Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wyjazdowe posiedzenie ZOW ZEiRP RP w Lublinie

W dniach 2-3 października 2023 r. na ziemi Janowskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z udziałem członków Komisji Rewizyjnej OW oraz Prezesami Kół woj. lubelskiego. Posiedzenie odbyło się w sali wykładowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim. W obradach uczestniczyło 37 członków Związku w tym 18 członków ZOW. Posiedzenie prowadził bryg w st. spocz mgr inż. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie, który przedstawił informację z działalności od ostatniego posiedzenia Zarządu, m.in. o:

  • rejestracji ZOW ZEiRP RP w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym o przesłanych przez Sąd uwagach dotyczących złożonych dokumentów,
  • wycieczce na Mazury w dniach 23-26 czerwca 2023 r. oraz informacji o tym zdarzeniu w środkach masowego przekazu,
  • konkursie kronik Kół – podjęto decyzję o rezygnacji z konkursu kronik w tym roku kalendarzowym i zorganizowaniu takiego konkursu w ramach obchodów 30-lecia związku w roku przyszłym, wraz z organizacją szkolenia dla kronikarzy,
  • Krajowym Zjeździe Delegatów Związku (VIII KZD), w dniach 5-7 października 2023 r. w szczególności o:
    •  problemach dotyczących sprzecznych opinii prawnych w zakresie prawa głosu delegatów na zjeździe krajowym,
    • zmianie w Statucie związku dotyczące składki członkowskiej oraz osobowości prawnej ZOW,
    • zgłoszeniu do Zarządu Głównego o uhonorowanie zasłużonych członków związku tytułem „Członka Honorowego”,(wykonanie Uchwały Nr 1/2023 ZOW ZEiRP RP w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2023 r.).

Kol. Marek Dziedzic przedstawił wytyczne do opracowania książki pt. „Działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjna ZEiRP RP na Lubelszczyźnie”, która to publikacja będzie wydana w przyszłym roku na 30 lecie działalności związku. Zwrócono uwagę na potrzebę dodania w niej działu-uzupełnienia „Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa woj. lubelskiego”.

Miłym akcentem była obecność gospodarzy na naszym posiedzeniu: p. Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego i p. Waldemara Kuśmierczyka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski, którzy opowiedzieli nam o występujących obecnie problemach i sukcesach, zabytkach, historii i pięknie tych ziem. Jednocześnie zaprosili do korzystania z atrakcji turystycznych zarówno indywidualnie jak i zbiorowo przedstawiając bogatą ofertę edukacyjno-turystyczną.

W trakcie pobytu wraz p. Jolantą Kiszką – przewodniczką Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich zwiedziliśmy: zabytkowy kościółek w Momotach wpisany do rejestru zabytków; miejsce największej bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu oraz ostoje konika biłgorajskiego w m. Szklarnia. Ponadto w ramach odpoczynku i relaksu był spacer po arboretum leśnym, wystawie przyrodniczej oraz kolejki wąskotorowej przy Nadleśnictwie.

Wyrazy wdzięczności za gościnę należą się gospodarzom Janowa Lubelskiego jak i za nieodpłatne udostępnienie autokaru Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Wszyscy uczestnicy obrad i zwiedzania są zadowoleni z pobytu na terenach Janowskich.

Tekst: Krzysztof Kurasiewicz i Adam Skowronek
Zdjęcia: Adam Skowronek