Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła odbyło się w dniu 21.01.2022 r.
W zebraniu wzięło udział 12 osób z pośród 19 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik.

Miło nam było gościć Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie bryg. Wojciecha Berenta.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym.

Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2021.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie odczytała kol. Krystyna Witkowska (sekretarz). W swoim sprawozdaniu, nie wnosiła  uwag do działalności statutowej Zarządu Koła

i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponowała w imieniu Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla zarządu Koła za rok sprawozdawczy. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

W swoim wystąpieniu, komendant powiatowy PSP przekazał życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom zebrania  w imieniu własnym i strażaków tut. Komendy PSP. W tym miejscu, chcielibyśmy podziękować za dotychczasową dobrą współpracę na styku „komendy” i naszego Koła.

Obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok 2021.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2022 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku.  Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne  propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz  gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności

w Nowym 2022 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst: Cz. Olejnik

Zdjęcia: K. Groszewski