Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ZEBRANIE Łęczyńskich EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Dnia 27 stycznia 2024 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyło się zebranie prawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zebraniu przewodniczył Kol. Józef Merski – Prezes Koła, który na wstępie spotkania przywitał bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz kolegów strażaków emerytów i rencistów z powiatu łęczyńskiego.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Koła Józef Merski przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2023, Skarbnik Koła, Kol. Tomasz Kalinowski omówił sprawozdanie z działalności finansowej Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Henryk Rabos przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.

Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła odbyła się dyskusja w trakcie, której złożono wnioski do planu działalności Koła do końca 2024 roku.Miłym akcentem spotkania było przyjęcie w poczet 3 członków naszego Koła Kol. Dariusza Obuchowskiego, Kol. Adama Jaremka, Kol. Andrzeja Warzyszaka.Zaskoczeniem dla uczestników zebrania była rezygnacja z pełnionej funkcji przez Prezesa Kol. Józefa Merskiego, który zaproponował kandydaturę Kol. Dariusza Obuchowskiego na przyjęcie jego obowiązków. Jednocześnie sekretarz Kol. Sławomir Skowronek również oświadczył, że chce zrezygnować z pełnionej funkcji. Zgodnie ze statutem dokonano uzupełnienia składu osobowego Zarządu Koła
i wybrano jednogłośnie na Prezesa Koła Kol. Dariusza Obuchowskiego a na sekretarza Kol. Andrzeja Warzyszaka. „Nowy” Prezes podziękował Kol.Józefowi Merskiemu za 25 letnią dotychczasową działalność na rzecz wspólnoty strażackiej, sekretarzowi ustępującemu Kol. Sławomirowi Skowronkowi podziękował za wkład włożony w funkcjonowanie Koła. Doceniając pracę Kol. Józefa Merskiego na podstawie § 47 ust. 1 p. 11 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zaproponował, aby walne zebranie Koła ZEiRP RP w Łęcznej podjęło uchwałę w uznaniu jego zasług w kierowaniu Kołem w okresie tworzenia Związku i umacniania jego struktur i przyznanie tytułu „Honorowego Prezesa Koła” dla Kol. Józefa Merskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wręczonopierwszemu Honorowemu Prezesowi Kołastosowny dyplom.  Kol. Józef Merski  był  zadowolony  z docenienia jego działalności.

Po zakończonym zebraniu wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Opis zdjęcia Wyk. D.O

Od lewej stoją I rząd: Adam Jaremek, Jan Tracz, Waldemar Barański, Józef Merski, Dariusz Obuchowski, Stanisław Marek, Sławomir Skowronek, Henryk Rabos. Od lewej stoją II rząd: Sławomir Stefańczuk, Roman Michoń, Zigniew Bartosik, Tomasz Kalinowski, Ryszard Jaszuk, Dariusz Smyk, Jan Mazur, Leszek Starzyński, Andrzej Warzyszak.

Opracował:
Prezes Zarządu Koła
bryg. w st. spocz. mgr inż. Dariusz Obuchowski