Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

XXV-lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 30 września 2021 roku odbyło się spotkanie związane z obchodami XXV-lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie zorganizowano w lokalu „Szewska Pasja” w Tyszowcu.

Uroczystość rozpoczął Piotr Grząźko ­ Prezes Koła, który w krótkich słowach nakreślił okoliczność spotkania i dokonał powitania gości uroczystości. Na uroczystość przybyli m.in.: Stanisław Marek ­ Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie, Andrzej Podgórski ­ Burmistrz Tyszowiec, Adam Skowronek ­ Wiceprezes ZOW, Zbigniew Łaziuk ­ Sekretarz ZOW, st. bryg. Mirosław Michoński ­ Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie, bryg. Andrzej Bartecki ­ Zastępca KP PSP, mł. bryg. Paweł Chromiec ­ Dowódca JRG oraz prezesi kół Związku z Hrubieszowa ­ Halina Zięba i Zamościa ­ Edward Wisz wraz z Wiceprezesem Romanem Popajewskim. Obecni byli również byli Komendanci Powiatowi PSP z Tomaszowa Lub. ­ st. bryg. Stanisław Kielech, z Biłgoraja ­ st. bryg. Krzysztof Michoński i Hrubieszowa bryg. Piotr Kierepka.

25 letni okres działalności Koła ZEiRP RP w Tomaszowie przedstawił Grzegorz Mazurkiewicz ­ Wiceprezes Zarządu Koła. Poniżej rys historyczny Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 29 stycznia 1996 r. KR PSP w Tomaszowie Lub. mł. bryg. w st. spocz. Henryk Mąkal zaprosił na dzień 12 lutego 1996 r. emerytów na pierwsze spotkanie z myślą o utworzeniu Koła. W powiecie mieszkało 14 emerytów pożarnictwa. Na zaproszenie odpowiedziało jedenastu i ta grupa utworzyła pierwsze Koło, a byli to: Roman Seń, Aleksander Pisarczyk, Stanisław Strumiłło, Jan Łasocha, Marian Kierepka, Bolesław Bednarz, Jan Łaba, Piotr Grząśko, Jan Gruszecki, Marian Wojtowicz i Zenon Krawczyk. W skład Zarządu weszli: Piotr Grząśko – Prezes, Jan Gruszecki – Sekretarz, Roman Seń – Skarbnik. Zarząd Koła zapraszał, zachęcał i zabiegał o wszystkich niezrzeszonych emerytów zarówno tych, którzy już dawno odeszli ze służby, jak i tych – świeżych emerytów. W 1998 r. do Koła zapisało się 9 nowych kolegów: Kazimierz Ciołko, Mieczysław Mruk, Stanisław Kochan, Adam Kłak, Tadeusz Borowicz, Edward Truś, Henryk Pawelec, Zbigniew Jankowski i Antoni Kukiełka. W 2000 r. dołączyli jeszcze: Edward Kierepka, Wacław Dziura i Bogdan Małys. Koło liczyło 22 członków.

W dniu 22 listopada 2002 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Lublinie Jerzy Brzozowski oraz KP PSP w Tomaszowie Lub. mł. bryg. Stanisław Kielech. W wyniku wyborów Zarząd Koła ukonstytuował się następująco: Piotr Grząsko – Prezes, Stanisław Kochan – Wiceprezes, Marian Kierepka – Sekretarz, Roman Seń – Skarbnik, Aleksander Pisarczyk – kronikarz, Mieczysław Mruk – członek Zarządu. W skład KR weszli: Adam Kłak – Przewodniczący, członkowie: Bolesław Bednarz i Stanisław Strumiłło.

Zarząd Koła od początku swego istnienia organizuje rokrocznie kilka spotkań, począwszy od spotkania w styczniu, nazwanego „noworocznym”.

W 2006 r. do Koła dołączyli: Wiktor Biszczanik, Robert Korczyński, Janusz Świrkowski. Czas bardzo szybko upływa, kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 30 listopada 2006 r. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel ZW ZEiRP RP w Lublinie Roman Popajewski, a KP PSP reprezentował kpt Grzegorz Śrutwa. W składzie Zarządu nastąpiła jedna zmiana – Marian Kierepka z uwagi na stan zdrowia został członkiem Zarządu, a na Sekretarza wybrano Janusza Świrkowskiego.

W dniu 27 maja 2007 r. odbyła się uroczystość 100-lecia Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Na prośbę KP PSP członkowie naszego Koła wzięli czynny udział w przygotowaniach i organizacji tej uroczystości. Z tej okazji wydano publikację: „Tomaszowska Straż 1907-2007”. Część materiałów została opracowana przez naszych kolegów.

W dniu 26 stycznia 2010 r. w spotkaniu noworocznym do naszego Koła dołączyli: Bogdan Buczek i Bogdan Rebizant. W kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które zorganizowano w dniu 12 stycznia 2011 r. w skład Koła weszli: Marek Kominek, Artur Bojarczuk, Ryszard Kramarczuk, Marian Chwała, Augustyn Kierepka, Wiesław Trześniowski i Henryk Kargol. W wyborach jawnych do Zarządu i KR nastąpiła zmiana w dwóch funkcjach i przedstawia się następująco: Prezes Piotr Grząśko, Wiceprezes Ryszard Kramarczuk, Skarbnik Artur Bojarczuk, Sekretarz Janusz Świrkowski. W skład KR weszli: Przewodniczący Adam Kłak, członkowie KR Bolesław Bednarz i Aleksander Pisarczyk. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach mamy dwóch starszych kolegów, którzy ukończyli 80 lat. Zarząd nie zapomniał o tak ważnych datach.

Członkowie naszego Koła zawsze uczestniczą w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Strażaka. W dniu 6 maja 2011 r. podczas obchodów strażackiego święta był z nami były komendant Henryk Mąkal.

W spotkaniu noworocznym, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2012 r. w szeregi Koła wstąpili: Adam Kuśmierczak, Wiesław Kuks, Zbigniew Łasocha i Grzegorz Mazurkiewicz. W tym samym roku do Koła dołączyli również Wiesław Caryk, Krzysztof Mruk, Marek Seń i Marek Kierepka.

W dniu 28 lutego kolega Roman Seń ukończył 75 lat. Od powstania Koła do dnia 12 stycznia 2011 r. Roman Seń pełnił funkcje Skarbnika. Z tej okazji KP PSP oraz Zarząd Koła złożyli drogiemu jubilatowi serdeczne życzenia.

Z historii Koła wynika, że kol. Piotr Grząśko w Zarządzie funkcję Prezesa pełni od założenia, ponadto jest komendantem gminnym OSP w Komarowie, Prezesem OSP w Tomaszowie Lubelskim oraz członkiem zespołu „Legenda” w Komarowie.

Z szeregów Koła na „wieczną służbę” odeszli: Stanisław Kochan, Mieczysław Mruk, Kazimierz Ciałko, Roman Seń, Jan Łasocha, Bogdan Buczek, Artur Bojarczuk, Marcin Curyło, Edward Kierepka, Krzysztof Głaz, Stanisław Zieliński, Jan Łaba, Bogdan Małys, Edward Truś, Marian Kierepka, Stanisław Strumidło oraz Zbigniew Lasocha.

Corocznie na terenie powiatu odbywają się powiatowe zaduszki strażackie za zmarłych strażaków w kościołach parafialnych, m.in.: w: Suścu, Gródku, Perespie, Bełżcu, Nabrociu. Członkowie Zarządu odwiedzają groby zmarłych kolegów i uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych.

W maju 2014 roku przed spotkaniem Dnia Strażaka w KP PSP Piotr Grząśko, Janusz Świrkowski i Marek Kierepka odwiedzili groby zmarłych strażaków emerytów.

W dniu 3 lipca 2014 r. w Rebizantach k. Suśca w ośrodku szkoleniowym odbyło się jubileuszowe spotkanie regionalne z okazji 20-lecia powstania naszego związku z kół w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub. i Zamościu. (Fot. 9) Nasze Koło włączyło się w organizację tej uroczystości. W spotkaniu wzięli udział: Piotr Grząśko, Janusz Świrkowski, Artur Bojarczuk, Aleksander Pisarczyk, Marek Kierepka, Ryszard Kramarczuk, Krzysztof Mruk, Adam Kłak i Wiesław Chromiec.

W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym uczestniczyło 20 członków. Wybrano Zarząd Koła w składzie: Prezes Piotr Grząśko, Wiceprezesi Grzegorz Mazurkiewicz, Ryszard Kramarczuk, Skarbnik Marek Kierepka, Sekretarz Janusz Świrkowski, członkowie Zarządu: Mirosław Nowak i Krzysztof Mruk. W skład KR weszli: Przewodniczący Wiesław Chromiec, członkowie Artur Bojarczuk i Mirosław Nowak.

W dniu 2 lutego 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła. W zebraniu uczestniczyło 17 członków. Głównym zadaniem Koła jest organizacja 20-lecia powstania Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lub. oraz gromadzenie materiałów na 110-lecie powstania straży pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 3 czerwca 2016 r. w miejscowości Rebizanty k. Suśca odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lub. (Fot. 88) W uroczystościach uczestniczyli: delegacja ZW ZEiRP RP z Lublina w osobach Prezesa Stanisława Marka i Wiceprezesa Adama Malugi, delegacje z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, przedstawiciele KP PSP w Tomaszowie Lub. oraz emeryci: Wiesław Chromiec, Marian Wójtowicz, Aleksander Pisarczyk, Ryszard Kramarczuk, Wiesław Michoński, Janusz Świrkowski, Marek Kierepka, Halina Łasocha, Grzegorz Mazurkiewicz, Piotr Grząśko, Henryk Pawelec, Augustyn Kierepka, Wiesław Caryk, Mirosław Nowak, Artur Bojarczuk. Członkowie Koła: Piotr Grząśko, Aleksander Pisarczyk, Marian Wójtowicz, Janusz Świrkowski, Bolesław Bednarz i Adam Kłak otrzymali okolicznościowe dyplomy z okazji „20-lecia ZEiRP RP”. Podczas uroczystości gościnnie wystąpiła tomaszowska kapela podwórkowa działająca przy TDK w Tomaszowie Lub.

W dniu 16 lutego 2017 r. odbyło się zebranie Koła. W zebraniu uczestniczyli: Bożena Bryk, Bogusława Kochan, Halina Łasocha, Celina Wilgosiewicz, Piotr Grząśko, Alicja Łaba, Marian Seń, Marian Chwała, Wiktor Biszczanik, Wiesław Trześniowski, Wiesław Kuks, Artur Bojarczuk, Grzegorz Mazurkiewicz, Adam Kuśmierczak, Antoni Kukiełka, Ryszard Kramarczuk, Augustyn Kierepka, Bolesław Bednarz, Krzysztof Mruk, Tadeusz Borowicz, Janusz Leńczuk, Bogdan Buczek, Bogdan Rebizant, Wiesław Michoński, Wiesław Chromiec, Mirosław Nowak, Wiesław Caryk, Marek Sitarczyk, Marek Kierepka, Janusz Świrkowski, Aleksander Pisarczyk, a także st. bryg. Stanisław Kielech KP PSP w Tomaszowie Lub.

W dniu 28 maja 2017 r. odbyły się uroczystości 110 -lecia powstania straży pożarnej w Tomaszowie Lub. połączone z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. W czasie uroczystości koledzy Marek Kierepka, Mirosław Nowak i Krzysztof Mruk zostali odznaczeni „Brązowym Krzyżem Zasługi”, kolega Janusz Świrkowski – Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Ppoż.” Koledzy: Bolesław Bednarz i Aleksander Pisarczyk zostali odznaczeni Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Ppoż.”, a kolega Adam Kłak – „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”.

Obecny skład Zarządu Koła tworzą: Prezes Piotr Grząśko, Wiceprezes Ryszard Kramarczuk, Wiceprezes Grzegorz Mazurkiewicz, Sekretarz Mirosław Nowak, Skarbnik Marek Kierepka, członkowie Zarządu: Krzysztof Mruk i Bogusława Kochan. W skład KR wchodzą: Przewodniczący Wiesław Chromiec, Sekretarz Małgorzata Bojarczuk i członek Dariusz Baj. Do Koła należy 26 członków, w tym 6 kobiet.

Dziękuję za uwagę: Grzegorz Mazurkiewicz