Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP na Śląsku

W dniu 16.03.2023r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. odbył się Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach.

Wojewódzki Zjazd Delegatów otworzył Prezes ZOW Roman Szłapa który przywitał zaproszonych gości:

1.  nadbryg. Jacek Kleszczewski   – Śląski Komendant Wojewódzki

2. mł. bryg. Rafał Jureczko           –  Dyrektor CMP

3. st. bryg. Olgierd Koźmiński      –  Komendant Miejski PSP Mysłowice

4. kol. Ewa Krywko                        –  Przewodnicząca Woj. Komisji Socjalnej

oraz przedstawił kandydaturę kol. Lucyny Porębskiej na przewodniczącą Zjazdu.

Kandydatura została przegłosowana jednogłośnie. Następnie wybrano oraz przegłosowano członków poszczególnych komisji wymaganych do przeprowadzenie Zjazdu. 

Zaproszeni goście kolejno przemawiali omawiając współpracę z ZOW dziękując zarazem za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę życząc dobrego wyboru do władz wojewódzkich.

Ustępujący Prezes Roman Szłapa przedstawił sprawozdanie za lata 2019 -2023 oraz podziękował skarbnikowi ZOW kol. Irenie Zbylut za 30 lat piastowania funkcji skarbnika w ZOW – (kol. Irena jest współzałożycielem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. katowickiego a od 1998r. śląskiego). Skarbnik ZOW kol. Irena Zbylut przedstawiła sprawozdanie z działalności za lata 2019 – 2023. Przewodniczący WKR odczytał sprawozdanie z działalności ZOW za lata 2019 – 2023 oraz zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, które zostało przegłosowane.

Podczas przeprowadzonych tajnych wyborów władz wojewódzkich wybrano 21 osobowy ZOW  i 7 osobowe Prezydium w osobach:

Prezes            –   kol. Roman Szłapa

V-ce Prezes   –   kol. Czesław Kozak

Sekretarz       –  kol. Marek Staruszkiewicz

Skarbnik        –  kol. Krystyn Bebło

członek         –  kol. Marek Ciałuch

członek         –   kol. Lucyna Porębska

członek         –  kol. Leszek Kowalczyk

oraz 5 osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną  a  Przewodniczącym wybrany został kol. Adam Polonowski

Wybrano Delegatów na Zjazd Krajowy:

1. Szłapa Roman

2. Porębska Lucyna

3. Bebło Krystyn

4. Mila Czesław

5. Sromek Krzysztof

Nowo wybrany Prezes ZOW ZEiRP RP podziękował za okazane zaufanie oraz osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów –  ogłosił zakończenie Zjazdu Delegatów i zaprosił obecnych na uroczysty obiad do „Restauracji Trojak”.

Zdjęcia – kol. Marek Ciałuch

Opis     – kol. Roman Szłapa