Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Członków Koła w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Koła odbyło się w dniu 13.01.2023 r. W zebraniu wzięło udział 14 osób z pośród 23 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

– kol. Krzysztof Dietz – Prezes OW ZEiRP RP w Gdańsku,

– mł. bryg. Robert Sawicki – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

– kol. Dariusz Szudziński – emeryt PSP,

– Pani Bernadetta Szczepańska – pracownik kadr w KP PSP w Kwidzynie.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2022. W swoim sprawozdaniu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, nie wnosił uwag do działalności statutowej Zarządu Koła, prowadzonych spraw finansowych i innych. Zaproponował udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu Koła. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Komendanta Powiatowego PSP przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Będzie kontynuowany remont byłej strażnicy, gdzie swoje miejsce znajdzie także biuro naszego koła, za co już z góry dziękujemy. Życzył zebranym przede wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

Kol. Krzysztof Dietz podzielił się z zebranymi dobrymi radami, doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu naszego Związku.

Po wystąpieniach gości, przegłosowano udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła – obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2022.

Przystąpiono do procedury wyboru nowych władz Koła (zarządu i komisji rewizyjnej).

Wybrano władze Koła, które ukonstytuowały się następująco:

A. Zarząd Koła:

– kol. Czesław Olejnik                                   – Prezes,

– kol. Krzysztof Groszewski                          – V-ce Prezes,

– kol. Witold Ługowski                                 – Skarbnik,

– kol. Sławomir Michalczuk                          – Sekretarz.

B. Komisja Rewizyjna:

– kol. Jan Chodukiewicz                                – Przewodniczący,

– Jerzy Strechlau                                            – Sekretarz,

– kol. Krystyna Witkowska                            – Członek.

Nowy/stary Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz  gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik