Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zasiłek pogrzebowy: 4000 zł nie wystarcza nawet na skromny pochówek

www.podatki.biz

09.05.2022

Od marca 2011 r., po obniżeniu zasiłku pogrzebowego z kwoty 6000 zł do kwoty 4000 zł, jego wysokość nie uległa zmianie nawet o stopień inflacji. Rosnące koszty pogrzebu i wydatków związanych ze śmiercią powodują, że kwota zasiłku w takiej wysokości nie wystarcza na pokrycie kosztów nawet skromnego pochówku. Czy przewiduje się w najbliższym czasie podwyżkę zasiłku pogrzebowego bądź wprowadzenie rocznej waloryzacji zasiłku o stopę inflacji? – pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 32647 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego

Szanowna Pani Minister,

wiele osób zwraca uwagę na wysokość zasiłku pogrzebowego wynoszącego obecnie 4 000 zł, który to nie wystarcza na pokrycie kosztów nawet skromnego pochówku.

Od marca 2011 roku, po obniżeniu zasiłku pogrzebowego z kwoty 6 000 zł do kwoty 4 000 zł, jego wysokość nie uległa zmianie nawet o stopień inflacji. Rosnące koszty pogrzebu i wydatków związanych ze śmiercią nie są możliwe do pokrycia w kwocie określonej w art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118).

Oczywiście koszty organizacji pogrzebu zależą od zakresu ceremonii pochówku, tego czy bliscy wybierają kremację czy tradycyjny pogrzeb oraz od regionu Polski. Średnie wyliczenie kosztu pochówku według informacji z branży funeralnej kształtuje się od 7 000 zł do 9 000 zł również i z tego powodu, że średni czas oczekiwania na pochówek wydłużył się.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy przewiduje się w najbliższym czasie podwyżkę zasiłku pogrzebowego bądź wprowadzenie rocznej waloryzacji zasiłku o stopę inflacji?

Poseł Kazimierz Matuszny 30 marca 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 32647 w sprawie zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazaną przez Panią Marszałek, przy piśmie znak: K9INT32647, interpelacją Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Matusznego w sprawie zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku. Istnienie zasiłku pogrzebowego nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578), która zmieniła wcześniej obowiązującą regulację, zgodnie z którą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, że ma ona na celu dostosowanie wysokości zasiłku pogrzebowego, do średniej wysokości tego zasiłku w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Analiza rozwiązań dotyczących partycypacji państwa w kosztach pogrzebu osoby bliskiej, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej wskazuje, iż w wielu państwach członkowskich UE instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (Węgry, Irlandia, Malta). Ponadto warto zauważyć, iż w części państw członkowskich UE, w których to świadczenie występuje, jego kwota nie przekracza w przeliczeniu 2000 zł (m.in. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Portugalia). W związku z powyższym należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności.

Powyższe uzasadnienie nie straciło waloru aktualności i w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do Ministerstwa wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 823), który zakłada zmianę art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, określającego wysokość zasiłku pogrzebowego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostało upoważnione do przygotowania stanowiska rządu w tej kwestii, w świetle którego Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała ww. projekt.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 13 kwietnia 2022 r.

www.podatki.biz

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski