Grzegorz Alinowski i kol. Stanisław Marek. GRATULUJEMY.

W końcowym punkcie posiedzenia zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

Opr. Zbyszek Łaziuk

Sekretarz ZOW ZEiRP RP w Lublinie