Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Koła ZEiRP RP w Kaliszu

Corocznym zwyczajem i z obowiązku statutowego spotkaliśmy się 11 lutego 2023 r. by dokonać podsumowania naszej działalności w 2022 roku oraz wybrać nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

W imieniu Zarządu  Prezes Julian Kaleta powitał gości obecnych na zebraniu:

  • kol. Pawła Mularczyka członka Zarządu Głównego ZEiRP
  • st.kpt. Damiana Knopa Z-cę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
  • kpt.. Andrzeja Bartoszewskiego – Z-cę Dowódcy JRG nr 1 w Kaliszu,
  • asp. sztab. Roberta Radziszewskiego – Z-cę Dowódcy JRG nr 2 w Kaliszu.

Chwilą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną wartę w minionym roku, członków naszego koła. Następnie przedstawiono porządek zebrania, który jednogłośnie został przyjęty przez zebranych.

Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Radosław Marek a protokolantem kol. Marek Mikołajczyk.

Dalsza część zebrania przebiegła zgodnie z porządkiem zebrania.

Po przedstawieniu sprawozdań podsumowujących pracę Zarządu zebranie udzieliło absolutorium za rok 2022 Zarządowi Koła Nr 8 ZEIRP w Kaliszu.

Ważnym punktem zebrania były wybory Zarządu koła na nową kadencję. Członkowie wybrali Zarząd na nową kadencję, który przedstawia się następująco:

Radosław Marek – Prezes

Karol Naglik – Wiceprezes

Grzegorz Słodkowski  – Wiceprezes

Marek Mikołajczyk  – Sekretarz

Mirosław Kozica  – Skarbnik

Jan Przygocki  – członek zarządu

Stanisław Baran – członek zarządu

Paweł Mularczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Pietrzak  – członek komisji

Józef Grzesiak – członek komisji

Podczas zebrania wybrano również delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia br.

Miłym akcentem było wręczenie Odznak za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP za wieloletni wkład pracy które otrzymali koledzy:

Mirosław Kozica, Józef Kasprzak, Józef Grzesiak, Stanisław Baran, Stanisław Dębowy.

Uczestnicy zebrania serdecznie podziękowali ustępującym członkom Zarządu Koła – Prezesowi Julianowi Kalecie oraz Wiceprezesowi Markowi Orkowskiemu za wieloletnią pracę na rzecz naszego Związku. Serdeczne podziękowania otrzymała również Pani Maria Baran, za wielki trud prowadzenia naszej kroniki.

Przyjęto ramowy plan koła na rok 2023 .

1. Opracowanie i wysłanie dokumentacji z zebrania sprawozdawczego w terminie do 31 stycznia 2023

2. Zorganizować spotkanie lub ognisko z okazji Dnia Strażaka  – 19 maj 2013 rok

3.Zorganizować wycieczkę 4 dniową – sierpień / wrzesień

5. Zorganizować spotkanie lub ognisko na zakończenie sezonu –październik. Wykonanie uzależnione będzie od stanu środków finansowych.

6. Zorganizować spotkanie opłatkowo-noworoczne i zebranie sprawozdawcze za 2023r. – styczeń 2024

7. W dalszym ciągu współpracować federacją służb mundurowych wg potrzeb.

8. Uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych 

9. Odbyć 6 posiedzeń zarządu

 Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła.