Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Członków Koła w Ostrowie Wielkopolskim

W poniedziałek 30 stycznia 2023 roku w Parczewie odbyło się Walne Zebranie Członków ZEiRP RP Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczne zebranie było podsumowaniem 4-letniej kadencji 2019-2023 i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Przewodniczącym obrad wybrany został Kol. Roman Gauza, który przedstawił porządek i regulamin Walnego Zebrania i czuwał nad jego sprawnym przebiegiem.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres całej kadencji złożył Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski, przedstawiając szereg działań i inicjatyw zrealizowanych przez Zarząd w minionej kadencji.

Praca Zarządu została wysoko oceniona przez członków Walnego Zebrania, którzy jednogłośnie udzielili absolutorium. Ostrowskie Koło zrzesza ogółem 77 członków, w tym 75 czynnych, 1 honorowy i 1 wspierający. W ciągu 4 lat ilość członków Koła zwiększyła się o 35 %.

Walne Zebranie było także okazją do wręczenia wyróżniającym się członkom odznak „Za zasługi dla ZEiRP RP”, które otrzymali:

  1. Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes,
  2. Kol. Marek Hadryan – Skarbnik
  3. Kol. Mieczysław Maciuszczak – aktywny działacz Koła.

Podczas Zebrania wspomniano i uczczono „minutą ciszy” pamięć 13 podopiecznych, którzy odeszli w minionej kadencji na „wieczną służbę”. Walne Zebranie wybrało władze Koła na kadencję 2023-2027, czyli 7-osobowy skład Zarządu, którego Prezesem został ponownie Kol. Mirosław Zajączkowski oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem Kol. Sławomira Portasiaka. Wybrano także 4 delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego.

Gratulacje i życzenia uczestnikom Walnego Zebrania przekazali zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wlkp. st. bryg. Jacek Wiśniewski, członek Zarządu Głównego ZEiRP RP Kol. Paweł Mularczyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZEiRP RP Kol. Ryszard Frątczak oraz członek Zarządu Oddziału Woj. Związku OSP RP w Poznaniu Dh Andrzej Frąszczak.

Na zakończenie Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski przedstawił główne kierunki działania na nową kadencję oraz harmonogram pracy na rok 2023, natomiast komisja uchwał i wniosków złożyła stosowne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez członków Walnego Zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Koła zaprosił na wspólny poczęstunek.

A.M.