Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Założenia projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia renty wdowiej

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY „RENTA WDOWIA”

W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty rodzinnej przysługującej z tytułu bycia wdową lub wdowcem, osobie uprawnionej będzie się wypłacać rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury własnej,

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, powiększoną o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta będzie obejmować wszystkie grupy emerytów pobierających świadczenia emerytalne, które przysługują wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku.

Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS.

W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć kwoty 7625,85 zł.

Projekt zakłada, że świadczeniobiorca będzie musiał dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z niej możliwościach.

Załączniki