Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie sprawozdawcze w Kole ZE i RP RP we Włodawie

W dniu 7 października 2021 r po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią udało się nam spotkać na zebraniu sprawozdawczym naszego Koła.

Spotkanie to było też połączone z obchodzonym „Dniem Seniora”.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła ZE i RP RP we Włodawie bryg w st. spocz. Edward Morawski, który przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program spotkania. W szczególny sposób przywitał obecnego na zebraniu Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie bryg. Pawła Basaja oraz Członka Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie Waldemara Moszczyńskiego.

Pierwszym punktem spotkania było przekazanie członkom Koła zaległych książek „25-Lat ZE i RP RP na Lubelszczyżnie”. Następnie miłym akcentem było uhonorowanie zasłużonych i wyróżniających się Kolegów odznaczeniami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznaczenia wręczył Członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński, a otrzymali je Koledzy: Leopold Bronowicki, Aleksander Celiński oraz Józef Siwek.

Uhonorowano też kilka osób „Listami gratulacyjnymi z okazji Rocznicy Urodzin” nadanymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie. Listy otrzymali: Jan Demczuk. Marian Kozioł, Aleksander Celiński, Andrzej Kowalik. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie Listy wręczył bryg. Paweł Basaj Komendant Powiatowy PSP we Włodawie wraz z Członkiem ZW ZE i RP RP Waldemarem Moszczyńskim.

Sprawozdanie z działalności Koła za okres miniony złożył Prezes Edward Morawski, zaś sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Janusz Grytczuk.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Andrzej Gromek, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

W wyniku głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu.

W dalszej części zebrania głos zabrał bryg. Paweł Basaj – Komendant Powiatowy PSP we Włodawie, który zapoznał zebranych z najważniejszymi zadaniami realizowanymi w Komendzie PSP.

Ostatnim punktem spotkania był wspólny strażacki poczęstunek przy zastawionym stole. Było to okazją do dyskusji i koleżeńskich rozmów wraz ze wspomnieniami z lat minionej służby.

Opracował

bryg.w st. spocz. Edward Morawski